Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0357/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális városrehab. kivitelezési munkák I. üteme
Hivatkozási szám: EKR001114612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó kivitelezési munkák – I. ütem

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23967 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/01/11
Helyesen:
2019/01/18
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.Közös ajánlattétel esetén az arról szóló-egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó-megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és terjedelemben: legalább 50.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény.
3.Hiánypótlás a Kbt. 71. § alapján biztosított.
4.Kbt. 66. § (6) bek. alapján nyilatkozni kell. Kbt. 138. § (1) bek. szerint építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
5.Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alkalmazásra kerül.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által önállóan kialakított eljárási szabályok az alábbiak:
6.Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel:
7.Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesít valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
8.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig.
9.Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, jelen felhívás III.1.3) M2.pontjában meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek a szerződéskötés feltételét képezik.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
A megjelölt jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő adatokkal.
A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
11.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek. és 13. § (4) bek.-re.
12.A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
FAKSZ: Dr. Pálóczy András lajstromszám: 00508
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
1.Közös ajánlattétel esetén az arról szóló-egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó-megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni legalább az alábbi mértékben és terjedelemben: legalább 50.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény.
3.Hiánypótlás a Kbt. 71. § alapján biztosított.
4.Kbt. 66. § (6) bek. alapján nyilatkozni kell.
5.Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alkalmazásra kerül.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által önállóan kialakított eljárási szabályok az alábbiak:
6.Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel:
7.Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesít valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
8.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig.
9.Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
10.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, jelen felhívás III.1.3) M2.pontjában meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek a szerződéskötés feltételét képezik.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
A megjelölt jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő adatokkal.
A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
11.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek. és 13. § (4) bek.-re.
12.A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
FAKSZ: Dr. Pálóczy András lajstromszám: 00508
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
A felhívással egyidejűleg a közbesz. dokumentumok módosításra kerültek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben