Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:3871/2019
CPV Kód:45231000-5
Ajánlatkérő:E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Teljesítés helye:Kisigmánd;Kisigmánd;Győr;Győr
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34511842
Postai cím: Kandó Kálmán Utca 11-13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csoba Péter
Telefon: +36 303782109
E-mail: peter.csoba@eon-hungaria.com
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000227252019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000227252019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EED Zrt. KOIP 132 kV-os távvezeték létesítése
Hivatkozási szám: EKR000227252019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén Komáromi Ipari Parkhoz kapcsolódó 132 kV-os hálózat létesítése.
II.1.5)
Becsült érték: 1428000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kisigmánd – BABA 132 kV-os 2 rsz. tv. alapozás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kisigmánd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
Kisigmánd – BABA 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték alapozás.
Tervezett mennyiségek:
Alapozás:
- beton mennyiség 900 m3
Oszlop:
- súly 100 t
- tartó oszlop 24 db
- feszítő 5 db
Bontás:
- oszlop alap 528 m3
Főbb ütemek:
• Földmunka és alapozás,
• Oszlopszerelés
• régi alap bontás
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 420000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/17 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Kisigmánd – BABA 132 kV 2 rsz. tv üzembehelyezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kisigmánd
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
Kisigmánd – BABA 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték oszlopállítás, üzembe helyezés.
Tervezett mennyiségek:
Szigetelő lánc:
- tartó 156 db
- feszítő 102 db
Vezetékezés:
Nyomvonal 10 798 m
Fázis vezető 64 788 m
OPGW 10 798 m
MASS 10 798 m
Oszlop:
- súly 100 t
- tartó oszlop 24 db
- feszítő 5 db
Bontás:
- oszlop 145 t
- fázis vezető 64 788 m
Főbb ütemek:
• oszlop állítás,
• hálózat szerelvényezése es vezetékezése,
• távvezeték villamos üzembe helyezése,
• régi oszlop bontás
• régi vezeték bontás
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: BABA – Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rsz. tv. alapozás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
BABA – Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték alapozás.
Tervezett mennyiségek:
Alapozás:
- beton mennyiség 752 m3
Oszlop:
- 44 db
- súly 128 t
- tartó oszlop 36 db
- feszítő 8 db
Bontás:
- oszlop alap 652 m3
Főbb ütemek:
• Földmunka és alapozás,
• Oszlopszerelés,
• Oszlop állítás
• Régi alap bontása
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 392000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: BABA–Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rsz.tv üzembehelyezés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén 132 kV-os hálózat létesítése.
BABA – Győr ÉDÁSZ 132 kV-os 2 rendszerű távvezeték oszlopállítás, üzembe helyezés.
Tervezett mennyiségek:
Szigetelő lánc:
- tartó 222 db
- feszítő 130 db
Vezetékezés:
Nyomvonal 14 800 m
Fázis vezető 88 800 m
OPGW 14 800 m
MASS 14 800 m
Oszlop:
- 44 db
- súly 223 t
- tartó oszlop 36 db
- feszítő 8 db
Bontás:
- oszlop 206 t
- fázis vezető 88 800 m
Főbb ütemek:
• oszlop állítás,
• hálózat szerelvényezése es vezetékezése,
• távvezeték villamos üzembe helyezése,
• régi alap bontása
• régi vezeték bontás
Az Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít, amelynek összege az egyösszegű ajánlati ár 10%-a figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 teljesítési határidő 20
2 vállalt jótállás időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 376000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/24 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
AK-nek a Kbt. 74.§ (1) bek. b) alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai hatálya alá. A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján ajánlatkérő külön felhívása alapján kell benyújtani [321/2015 (X.30.) Korm. r. 17.§].
A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 17.§ (2) bek.-ben meghatározottak szerint részvételre jelentkező az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Amennyiben a jelentkezésben megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13.§].
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok, igazolások
keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Részvételre jelentkező a szerz. teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Minimumkövetelmény: Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés - (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: http://regisztracio.kivreg.hu/ web/index.php?frame=Search)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén a névjegyzékében szereplés tényét AK ellenőrzi. Nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. AK alkalmazza továbbá a Kbt. 69. § (11) bek.-t.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.-M.4. Részvételre jelentkező a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások:
M.1. Részv.jel. csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont, a 22. § (3) szerint.
M.2.: Részv.jel. csatolja a szakemberre vonatkozóan a szakember (felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi követelményeknek megfelelő szakember; szerelő) :
— részv.jel.általi megnevezését;
— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát;
— saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy részvételre jelentkező nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt részv.jel. rendelkezésére áll; a 321/2015. Korm.
rendelet 21. § (2) bek. b) pont alapján.
M.3.: A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján a részv.jel.-nél működő
minőségirányítási, minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001 és/vagy ISO 9002, vagy azzal egyenértékű), valamint a 307/2015. (X.27.) Korm. r. 4. § (4) bek. alapján a munkahelyi
egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre (MSZ 28001 (BS OHSAS 18001, vagy azzal egyenértékű)) vonatkozó tanúsítványa.
Amennyiben a részv.jel. a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az alkalmasságát igazolni, akkor az egyenértékűséget a részv.jel.-től független szakértő által kiállított igazolással kell igazolnia.
M.4.: A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján a részv.jel.-nél működő bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetirányítási
rendszer (ISO 14001 vagy azzal egyenértékű) tanúsítványa. Amennyiben a részv.jel. a környezetközpontú intézkedések egyéb bizonyítékaival kívánja az alkalmasságát igazolni, akkor az egyenértékűséget a részv.jel.-től független szakértő által kiállított igazolással kell igazolnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Részv.jel. a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M.1.: a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával az alábbiak szerint:
MSZ 1 szerinti nagyfeszültségű hálózaton, szerződésszerűen teljesített távvezeték építési vagy átépítési munka az alábbiakban meghatározott munkarészekre vonatkozóan:
A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha legfeljebb nyolc éven belül megkezdett és a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik .
I rész tekintetében:
• alapozás: 650 m3
• oszlop szerelés: 70 t
• alap bontás: 350 m3
II rész tekintetében: 2 rendszerű távvezeték esetén
• vezetékezési munkálatok: 8 000 m
• oszlop szerelés: 70 t
• oszlop bontás: 100 t
III rész tekintetében:
• alapozás: 500 m3
• oszlop szerelés: 90 t
• alap bontás: 450 m3
IV rész tekintetében: 2 rendszerű távvezeték esetén
• vezetékezési munkálatok: 11 000 m
• oszlop szerelés: 160 t
• oszlop bontás: 150 t
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. a feladat ellátásához legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kivant szakemberrel:
Az építésügyi es az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevekénységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet értelmében legalább egy fő, illetékes kamarai névjegyzéki jogosultsággal az Erős áramú fold feletti es fold alatti vezetékek, átalakító- es kapcsoló berendezések építésének szerelési munkaihoz alkalmas felelős műszaki vezető.
Alkalmassági kategória: MV-VI
A felelős műszaki vezető rendelkezzen legalább 5 eves szakmai gyakorlattal az MSZ1-ben megadott névleges feszültség szintű alap- es/vagy főelosztó hálózati szabad vezeték építésének területén. Az elmúlt öt évben (2012-2016) legalább 3 darab új az MSZ1-ben megadott névleges feszültség szintű alap- es/vagy főelosztó hálózati szabad vezeték építésben vett reszt, mint felelős műszaki vezető. A felelős műszaki vezető mind szóban, mind írásban tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkezzen.
M.3.: a részvételi határidő napján érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerre (ISO 9001 és/vagy ISO 9002, vagy azzal egyenértékű), valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre (MSZ 28001 (BS OHSAS 18001, vagy azzal egyenértékű)) vonatkozó tanúsítvánnyal.
M.4. a részvételi határidő napján érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított környezetirányítási rendszerre (ISO 14001, vagy azzal egyenértékű) vonatkozó tanúsítvánnyal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás. A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő 5%, de legfeljebb 75 millió Ft előleget biztosít.
A teljesítésigazolásra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1),(3), (6)-(8) bekezdések; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdések; 322/2015. Korm. rendelet 32-32/A.-32/B. §.
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös részvételre jelentkezők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2019/04/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 71.§.(9). bekezdésésnek megfelelően
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
x Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: A beszerzések egymással összefüggnek, ezért az I.rész eredménytelensége esetén a II.rész, illetve a III.rész eredménytelensége estén a IV.rész nem valósítható meg.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. tárgyú útmutatója alapján az 1. és 2. szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere , míg a 3. szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez dokumentációt készít. A dokumentáció a https://ekr.gov.hu oldalról tölthető le. A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, a részvételi határidő lejártáig. A részvételi jelentkezések benyújtásának feltétele a kiegészítő iratok átvétele. A Közbeszerzési dokumentáció továbbadása kizárólag a közös részvételre jelentkezők, az alkalmasság igazolására igénybe vettek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
2) Az Ajánlatkérő az eljárás lefolytatására a 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján sürgősség miatt rövidebb határidőket állapít meg.
3) Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell: — a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is); — a Kbt. 66. § (4) bek. szerint, hogy a 2004. évi XXXIV. tv. szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e; — a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is). Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében csatolnia szükséges továbbá: — a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot; — a részvételre jelentkező, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében a részvételi jelentkezésben aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát; — meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást; - felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
4) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)pontját.
6) Közös részvételi jelentkezés esetén csatolni kell a közös részvételről szóló megállapodást, a vezető részvételre jelentkező megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös részvétel esetén a részvételi jelentkezők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését.
7) AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1) - III.1.3) pontok.
8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve avonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tasnádi Gábor (00149).
10) A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése értelmében AK alanyi jogon alkalmazza az eljárás fajtát. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/04/15 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges