Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:2655/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Bagolyvári út-Cserhát utca; Munkácsy Mihály utca; Kopácsi utcáig a Jutasi út; Erdész utca és Vasas utca; Haszkovó utca; Széchényi István utca és a Szófia utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08394
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi István
Telefon: +36-88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://veszpremkozbeszerzes.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszprem.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között és városrészek kerékpárosbaráttá alakítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között és városrészek kerékpárosbaráttá alakítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Bagolyvári út-Cserhát utca; Munkácsy
Mihály utca; Kopácsi utcáig a Jutasi út; Erdész utca és Vasas utca; Haszkovó utca; Széchényi
István utca és a Szófia utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
CPV kód: 45221250-9
A kerékpárút kezdőszelvénye a 0+000 km szelvény a Bagolyvári út-Cserhát utca
kereszteződésében kezdődik, és a végszelvénye a Munkácsy Mihály utcánál végződik a 0+881,18
szelvényben. A Kopácsi utcáig a Jutasi út nyugati oldalán vezetjük az elválasztott kerékpáros és
gyalogutat, a Jutasi úttól 1,5 m széles zöldfelülettel elválasztva. Ezen a szakaszon a járda
közelebb esik a kiemelt szegélyhez, mivel a geometriai kialakításnak köszönhetően így
elkerülhető a kétszeres gyalogos keresztezőség a kerékpárosokkal az útkereszteződésekben. A
Kopácsi utca előtt megfordul a keresztmetszeti kialakítás és a kerékpárút esik a 1,5 m széles
zöldfelület mellé. Az Erdész utca és Vasas utca között található buszmegállónál a helyszűke
miatt, illetve, hogy a sportpálya mélysége miatt kialakuló szintkülönbség miatt ezen a
szakaszon át kellett helyezni a buszvárót.
A buszmegállótól a körforgalomig változatlanul továbbvezetjük a keresztmetszeti kialakítást,
miszerint 1,5 m zöldsáv, 2-2 m széles K szegéllyel elválasztott gyalogos és kerékpáros felületet
alakítunk ki. Kivételt képez a Jutasi út 16-18 sz. előtti szakasz. Ezen a részen a helyszűke és a
magassági szintkülönbség miatt egy szűkített keresztmetszeti szakaszt terveztünk be. Ezen a
pontszerű szűkítésen egyesített gyalogos és kerékpáros felületet terveztünk be. A szélessége
3,50 m, ami mellett 30 cm széles támfal húzódik. A Munkácsy Mihály körforgalomnál a tervezési
szabványnak megfelelően minden ágnál kialakítottunk egy le -és felhajtó „rámpát”, felvezetve a
kerékpárosokat egy közös gyalogos felületre a körforgalomban. Ennek köszönhetően a
kerékpárosok a körforgalom bármely irányából érkezve el bármely irányba el is hagyhatják azt
A kialakításnál figyeltünk az közvilágítási oszlopokra, hogy azokat ne kelljen kiváltani vagy
áthelyezni. A körforgalom Jutasi úti északi ágán található háromszög szigeten is átvezetjük a
kerékpárosokat, de ez csak úgy lehetséges, ha a szigetet kibővítjük, hogy megfeleljen a
szabványnak.
A gyalogátkelőhelyeknél, útcsatlakozásoknál tervezett lesüllyesztések mentén mind a két
oldalon , a vakok és gyengén látók biztonságos közlekedése érdekében taktilis vezető sávokat
kell beépíteni közvetlenül a szegély mellé. Az újonnan létesülő burkolati jelek a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége ajánlásának megfelelően készüljenek el. A
gyalogos-átkelőhelyek teljes szélességében (közvetlenül a járdaszegély mellett) 60 cm
szélességű figyelmeztető jelzés elhelyezése szükséges. Az „Állj! Veszélyforrás következik"
jelentésű figyelmeztető jelzés pontszerű, diagonális elrendezésű, 25-45 mm átmérőjű
gömbszeletekkel illetve csonka kúpokkal strukturált, a burkolat szintjéből + 5 mm magasságban
kiálló felület. A 30-40 cm széles vezetősávot a járda teljes szélességében kell létesíteni. A
bordázott felületű, a haladási iránnyal párhuzamos vezetősáv mindig a biztonságos
továbbhaladás irányába mutatva csatlakozzon be figyelmeztető jelzésbe.
A speciális felületű taktilis jelzésekkel ellátott járdalapok vastagsága 6cm, előregyártott beton
kövek, vagy beton alapra, fehér műkővel készülnek.
A körforgalomból a Jutasi úton továbbhaladva kialakítottunk egy kétoldali egyirányú 1,5 m
széles kerékpársávot, 3,25 m széles útsávokkal. A vasútállomásig szinte mindenhol biztosított a
jelenlegi útszélességgel ez a keresztmetszeti kialakítás. A Jutasi út 69 sz. és 75 sz. előtt található
csomópont kialakítása forgalomtechnikailag változott. A balra kanyarodó sáv hossza a
kerékpársáv miatt rövidül. A Haszkovó utcánál a szükséges sávszélesség nem áll rendelkezésre,
ezért 60 m hosszon sávszélesítést terveztünk a Jutasi út nyugati oldalán, maximum 50 cm
szélességben.
A házgyári út, Jutasi út csomópont geometriai kialakítása megváltozik. Ezen a szakaszon sincs
meg a szükséges útszélesség, ezért a Jutasi út keleti oldala felé szükséges a szélesítés. Itt
járdaépítés is történik. A vasútállomás felé a kerékpársáv kerékpárnyomban folytatódik, illetve
mellette felfestettünk egy párhuzamos parkolósávot. Ezen a szakaszon a kerékpársáv alatt rossz
minőségű a burkolat, ezért kopóréteg csere szükséges.
A kerékpárútnál a kerékpárosok számára az Újtelep városrész is megközelíthető legyen, így a
Kopácsi utca kereszteződésnél kialakítottunk egy kerékpáros átvezetést, és kibővítettük a
vegyes használatú gyalogos kerékpáros felületet a buszpályaudvar északi részén. A kerékpáros
hálózati tervben szerepel, hogy a Széchényi István utca és a Szófia utca kerékpáros barát utcává
szeretnék tenni, így a kapcsolat biztosított ezzel a városrésszel. A másik megközelítő lehetőség
a városrész eléréséhez, a Munkácsy Mihály utcai körforgalomnál lehetséges.
A Vállalkozó a beruházás kapcsán rendezett zöldfelületek utógondozását a műszaki-átadás
átvétel lezárását követő 1 évig köteles saját költségén elvégezni. Füves területek kaszálására a
vegetációs időszakban háromheti rendszerességgel köteles. Gyomtalanítására havonta egyszer
köteles. Az elhalt növényzetet az utógondozási időszak végén vállalkozónak pótolnia kell.
Főbb mennyiségek:
- Burkolat bontások: 1489 m3
- Földmunka: 1092 m3
- Szegély építések: 3172 fm
- Aszfaltburkolat készítése: 262 m3
- Térburkolat készítése: 2108 m2
- Közúti jelzőtáblák szerelése: 67 db
- Útburkolati jelek festése:2423 m2
- Tereprendezés, humuszterítés: 344 m2
- Faültetés: 76 db
- Cserjeültetés: 5269 db
- Közműkiváltások: 5 db
- Közvilágítási oszlopok építése: 4 db
- Közvilágítási oszlopok lámpatestek építése: 22 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13408 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: „TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a „Kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között és városrészek kerékpárosbaráttá alakítása"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 216.587.306,-
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Bagolyvári út-Cserhát utca; Munkácsy Mihály utca; Kopácsi utcáig a Jutasi út; Erdész utca és Vasas utca; Haszkovó utca; Széchényi István utca és a Szófia utca.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás:
CPV kód: 45221250-9
A kerékpárút kezdőszelvénye a 0+000 km szelvény a Bagolyvári út-Cserhát utca
kereszteződésében kezdődik, és a végszelvénye a Munkácsy Mihály utcánál végződik a 0+881,18
szelvényben. A Kopácsi utcáig a Jutasi út nyugati oldalán vezetjük az elválasztott kerékpáros és
gyalogutat, a Jutasi úttól 1,5 m széles zöldfelülettel elválasztva. Ezen a szakaszon a járda
közelebb esik a kiemelt szegélyhez, mivel a geometriai kialakításnak köszönhetően így
elkerülhető a kétszeres gyalogos keresztezőség a kerékpárosokkal az útkereszteződésekben. A
Kopácsi utca előtt megfordul a keresztmetszeti kialakítás és a kerékpárút esik a 1,5 m széles
zöldfelület mellé. Az Erdész utca és Vasas utca között található buszmegállónál a helyszűke
miatt, illetve, hogy a sportpálya mélysége miatt kialakuló szintkülönbség miatt ezen a
szakaszon át kellett helyezni a buszvárót.
A buszmegállótól a körforgalomig változatlanul továbbvezetjük a keresztmetszeti kialakítást,
miszerint 1,5 m zöldsáv, 2-2 m széles K szegéllyel elválasztott gyalogos és kerékpáros felületet
alakítunk ki. Kivételt képez a Jutasi út 16-18 sz. előtti szakasz. Ezen a részen a helyszűke és a
magassági szintkülönbség miatt egy szűkített keresztmetszeti szakaszt terveztünk be. Ezen a
pontszerű szűkítésen egyesített gyalogos és kerékpáros felületet terveztünk be. A szélessége
3,50 m, ami mellett 30 cm széles támfal húzódik. A Munkácsy Mihály körforgalomnál a tervezési
szabványnak megfelelően minden ágnál kialakítottunk egy le -és felhajtó „rámpát”, felvezetve a
kerékpárosokat egy közös gyalogos felületre a körforgalomban. Ennek köszönhetően a
kerékpárosok a körforgalom bármely irányából érkezve el bármely irányba el is hagyhatják azt
A kialakításnál figyeltünk az közvilágítási oszlopokra, hogy azokat ne kelljen kiváltani vagy
áthelyezni. A körforgalom Jutasi úti északi ágán található háromszög szigeten is átvezetjük a
kerékpárosokat, de ez csak úgy lehetséges, ha a szigetet kibővítjük, hogy megfeleljen a
szabványnak.
A gyalogátkelőhelyeknél, útcsatlakozásoknál tervezett lesüllyesztések mentén mind a két
oldalon , a vakok és gyengén látók biztonságos közlekedése érdekében taktilis vezető sávokat
kell beépíteni közvetlenül a szegély mellé. Az újonnan létesülő burkolati jelek a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége ajánlásának megfelelően készüljenek el. A
gyalogos-átkelőhelyek teljes szélességében (közvetlenül a járdaszegély mellett) 60 cm
szélességű figyelmeztető jelzés elhelyezése szükséges. Az „Állj! Veszélyforrás következik"
jelentésű figyelmeztető jelzés pontszerű, diagonális elrendezésű, 25-45 mm átmérőjű
gömbszeletekkel illetve csonka kúpokkal strukturált, a burkolat szintjéből + 5 mm magasságban
kiálló felület. A 30-40 cm széles vezetősávot a járda teljes szélességében kell létesíteni. A
bordázott felületű, a haladási iránnyal párhuzamos vezetősáv mindig a biztonságos
továbbhaladás irányába mutatva csatlakozzon be figyelmeztető jelzésbe.
A speciális felületű taktilis jelzésekkel ellátott járdalapok vastagsága 6cm, előregyártott beton
kövek, vagy beton alapra, fehér műkővel készülnek.
A körforgalomból a Jutasi úton továbbhaladva kialakítottunk egy kétoldali egyirányú 1,5 m
széles kerékpársávot, 3,25 m széles útsávokkal. A vasútállomásig szinte mindenhol biztosított a
jelenlegi útszélességgel ez a keresztmetszeti kialakítás. A Jutasi út 69 sz. és 75 sz. előtt található
csomópont kialakítása forgalomtechnikailag változott. A balra kanyarodó sáv hossza a
kerékpársáv miatt rövidül. A Haszkovó utcánál a szükséges sávszélesség nem áll rendelkezésre,
ezért 60 m hosszon sávszélesítést terveztünk a Jutasi út nyugati oldalán, maximum 50 cm
szélességben.
A házgyári út, Jutasi út csomópont geometriai kialakítása megváltozik. Ezen a szakaszon sincs
meg a szükséges útszélesség, ezért a Jutasi út keleti oldala felé szükséges a szélesítés. Itt
járdaépítés is történik. A vasútállomás felé a kerékpársáv kerékpárnyomban folytatódik, illetve
mellette felfestettünk egy párhuzamos parkolósávot. Ezen a szakaszon a kerékpársáv alatt rossz
minőségű a burkolat, ezért kopóréteg csere szükséges.
A kerékpárútnál a kerékpárosok számára az Újtelep városrész is megközelíthető legyen, így a
Kopácsi utca kereszteződésnél kialakítottunk egy kerékpáros átvezetést, és kibővítettük a
vegyes használatú gyalogos kerékpáros felületet a buszpályaudvar északi részén. A kerékpáros
hálózati tervben szerepel, hogy a Széchényi István utca és a Szófia utca kerékpáros barát utcává
szeretnék tenni, így a kapcsolat biztosított ezzel a városrésszel. A másik megközelítő lehetőség
a városrész eléréséhez, a Munkácsy Mihály utcai körforgalomnál lehetséges.
A Vállalkozó a beruházás kapcsán rendezett zöldfelületek utógondozását a műszaki-átadás
átvétel lezárását követő 1 évig köteles saját költségén elvégezni. Füves területek kaszálására a
vegetációs időszakban háromheti rendszerességgel köteles. Gyomtalanítására havonta egyszer
köteles. Az elhalt növényzetet az utógondozási időszak végén vállalkozónak pótolnia kell.
Főbb mennyiségek:
- Burkolat bontások: 1489 m3
- Földmunka: 1092 m3
- Szegély építések: 3172 fm
- Aszfaltburkolat készítése: 262 m3
- Térburkolat készítése: 2108 m2
- Közúti jelzőtáblák szerelése: 67 db
- Útburkolati jelek festése:2423 m2
- Tereprendezés, humuszterítés: 344 m2
- Faültetés: 76 db
- Cserjeültetés: 5269 db
- Közműkiváltások: 5 db
- Közvilágítási oszlopok építése: 4 db
- Közvilágítási oszlopok lámpatestek építése: 22 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 260
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 216.587.306,-
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Házgyári út 26.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés szerint:
„4 Határidők:
4.1 Munkaterület átadás: szerződéskötést követő 15 napon belül.
4.2 A kivitelezés befejezésének és átadás-átvételének határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 180 naptári nap.”
Módosítást követően:
1.1 A Vállalkozási Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„4 Határidők:
4.3 Munkaterület átadás: szerződéskötést követő 15 napon belül.
4.4 A kivitelezés befejezésének és átadás-átvételének határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 260 naptári nap.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.3 Felek között Vállalkozási Szerződés jött létre 2018. július 23-án a TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések magvalósulása Veszprém város területén” elnevezésű projekt keretében a
„Kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között és városrészek kerékpárosbaráttá alakítása” tárgyú projekt kivitelezési munkái II tárgyában.
1.4. Megrendelő a szerződés módosításának a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya „exante” ellenőrzése jóváhagyását megkésve, de a jóváhagyását megelőzően, a munkára megkötött vállalkozási szerződés hatálya alatt köti meg a jelen szerződés módosítást.

1 Felek a Vállalkozási Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:
1.1 A Vállalkozási Szerződés 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„4 Határidők:
4.1 Munkaterület átadás: szerződéskötést követő 15 napon belül.
4.2 A kivitelezés befejezésének és átadás-átvételének határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 260 naptári nap.”
2 A szerződésmódosítás hatálya
A jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.
3 A szerződésmódosítás indokolása
Vállalkozó 2018. december 7-én a szerződés teljesítése során az e-építési naplóban a kivitelezési munkálataival kapcsolatosan akadályt közölt.
Az építéssel érintett teljes szakasz - Bagolyvári úttól a Munkácsy Mihály utcáig - kivitelezése ellehetetlenült, az alábbiak miatt:
- Az Invitel, UPC, Magyar Telekom távközlési földkábelek a térszínhez közel, mintegy 25-50 cm között változó mélységben helyezkednek el. A tervezett út alépítménye a kábelek süllyesztését követően készülhet.
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kivitelezésében készülő „Veszprém VESZ ÉSZAKI-Jutas Hotel 106/0-ás 10kV-os kábel Gyerekek háza 96/1-23 - Kiserdő 96/1-156 szakasz” kábelrekonstrukció kivitelezési munkálatai folyamatban vannak a teljes szakaszon.
A közölt akadályokra és azok megoldására tekintettel a teljesítési határidő meghosszabbítása vált szükségessé és indokolttá.
4 Záró rendelkezések:
4.1 Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) c) pontja szabályainak megfelelően történik.
4.2 A szerződésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv előírásait kell alkalmazni.
4.3 Szerződő felek e szerződés aláírásával minden, a szerződésből fakadó esetleges jogvitájuk esetére a Veszprémi Járásbíróság - hatáskör hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
4.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 6 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 216.587.306,- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 216.587.306,- Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosításban foglaltakkal egyetértenek és hozzájárulnak a hirdetmény közzétételéhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben