Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2834/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000105282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000105282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DEK-735_Onkoradiológiai Központ építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000105282019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
DEK-735_Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Onkoradiológiai Központ, szerkezetkész épületrész befejező építési munkáira
A műszaki tervek korlátozás nélkül, teljes körűen közvetlenül, ingyenesen innen tölthető le: https://kancellaria.unideb.hu/node/181. Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján teszi közzé a műszaki terveket az EKR-en kívül, tekintettel arra, hogy a műszaki dokumentáció olyan nagy méretű fájlokat tartalmaz, amelyek még tömörítve is önmagukban meghaladják az EKR 25 MB-os feltöltési korlátját, így azokat lehetetlen az EKR-ben közzé tenni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ezenkívül minden kommunikációt az EKR-ben kell lefolytatni (pl. kiegészítő tájékoztatás kérés, ajánlat beadás stb.).
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyát képező munka, egy összefüggő és szorosan egymásra épülő munkafolyamatok egységét foglalja magában, melynek részekre bontása sem technológiailag, sem gazdaságilag nem megtérülő.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: DEK-735_Onkoradiológiai Központ építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45262500-6
45324000-4
45442100-8
45432100-5
45421146-9
45350000-5
45331210-1
45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Debreceni Egyetem OEC 7852-9/2012 számú jogerős építési engedély és annak módosításai alapján 2013-ban megépült az Onkoradiológiai Központ épületének teljes tartószerkezete, külső homlokzatburkolata, tetőfedése, illetve a későbbi ütemezett építési engedélyek alapján a két lineáris gyorsító bunker és azok működtetéshez szükséges funkcionális helyiségek.
A még el nem készült, kivitelezést érintő területek:
Mélyföldszint: „hiperbár” egység helyén onkoteam tárgyalók kerülnek elhelyezésre
Földszint: nagyobb váróterület, a vizsgálók területének átalakítása, UH és infúziós helyiség elhelyezése, kis energiájú linac előkészítő terület átalakítása
I. Emelet: betegosztály, valamint dolgozószobák kerültek betervezésre
II. Emelet: Hospice helyén az első emeletivel közel megegyező betegosztály került elhelyezésre, szintén dolgozószobákkal
Padlástér: további szellőzőgépek kerülnek elhelyezésre
Az épület funkciója fekvő- és járóbeteg ellátás, a kivitelezéssel érintett terület: 2.610 m2
Megvalósítandó építési tevékenységek:
- 797 m2 hűtő-fűtő mennyezet;
- orvosi gáz kivitelezése;
- tisztatéri álmennyezet készítése;
- légkezelő gép elhelyezése tetőtérben;
- folyadékhűtő telepítése.
A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget:
Tekintettel arra, hogy a kivitelezés egy adott épületben valósul meg, munkaszervezési, organizációs feltételek, a részfeladatok közötti szoros összefüggések valamint a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság és a helyszíni vállalkozók közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében nem célszerű a kivitelezési munkákra a részajánlat tételt biztosítani. A kiírásban olyan jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.1.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  8
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  8
3 3. A szerződés teljesítésében részt vevő az M.1.3.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  8
4 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg opciót, csupán technikai okokból, karakterkorlát miatt került a jelen pont kitöltésre. Az ajánlati felhívás III.1.7) pontjának folytatása:
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek számítanak, ezért annak számlázása a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.
A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, a szerződő felek átalánydíjban állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású.
Késedelem esetén AK a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlati felhívás VI.3.12) pontjának folytatása:
22. A felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: az M.1.) és M.2.) alkalmassági feltétel.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásáról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkozna, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
A jelen felhívás III.1.3) pont "Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása" c. részének folytatása:
Az előírt alk. követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 114. § (2) bek-re.
Az alk. követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokat – a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokkal egyezően – kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra kötelesek benyújtani, vagyis azokat AT-knek nem kell az ajánlatukban csatolni.
AK felhívja az AT-k figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek-re és a 13. § (4) bek-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.)
Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését
- képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja alapján.
AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban
csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum felelős magyar fordítását szükséges benyújtani.
Az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (2) bek-re.

M.2.)
AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontjára, a 23. §-ra figyelemmel a 22. § (3) bek. alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (fekvő- és/vagy járóbeteg ellátással kapcsolatos épület kialakítása és/vagy felújítása; hűtő-fűtő mennyezet szerelése; orvosi gáz, tisztatéri álmennyezet kivitelezése; légkezelő gép elhelyezése tetőtérben; folyadékhűtő telepítése) építési beruházásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolásban meg kell adni legalább
- a közbeszerzés tárgya szerinti (fekvő- és/vagy járóbeteg ellátással kapcsolatos épület kialakítása és/vagy felújítása; hűtő-fűtő mennyezet szerelése; orvosi gáz, tisztatéri álmennyezet kivitelezése; légkezelő gép elhelyezése tetőtérben; folyadékhűtő telepítése) építési beruházás tárgyát,
- mennyiségét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal) és helyét,
- referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (5) bek-re és a 24. § (2) bek-re.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2a) bek-re, miszerint amennyiben AK öt év teljesítésének igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21/A. §-ára, miszerint az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Karakterkorlát miatt folytatás a jelen felhívás III.1.2) pont "Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása" részében.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:
M.1.1.)
- 1 fő olyan szakembert, aki általános építmények építésére és/vagy átalakítására, és/vagy bővítésére és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására és/vagy elmozdítására irányuló építési- szerelési munkáinak vezetésében legalább 36 hónap gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2.)
- 1 fő olyan szakembert, aki építmények fűtési és/vagy szellőzési, valamint az építményen és/vagy telekhatáron belüli vízellátási és/vagy csatornázási és/vagy gázhálózat-szerelési központi és/vagy klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak vezetésében legalább 36 hónap gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.3.)
- 1 fő olyan szakembert, aki építmények és/vagy szabad terek közép- és/vagy kisfeszültségű rendszerek szerelési munkáinak vezetésében legalább 36 hónap gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is bemutatható azzal, hogy legalább két szakember megnevezése minimum szükséges.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésben és a 138. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra.
Építmény az 1997. évi LXXVIII. törvény szerint: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
Az M.1. pontban rögzített alkalmassági követelmények kapcsán rögzítjük, hogy az előírás nem feltételez jogosultságot. Az alkalmasság megállapításához a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalati idő megléte szükséges.
M.2.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt):
M.2.1.)
- legalább 1 db 900 m2 területű fekvő- és/vagy járóbeteg ellátással kapcsolatos épület kialakítására és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
M.2.2.)
- legalább 300 m2 hűtő-fűtő mennyezet szerelésére vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
M.2.3.)
- olyan szerződésből vagy több szerződésből származó referenciával, amely tartalmazza a következőket:
a) orvosi gáz és/vagy gyógyászati gáz kivitelezése,
b) tisztatéri és/vagy steril álmennyezet készítése;
c) légkezelő gép és/vagy temperált szellőzőrendszer elhelyezése tetőtérben,
d) folyadékhűtő telepítése.
Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb négy szerződésből teljesíthető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
AK a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
Jótállás időtartama: min. 36 hónap. Nyertes AT-nek jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számítva, megajánlásának megfelelő hónapra terjed ki.
A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján nyertes AT a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: A Szerződésben rögzített határidő túllépése esetén nyertes AT, amennyiben a késedelemért felelős, minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik, 1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó ajánlati ár. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó ajánlati ár 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nyertes AT a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó ajánlati ár 20 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség további feltételeit a szerződéstervezet tart.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Kbt. 135. § (7) bek. alapján a nyertes AT az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió forint összegű előleg igénybevételére jogosult. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Nyertes AT 25 %-os, 50 %-os és 75 %-os készültségi szint elérésekor egy-egy részszámlát, 100 %-os készültségi szint elérését, valamint a sikeres műszaki átadás-átvételt követően egy végszámlát jogosult kiállítani.
A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett átutalással, a Kbt. 135. § (1)-(3),(5)-(6) bek-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei, a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30-31. § és 32/A. §, 32/B. § valamint a szerződésben foglaltak szerint történik.
Karakterkorlát miatt folytatás a jelen felhívás II.2.10) pontjában.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs lehetőség a Kbt. 35. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
A bontás elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján megjelent útmutatója szerint: minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. A Kbt. 114. § (2) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)bek-e szerinti összes adatot.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania, melyből a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlása egyértelműen megállapítható.
E körben AT-nek be kell nyújtania:
— az AK által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. AK helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja. Időpont: 2019.02.25. 10:00 óra; találkozás: Debrecen, Nagyerdei Krt. 98., Onkoradiológiai Központ recepciója előtt.
16. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. FAKSZ: dr. Csepregi Judit (lajstromszám: 01020).
18. Az ajánlati felhívásban és a közbesz. dok-ban meghatározott időpontokra a közép- európai idő (CET) az irányadó.
19. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 200.000.000 Ft/kár és 400.000.000 Ft/év mértékű teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítás a szerződéskötés időpontjára. AT-nek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.
20. Amennyiben a megajánlott szakemberek még nem rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r-ben meghatározott jogosultsággal, akkor nyertes AT vállalja, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. AK ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelöli.
21. AK a megfelelő ajánlattétel érdekében műszaki dokumentációt állított össze. A műszaki dokumentációban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bek-ben foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Karakterkorlát miatt folytatás a jelen felhívás II.2.10) pontjában.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges