Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0271/2019
CPV Kód:38636100-3
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Teljesítés helye:1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.;1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.;1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53180755
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dombi Péter
Telefon: +36 13922222
E-mail: dombi.peter@wigner.mta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.wigner.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001171442018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001171442018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Lézerrendszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001171442018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagy ismétlési frekvenciájú lézer és optikai parametrikus erősítő (a két rendszer összeépített)
A beszerezni kívánt műszeregyüttes egy ultrarövid impulzusú Ti:zafír technológiát alkalmazó lézeroszcillátorból és regeneratív erősítőből, az ezeket kiszolgáló pumpalézerekből és egy, a lézererősítőhöz illesztett, annak kimenetével meghajtott optikai parametrikus erősítőből áll.
Szuperkontinuum fényforrások
A beszerzés egy saját építésű interferométer szuperkontinuum fényforrásául szolgáló három olyan eszközre vonatkozik, melyek mindegyike alkalmas szélessávú fehérfény előállítására és az interferométer kivilágítására egyaránt alkalmasak alternatív üzemmódban.
Fejlesztőkészlet Coherent Legend Elite USP-1k-HE típusú regeneratív erősítő átépítéséhez
A beszerzés tárgya egy teljes fejlesztőkészlet az Ajánlatkérőnél már meglévő Coherent Legend Elite USP-1k-HE típusú regeneratív erősítő átépítéséhez.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagy ismétlési frekvenciájú lézer, optikai erősítő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerezni kívánt műszeregyüttes egy ultrarövid impulzusú Ti:zafír technológiát alkalmazó lézeroszcillátorból és egyfokozatú femtoszekundumos regeneratív erősítőből, az ezeket kiszolgáló pumpalézerekből és egy, a lézererősítőhöz illesztett, annak kimenetével meghajtott optikai parametrikus erősítőből áll. A műszeregyüttes működtetése kulcsrakész típusú ("turn-key"), kivitelezése pedig egydobozos ("one-box") rendszer formájában történik. Az elvárt impulzusparamétereket csak a regeneratív lézererősítőre és az optikai parametrikus erősítőre specifikáljuk, a lézeroszcillátor és a pumpalézerek a rendszer integráns részét képezik, azoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a lézererősítő azok használatával a kívánt paramétereket biztosítsa. Az ajánlatkérő csak új terméket fogad el, használt vagy felújított termék megajánlását nem.
A beszerzendő lézererősítőnek min. 7,0 mJ impulzusenergiát kell biztosítania min. 1 kHz ismétlési frekvenciával max. 35 fs-os impulzus-időtartam mellett, mely az impulzus intenzitásburkolónak az időbeli félértékszélességére értendő. A központi hullámhossznak a 780-820 nm tartományban kell lennie. Az erősítő impulzusenergia-stabilitásának 0.5 % rms-nél jobbnak kell lennie min. 24 órányi működés alatt végzett mérés során. Az erősítő módusképének TEM00-nak kell lennie, az M2 paraméter legfeljebb 1,25 lehet. Az impulzuskontraszt értéke minimum 1000 legyen a főimpulzust megelőző 1 ns-os időtartományon kívül és minimum 100 legyen a főimpulzust követő 1 ns-os időtartományon kívül. Az erősítő kimenetén (az impulzuskompresszort is beleértve) az 1/e2 szinten mért nyalábátmérő a 8-12 mm tartományba essen. A lézererősítés egy erősítőfokozatban valósuljon meg.
A parametrikus erősítőt a regeneratív erősítő kimenetén nyalábosztással előállított 3,5 mJ-os impulzusokkal kell meghajtani, a kimeneti impulzusparamétereket a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő táblázat tartalmazza. Ezeket az értéket a beüzemelés részeként is demonstrálni kell. Az elvárt paramétereket a regeneratív erősítő esetén is a Közbeszerzési dokumentumokban szereplő táblázatok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A lézer impulzushossza 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Szuperkontinuum fényforrások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés egy saját építésű interferométer szuperkontinuum fényforrásául szolgáló három olyan eszközre vonatkozik, melyek mindegyike alkalmas szélessávú fehérfény előállítására és az interferométer kivilágítására egyaránt alkalmasak alternatív üzemmódban. A kibocsátott fény spektruma a széles spektrum előállítási módjától függően látható tartománytól a közel infravörösig, illetve az ultraibolya tartománytól egészen közép-infravörösig terjed. Az eszközök beszerzésébe az eszközök tartozékai is beleértendők, úgymint a táp- és vezérlőegység. Az ajánlati árba továbbá beleértendő annak Ajánlatkérő telephelyére történő szállítása, és ha az speciális szakértelmet igényel, helyszíni installálása is.

Az ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban szerepeltet egy táblázatot, mely a megajánlott eszközök műszaki paramétereit tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 szuperkontinuum fehér fényforrás optikai teljesítménye 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztőkészlet Coherent Legend Elite átépítéshez
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38636100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya egy teljes fejlesztőkészlet az Ajánlatkérőnél már meglévő Coherent Legend Elite USP-1k-HE típusú regeneratív erősítő átépítéséhez. A jelenlegi rendszer 1 kHz ismétlési frekvenciával, 4 mJ impulzusenergiával üzemel. A fejlesztőkészlet olyan elemeket kell, hogy tartalmazzon, hogy a meglévő rendszer átépíthető legyen 10 kHz-es ismétlési frekvenciára, legalább 0,35 mJ impulzusenergiával és legfeljebb 40 fs-os impulzushosszal. A fejlesztőkészletnek tartalmaznia kell a fejlesztéshez szükséges önálló erősítő-alaplapot, a teljes szükséges femtoszekundumos optikakészletet (lencsék, tükrök és Ti:zafír-kristály), továbbá a 10 kHz-es üzemelést lehetővé tevő Pockels-cellák meghajtóegységét. A fejlesztőkészletnek tartalmaznia kell továbbá az erősítő pumpalézerébe (Coherent Evolution-30) megfelelő új diódasort. Az ajánlatban szereplő elemeknek újaknak kell lenniük, nem lehetnek használtak, vagy felújítottak. Az ajánlat nem adható részegységre, a teljes fejlesztőkészletet tartalmaznia kell.
Az így továbbfejlesztett regeneratív erősítőnek képesnek kell lennie a meglévő Ti:zafír oszcillátor magimpulzusainak erősítésére (~800 nm középhullámhosszal, ~12 fs impulzushosszal, ~80 MHz ismétlési frekvenciával és ~3 nJ impulzusenergiával).
Az ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban szerepeltet egy táblázatot, mely a megajánlott eszköz műszaki paramétereit tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A lézererősítő impulzusenergiája  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 55
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-2.3.2-16-2017-00015
II.2.14) További információ:
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8.§, 10. §, 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okok igazolására ajánlattevők a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat is benyújthatnak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett szállításokat tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontosággal,
- a szállítás tárgya (I. rész).
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont].
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b.) pontja szerint alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdés szerinti igazolási módra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik egy, vagy több szerződésből összességében
I. rész esetén
Legalább 1 db, legalább 1 kHz ismétlési frekvenciájú, legfeljebb 100 fs-os lézerimpulzusokat biztosító femtoszekundumos lézererősítő és azzal meghajtott optikai parametrikus erősítő szállításából származó referenciával,
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
II. rész esetén
legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik fényforrások szervizelése terén. A párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer kerülnek figyelembe vételre.
III. rész esetén
legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik femtoszekundumos lézerek szervizelése terén. A párhuzamos szakmai tapasztalatok csak egyszer kerülnek figyelembe vételre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vételár megfizetése a sikeres átadás-átvételi eljárás után az Eladó képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján történik, számla ellenében, átutalás útján, 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében leírtak figyelembe vételével.
Eladó előleg fizetését és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Ptk. 6:155. §-ában foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.
Eladó által vállalt feladatok késedelmes, vagy hibás teljesítése, avagy a Eladónak saját felelősségi körében felmerült okból a jelen szerződés egyes részeinek, vagy egészének meghiúsulása esetén Eladó kötbér fizetésére köteles, az alábbiak szerint:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével késedelmes teljesítés esetén, vagy hibás teljesítés esetén a hiba kijavítása idejére a kötbér napi mértéke az Eszköz értékének 0,5%-a, de legfeljebb 20%.
További infók KD-ben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontásra az EKR rendszerben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra az EKR rendszerben kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2. A részszempontonként kiosztható ponttartomány 0-10 pont. Az értékelés módszere az arányosítás és pontozás.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokat.
7. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) - b) pontja szerint nyilatkozni szükséges.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
9. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott készülékek részletes leírását gyártói specifikációkkal, rendelkezésre állása esetén prospektussal kiegészítve, magyar nyelven.
10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.
12. FAKSZ: dr. Pálinkás Csilla (lajstromszám: 00071)
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 napot ért.
15. Eladó teljes körű jótállás biztosítására köteles
legalább 24 hónap időtartamra az I. részben,
legalább 12 hónap időtartamra az II. részben,
legalább 12 hónap időtartamra az III. részben az üzembe helyezés napjától kezdődően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák