Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3695/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Boskó Réka
Telefon: +36 46512710
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Miskolc, Szent István tér és körny. kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000014412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Avas akcióterületen"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Miskolc, Szent István tér és körny. kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, 2095/6., 2407., 2411
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett építési munkálatok a következő részfeladatokból tevődnek össze: Kivitelezéssel érintett terület összesen: 18 014 m2 100,0 % Tervezett zöldfelület összesen: 8 697 m2 48,3 % Tervezett burkolat összesen: 8 860 m2 49,2 % Tervezett vízfelület összesen: 457 m2 2,5 % Részletesen: Kivitelezési terület összesen: 18 014 m2 100,0 % Ebből Szinva kibontás: 976 m2 5,4 % Gesztenyés: 803 m2 4,5 % Főtér: 16 235 m2 90,1 % Tervezett zöldfelület összesen: 8 697 m2 48,3 % Ebből Szinva kibontásnál: 35 m2 0,2 % Gesztenyésnél: 500 m2 2,8 % Főtéren: 8 162 m2 45,3 % Tervezett burkolat összesen: 8 860 m2 49,2 % Ebből Szinva kibontásnál: 634 m2 3,5 % Gesztenyésnél: 303 m2 1,7 % Főtéren: 7 923 m2 44,0 % Tervezett vízfelület összesen: 457 m2 2,5 % Ebből Szinva kibontásnál: 307 m2 1,7 %; Gesztenyésnél: 0 m2 0,0 % Főtéren: 150 m2 0,8 % A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentáció és műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdését alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1  2. 1. A teljes. bevon. M/2.1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember alkalmassági min. követelményen felüli, mélyépítés többlet szakmai tapasztalata (hó, min 0, max 36) 10
2  2. 2. A teljes. bevon. M/2.2. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember alkalmassági min. követelményen felüli, tájépítés, és vagy parképítés többlet szakmai tapasztalata (hó, min 0, max 36) 10
3  2. 3. A teljes. bevon. M/2.3. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember alkalmassági min. követelményen felüli, vízgad. területen szerzett többlet szakmai tapasztalata (hó, min 0, max 36) 5
4 3.Jótállás időtartama a kötelező 24 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; min értéke: (24 hónap felett, 0 hó, legkedvezőbb szintje: 36 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét nem bizt, tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazd. és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül. A II.2.7) pontban a szerződés teljesítésének kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő ezen tárgyban 2018/S 214-489590 számon 2018. 11. 07-én közbeszerzési eljárást indított, melyben az ajánlattételi határidő 2018. december 21-én járt le. Ezen felhívás VI.3.) További információk 20. pontjában rögzítésre került, hogy: „Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.” Tekintettel arra, hogy a hivatkozott közbeszerzési eljárásban csak 1 db ajánlat érkezett, a számos érdeklődés ellenére, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította 2019. január 08-án. A beszerzés tárgya olyan turisztikailag kiemelt projekt, melynek megvalósítása Ajánlatkérő szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A megismételt eljárásban a nyílt eljárásra irányadó határidők alkalmazása esetében a közbeszerzési eljárás annyira elhúzódhatna, hogy azáltal a projekt fizikai befejezése is veszélybe kerülhetne, melyre tekintettel indokolt és megalapozott gyorsított eljárás lefolytatása.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 015 - 030157
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Miskolc, Szent István tér és körny. kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001063 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a bontást követően megállapította, hogy a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződés megkötéséhez a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő, Ajánlatkérő a szükséges többlet fedezet összegét biztosítani nem tudja.
Ajánlattevők:
1. Név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva utca 73.
Adószám: 11887827-2-05
2. Név: MENTO Környezetkultúra Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Adószám: 11440424-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően
VI.3) További információk folytatása:
25. AK. a Kbt. 77.§ (5) bek. alapján előírja, hogy pontazonosság esetén a legmagasabb szakmai tapasztalatot bemutató ajánlatot választja nyertesnek (max. 60 hónap vizsgálatával), további azonosság esetén a nettó ajánlati ár a döntő.
26. Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az Ajánlati biztosíték mértéke: nettó 10 000 000 Ft, azaz nettó Tízmillió forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek-ben foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett. 10027006-00336248-00000031. számú számlájára szükséges befizetni. Ebben az esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni. A 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján, az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
27. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1., P2., P3 és M1, M2 feltételek vonatkozásában.
28 Ajánlatkérő a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 5 § (2) bekezdésére tekintettel előírja, hogy a benyújtott, aláírt dokumentumok formátuma "pdf" legyen.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)