Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0352/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szügy Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szügy külterület, 024/135, 024/136, 024/137, 024/138, 024/139, 024/140, 024/141, 024/142, 040 (közút)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szügy Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36470310
Postai cím: Rákóczi Út 99-101.
Város: Szügy
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2699
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markó Antal
Telefon: +36 209324283
E-mail: markoa@szugy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park létesítése Szügyön
Hivatkozási szám: EKR000892382018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ipari park infrastrukturális fejlesztése Szügyön tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében:
A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában:
- a szükséges kiviteli tervek elkészítése
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
A tervezési feladat:Az építési terület közlekedési és közmű hálózatának fejlesztése több feladatot foglal magába:
- Gerinc úthálózat tervezése, aszfalt burkolattal, zúzottkő padka kialakítással
- Aszfalt burkolatú parkolók tervezése (20 db)
- Aszfalt burkolatú járda építése
- Vízvezeték tervezése
- Központi tüzivíz tároló kiépítése
- Csapadékvíz elvezetés tervezése
- Szennyvíz vezeték tervezése
- Gázvezeték tervezése
- Elektromos és térvilágítási vezeték tervezése
- Elektromos trafó telepítése
- Elektromos autó töltő berendezések telepítése
- Telekommunikációs hálózat kiépítése
Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, elektromos vezetékrendszer és energia hálózat, közvilágítási hálózat) kiépítése, bővítése, a közlekedőfelület kialakítása történik.
Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás során valósul meg.
Kivitelezés keretében:
I. Tervezett telken kívüli víz- és szennyvíz vezeték
1. Szennyvíz csatorna
A szennyvíz elvezetését új építésű vezetékkel:
Épül: D90 KPE nyomóvezeték 1566 fm
Átemelő akna műtárgy 1 db
2. Vízvezeték
A meglévő közúttal párhuzamosan D160 KPE vezeték. A tervezett vezeték hálózatot korszerű, földbe épített szerelvényekkel, földfeletti tűzcsapokkal továbbá szükség szerint ürítő (0+500 és 1+594 szelvény) / légtelenítő (0+778 szelvény) szerelvényaknák telepítésével alakítjuk ki.
Épül: D160 KPE P6 vízvezeték 1594 fm
Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 2 db
1,80x1,50 m szerelvény akna 3 db
II. Tervezett telken kívüli és belüli út- és közműépítés
4810 m2 összfelületű út pályaszerkezet, 110 m2 összfelületű buszöböl pályaszerkezet, 900 m2 összfelületű járda pályaszerkezet kiépítése a hozzá kapcsolódó járulékos munkákkal.
III. Forgalomtechnika
IV. Csapadékvíz elvezetés 450 fm földárok készül.
V. Szennyvíz csatorna:
Épül: D200 KGPVC csatorna 520 fm
D63 KPE nyomóvezeték 140 fm
Beton akna műtárgy 30 db
Átemelő akna műtárgy 1 db
VI. Vízvezeték
Épül: D200 KPE P6 vízvezeték 87 fm
D110 KPE P6 vízvezeték 513 fm
Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 8 db
1,80x1,50 m szerelvény akna 10 db
Tüzivíz tározó 400 m3-es 1 db
VII. Közvilágítás, energiaellátás:A tervezett kiszolgáló úttal párhuzamosan kerül kiépítésre az energia ellátó hálózat, és a közvilágítási hálózat. A közvilágítási oszlopok 30-35 m-ként kerülnek elhelyezésre, és megfelelő szinten biztosítják az útterület megvilágítását. Az energia ellátó vezeték kiépítését az áramszolgáltató végzi, az igénybejelentés megtörtént.
VIII. Gyengeáram:A gyengeáramú hálózat teljes körű kiépítése későbbi feladat. A jelenlegi tervezési feladatban a gyengeáramú hálózathoz kapcsolódó védőcsövek kialakítása szerepel.
IX. Gázellátás:A tervezési feladat az ipari park gázellátásának biztosítása egy új vezetékszakasz kiépítésével. Az ingatlanon kívül, A Jókai utcai csomópontban található az ipari park gázellátását biztosító D900 vezeték, melyről egy D63 leágazás épül. A vezetékek felett min. 1,0 m földtakarás készül. A vezeték több közművet keresztez.
Épül: D 63 KPE P10 gázvezeték 600 fm
X. Tervezett ipari parkon belüli külön egységet képző terület
Az ipari terület D-i részén elhelyezkedő külön egységet képző terület feltáró útja csatlakozik a tervezett telken belüli úthálózathoz. A tervezett „D” jelű út 6,00 m széles aszfalt burkolattal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipari park létesítése Szügyön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45221250-9
45232451-8
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Szügy külterület, 024/135, 024/136, 024/137, 024/138, 024/139, 024/140, 024/141, 024/142, 040 (közút)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ipari park infrastrukturális fejlesztése Szügyön tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében:
A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás tárgya tervezés és kivitelezés.
Vállalkozó feladatát képezi különösen az alábbi megvalósítandó feladatok vonatkozásában:
- a szükséges kiviteli tervek elkészítése
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
A tervezési feladat
Az építési terület közlekedési és közmű hálózatának fejlesztése több feladatot foglal magába:
- Gerinc úthálózat tervezése, aszfalt burkolattal, zúzottkő padka kialakítással
- Aszfalt burkolatú parkolók tervezése (20 db)
- Aszfalt burkolatú járda építése
- Vízvezeték tervezése
- Központi tüzivíz tároló kiépítése
- Csapadékvíz elvezetés tervezése
- Szennyvíz vezeték tervezése
- Gázvezeték tervezése
- Elektromos és térvilágítási vezeték tervezése
- Elektromos trafó telepítése
- Elektromos autó töltő berendezések telepítése
- Telekommunikációs hálózat kiépítése
Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, elektromos vezetékrendszer és energia hálózat, közvilágítási hálózat) kiépítése, bővítése, a közlekedőfelület kialakítása történik.
Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás során valósul meg.
Kivitelezés keretében:
I. Tervezett telken kívüli víz- és szennyvíz vezeték
1. Szennyvíz csatorna
A szennyvíz elvezetését új építésű vezetékkel:
Épül: D90 KPE nyomóvezeték 1566 fm
Átemelő akna műtárgy 1 db
2. Vízvezeték
A meglévő közúttal párhuzamosan D160 KPE vezeték. A tervezett vezeték hálózatot korszerű, földbe épített szerelvényekkel, földfeletti tűzcsapokkal továbbá szükség szerint ürítő (0+500 és 1+594 szelvény) / légtelenítő (0+778 szelvény) szerelvényaknák telepítésével alakítjuk ki.
Épül: D160 KPE P6 vízvezeték 1594 fm
Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 2 db
1,80x1,50 m szerelvény akna 3 db
II. Tervezett telken kívüli és belüli út- és közműépítés
4810 m2 összfelületű út pályaszerkezet, 110 m2 összfelületű buszöböl pályaszerkezet, 900 m2 összfelületű járda pályaszerkezet kiépítése a hozzá kapcsolódó járulékos munkákkal.
III. Forgalomtechnika
IV. Csapadékvíz elvezetés 450 fm földárok készül.
V. Szennyvíz csatorna:
Épül: D200 KGPVC csatorna 520 fm
D63 KPE nyomóvezeték 140 fm
Beton akna műtárgy 30 db
Átemelő akna műtárgy 1 db
VI. Vízvezeték
Épül: D200 KPE P6 vízvezeték 87 fm
D110 KPE P6 vízvezeték 513 fm
Földfeletti kitörésbiztos tűzcsap 8 db
1,80x1,50 m szerelvény akna 10 db
Tüzivíz tározó 400 m3-es 1 db
VII. Közvilágítás, energiaellátás
A tervezett kiszolgáló úttal párhuzamosan kerül kiépítésre az energia ellátó hálózat, és a közvilágítási hálózat. A közvilágítási oszlopok 30-35 m-ként kerülnek elhelyezésre, és megfelelő szinten biztosítják az útterület megvilágítását. Az energia ellátó vezeték kiépítését az áramszolgáltató végzi, az igénybejelentés megtörtént.
VIII. Gyengeáram
A gyengeáramú hálózat teljes körű kiépítése későbbi feladat. A jelenlegi tervezési feladatban a gyengeáramú hálózathoz kapcsolódó védőcsövek kialakítása szerepel.
IX. Gázellátás
A tervezési feladat az ipari park gázellátásának biztosítása egy új vezetékszakasz kiépítésével. Az ingatlanon kívül, A Jókai utcai csomópontban található az ipari park gázellátását biztosító D900 vezeték, melyről egy D63 leágazás épül. A vezetékek felett min. 1,0 m földtakarás készül. A vezeték több közművet keresztez.
Épül: D 63 KPE P10 gázvezeték 600 fm
X. Tervezett ipari parkon belüli külön egységet képző terület
Opcionális rész: mellékelten csatolt opcionális rész tárgyú műszaki dokumentumokban foglalt napelem parkhoz tartozó fejlesztések építése. Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/2.1 alkalmasság tekintetben megajánlott szakember útépítési alkalmassági követelményen felüli útépítésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)  10
2 3. M/2.2 alkalmasság tekintetben megajánlott víziközmű építési szakember alkalmassági követelményen felüli víziközmű építésben szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
3 4. Többletjótállás időtartama a kötelező 12 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (12 hónap felett) 0 hónap, max 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális rész: mellékelten csatolt opcionális rész tárgyú műszaki dokumentumokban foglalt napelem parkhoz tartozó fejlesztések építése.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00006.
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban megjelölt szerződés kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján és értelmében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari park létesítése Szügyön
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1., A közbeszerzési eljárás Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel ajánlatkérő a szükséges többlet fedezet összegét nem biztosítja.
2.) Az ajánlatok értékelésére nem került sor, tekintettel már a bontást követően megállapítást nyert, hogy az eljárásban mindegyik ajánlatottevő által megajánlott ajánlati ár lényegesen meghaladja a szerződés megkötéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét, és Ajánlatkérő a szükséges többlet fedezet összegét (nettó 327.000.000,- Ft) nem biztosítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79436773
Postai cím: Rózsatő Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14400276243

Hivatalos név: Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33405663
Postai cím: Bogáncs Utca 6-8
Város: Bud
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683213242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges