Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2885/2019
CPV Kód:45112450-4
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Füzér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: antaleva@mnv.hu
Fax: +36 12374295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzéri vár - falomladék
Hivatkozási szám: EKR000384382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112450-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Füzéri vár - falomladék várba történő beemelése, kutatása, átvizsgálása és elszállítása régészeti szakfelügyelet mellett
A) Falomladék és törmelék kutatás
A.1 A várfalakon kívül elhelyezkedő, a várfalak omlásából származó falomladék-réteg várba történő beemelése, kutatása, átvizsgálása régészeti szakfelügyelet mellett és elszállítása lerakási helyre, valamint lerakása
Az átvizsgálandó, elszállítandó falomladék-mennyiség a mozgatás miatti talajlazulás mértékének figyelembevételével 1962 m3
A.2 A Várudvar keleti – délkeleti részén (Rimay háztól a Kaputoronyig, a lőréses bástyafal előtt) elhelyezkedő, építési és régészeti eredetű törmelékhalom meghatározott részének kutatása, átvizsgálása régészeti szakfelügyelet mellett és elszállítása lerakási helyre, valamint lerakása
Az átvizsgálandó, elszállítandó törmelékmennyiség a mozgatás miatti talajlazulás mértékének figyelembevételével 1053 m3.
Részletes mennyiségeket l. II.2.4. pont, opcióra II.2.10. pont, illetve a közb. műszaki leírás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 271695526 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Füzéri vár - falomladék
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112500-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Füzér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő az alapmennyiség vonatkozásában a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
A) Falomladék és törmelék kutatás
A.1 A várfalakon kívül elhelyezkedő, a várfalak omlásából származó falomladék-réteg várba történő beemelése, kutatása, átvizsgálása régészeti szakfelügyelet mellett és elszállítása lerakási helyre, valamint lerakása
Az átvizsgálandó, elszállítandó falomladék-mennyiség a mozgatás miatti talajlazulás mértékének figyelembevételével 1962 m3
A.2 A Várudvar keleti – délkeleti részén (Rimay háztól a Kaputoronyig, a lőréses bástyafal előtt) elhelyezkedő, építési és régészeti eredetű törmelékhalom meghatározott részének kutatása, átvizsgálása régészeti szakfelügyelet mellett és elszállítása lerakási helyre, valamint lerakása
Az átvizsgálandó, elszállítandó törmelékmennyiség a mozgatás miatti talajlazulás mértékének figyelembevételével 1053 m3.
B) Falomladék/törmelék eltávolítása Felsővárból
C) Régészeti szakfelügyelet biztosítása
A falomladék és törmelék kutatás a helyileg illetékes múzeum – Herman Ottó Múzeum – régészeti szakfelügyelete mellett végezhető. A szakfelügyelet díját az ajánlatnak tartalmaznia kell, annak megrendelője az ajánlattévőként szerződő fél.
D) Az eltávolított falomladékban/törmelékben talált régészeti leletek - ideiglenes megőrzése, védelme az ajánlattevőként szerződő fél feladata.
A kivitelezés a természetvédelmi engedélyben meghatározott korlátozásokkal végezhető, különös tekintettel a munkavégzés időtartamára vonatkozó esetleges korlátozásokra.
A Füzéri vár régészeti lelőhely azonosítószáma: 16582
A füzéri Várhegy műemléki védelem alatt áll, Műemléki törzsszáma 1290
Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szerződéstervezet vonatkozó rendelkezései szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az alapmennyiség vonatkozásában a teljesítési határidő 250 nap. Az átadás-átvételnek legkésőbb a 250 napos teljesítési határidő utolsó napján meg kell kezdődnie. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő a szerződésben az Alapmennyiség Ajánlati Ára 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet határoz meg. Az alapmennyiségre vonatkozó tartalékkeret az alapmennyiség vonatkozásában meghatározott műszaki tartalom megvalósításának vonatkozásában használható fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 2. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati Ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A főbb opciós mennyiségek:
Omladék eltávolításkor statikai dúcolás 200 m2
Az áttelepítés természetvédelmi engedélyezési dokumentációjának összeállítása 1 db
Az áttelepítési természetvédelmi engedély alapján kiültetési tervdokumentáció készítése 1db
Növényekkel borított felületek bontása 11206 m2
Védett növényfajok egyedeinek áttelepítése 600 db
Lágyszárú növényanyag nevelése 209,6X10m2
Talajelőkészítés növénytelepítéshez 1513,86 m2
Növények szabadföldi telepítése, nevelése, iskolázott védett cserjék eredeti helyére történő visszaültetése 600 db
Növények előkészített sziklafelszíni talajra telepítése 2096 m2
Fenntartási- kezelési és üzemeltetési terv készítés és engedélyeztetése 10 éves időszakra 1 db
Kutatási záródokumentáció készítése 1 db

Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az opciós mennyiség vonatkozásában a teljesítési határidő – részben vagy teljes mennyiségben való lehívás esetén is, az alábbi kivétellel – a szerződéskötéstől számított 615 nap. Az átadás-átvételnek legkésőbb a 615 napos teljesítési határidő utolsó napján meg kell kezdődnie. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap.
Az ajánlatkérő a szerződésben az Opciós Mennyiség Ajánlati Ára 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet határoz meg. Az opciós mennyiségre vonatkozó tartalékkeret az opciós mennyiség vonatkozásában meghatározott műszaki tartalom megvalósításának vonatkozásában használható fel.
Az opciós mennyiség vonatkozásában tartalékkeret legfeljebb a lehívott opciós mennyiség ellenértékének 10%-a mértékig használható fel.
Az ajánlatkérő a Kbt.141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel is rögzíti az alábbiakat:
Megrendelő az opciós mennyiség tekintetében meglévő jogát, az opció lehívását – az alábbi kivétellel- a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 250 napon belül, de legfeljebb az alapmennyiségre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig jogosult gyakorolni. Az opciós jog érvényesítése az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával történik, melyet a nyertes ajánlattevő nem utasíthat vissza.
Az opciós mennyiség lehívásáról ajánlatkérő a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőt az opciós mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli. Az opciós mennyiség lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós mennyiség lehívásának elmaradása esetén a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az ajánlatkérő szabad belátása szerint hívhatja le egy vagy több részletben a teljes opciós mennyiséget vagy az opciós mennyiség vonatkozásában kiadott költségvetés bármelyik sorát valamely másik sorral vagy sorokkal együtt vagy külön-külön vagy akár csak egyetlen sort vagy a költségvetési sorokban foglalt mennyiségeknek csak egy részét.
Az ajánlatkérő az omladék eltávolításakor szükséges statikai dúcolás megépítésére vonatkozó opciós jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 150 napon belül jogosult gyakorolni. A nyertes ajánlattevő ezen munkálatokat köteles olyan határidőben elvégezni, hogy az alapmennyiségben foglalt műszaki tartalom vonatkozásában előírt teljesítési határidő teljesíthető legyen.
Az ajánlattevők ennek tudatában nyújtsák be az ajánlatukat, készítsék el az árazott költségvetést.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5. pont szerinti Ajánlati Ár (nettó HUF) súlyszám az alábbi:
Alapmennyiség Ajánlati Ára (nettó HUF) 58
Opciós mennyiség Ajánlati Ára (nettó HUF)12
A szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása nem lehetséges.
A szerződés a Kbt.114. § (11) bekezdése szerint nem fenntartott
A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű
Jelen beszerzés nem feltételes közbeszerzés

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Füzéri vár - falomladék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52564381
Postai cím: Határ Utca 64. 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: exvotokft@gmail.com
Telefon: +36 305271106
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13909961243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 127377220
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 271695526
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: teherfelvonó üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, védett növények áttelepítési, megalapozó dokumentációjának elkészítése, védett növényzet újratelepítése, törmelék elszállítása, lerakása, állványozás, MV-M jelölésű felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ex Voto Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52564381
Postai cím: Határ Utca 64. 1. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13909961243

Hivatalos név: Leveller Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31444440
Postai cím: Prielle Kornélia Utca 19-35/F 2/24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25161717243

Hivatalos név: Heritage Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27409730
Postai cím: Hunyadi Tér 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22911719204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges