Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2728/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Harkányi Római Katolikus Plébánia
Teljesítés helye:Harkány város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albrecht Ferenc
Telefon: +36 72480100
E-mail: albrecht.ferenc@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
 
Hivatalos név: Harkányi Római Katolikus Plébánia
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24909776
Postai cím: Ady Endre Utca 3
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ronta László
Telefon: +36 72479966
E-mail: plebaniaharkany@freemail.hu
Fax: +36 72479966
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://plebaniaharkany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://plebaniaharkany.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Harkány Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Harkány Zöld Belváros kivitel
Hivatkozási szám: EKR000107622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés során a teljes Zsigmondy sétány, a sétány Kossuth Lajos utcai oldalán található park, illetve a kapcsolódó parkoló, a katolikus templom parkolója és járdái, a teljes Őspark kerül revitalizálásra, felújításra, illetve a park területén található színpad és kiegészítő épülete kerül energetikai korszerűsítésre és felújításra. A fejlesztéssel, az összesen 46.615 m2 nagyságú terület meglévő funkcióinak minőségi javítására és új funkciókkal való megtöltésére kerül sor.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 719026544 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:03451300-9
31321000-2
35120000-1
37535200-9
45212600-2
45233200-1
45233250-6
45233293-9
45310000-3
45332200-5
45350000-5
45430000-0
77314100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Harkány város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projekt keretein belül a sétány egészén felszíni térrendezés (sétány-és park kialakítása),alépítményi munkálatok,térburkolat cserék várhatók,ill. új berendezési tárgyak(ülőpadok,hull.gyűjtők,ivókutak,kerékpártárolók,virágládák,és a három korcsoport és a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő játékelemek) kerülnek kihelyezésre a területre.A fentiek mellett új árusító pavilonok és 1db elektromos autótöltő kerül kihelyezésre,és a sétány K-i bejáratánál egy új szökőkút kerül kialakításra. A területen új öntöző rendszer, új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre.
Felszíni térrendezés:-A sétány kialakítása: A meglévő parkolót fásítani és burkolni kell. – 2.408 m2.
-Teljes zöldfelület 32.100 m2, melyből mulcs borítást 2.000 m2 kap. A teljes zöldfelületből 25.610 m2 az ősparkban található.
-Összes térburkolat:12590 m2. Ebből vízáteresztő stabilizált kavicsburkolat az ősparkban:2040 m2, a megmaradó 10550 m2 beton térkő a gyalogos, vegyes, illetve gépkocsival járható felületeken kialakítandó.Berendezési tárgyak;Színpad és öltöző épület felújítása: 1 db;
Árusító pavilonok:8 db;Vízjáték (Szökőkút):1 db;Ivópavilon:1 db;Játszótér;Pergola:3 db;Támfal építés:1 db;Külső közmű:Vízellátás; Szennyvíz elvezetés;Csapadékvíz elvezetés;Erősáram; Gyengeáram,Öntözőrendszer:A terület vízellátó hálózatát egy újonnan telepített ciszterna rendszerről működő ciszternaszivattyú látja el vízzel.-Vezetékrendszer kiépítése:2.160 folyóméter.-Vízkijuttató rendszer kiépítése: 2.000 folyóméter.-Hidraulikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db.-Elektronikai vezérlőrendszer kiépítése: 1 db. További feladat: -a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni -a munkaterület szükséges őrzése;- ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;a kivitelezés alatt felmerülő közüzemi díj viselése.-a megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, -üzempróbák lefolytatása;- igazgatási,technikai vagy egyéb feladat ellátása,;-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabálynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása, -minden olyan dok. elkészítése,mely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges, -az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, -átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dok., továbbá üzemeltetési és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a AKnak ,-a képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, ill. a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,újrahasznosítása;- a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; -a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása, -a épület hiteles energetikai tanúsítvány elkészítése és átadása AKnek ;-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során; -Nyertes AT feladata minden olyan dok. elkészítése, engedély beszerzése és átadása AKnek, és díjak befizetése,mely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a Létesítmény üzemeltetéséhez,biztonságos működtetéséhez szükséges.
A Harkányi Gyógyfürdőkórház területe,a gyalogos és a mentőbejárat a Zsigmondy sétányon keresztül közelíthető meg,ezáltal a gyógykórház folyamatos és biztonságos működését, a korlátlan betegszállítást befolyásolja, veszélyeztetheti ezért a tárgyi projekt megvalósítása kapcsán végzendő munkák egyes munkafázisait a nyertes AT köteles erre figyelemmel szervezni.
Engedélyek: A projekt fejlesztési elemei közül az Ivópavilon,az árusító pavilonok és a közlekedési utak megvalósítása engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek szerint.Részletesen lásd KDban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.12 hónap; max. 60 hónap)  10
2 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) (min. 1 fő - 3 fő)  5
3 Az M.2.1./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max. 36 hónap 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
II.2.9) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2.1. alpontjában előírt SZE szakmai önéletrajzát az ajánlathoz csatolni kell a 3. ért. résszempontra tett
megajánlás alátámasztására.A D.339/2015/2017 és a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján. Ha AT
fenti dok-okat az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja,az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja szerinti érvénytelenségét
eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14675 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 719026544
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felszíni térrendezés, alépítményi munkálatok, térberendezések, színpad és öltöző felújítás, árusító pavilonok, szökőkút, ivópavilon, játszótér, pergola, támfal építése, külső közmű, erősáram, gyengeáram, öntözőrendszer, ép. gép. és ép.vill FMV
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@wolfbauteam.hu
Telefon: +36 309935400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445202
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 713770600 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92883143
Postai cím: Faiskola Utca 3
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12491296202

Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81647497
Postai cím: Kossuth Utca 21.
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10459340203

Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11017505202

Hivatalos név: BERN Expert Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56325636
Postai cím: Külterület
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23549173202

Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202

Hivatalos név: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67910537
Postai cím: Kisbalokány Dűlő 5.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11540445202

Hivatalos név: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88575517
Postai cím: Fő Utca 37/A
Város: Csehbánya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8445
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942310219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges