Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3352/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5;4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5;4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GÁTIBA Solar Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia termelés 35.11
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91116723
Postai cím: Vízerőmű
Város: Tiszalök
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4450
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczkei Sándor
Telefon: +36 42278233
E-mail: titkarsag@tiszavizvizeromu.hu
Fax: +36 42278433
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tiszavizvizeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Villamos energia termelés 35.11
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Napelemes kiserőmű létesítése (Tiszalöki Vízerőmű)
Hivatkozási szám: EKR000755892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész:turbina gépház és raktárépület tetőszerk. csapadékvíz elleni szigetelésének, a villámvédelmi rend. felújítása, bizt. védőkorlátok és karbantartó feljárók telepítése, továbbá szig. szakfelügyelet biztosítása a napelemek tetőn történő telepítése idején. Összesen 1660m2 lapostető.
2.rész:260kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű 200kVA-es részegysége DC és kisfeszültségű AC berend. szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 0,4kV-os oldali primer és szekunder elektr. kiv. munkálatokkal kompl., továbbá a meglévő 60kVA csatlakozási telj. egység 0,4kV-os oldali primer és szekunder csatlakoztatási munkái.
3.rész:napelemes kiserőműnek 22kV-os hálózatra történő csatl. biztosító 400kVA névleges telj., 22/0,4kV-os névleges feszültség szintű, C-C’ veszteségi osztályú, betonházas transzformátor szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 22kV-os oldali primer és szekunder elektr. kiv. munkákkal valamint alapozási, ép. és földmunkákkal kompletten.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 86723679 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tetőszerkezet szigetelés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261410-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: a Tiszalöki Vízerőmű turbina gépház és raktárépület tetőszerkezetek csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, ezzel párhuzamosan a villámvédelmi rendszer felújítása, biztonsági védőkorlátok és karbantartó feljárók telepítése, továbbá szigetelési
szakfelügyelet biztosítása a napelemek tetőn történő telepítése idején. - a raktárépület kb. 260 m2 bruttó területű lapos tető esővíz elleni szigetelés felújítása két rétegű, modifikált bitumenes lemezzel és az ehhez kapcsolódó bontási és bádogos munkálatokkal, ereszcsatorna felújítással és ideiglenes villámvédelem biztosításával együtt, - a raktárépület villámvédelmi rendszerének NORMA szerinti felújítása a kiviteli tervek alapján, a szükséges bontási, építési és földmunkákkal együtt, - biztonsági védőkorlátok telepítése a raktárépület tetőre, valamint karbantartó feljáró telepítése az épület mellé a tető megközelíthetősége érdekében, - szigetelési szakfelügyelet biztosítása a napelemek raktártetőn történő telepítése idején. - a turbina gépház kb. 1400 m2 alapterületű, attikás kialakítású, 3 részben osztott lapos tető esővíz elleni szigetelés felújítása két rétegű modifikált bitumenes lemezzel és az ehhez kapcsolódó bádogos munkálatokkal, attika lábazat és vápa csatorna szigeteléssel, ideiglenes villámvédelem biztosításával együtt, - a turbina gépház villámvédelmi rendszerének NEM NORMA szerinti felújítása a kiviteli tervek alapján, a szükséges bontási és építési munkákkal együtt. - biztonsági védőkorlátok telepítése a turbina gépház tetőre, valamint karbantartó feljáró telepítése a gépház mellé a tető megközelíthetősége érdekében. - szigetelési szakfelügyelet biztosítása a napelemek turbina gépház tetőn történő telepítése idején. Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket valamint a műszaki specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tető szigetelés kivitelezési munkáira vállalt többlet garancia a 24 hónap teljes körű jótállási időszakon felül (hónap) 15
2 3. Az M.2.) alk. követelménynél megnevezett szakember rendelkezik olyan tapasztalattal, ahol a beruházás műszaki tartalmát képezte legalább 500m2-es lapostető esővíz elleni szigetelése (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Napelemes kiserőmű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45251100-2
45223100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8 és 0526/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: a Tiszalöki Vízerőmű üzemi területén létesítendő 260 kVA csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőmű 200 kVA-es részegysége DC és kisfeszültségű AC berendezéseinek szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 0,4kV-os oldali primer és szekunder elektromos kivitelezési munkálatokkal kompletten, továbbá a meglévő 60 kVA csatlakozási teljesítményű egység 0,4 kV-os oldali primer és szekunder csatlakoztatási munkái.
- 1 db földre telepített 80 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 288 db egyenként 285 Wp teljesítményű, kb. 1670x1000x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 15°-ban döntött polikristályos napelemből és 4 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll, vasbeton talpgerendákkal és rozsdamentes dűbelezéssel hozzá rögzített tűzihorganyzott acél tartószerkezettel kompletten, kb.500 m2 alapterületen földmunka végzéssel, geotextília takarófóliára készített tömörített kavicsággyal és murva borítással,
- 1 db sík tetőre telepített 20 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 96 db egyenként 258 Wp teljesítményű, kb. 1320x980x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 13°-ban döntött monokristályos napelemből és 1 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll , alumíniumból készült napelem tartó szerkezettel, ballaszt súlyokkal kompletten,
- 1 db sík tetőre telepített 100 kVA teljesítményű PV egység építése, mely 460 db egyenként 285 Wp teljesítményű, kb. 1670x1000x50 mm befoglaló méretű, kelet-nyugati tájolású, 13°- ban döntött polikristályos napelemből és 5 db 20 kVA teljesítményű, 2 független munkapontra szabályozó inverterből áll, alumíniumból készült napelem tartó szerkezettel, ballaszt súlyokkal kompletten,
- mindhárom új létesítésű PV egység komplett DC oldali elektromos installációja a kiviteli tervekben meghatározottak szerint a napelem modulok és az inverterek között,
- mindhárom új létesítésű PV egység komplett AC oldali elektromos installációja az inverterek, az inverter elosztó szekrények és a 22/0,4 kV-os feszültség szintű transzformátor KIF oldali csatlakozó cellája között.
- a meglévő korábbi létesítésű 60 kVA-es PV egység AC oldali csatlakozó kábelének visszabontása és csatlakoztatása a 22/0,4 kV-os feszültség szintű transzformátor KIF oldali csatlakozó cellájába, földmunkákkal, bontási és helyreállítási munkákkal kompletten,
- továbbá minden olyan kivitelezési tevékenység, amely a kiviteli tervek alapján a napelemes kiserőmű megvalósításhoz műszakilag szükséges.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket valamint a műszaki specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. napelem modulok, tartószerkezetek és inverterek többlet garancia vállalása a 60 hónap teljes körű jótállási időszakon felül (hónap) 10
2 3. napelemek STC szerint számított súlyozott modul hatásfoka a kiviteli terv szerinti mennyiségű napelem modulok (844 db) figyelembe vételével (százalék) 10
3 4. szolár inverterek európai hatásfokából számított súlyozott inverter hatásfoka a kiviteli tervek szerinti mennyiségű (10 db) inverter figyelembe vételével (százalék) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Betonházas transzformátor telepítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251100-2
További tárgyak:45317200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4450 Tiszalök, Vízerőmű hrsz: 0526/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: a Tiszalöki Vízerőmű napelemes kiserőművének 22 kV-os hálózatra történő csatlakozását biztosító 1 db 400 kVA névleges teljesítményű, 22/0,4 kV-os névleges feszültség szintű, C-C' veszteségi osztályú, betonházas transzformátor szállítása, telepítése, összeszerelése és üzembe helyezése a 22 kV-os oldali primer és szekunder elektromos kivitelezési munkákkal valamint alapozási, építési és földmunkákkal kompletten.
A BHTR szállítás terjedelme a kiviteli tervek alapján, de nem kizárólagosan: - 1 db kb. 3500x2100x2800 mm befoglaló méretű, előre gyártott beton panelekből összeállított transzformátor ház, KIF és KÖF oldali kezelőtérrel, alatta 1 db kb. 600 mm mélységű olajálló beton kármentővel, - 1 db 630 A névleges üzemi áramú KIF oldali megszakító, gyűjtősín, 10 db szakaszolható leágazással, - 1 db 400 kVA névleges teljesítményű, 22/0,4 kV-os feszültségszintű, olajszigetelésű, természetes hűtésű csökkentett veszteség tényezőjű transzformátor, - 1 db 22 kV-os feszültség szintű terhelés szakaszoló a KÖF oldali cellába, - védelmi és mérőcella, - hálózat védelmi relé, mely egyben ellátja a transzformátor védelmét is, - 0,4 kV-os AC kábelek csatlakoztatása a KIF oldali cella leágazásaiba, - 0,4 kV-os szekunder kábelek csatlakoztatása a mérő cellába, - 0,4 kV-os szekunder kábelek csatlakoztatása a védelmi cellába, - 22 kV-os termelői kábel fektetése a transzformátor KÖF oldali cellájából kiindulva a megrendelő tulajdonát képező 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellájába becsatlakoztatva, - 3 db áramváltó cseréje a 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellájában a szükséges alumínium sínezés átalakításával kompletten, - szekunder kábelek fektetése a 22 kV-os tokozott kapcsoló berendezés „b” jelű cellája és a vezénylő épület 127-es számú relé állványa között, - a meglévő távolságvédelmi eszközök elbontása a vezénylő épület 127-es relé állványán, - az új 22 kV-os termelői kábel védelmét ellátó digitális védelem telepítése a vezénylő épület 127-es számú relé állványra, üzembe helyezéssel kompletten. Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket valamint a műszaki specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. • transzformátor egység többlet garancia vállalása a 24 hónap teljes körű jótállási időszakon felül (hónap) 15
2 3. Az M.2.) alk. követelménynél megnevezett szakember rendelkezik olyan tapasztalattal, ahol a beruházás műszaki tartalmát képezte legalább 130kVA-es transzformátor állomás kivitelezése (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Tetőszerkezet szigetelés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Egy ajánlat érkezett be. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mely alapján eredménytelen az eljárás.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ETALON Általános Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23915185
Postai cím: Vas Gereben Utca 8
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11559412209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Napelemes kiserőmű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÁTIBA Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14852084
Postai cím: Szabadság Utca 240
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: info@gatibasolar.hu
Telefon: +36 14811104
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14811104
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13946892213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 98659400
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 86723679
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GÁTIBA Solar Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14852084
Postai cím: Szabadság Utca 240
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13946892213

Hivatalos név: SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17418964
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24156813219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Betonházas transzformátor telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Egy ajánlat érkezett be. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mely alapján eredménytelen az eljárás.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17418964
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 74
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24156813219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges