Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0374/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Keszthely Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. (992 hrsz.), Deák Ferenc u. 30. (993/1 hrsz.), Deák Ferenc u. (1162 hrsz.), Sörház u. 2. (993/2 hrsz.), Sörház u. (994 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89039445
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruzsics Ferenc
Telefon: +36 83505504
E-mail: polgarmester@keszthely.hu
Fax: +36 83505501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000816872018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000816872018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reischl sörház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000816872018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, valamint „A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projektek kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgyának egységessége és összetettsége nem teszi lehetővé annak részekre bontását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Reischl sörház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212352-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 32. (992 hrsz.), Deák Ferenc u. 30. (993/1 hrsz.), Deák Ferenc u. (1162 hrsz.), Sörház u. 2. (993/2 hrsz.), Sörház u. (994 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú, valamint „A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projektek kivitelezőjének kiválasztása” az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3.-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú projekt egy kihasználatlan, funkcióját vesztett, leromlott állapotú ipari műemléki épületben valósul meg barnamezős beruházásként. A fejlesztés keretében a Reischl sörház barokk szárnyának teljes felújítása történik, tetőfelújítással, a szükséges közművek kialakításával, gépészeti berendezések beépítésével. Az épületben helyet kap egy 57,78 m2-es, illetve egy 26,73 m2-es üzlettér, egy 16,3 m2-es raktár, egy 26,33 m2-es tároló, egy 19,04 m2-es csomagoló, egy 17,58 m2-es hűtő, egy 52,02 m2-es közlekedő, valamint egy 30,21 m2-es szociális helység.
Műemléki védelem alatt álló, földszintes részben alápincézett épület, 239,02 m2 alapterületű épület külső- belső felújítása, ami magába foglalja a szerkezet megerősítési, részleges bontási és újraépítési munkákat. Funkciója a helyi gazdaságot erősítő üzlet és kiszolgáló terei lesz. Tetőterében a barokk fedélszék kerül bemutatásra, új építésű lépcsőházon keresztül elérhető módon.
„A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Keszthely belvárosában található Reischl féle sörház és a kapcsolódó alulhasznosított területek teljes körű rekonstrukciója, amelynek eremdényeképpen a belváros szívében, a helyreállított 2120,13 m2 alapterületű műemléképületben többfunkciós terek jönnek létre. A sörház 3744,25 m2 alapterületű belső udvarának teljes körű rekonstrukciója is megvalósul a romos épület-maradványok elbontását követően pihenőpark kialakítása, amely szervesen kapcsolódik az épület funkcióihoz.
Műemléki védelem alatt álló, többszintes pince csatlakozással rendelkező, tetőtéri beépítéssel kialakítandó épület. Külső- belső felújítással 2014,22 m2 alapterületű érintett. Az épület jellemzően fszt+ 1+ Tt kialakítású, felújítás után kialakításra kerül 85,03 m2 alapterületű gasztrokonyha hozzá tartozó étteremmel és kiszolgáló helyiségekkel; 8 db inkubátor iroda jellemzően 25 m2 alapterülettel; egy 159,37 m2 alapterületű – valamint 2 db 39,93 m2 alapterületű konferenciaterem, épület- és családtörténeti bemutatótorony; 1 db belső lift; akadálymentesítés és a kapcsolódó kiszolgáló terek. Új építéssel 105,91 m2 érintett. Bontandó épületrészek összes alapterülete 118,05 m2. Belső udvar rekonstrukciója, ahol készül belső út, közmű, kertépítés, parkoló 5980,45 m2. Kaszárnya épület külső felújítása, belső állagmegóvása 68,41 m2.
Egyéb, a projekthez kapcsolódó önkormányzati utak, járdák 412,34 m2, parkoló 615,56 m2 felújítása.
Műemléki törzsszám: 11075
Figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjára, az engedélyekre és a műszaki tervekre a jelen beszerzés nem tartalmaz restaurálási munkákat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M2./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 15
2 2. Az M2./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 és TOP-2.1.1-15-ZA1-20
II.2.13) További információ
Részteljesítési határidőt lásd a szerződéstervezetben.
Jelen eljárásban Takácsné dr. Kovács Éva felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00016), akadályoztatása esetén Kisné Fehérváry Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00415) működik közre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A nyilatkozatok kiállítása kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1. Ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év időszakában teljesített legjelentősebb, műemléki épületen végzett épület felújításra vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
Ajánlattevő a bemutatott referencia munkák vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 23. §-a szerint csatolja a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
Az igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- Az építési beruházás tárgya, mennyisége (legalább az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal),
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége,
- A teljesítés ideje (a kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével)
- Konzorciumban történő teljesítés esetén a teljesítési hányad megjelölése
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M2. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlet szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet M.1. és M.2. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M.1. és az M.2. pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 5 év időszakában teljesített, összesen minimum 140 m2 alapterületű műemléki épület felújítására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia több szerződéssel is igazolható.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább
a) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 4. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal, vagy
1 fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 4. pontja szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
b) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal, vagy
1 fő, érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontja szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az M.1. és M.2. pontokban meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az M.1. és M.2. pontokban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében előírt nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Kivételt képeznek ez alól az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata - vonatkozóan bemutatott szakemberek szakmai önéletrajzai, amelyeket az ajánlathoz csatolni szükséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M.1. és M.2. pontok tekintetében.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,2 %-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 6 %-a.
Amennyiben nyertes ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a nyertes ajánlattevőt megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő választása szerint a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapra.
Jótállás időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárása.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: „„Helyi gazdaságfejlesztés megvalósítása a keszthelyi Reischl sörház barokk szárnyában” című és TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú projektet érintő kivitelezés esetében nyertes ajánlattevő a műszaki ellenőr javaslata alapján 3 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint, a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:
1. rész-számla: A készültség 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
2. rész-számla: A készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
3. rész-számla: A készültség 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
„A Reischl féle sörház felújítása” című és TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projektet érintő kivitelezés esetében nyertes ajánlattevő a műszaki ellenőr javaslata alapján 3 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint, a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:
1. rész-számla: A készültség 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
2. rész-számla: A készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
3. rész-számla: A készültség 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződések alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződések szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
AK a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt –ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a vállalkozási szerződés nettó összegének maximum 25%-a.
Az előleg elszámolása a részszámlákban és a végszámlában arányosan történik.
A részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a Támogatási Szerződés határidejének módosítása iránti kérelmet nyújtott be. Folytatást lásd: VI.3.12) További információk 1. pontja.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. AK a KH 2016. 12. 21. napján közétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Támogatási Szerződés határidejének módosítása iránti kérelem Támogató Szervezet általi jóváhagyását a szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként köti ki.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja.
3. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról, a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakról (a nemleges nyilatkozatot is kérjük), a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint a 67. § (4) bekezdésében foglaltakról.
5. Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetés(eke)t excel formátumban is feltölteni az EKR-be.
6. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/8) pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
8. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Ajánlattevő a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
a) Teljes körű építési vagyonbiztosítást a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) minimum 650 millió forint értékben, de maximum a szerződéses érték mértékéig és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.
b) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés), vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) is az előírt felelősségbiztosítási mértékre tekintettel. Ajánlatkérő az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: kártérítési limit 50 millió forint/év, illetve káreseményenként 20 millió forint/kár.
Ajánlattevő a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő felé bizonylatolni.
10. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
11. További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges