Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2575/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000114952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000114952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2018. évi útfelújítások- XVII. Zrínyi utca
Hivatkozási szám: EKR000114952019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2018. évi útfelújítások- XVII. Zrínyi utca felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 2018. évi útfelújítások- XVII. Zrínyi utca
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233140-2
45233142-6
45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest főváros közigazgatási határán belül, a XVII. kerület Zrínyi utcában 3405 m hosszon történik beavatkozás. Az útfelújítást városi, sűrűn beépített, lakóházas övezetben kell elvégezni az utca teljes szélességében.
Az útpálya két jól elkülöníthető szakaszra bontható, az I. szakasz a Szánthó Géza utcától a Kucorgó térig (~2+150 km szelvény), a II. szakasz a Kucorgó tértől Budapest városhatárig tart. A szakaszon út és forgalomtechnikai munkákon kívül csapadékcsatorna építés, tűzcsap átépítés, közúti jelző berendezés kiépítés, gyalogos átkelőhely és közvilágítás kiépítés, zöldfelület rendezés és telepítés és kertészeti munkák kerülnek megvalósításra.
A tervezési szakaszon felújításra kerül az útpálya, a buszmegálló (erősített aszfalt burkolattal), a buszmegálló peron és a járdák átépítésre kerülnek. A szegélyek cseréje a teljes szakaszon megtörténik, mögötte padkaépítés lesz. A meglévő víztelenítés a szükséges mértékben módosításra, kiegészítésre kerül. A burkolatszél-változtatások jellemzően a tervezett szegély megemelkedését okozzák, így a mögötte lévő kapubehajtók átépítésre kerülnek. A járdák akadálymentes kialakítással készülnek, a buszmegállók egyik végéről minden esetben akadálymentes közlekedés biztosított. A kijelölt helyeken taktilis jelek építendők.
Az építés a városi környezetben kötelezően fenntartandó közúti, és gyalogos forgalom miatt szakaszokban végezhető.
Főbb mennyiségek összesen:
• hengerelt aszfalt burkolatépítés: 23.775 m2;
• öntöttaszfalt járda építés: 9.067 m2;
• szegélyépítés: 8.052 fm;
• csapadék csatorna építése: 382 fm.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M.2.1) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
2 M.2.2) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M.2.2) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár ÁFA nélkül összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 370
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán. Lajstromszám: 00888.
A II.2.7) pontban a szerződés időtartama a szerződéskötéstől 30+220+120=370 nap, amelyből 340 nap a teljesítés időtartama.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bek. alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá tartozik (Kbt.62.§ (3),(5), 63.§(3)szerint).
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: 321/2015. KR.) 17. §-ában meghatározottak szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 8. § i) pont ib) alpontja, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. KR. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, azzal, hogy a vonatkozó pont tekintetében irányadó a 2017. LIII. törvény.
A 321/2015. KR. 17. § (2) bek. értelmében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő a 321/2015. KR. 17. § (1) bek. szerint köteles elfogadni, a vonatkozó rendelkezésnek megfelelően, figyelemmel a 321/2015. KR. 1. § (7) bek-re.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A 321/2015. KR. 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. KR. 6. §, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. KR. 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával az ajánlattevőnek az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Közös ajánlattétel esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös ajánlattevők vonatkozásában a névjegyzékben/ letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés követelménye tekintetében elegendő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző közös ajánlattevők közül egy szerepel a névjegyzékben/nyilvántartásban, illetve rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
Ezen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező, az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján, kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy a megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. KR. 24. § (1)-(2) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ rendelkezései alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ rendelkezései alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás (ajánlatban):
A Kbt. 114. § (2) bek-ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani. Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alk-i követelménynek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M/1: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. KR. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett útépítés és/ vagy útfelújítás) szerinti munkára vonatkozó a szerződést kötő másik fél által adott igazolást - a 321/2015. KR. 22. § (3) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpontja),
- teljesítés helye,
- a szerződést kötő másik fél hivatalos megnevezése, címe, az információt adó neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
- az építési beruházás tárgya és mennyisége oly módon részletezve, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények megállapíthatóak legyenek,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;
- adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.
A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év,hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze, kérjük erre figyelemmel benyújtani az önéletrajzot.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (4), (6)-(9) bekezdéseire, valamint a 321/2015. KR. 22. § (5) bekezdésére, és 24. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a szerződés teljesítésére amennyiben:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap alatt szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, az alábbiak szerint:
Min. 1 db városi jogállású település közigazgatási határán belül elhelyezkedő területen, forgalom folyamatos fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy útfelújítási munka, amely tartalmaz min. 17.400 m2 hengerelt aszfaltburkolat építést, min. 6.500 m2 öntöttaszfalt járdaépítést, min. 5.900 fm szegélyépítést és min. 250 fm csapadék csatorna építést.
Az alkalmassági követelmény legfeljebb 2 referenciával igazolható.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítési mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök/vízgazdálkodási mérnök végzettségek esetén 4 év), és aki ezen felül további, legalább 36 hónap útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
és
M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 10. pont, vízgazdálkodás építmények szakterület szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítés mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök végzettségek esetén 4 év), és aki ezen felül további, legalább 36 hónap útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
Ha a bemutatott szakemberek szerepelnek az M.2.1-M.2.2) pontban foglalt követelmény szerinti kamarai nyilvántartásban, nem kell végzettséget és az ahhoz szükséges szakmai gyakorlatot igazolni, elég a névjegyzékbe vételt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő biztosítja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésének megfelelően biztosítja a részszámla benyújtásának lehetőségét
Az előlegszámlán kívül 3 rész- és 1 végszámla nyújtható be.
Előleg: az Ajánlatkérő előleg igénybevételét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint.
A szerződéses ellenszolgáltatás megfizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdéseit, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
A szerződés tartalékkeretet tartalmaz, amely a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vállalkozói díj vonatkozásában az adót az ajánlatkérő fizeti.
Ajánlatkérő a fentieken túl, a részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződésben határozza meg.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő köteles legalább 5 év (60 hónap) jótállást vállalni a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan, az EKR-ben történik (www.ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 7000000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10402166-00031013-00000002
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték a határidőig történő teljesítését az ajánlatban kell igazolni. Részletesen lásd a KD-ban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; Szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Részletesen lásd a KD-ban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
2. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az e-Kr. 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó az e-Kr. 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (továbbiakban: AT) kifejezett nyilatkozatát (továbbiakban: NY) a Kbt.66.§(2) bek. szerint.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (6) bek, a 65. § (7) bek. és a 321/2015.(X.30) K.rend. 17.§ (2) szerinti NY-ot, továbbá az aláírási jogosultság igazolását. A Kbt.65.(7) bek. és a 66.§(6) bek. tekintetében nemleges tartalmú NY-ot is csatolni szükséges.
5. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az III.1.1); III.1.3) pontok feltételeit és igazolását. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bek.]
6. Ha bármely az ajánlatban csatolt igazolás, NY nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű felelős fordítással együtt köteles becsatolni.
7. Közös AT-knek az AJ-hoz csatolniuk kell megállapodásukat a Kbt. 35.§ figyelembevételével.
8. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
9. AT csatolja NY-át arról, miszerint vállalja, hogy az M.2.1-M2.2) pontban bemutatott szakemberek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog, és azt szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az árazott költségvetést, mint szakmai ajánlatot a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján.
11. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakat az eljárás során alkalmazza.
12. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján értékeli. A szakember többlettapasztalat értékelési részszempont tekintetében AK a felhívás M.2.1-M.2.2) pontjaiban meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli 0-36 hónapos útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett építésvezetői szakmai tapasztalatot vesz figyelembe.
A többlet tapasztalatot egész hónapokban kell megadni, eltérő esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen! A min. 0 hónap, amely esetben a legalacsonyabb (0) pontot kapja AT. Az értékelés során a max. figyelembe vehető többlet tapasztalat 36 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb szakmai tapasztalatra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (10) pontot ad AK: 36 hónap (azaz összesen 72 hónap szakmai tapasztalati idő).
13. Az ajánlattétel 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén a Fővárosi Közbeszerzési Kft. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402166-00031013-00000002 számú számlájára.
14. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási vagy azzal egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékaival.
15. A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT-ként szerződő fél köteles a vállalkozási szerződés teljes időtartamára legalább 200.000.000,- Ft/káresemény és 500.000.000,- Ft/év értékű, vagyon- és felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmazó C.A.R építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni/fenntartani.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges