Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2547/2019
CPV Kód:38550000-5
Ajánlatkérő:Dunaújvárosi Egyetem
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.;2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.;2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújvárosi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66010290
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 1/A
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Naszári Tímea
Telefon: +36 25551200
E-mail: naszarit@mail.duf.hu
Fax: +36 25551148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uniduna.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.uniduna.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000096142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2-16-2017-00018 eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000096142019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az EFOP-3.6.2.-16-2017-00018 számú "Termeljünk Együtt a természettel - az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség" című projekt keretében eszközök beszerzése 3 részben.
1. rész: 1 db ICP-OES rendszer: induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrométer szoftverrel, számítógéppel, nyomtatóval, automata mintaadagolóval, kompresszorral és standard oldatokkal.
2. rész: 1 db min. 1600 W-os mikrohullámú roncsoló 2 db magnetronnal, amely talaj-, iszap- és növényi minták feltárását teszi lehetővé; ICP-OES vagy AAS vizsgálatok előkészítési műveleteinek elvégzésére alkalmas.
3. rész: 1 db minimum 1,5 kW, maximum 3,5 kW-os névleges teljesítményű, növények neveléséhez alkalmas klímakamra, amelyben szabályozható a kamrán belüli hőmérséklet-, fény- és páratartalom.
Kapcsolódó szolgáltatások a Műszaki Leírásban részletezve.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csók István Áron (lajstromszám: OO118), dr. Bábosik Roland Ottó (lajstromszám: OO1011)
****
(VI.3.4) pont folyt)
13. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
14. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
16. AK a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: ICP-OES rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db ICP-OES rendszer: induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrométer szoftverrel, számítógéppel, nyomtatóval, automata mintaadagolóval, kompresszorral és standard oldatokkal, valamint kapcsolódó szolgáltatással.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Kbt. 77.§ (1) bek. alapján:
2. értékelési szempont „A spektrális tartomány szélessége”: Legkedvezőtlenebb érték a 165 nm–900 nm széles spektrális tartomány. Kedvezőbb szintje az ennél szélesebb spektrális tartomány.
3. értékelési szempont „Normál, híg vizes oldatok beporlasztása esetén a készülék összes Ar fogyasztása mérés közben”: az alacsonyabb összes argon fogyasztás mérés közben, amely értéke ne haladja meg a 9 L/perc értéket. A legkedvezőbb szintje 0 L/perc, legkedvezőtlenebb szintje 9 L/perc.

Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (legalább 3 munkanap) áll rendelkezésre,az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték).
-3. Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig kérhető. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet ennél később nyújtják be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (legkésőbb 3 munkanappal) megadni. A határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt módosító hirdetményt ad fel, és egyidejűleg, közvetlenül értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték). A Közbeszerzési dokumentumok módosítását, valamint jelen tájékoztatást az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
A 2 és 3 ponttól eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb második napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A spektrális tartomány szélessége (nm) 10
2 3. Normál, híg vizes oldatok beporlasztása esetén a készülék összes Ar fogyasztása mérés közben (L/perc) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2.-16-2017-00018 számú
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Mikrohullámú roncsoló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db min. 1600 W-os mikrohullámú roncsoló 2 db magnetronnal, amely talaj-, iszap- és növényi minták feltárását teszi lehetővé; az ICP-OES vagy AAS vizsgálatok előkészítési műveleteinek elvégzésére alkalmas, valamint kapcsolódó szolgáltatás.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Kbt. 77.§ (1) bek. alapján:
2. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 2200 W, legkedvezőtlenebb szintje 1600 W.
3. értékelési szempont legkedvezőbb szintje 40 db, legkedvezőtlenebb szintje 24 db.

Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (legalább 3 munkanap) áll rendelkezésre,az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték).
-3. Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig kérhető. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet ennél később nyújtják be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (legkésőbb 3 munkanappal) megadni. A határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt módosító hirdetményt ad fel, és egyidejűleg, közvetlenül értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték). A Közbeszerzési dokumentumok módosítását, valamint jelen tájékoztatást az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
A 2 és 3 ponttól eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb második napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítmény (névleges) (W) 5
2 3. A roncsolóhoz tartozó edényzet száma (db) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2.-16-2017-00018
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Klímakamra
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db minimum 1,5 kW, maximum 3,5 kW-os névleges teljesítményű növények neveléséhez alkalmas klímakamra, amelyben szabályozható a kamrán belüli hőmérséklet-, fény- és páratartalom.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Kbt. 77.§ (1) bek. alapján:
2. értékelési szempont legkedvezőtlenebb szintje 3 db belső polc, legkedvezőbb szintje 5db belső polc.

Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (legalább 3 munkanap) áll rendelkezésre,az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg, közvetlenül értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték).
-3. Az eljárásban kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapig kérhető. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet ennél később nyújtják be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben (legkésőbb 3 munkanappal) megadni. A határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt módosító hirdetményt ad fel, és egyidejűleg, közvetlenül értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte (közbeszerzési dokumentumokat elérték (letöltötték). A Közbeszerzési dokumentumok módosítását, valamint jelen tájékoztatást az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
A 2 és 3 ponttól eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb második napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A készülék belső polcszáma (db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2.-16-2017-00018
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Továbbá ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alá nem tartozása kapcsán, a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII.. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia megfelelőségét. Amennyiben az ajánlattevőnek nincsen a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17.§-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
M.1.
Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 23. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, a felhívás III.1.3) pont alkalmassági minimumkövetelmény(ek) rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét,
- a szállítás tárgyát, 1. rész esetében: ellenszolgáltatás összegét, 2.,3. rész esetében: mennyiségét (olyan részletességgel melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – legalább év, hónap és nap – megjelölésével),
- valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22.§ (2) bekezdésének alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont hat év, befejező időpont az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1a) bek. a) pontjára.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett:
1. rész esetében:
1 vagy több szerződés alapján teljesített, legalább nettó 25.000.000,- Ft értékű, induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrométer szállítása és beüzemelése tárgyú referenciával.
2. rész esetében:
1 db, magnetronnal rendelkező min. 1200 W-os mikrohullámú roncsoló szállítására vonatkozó referenciával.
3. rész esetében:
1 db min. 1 kW-os névleges teljesítményű, növények neveléséhez alkalmas klímakamra szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
A késedelmi kötbér:
mértéke: 1 %/nap, alapja a teljes nettó vételár, maximális mértéke 30 napi tételnek megfelelő összeg.
A hibás teljesítési kötbér:
mértéke 15%, alapja a teljes nettó vételár.
A meghiúsulási kötbér:
mértéke 10%, alapja meghiúsulással érintett teljes nettó vételár.
Jótállási kötelezettség: a termék beüzemelésétől számított 12 hónap.
Az egységes jótállási kötelezettsége alól kivételt képeznek azok az elemek, melyek tekintetében a Műszaki Leírás hosszabb időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész:
1. Az EFOP-3.6.2.-16-2017-00018 számú támogatási intenzitása: 100 %.
A támogatás módja: utófinanszírozás
2. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott általános szabályok ideértve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, és az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet speciális szabályai szerint történik.
3.Ajánlatkérő előleget nem fizet. Előteljesítés Ajánlatkérő elfogad.
4. Teljesítésigazolást követően 1 db végszámla nyújtható be.
5. A Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés közvetlenül alkalmazandó.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre.
Ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdése, a fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
Részszámlázás feltételeit és a részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Irányadó jogszabályok:
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
• Az államháztartásról szóló tv végrehajtásáról 368/2011 Korm. rendelet (XII. 31.) Korm. rendelet
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014 (X.5.) Korm. rendelet
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/ 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3) bekezdés
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR r. 15. § (4)-(7) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1.rész:1.,3 ért.szempont. fordított-, 2.ért.szempont egyenes arányosítás.2.rész: 1.ért.szempont fordított-, 2.,3. ért.szempont egyenes arányosítás.3.rész: 1.ért.szempont fordított-, 2.ért.szempont egyenes arányosítás.Részletek KD-ben.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Ajánlatkérő (továbbiakban AK) jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció az EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az EKR.r. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (EKR.r. 10. § (1)-(3).
4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5.Az ajánlat részeként be kell nyújtani:
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
- Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontra vonatkozó nyilatkozatot, (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- közbeszerzési részenként: ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott szakmai ajánlatot, ún. tenderlapot.
- amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdése vonatkozásában
- Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.
- gyártói nyilatkozat arról, hogy a gyártó biztosítja 2025-ig a megajánlásra kerülő termék alkatrészellátását.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r. 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)–(4) bekezdése vonatkozásában.
8. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. Jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3) pont.
11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó. (folytatás II.1.4) pont)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges