Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2633/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Kisléta Község Önkormányzata;Máriapócs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyírbogát:067/1,067/2,067/3,068,078,079,080,081/3,081/4,081/5,081/6,081/7,081/8,081/9,081/10,084,139,140,141,142,143,144,145,146,147 hrsz Kisléta:0121/1,0134,0135/3,0135/4,0135/5,0135/6,0136,05/1 hrsz;Máriapócs érintett helyrajzi számok: 087,088/3, 089, 090, 097/1, 0104/9 Kisléta érintett helyrajzi számok: 020, 021, 022, 023, 024, 028/1, 029, 639
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68436746
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó
Telefon: +36 42286133
E-mail: jegyzo.nyirbogat@gmail.com
Fax: +36 42586003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirbogat.hu
 
Hivatalos név: Kisléta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59393153
Postai cím: Debreceni Utca 2.
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Sándor Károly
Telefon: +36 42554022
E-mail: hivatal@kisleta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisleta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kisleta.hu

Hivatalos név: Máriapócs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62731476
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Máriapócs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Bertalan
Telefon: +36 42554501
E-mail: mariapocs@mariapocs.hu
Fax: +36 42554502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mariapocs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mariapocs.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000874702018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000874702018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása
Hivatkozási szám: EKR000874702018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát-Kisléta-Máriapócs között” című, TOP-1.2.1.-15-SB1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződés keretében kerékpárút kivitelezési munkák elvégzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút Nyírbogát-Kisléta külterületi szakaszon
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45231100-6
45231300-8
45233228-3
45233251-3
45233290-8
45232300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Nyírbogát:067/1,067/2,067/3,068,078,079,080,081/3,081/4,081/5,081/6,081/7,081/8,081/9,081/10,084,139,140,141,142,143,144,145,146,147 hrsz
Kisléta:0121/1,0134,0135/3,0135/4,0135/5,0135/6,0136,05/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A 4929. j. Máriapócs-Nyírbogát összekötő út jobb oldalán, 3499 m hosszúságban külterületi kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése a
- SZ-10/109/UO/00014-22/2018. ügyiratszámú útépítési engedélyben,
- valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint.
Építtető: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Kerékpárút kezelők: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1. pontban előírt alk.követelményt igazoló szakember kerékpárút építési/kerékpárút felújítási kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata(db)(min.0 db-max.3db)  10
2 Az M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelményt igazoló szakember közvilágítás kiépítésében szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata (hónap) (min.: 0 hónap, max.: 12 hónap kerül értékelésre)  5
3 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
4 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min.0- max. 5 fő)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019
II.2.13) További információ II.2.5.) Értékelési szempontok kiegészítése a Dokumentációban a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút Kisléta-Máriapócs külterületi szakaszon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
További tárgyak:45231100-6
45231300-8
45232300-5
45233228-3
45233251-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: Máriapócs érintett helyrajzi számok: 087,088/3, 089, 090, 097/1, 0104/9
Kisléta érintett helyrajzi számok: 020, 021, 022, 023, 024, 028/1, 029, 639
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A 4927. sz. Máriapócs-Ófehértó összekötő út mellett meglévő kerékpárúthoz csatlakozik és a 4911. sz. Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út , valamint a 113. sz. Nyíregyháza-Nyírbátor vasútvonal keresztezése után a 4929. sz. Máriapócs-Nyírbogát összekötő út szelvényezés szerinti jobb oldalán, az útkoronán kívül vezet az összekötő út 1+357 km szelvényéig, ahol csatlakozik az önkormányzati út szilárd burkolatához.
1415,63 m hosszúságban külterületi kerékpárút kivitelezési, valamint az ehhez kapcsolódó csapadékvízelvezetési munkák elvégzése, továbbá a kerékpáros vasúti átjáró létesítése a
- SZ-10/109/UO/00012-22/2018. ügyiratszámú útépítési engedélyben,
- valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő kiviteli tervdokumentációban foglaltak szerint.
Építtetők: Máriapócs Város Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Kerékpárút kezelők: Máriapócs Város Önkormányzata és Kisléta Község Önkormányzata
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes műszaki leírását és a tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1. pontban előírt alk.követelményt igazoló szakember kerékpárút építési/kerékpárút felújítási kivitelezési munkák területén szerzett kivitelezési szakmai tapasztalata(db)(min.0db-max.3db) 10
2 Az M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelményt igazoló szakember vízelvezetés kivitelezési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min.: 0 hónap, max.: 24 hónap)  5
3 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0 hó, max.: 24 hó) 10
4 Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) (min.0-max 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00019
II.2.13) További információ II.2.5.) Értékelési szempontok kiegészítése a Dokumentációban a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét rész tekintetében
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész tekintetében
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Mindkét rész tekintetében
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015.(X.30.) Kr. 21.§(1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek.c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás,vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum,a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély,jogosítvány vagy szervezeti,kamarai tagságot igazoló dokumentum.
SZ.1. alkalmassági követelmény esetében amennyiben a kamarai nyilvántartásban szereplés a Kbt. 69.§ (11)bek.szerint ellenőrizhető,akkor az ajánlatban csak a kamarai regisztrációs/nyilvántartási számot kell ajánlattevőnek/gazdasági szereplőnek megadnia,további dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt.69.§ (11) bek. szerinti ellenőrzésére nincsen mód,akkor a nyilvántartás kivonata,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás,vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum csatolandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt.65.§(6),(7),(9) és (11)bek.-ben, a Kbt. 67. §(1) bek. és 67.§(3) bek.-ben, a 69. § (11) bek.-ben és a Kbt.114.§ (2)bek.-ben foglaltakra.A Kbt. 65.§(6) bek. alapján előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Az SZ.1. pontban előírt alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre,így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő,ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.A Kbt. 65.§ (7)bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik,továbbá a Kbt.65.§ (7)bek.-ben foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is,amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67.§(3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114.§ (2)bek-ben foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.Továbbá ajánlatkérő felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.)Korm. rend.24. § (1) és (2) bek-ben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 21.§ (2)bek. a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető,a Kr. 23. § alapján a Kr. 22. § (3) bek.-ben foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolás. Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél(vállalkozó)és szerződést kötő másik fél nevét,székhelyét,
- a szerződés tárgyát,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (olyan részletezettséggel, amely alapján az előírt követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható),
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben az építési beruházás teljesítése oszthatatlan(nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével)úgy a szerződés gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező(műszaki átadás-átvétel)időpontját naptári nap pontossággal),
- teljesítés helyét,
- hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot,amely alapján az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.A Kr. 21.§(2) bek a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján az M.1. pontban vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kr. 21/A. §-a alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység részteljesítésként valósult meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt.65.§(6),(7),(9) és(11) bek.-ben, a Kbt. 67.§ (1)bek. és 67.§ (3) bek.-ben, a 69.§ (11)bek.-ben és a Kbt.114. § (2) bek-ben foglaltakra. Továbbá ajánlatkérő az M.1. pontban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kr.24.§(1)és(2) bek.,és a Kbt.140.§(9) bek.-ben foglaltakra.
A gazdasági szereplő -Ajánlattevő és- amennyiben az Ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni-a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)-az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásait az Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
M.2.A Kr.21.§ (2)bek.b)pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M.2.pontban előírt alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 65. § (6) bek.alapján elegendő,ha közös ajánlattevők közülük egy felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az M.2. pontban alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek.-ben,a Kbt. 67.§ (1)bek.és 67.§(3) bek.-ben,a 69.§(11)bek.-ben és a Kbt. 114.§(2)bek.-ben, továbbá a Kr. 24.§(1)és(2)bek.-ben foglaltakra.
A gazdasági szereplő -Ajánlattevő és- amennyiben az Ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásait az Ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolási módok részletes kifejtése a Dokumentáció II.14.2. pontjában került rögzítésre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindkét rész tekintetében
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített maximum 2 (két) db kivitelezési szerződés keretében, az 1. rész tekintetében legalább 2.600 m hosszú út és/vagy kerékpárút építését és/vagy felújítását, a 2. rész tekintetében legalább 1.000 m hosszú út és/vagy kerékpárút építését és/vagy felújítását magában foglaló munkát.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referenciakövetelménynek megfelelni.
A fenti szerződés akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik, és legfeljebb az az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 (nyolc) éven (96 hónapon) belül került megkezdésre.
M.2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M.2.1.
1 fő a teljesítés során bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-KÉ és/vagy MV-KÉ-R szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel - vagy azzal egyenértékű végzettséggel - és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2.
1. rész tekintetében:
1 fő a teljesítés során bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-VI szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel - vagy azzal egyenértékű végzettséggel - és szakmai gyakorlati idővel.
2. rész tekintetében:
1 fő a teljesítés során bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-VZ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel - vagy azzal egyenértékű végzettséggel - és szakmai gyakorlati idővel.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén megajánlhatók valamennyi pozíció tekintetében ugyanazon szakemberek az M.2.1 és M.2.2.pont vonatkozásában.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét rész tekintetében
Jótállás: A jótállás Ajánlatkérő által kötelezően előírt minimális időtartama 12 hónap. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Nyertes Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított, az általa vállalt teljes jótállás (Ajánlatkérő által előírt minimum 12 (tizenkettő) hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet
jótállás) időtartamára a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljeskörű jótállást köteles vállalni. A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlattevő által vállalt teljes jótállás (ajánlatkérő által előírt minimum 12 (tizenkét) hónap + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállás) időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései mellett a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadóak.
Kötbér: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A kötbérterhes teljesítési véghatáridő Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15%-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállni a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul vagy a nyertes Ajánlattevő a Szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazására vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy az munkavállalónként és jogsértésenként 1.000.000 Ft összegű hibás teljesítési kötbér érvényesítését - maximum 10.000.000 Ft hibás teljesítési kötbér összegéig - eredményezheti.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész tekintetében
Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezete a TOP-1.2.1.-15-SB1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződésben rögzítettek szerint rendelkezésre áll.
Finanszírozási mód: utófinanszírozás.
A kötendő szerződés fix, egyösszegű átalánydíjas szerződés.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Előleg:
Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. Ajánlattevő köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére. Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg teljes összege az utolsó számlából kerül levonásra.
Számlázás:
Ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 4 (négy) számlát – ideértve a végszámlát is – fogad be. A számlákat Ajánlatkérőként szerződő felenként külön-külön kell kiállítani és benyújtani. A számlák a szerződés minimum 25%-50%-75%-100%-os teljesítése esetén állíthatók ki. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A számlák összegét az Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a számlák szerinti nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135.§ (1)-(2) bek-ben foglalt feltétételek irányadók.
A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 31.§ alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számlázás a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155.§ (1) és (3) bek. az irányadó.
A kifizetésre vonatkozó szabályok:
- a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 30-32/B. §,
- a Kbt. 135.§ (1)-(3); (5)-(8);
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.).
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződés tervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/03/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (424/2017.(XII.19.) Kr. 15.§ (4) bek.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el. A II.2.5.) Értékelési szempontok kiegészítése a Dokumentációban található (Kbt. 76. § (10) bekezdés).
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1)Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt.117.§-a alapján a Kbt.Második Részben foglalt szabályok által nem kötött,önálló eljárási szabályok kialakításával- nyílt eljárás szabályai szerint - kerül lefolytatásra.Ajánlatkérő(továbbiakban:AK)az eljárás során a Kbt.112.§(1)bek.a) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:1.AK a Kbt.113.§(1)-(4)bek-eit nem alkalmazza. 2.A Kbt.113.§(6)bek.az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. 2)Az ajánlatban csatolni kell az Ajánlattevő(továbbiakban:AT)kifejezett nyilatkozatát a Kbt.66.§ (2)bek.szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan EKR űrlap kitöltésével. 3)A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1)bek.alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes,elektronikus közbeszerzési rendszer(EKR)igénybevételével történik. 4)Felolvasólap:AT a Kbt.66.§ (5) bek.alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt.68.§(4)bek.szerinti tartalommal.A felolvasólap benyújtása az EKR igénybe vételének feltételeiről az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Kr.11.§(1)bek.alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik. 5)Ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik. 6)Az ajánlatkészítési időszakban AK helyszíni bejárást nem szervez az AT-k számára,a helyszínek szabadon megtekinthetők. 7)AT a Kbt.44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni(424/2017.(XII.19.)Kr.11.§(4)bek.). 8)A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a benyújtandó iratok jegyzékét. 9)Az árazott költségvetést be kell nyújtani az ajánlatban. 10)A minősített AT-k jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest AK az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:III.1.3)Műszaki szakmai alkalmasság:M.1., M.2.pont. 11)Felelősségbiztosítás.:A 322/2015.(X.30.)Kr.26.§ alapján AK előírja,hogy a nyertes AT-(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie(vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie)a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan az 1.rész tekintetében legalább 20 millió Ft/szerződéses időtartam és 10 millió Ft/kár értékhatárig terjedően,míg a 2.rész tekintetében legalább 10 millió Ft/szerződéses időtartam és 5 millió Ft/kár értékhatárig terjedően.Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is.Abban az esetben,amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással,azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli,amely esetben AK a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 12) Az értékelés módszere mindkét rész tekintetében: ár részszempont: fordított arányosítás, 2., 3.,4. és 5. értékelési részszempont: egyenes arányosítás. 13)A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó:Dr.Kerekes Ferenc(00140). 14))AK felhívja AT-k figyelmét,hogy alkalmazza a Kbt.81.§(5)bek-t. 15)AK felhívja AT-k figyelmét,hogy alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját. 16)AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt.75.§(2)bek-ben foglalt eseteken túl akkor is,ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez,amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható(424/2017.(XII.19.)Kr. 20.§(6)bek.).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges