Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:387/2019
CPV Kód:55500000-5;39220000-0
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hungast­ ZEG Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Székely Gabriella
Telefon: 92/502-109
E-mail: jogasz@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: 92/311-474
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Hungast­ ZEG Kft.
Postai cím: Fehérvári út 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Hegedűs Anikó
Címzett: Kérfalusi Attila
Telefon: +36 18027330
E-mail:
Fax: +36 18027331
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés közintézmények részére közétkeztetés biztosítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe
NUTS-kód HU223
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/08/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában levő
közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a dokumentációban felsorolt
intézmények részére közétkeztetés biztosítása előzetesen leadott
megrendelések alapján, az iskolai időszakban (szeptember 1­től június
15­ig), kivéve az iskolaszünetekben. Az óvodák részére az iskolai
szünetekben is kell a szolgáltatást nyújtani. A nyári szünetben az
általános iskolások számára szervezett nyári tábor idejére (nyolc hét ­ 40
nap) 100 fő részére kell közétkeztetést biztosítani.
Az étkeztetést igénybe vevők adagszáma:
Óvodák:
Tízórai, uzsonna: 1210 adag/nap
Ebéd: 1220 adag/nap
Felnőtt ebéd: 60 adag/nap
Általános iskolák:
Tízórai, uzsonna: 1370 adag/nap
Ebéd: 3355 adag/nap
Felnőtt ebéd: 160 adag/nap
Középiskola és kollégium:
Reggeli: 220 adag/nap
Ebéd: 1520 adag/nap
Vacsora: 315 adag/nap
Felnőtt ebéd: 80 adag/nap
Az adagszámok teljesítési helyek szerinti megoszlása az ajánlati
dokumentációban kerül meghatározásra.
A nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerint speciális étkeztetést is kell
biztosítania, melyre vonatkozóan külön díjat nem jogosult megállapítani,
ezeket a költségek (mind nyersanyag, mind pedig rezsiköltség
tekintetében) megajánlásánál figyelembe kell vennie:
Liszt érzékeny: 20 fő
Cukorbeteg: 4 fő
Tejcukor érzékeny: 6 fő
A megadott létszámtól, valamint adagszámoktól ­15%­os eltérés
lehetséges.
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani:
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30­9:00
Ebéd: 11:30­14:30
Uzsonna: 15:30
2014. 11. 25. ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=24980/2014
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=24980/2014 5/10
Általános iskolákban napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30­9:00
Ebéd: 11:30­14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép­, és szakközépiskolákban,
szakiskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30­15:00
Kollégiumokban napi háromszori étkeztetés:
Reggeli: 5:30­7:30
Ebéd: 11:30­15:00
Vacsora: 6:50­7:30
A nyertes ajánlattevőnek a főzőkonyhák (9 db) használata után bérleti
díjat kell fizetnie, a melegítő konyhák (21 db) esetében pedig
költségtérítést köteles fizetni, melyeknek mértéke bírálati szempontként
kerül értékelésre
Az iskolákban különböző korcsoportok étkeznek, azonban a korcsoportok
között különbség csak az adagolás mennyiségében lehet, összhangban a
62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakkal.
A vállalkozónak az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben, valamint a vendéglátó­ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011.
(VI. 30.) VM rendeletben foglaltakra, Ajánlattevő a megajánlásánál vegye
figyelembe, hogy az általános iskolákban mindkét korosztály (1­4, illetve
5­8. évfolyam) számára, valamint a középiskolákban és a kollégiumokban
naponta az ebédet kétféle teljes menüben kell szolgáltatnia (A és B
menü).
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az ajánlatkérő által előírt, az ajánlati
dokumentációban meghatározott meghatározott berendezések cseréje és
az élelmiszer­biztonságot, valamint a konyhák fejlesztését,
racionalizálását biztosító eszközök megvásárlása a szerződés időtartama
alatt legalább 100M forint értékben.
Részvételre jelentkezőnek az ajánlattételi szakaszban éves bontásban és
értékben javaslatot kell benyújtania az ajánlattételi dokumentációban
felsorolt, konyhák fejlesztését, racionalizálását biztosító eszközök üzembe
helyezésére vonatkozóan. A nyertes ajánlattevőnek az eszközberuházást
üzembe helyezési dokumentációval és számlamásolattal kell igazolnia.
Az eszközberuházások eredménye külön térítés nélkül ajánlatkérő
tulajdonába kerül a szerződés lejártakor (2017­ben).
Nyertes ajánlattevő által ellátandó főbb járulékos feladatok:
­ Ételszállítási szolgáltatások
­ rendeltetésszerű használathoz szükséges gépészeti és infrastrukturális
javítás (almérők kiépítése, zsírfogók, szellőzés, munkapadok, nyílászárók,
ajtók, összefolyók.) ­ Konyhai és éttermi fogyóeszközök biztosítása, illetve
pótlása
­ Közüzemi díjak vagy költségtérítés megfizetése (almérők által mért
fogyasztás alapján)
­ Kommunális szilárd, illetve folyékony hulladék elszállítása vagy
elszállíttatása
­ Ételhulladék és sütőzsiradék elszállítása vagy elszállíttatása
­ Rovar­ és rágcsálóirtás előírások szerinti elvégzése
­ Konyhatechnológiai eszközök karbantartása, javítása, fejlesztése
­ Takarítás
­ Tisztasági festés, mázolás
­ Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság biztosítása, fenntartása
­ Tűz­, munkabiztonság és vagyonvédelem
A feladatellátás során az ÁNTSZ közegészségügyi szabályai, a
tálalókonyhákra vonatkozó szabályok, valamint a vendéglátó­ipari
termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet az étkeztetéssel
kapcsolatos közegészségügyi szabályok, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. alapján kell eljárnia, az előírásokat
maradéktalanul be kell tartania.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában levő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a dokumentációban felsorolt intézmények részére közétkeztetés biztosítása előzetesen leadott megrendelések alapján, az iskolai időszakban (szeptember 1-től június 15-ig), kivéve az iskolaszünetekben. Az óvodák részére az iskolai szünetekben is kell a szolgáltatást nyújtani. A nyári szünetben az általános iskolások számára szervezett nyári tábor idejére (nyolc hét - 40 nap) 100 fő részére kell közétkeztetést biztosítani.
Az étkeztetést igénybe vevők adagszáma:
Óvodák:
Tízórai, uzsonna: 1210 adag/nap
Ebéd: 1220 adag/nap
Felnőtt ebéd: 60 adag/nap
Általános iskolák:
Tízórai, uzsonna: 1370 adag/nap
Ebéd: 3355 adag/nap
Felnőtt ebéd: 160 adag/nap
Középiskola és kollégium:
Reggeli: 220 adag/nap
Ebéd: 1520 adag/nap
Vacsora: 315 adag/nap
Felnőtt ebéd: 80 adag/nap
Az adagszámok teljesítési helyek szerinti megoszlása az ajánlati dokumentációban kerül meghatározásra.
A nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerint speciális étkeztetést is kell biztosítania, melyre vonatkozóan külön díjat nem jogosult megállapítani, ezeket a költségek (mind nyersanyag, mind pedig rezsiköltség tekintetében) megajánlásánál figyelembe kell vennie:
Liszt érzékeny: 20 fő
Cukorbeteg: 4 fő
Tejcukor érzékeny: 6 fő
A megadott létszámtól, valamint adagszámoktól -15%-os eltérés lehetséges.
Az egy napon belüli étkeztetéseket az alábbiak szerint kell megvalósítani:
Óvodákban: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Általános iskolákban napközis ellátás: napi háromszori étkezés
Tízórai: 7:30-9:00
Ebéd: 11:30-14:30
Uzsonna: 15:30
Középfokú oktatási intézményekben (közép-, és szakközépiskolákban, szakiskolákban): napi egyszeri étkeztetés
Ebéd: 11:30-15:00
Kollégiumokban napi háromszori étkeztetés:
Reggeli: 5:30-7:30
Ebéd: 11:30-15:00
Vacsora: 6:50-7:30
A nyertes ajánlattevőnek a főzőkonyhák (9 db) használata után bérleti díjat kell fizetnie, a melegítő konyhák (21 db) esetében pedig költségtérítést köteles fizetni, melyeknek mértéke bírálati szempontként kerül értékelésre
Az iskolákban különböző korcsoportok étkeznek, azonban a korcsoportok között különbség csak az adagolás mennyiségében lehet, összhangban a 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakkal.
A vállalkozónak az étrend elkészítésekor figyelemmel kell lennie a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben foglaltakra, Ajánlattevő a megajánlásánál vegye figyelembe, hogy az általános iskolákban mindkét korosztály (1-4, illetve 5-8. évfolyam) számára, valamint a középiskolákban és a kollégiumokban naponta az ebédet kétféle teljes menüben kell szolgáltatnia (A és B menü).
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az ajánlatkérő által előírt, az ajánlati dokumentációban meghatározott berendezések cseréje és az élelmiszer-biztonságot, valamint a konyhák fejlesztését, racionalizálását biztosító eszközök megvásárlása a szerződés időtartama alatt legalább 100M forint értékben.
Ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban éves bontásban és értékben javaslatot kell benyújtania az ajánlattételi dokumentációban felsorolt, konyhák fejlesztését, racionalizálását biztosító eszközök üzembe helyezésére vonatkozóan. A nyertes ajánlattevőnek az eszközberuházást üzembe helyezési dokumentációval és számlamásolattal kell igazolnia.
Az eszközberuházások eredménye külön térítés nélkül ajánlatkérő tulajdonába kerül a szerződés lejártakor (2017-ben).
Nyertes ajánlattevő által ellátandó főbb járulékos feladatok:
- Ételszállítási szolgáltatások
- rendeltetésszerű használathoz szükséges gépészeti és infrastrukturális javítás (almérők kiépítése, zsírfogók, szellőzés, munkapadok, nyílászárók, ajtók, összefolyók.) - Konyhai és éttermi fogyóeszközök biztosítása, illetve pótlása
- Közüzemi díjak vagy költségtérítés megfizetése (almérők által mért fogyasztás alapján)
- Kommunális szilárd, illetve folyékony hulladék elszállítása vagy elszállíttatása
- Ételhulladék és sütőzsiradék elszállítása vagy elszállíttatása
- Rovar- és rágcsálóirtás előírások szerinti elvégzése
- Konyhatechnológiai eszközök karbantartása, javítása, fejlesztése
- Takarítás
- Tisztasági festés, mázolás
- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság biztosítása, fenntartása
- Tűz-, munkabiztonság és vagyonvédelem
A feladatellátás során az ÁNTSZ közegészségügyi szabályai, a tálalókonyhákra vonatkozó szabályok, valamint a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. alapján kell eljárnia, az előírásokat maradéktalanul be kell tartania.
Nyertes ajánlattevő kötelessége az intézményi konyhákban közüzemi mérőórák átíratása (víz, konyhatechnológiai gáz, fűtés, villany) a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55500000-5
További tárgyak:39220000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 2400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos x Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár6
Főző konyhák bérleti díjának mértéke (nettó Ft/m2/év)2
Melegítőkonyhák használata után fizetendő költségtérítés (nettó Ft/adag)2
Éves áremelés maximális mértéke (szakmai inflációs ráta %­ban kifejezve, maximum 100 %)1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 123 - 203553
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/29 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9719 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/07/02 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 178 - 292428
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/09/15 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12802 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/09/11 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A 2. pontban foglaltak alapján a felek a szerződés VII. 1. pontját - közös megegyezéssel - az alábbiak szerint módosítják:
„Megrendelő bérbe adja, vállalkozó pedig bérbe veszi az 1. számú mellékletben feltüntetett 8 főzőkonyhát a kapcsolódó helyiségeivel jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének időtartamára. Az átvett helyiségeket vállalkozó rendeltetésszerűen kizárólagosan használja.”
A 2. pontban foglaltak alapján a szerződés 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete lép.
A 2. pontban foglaltak alapján a szerződés 2. sz. melléklet helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete lép.
IV.1.3) A módosítás indoka:
2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott ételadagokat 8 főzőkonyha használatával tudja biztosítani. Nyilatkozik továbbá, hogy a főzőkonyhák számának csökkenése, a főzőkonyhák köréből a Kovács Károly Tagkollégium főzőkonyhájának (Zalaegerszeg, Puskás T. u. 3.) törlése a vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését nem akadályozza. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy ezen konyha 2013. június 15-től tálalókonyhaként funkcionál, és mint tálalókonyha is kihasználatlan. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kovács Károly Tagkollégium főzőkonyhájára (365 m2) más célra kívánja hasznosítani.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/12/20 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Jelen szerződésmódosítás 2019. január 1-jén lép hatályba.
A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadók.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a szerződésmódosítás tartalmával és közzétételével egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/01/07 (év/hó/nap)