Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2606/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2 Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola;4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000893792018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000893792018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vámospércsi Mátyás Király Ált. Isk. fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000893792018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2 tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP 4.1.2-17 számú program keretében, 2 rész ajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés formájában (EFOP-4.1.2-17-2017-00054).
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Vámospércs, Iskola u. 1. Hrsz: 90/2
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112720-8
45210000-2
45232130-2
45247112-8
45262300-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2
Vámospércsi Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli
szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények
együttese a továbbiakban: "Létesítmény."
Ajánlatkérő az általános iskolai fejlesztést kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem és sportudvar
felújítása, korszerűsítése és csapadékvíz elvezetés megoldása; játszótér kialakítása; táncterem/többfunkciós multimédiás terem, tankonyha, illetve oktatásra alkalmas termek kialakítása, felújítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési munkálatok-, elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok végzése, a légtechnikai (szellőző) rendszer felújítása, beszabályozása stb.). Komplex akadálymentesítés kialakítása az épületben, valamint iskolakert kialakítása.
Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 3274,25 m2
PVC és linóleum burkolat készítése: 1742,85 m2
Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 760,00 m2
Belső fa nyílászárók elhelyezése: 118 db
Külső műanyag nyílászárók elhelyezése: 20 db
Belső mennyezet és oldalfestése szilikátfestékkel: 3297,40 m2
Homlokzati hőszigetelés készítése (lábazatszigeteléssel): 382,92 m2
Térburkolat készítése: 917,00 m2
Betonburkolat készítése (12 cm-es vastagságban): 244,55 m2
Közmű csapadékvíz csatorna építése (200 mm-es és 250 mm-es átmérővel) 208,00 m; Szikkasztó box-rendszer telepítése: 41,47 m3
Fűtőtest le/felszerelése: 64 db
Informatikai és telefonrendszer szerelése:1750 m fali kábel behúzással, gyengeáramú csövezés
Légtechnikai rendszer felújítása, beszabályozása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a csapadék csatornarendszer kialakításához szükséges vízjogi létesítési engedély. A kivitelezés során Ajánlattevőnek szükséges figyelembe venni, hogy a kivitelezési munkák egy részét működő oktatási intézményben kell megvalósítania.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet Ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás szintén Ajánlattevő feladata (amennyiben releváns). A közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket Ajánlattevő készítteti el, közterület foglalási hatósági engedélyt Ajánlattevő szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min.0 - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1. pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: 2. Vámospércs, Nagy u. 4. Hrsz: 473
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám
Vámospércsi Mátyás Király Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának. A
kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli
szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák. Jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények
együttese a továbbiakban: "Létesítmény."
Ajánlatkérő az általános iskolai fejlesztést kíván megvalósítani: a mindennapos testneveléshez szükséges tornaterem és sportudvar
felújítása, korszerűsítése, játszótér kialakítása, akadálymentesítés lift építése, valamint iskolakert kialakítása. Ezekhez kapcsolódóan -többek között- : fűtésszerelési-, szellőzés szerelési -, víz-csatorna szerelési munkálatok-, elektromosenergia-ellátás és villanyszerelési munkálatok végzése, belső burkolat cserék, festések, belső ajtó cserék.
Beruházás főbb mennyiségei:
Felújítással érintett épületrész nettó alapterülete: 1294,12 m2
1000 kg teherbírású személyfelvonó létesítése: 1 db
Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése mázas kerámialapból: 648,60 m2
Padlóburkolat készítése greslapból: 479,55 m2
Linóleum burkolat készítése: 380,10 m2
Belső fa nyílászárók elhelyezése: 42 db
Oldalfalburkolat készítése laminált burkolatból: 292,50 m2
Belső mennyezet és oldalfestése szilikátfestékkel: 2892,00 m2
Térburkolat készítése: 232,30 m2
Víz,- csatornaszerelési munkák (ingatlanhatáron belül): 3 fm ACO DRAIN Multiline V200 tip. rácsos folyóka;14 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték, 1 db tisztítóakna
Elektromos vezetékek, kábelek és szerelvényeik bontása, új vezetékek fektetése, Interaktív táblák vezetékelése, bekötése
Fűtőtest le/felszerelése: 57 db
Légtechnikai rendszer felújítása.
Rendelkezésre áll a kiviteli tervdokumentáció, valamint a felvonó létesítési engedély. A kivitelezés során Ajánlattevőnek szükséges figyelembe venni, hogy a kivitelezési munkák egy részét működő oktatási intézményben kell megvalósítania.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 10 napon belül organizációs tervdokumentációt-, ezen belül kivitelezési ütemtervet szükséges készítenie, melyet Ajánlatkérővel jóvá kell hagyatnia. Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel, összefügg, valamint a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. A kivitelezéshez és a felvonuláshoz igénybevett közterület foglalás szintén Ajánlattevő feladata (amennyiben releváns). A közterület foglalással kapcsolatos forgalomtechnikai (gyalogos és közúti közlekedés) terveket Ajánlattevő készítteti el, közterület foglalási hatósági engedélyt Ajánlattevő szerzi be. A fenti feladatok költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap; min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
2 2. Az M.2/1 pontot igazoló szakember épület vagy építmény építésére vagy felújítására vagy bővítésére irányuló építési kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés) 10
3 3. Az M.2/2. pontot igazoló szakember épület vagy építmény gépészeti kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
4 4. Az M.2/3. pontot igazoló szakember épület vagy építmény villamossági kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (0 db - max.3 db szerződés)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m)
valamint q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint - korábbi közbeszerzési
eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7
. § (1) bekezdés szerint az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található
adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. §
(2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi rész vonatkozásában:
SZ.1. szakmai alkalmasság A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari
kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész vonatkozásában:
A Kbt. 114. § (2) bek. alapján Ajánlattevő - adott esetben a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet- az SZ.1. alkalmassági követelmény esetében előzetesen csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, a részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, eljárást megindító felhívásban előírt tartalmú igazolását, Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívására köteles benyújtani.
Részletes igazolás: Az SZ.1. követelmény tekintetében, a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései és a Közbeszerzési
dokumentációban foglaltak. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban
benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a
korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS a hirdetmény kitöltés karakterkorlátjára tekintettel:
VI.3.4) További információk:
11. Önálló eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a
alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok
kialakításával kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b)
pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi
eltérésekkel:- a.) Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
- b.) A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
-c.) Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő
nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az
ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan
elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg
értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az
ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az
ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál
figyelembe vehető a közölt információ.
12. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke részenként: 1. rész 1.000.000 HUF.,2. rész 800.000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az
alábbi módok egyikén: • Ajánlatkérő 10034002-00336901-00000000 számú fizetési számlájára történő
befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító egyszerű másolatú banki visszaigazolást,
internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid
megnevezését és az átutalás jogcímét: „ Vámospércsi Mátyás Király Ált. Isk. fejlesztése” – ….rész <szerződés (rész)
megnevezése>) Ajánlati biztosíték”. Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly
módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű
magánokirat követelményeinek.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, -
pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni egyik rész esetében sem.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában:
M.1.-M.2. A Kbt. 114. § (2) bek. alapján Ajánlattevő (AT.) - adott esetben a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet- előzetesen csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, a részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, eljárást megindító felhívásban előírt tartalmú igazolását, Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására köteles benyújtani.
M.1. részletes igazolása: AT. -adott esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet-ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Korm. rend (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (2) bek. a)
pontja alapján az Ajánlati felhívás KÉ hivatalos lapjába történő feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60) hónapban)
teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a Korm. rend. 23. § alapján a Korm. rend. 22. § (3) bek. foglaltaknak megfelelő
- a szerződést kötő másik fél által adott - igazolást. Az igazolásban meg kell adni: - a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik
fél nevét, székhelyét, - a szerződés tárgyát, - az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (olyan részletezettséggel, amely alapján
az előírt köv.-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható.) - a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által
megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható. - - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a
műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt
műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az igazolás szerinti
szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor az igazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
mennyiségi adatot/műszaki tartalmat. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
M.2. részletes igazolása: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a
szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében, amennyiben a bemutatott (megjelölt) szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot és a szakmagyakorlási kamarai tagság, jogosultság elektronikus elérési útvonalát
Ajánlattevő megadhatja. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. A szakmai gyakorlati idő értékelése során
Ajánlatkérő a párhuzamosan teljesített szakmai gyakorlati időt csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő, a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alatt teljesített projektek számát nem veszi figyelembe az értékelés során (igazolási mód részletes leírása lsd. AD/Segédlet kötet).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet-, amennyiben az Ajánlati felhívás KÉ hivatalos lapjába történő feladásának napjától visszafelé
számított 5 (öt) évben 60 (hatvan) hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, átadás-átvétellel lezárva nem teljesített
legalább az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó építési szerződést(eket):
- 1. rész (M1/1): legalább nettó 2000 m2 alapterületű épület vagy építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó építési szerződés, amely szerződés esetében, az építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás magában foglalt legalább 1000 m2 festést és legalább 1000 m2 hideg és/vagy meleg-, belső és/vagy kültéri burkolat fektetést. Az M.1/1 alkalmassági követelmény maximum 4 (négy) db szerződéssel igazolható.
2. rész (M1/2): legalább nettó 900 m2 alapterületű épület vagy építmény építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására vonatkozó építési szerződés, amely szerződés esetében, az építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés és/vagy átalakítás magában foglalt legalább 1000 m2 festést és legalább 500 m2 hideg és/vagy meleg-, belső és/vagy kültéri burkolat fektetést. Az M.1/2 alkalmassági követelmény maximum 4(négy) db szerződéssel igazolható.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetében, ugyanazon referenciával mindkét rész alkalmassági követelményei igazolhatóak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. Valamennyi rész (1. és 2. rész vonatkozásában részenként)
Alkalmatlan az ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-, amennyiben nem rendelkezik legalább, a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi végzettséggel és képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
-M.2/1.: egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É szakirányú, (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2/2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG szakirányú , (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2/3. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú , (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakemberrel mindkét rész vonatkozásában igazolható-akár valamennyi- alkalmassági követelmény. A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173-§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követő naptól kezdődően. Kötelezően előírt minimális időtartama 12 hónap. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Szavatosság: hibás teljesítés esetén a Ptk. előírásainak megfelelően. Irányadó továbbá a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rend. foglaltak. Ptk. 6:186. § (1) bek. szerint.
Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: A 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a vállalt teljesítési határidőt késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti –tartalékkeret és áfa nélkül számított –teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %-a.
Amennyiben a lemaradás mértéke – nyertes Ajánlattevőnek felróható okból - meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni, nyertes Ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. Ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy a hiányzó munkálatokat harmadik személlyel a nyertes Ajánlattevő költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a nyertes Ajánlattevőt terhelik.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a - tartalékkeret és áfa nélkül számított –teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Projekt finanszírozása: Az EFOP-4.1.2-17-2017-00054 számon regisztrált támogatási szerződés szempontjából elszámolható költség
mértékéig, az EFOP 4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” programja keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában .
A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalánydíjas szerződés. Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő, a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás legfeljebb 3 %-ának megfelelő mértékű, de az 1. rész (Iskola utca) esetében max. nettó 4. 068.244 Ft-, a 2. rész (Nagy utca) esetében max. nettó 2.435.379 Ft tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 20.§ (2) és (5) bekezdésekben foglaltak során használható fel. A tartalékkeret kifizetésére ugyan azon feltételek vonatkoznak, mint az alapszerződéses összegre és elszámolása a teljesítést követően kiállított résszámlában történhet, a felhasználás részletes feltételeit a Vállalkozási szerződés tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint. A kifizetésre vonatkozó szabályok: - a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30-32/B. §, - a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)- (8); - Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., - 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.). Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl 3 részszámla (min.25%-os, min. 50%-os, min.75%-os készültségnél) és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél) benyújtására jogosult. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. Az ellenszolgáltatás, a Nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az Ajánlatkérő által
ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag
megfelelő kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre. A mennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, - amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-ban és 32/B §-ban
foglaltak alapján, és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. A szerződés tárgyát képező építés
nem engedélyköteles tevékenység, a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "egyenes” ÁFA" szabályai
szerint történik. A kifizetésre vonatkozó szabályok: a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (2)-32.§ (2), továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén
a 32/A-B §, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, , 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pont. • •
Előlegfizetés: Ajánlatkérő – a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel – az előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a
Nyertes ajánlattevő részére a megkötött szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 5 %-ának megfelelő összegig, biztosíték mentesen, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakat. Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtott utolsó végszámlában történik . Előleg lehívására a szerződés hatálybalépésétől van lehetőség.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
A teljesítés határideje, a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap, de legkésőbb 2019. augusztus 16 napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő azzal, hogy amennyiben a határidő (projektzárás) hosszabbításra vonatkozóan támogatási szerződés módosítás történik, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridő (2019. augusztus 16.), új közbeszerzési eljárás lefolytatása, és a jelen szerződés módosítása nélkül, automatikusan, minden további eljárási cselekmény nélkül meghosszabbodik a projektzárás határidejének, a támogatási szerződés módosításában meghatározott módosított időpontját megelőző 45. napra. De a teljesítés időtartama továbbra sem haladhatja meg a 8 hónapot. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának megkötéséről 3 napon belül tájékoztatja nyertes ajánlattevőt.
Az 1. RÉSZ vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2019. június 15. - 2019. augusztus 16. között korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő, ebben az időszakban Ajánlatkérővel történő egyeztetés nélkül-, az ezt megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban Ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban köteles nyertes Ajánlattevő szervezni és végezni az építési munkákat (az épületen kívül és belül).
A 2. RÉSZ vonatkozásában a szerződés hatálybalépését követően korlátlan munkaterületet kap nyertes Ajánlattevő.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉS a hirdetmény kitöltés karakterkorlátjára tekintettel:
VI.3.4) További információk:
13. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M.2. pontjában meghatározottaknak megfelelően a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti legalább 1 fő MV-É-, legalább 1 fő MV-ÉG és legalább 1 fő MV-ÉV
szakirányú, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) felelős műszaki vezető
jogosultsággal rendelkező szakemberrel/szakemberekkel, aki/akik rendelkezik(nek ) továbbá az AF.II.2.5) Értékelési szempontok 2-4. számú Minőségi kritérium
értékelési szempont tekintetében előírt szakmai tapasztalattal (Ajánlattevő megajánlása szerint). Ajánlattevő ajánlatában csatoljon nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megjelölt szakemberek(ek) az előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a
kamarai nyilvántartásba vétellel a legkésőbb a szerződés szerződés megkötésének napján rendelkezni fognak , illetve fenntartják azt
a szerződés teljes időtartama alatt. Továbbá nyilatkozatot köteles Ajánlattevő csatolnia arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy
a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben
Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan
benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé
válnak (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A VI.3.4) További információk pontban foglaltak szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: AF III.1.2) 12. alpontjában foglaltak szerint
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: AF III.1.2) 12. alpontjában foglaltak szerint 10034002-00336901-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: AF III.1.2) 12. alpontjában foglaltak szerint
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet). alapján elektronikus úton
bonyolítja.Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (
1)-(3), valamint a 15. § (1), (4) bekezdéseiben foglaltakra. 2. Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, figyelemmel a
rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő előírja az EKR rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján csak PDF fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem
alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. A
közbeszerzési dokumentumok elérése: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja az EKR rendszerben. Ajánlatok bontása EKR rendelet 15.§ (2) és (4)
bekezdése alapján szerint történik. 3. Felolvasólap: Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell
csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján
elektronikus űrlap kitöltésével történik. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére
vonatkozóan. 5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban
történő megjelölését. 6. Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában. 7. Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a 322/2015. Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes
körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes
időtartamára vonatkozóan: RÉSZENKÉNT legalább 10.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény értékhatárig terjedően.
Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is. A megkötött vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket.Abban az esetben , amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 8. FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc lajstrom sz:00140. 9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 10. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése és bírálata során a Kbt. 81.§ (5) bekezdése szerint jár el. Értékelés: Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21 -i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet: az 1. (Ár) résszempont vonatkozásában: " A" Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont " fordított arányosítás" módszere. A 2- 4. (Minőségi) értékelési résszempontok: "A" relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere. Adható pontszám: 0-100. Ajánlatkérő a bemutatott szakemberek M.2. pont szerinti jogosultsága megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő alatt teljesített projektek számát nem veszi figyelembe az értékelés során!
FIGYELEM! Karakterkorlátra tekintettel további információkat LSD: "III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság/Az igazolási
módok felsorolása és rövid leírása" pont.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges