Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3913/2019
CPV Kód:79800000-2
Ajánlatkérő:Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye:Magyarország területe (A kérelem benyújtásának helyszíne vagy ha a megrendelés alapján tachográf-kártyát az ügyfél által megjelölt címre kell postázni, akkor az ügyfél által megadott cím)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +36 17956535
E-mail: bernadett.fucsko@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000234272019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2. gen digitális tachográf kártya gyártása
Hivatkozási szám: EKR000234272019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a Második generációs digitális tachográf-kártya gyártása, megszemélyesítése és a digitális tachográf kártyákhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása tárgyában a 2019-2021. évek vonatkozásában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Második generációs tachográf-kártya gyártása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79800000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe (A kérelem benyújtásának helyszíne vagy ha a megrendelés alapján tachográf-kártyát az ügyfél által megjelölt címre kell postázni, akkor az ügyfél által megadott cím)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KM a 2. generációs digitális tachográf-kártya gyártása, megszemélyesítése és a digitális tachográf kártyákhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása tárgyában a 2019-2021. évek vonatkozásában az alábbiak szerint:
Legfeljebb 120 000 db digitális tachográf rendszerben használható 2. generációs tachográf-kártya, gyártását, megszemélyesítését, a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló – a Bizottság által kiadott – 2016/799 végrehajtási rendelet I. C. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelően, valamint digitális tachográf-kártyák és PIN kódok kézbesítését és a tanúsítvány kiadó feladatainak ellátását.
A szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítani kell az adott időpontban hatályos specifikációnak való megfelelést.
A megjelölt mennyiség a kártya-pótlásokkal és a jelen KM hatályán belüli ismételt kártyakiadásokkal együtt értendő.
Nyertes AT a szerződéses kötelezettségének teljesítése során köteles figyelembe venni és alkalmazni a 2. generációs tachográf-kártyákra vonatkozó – Nyertes AT-vel együttműködésben elkészítendő – magyar hitelesítési szabályzatban (a továbbiakban: CA policy), a Nyertes AT által elkészítendő Szolgáltatási Szabályzatban (a továbbiakban: practice statement), az európai csúcshitelesítő hatóság által kibocsátott tanúsítvány kiadási politikában (a továbbiakban ERCA Policy)foglaltakat és ennek megfelelően vállalja, hogy:
a)a tachográf-kártyák megszemélyesítéséhez és ennek során a rajtuk található mikrochipbe a kulcsok beviteléhez szükséges biztonságos környezet fenntartja,
b)kétirányú adatvonal létesít, az ITM kártyakibocsátó szoftverkörnyezete, valamint a CP/MSCA között, és az azon keresztül létrejövő adatátvitel biztonságát szavatolja digitális aláírással és titkosítással,
c) az ITM kártyakibocsátó szoftverkörnyezetével történő kapcsolattartás céljára szoftver megírását, üzemeltetését, mely képes a kimenő és beérkező üzenetek kezelésére egy biztonságos adatkapcsolati felület (interfész) segítségével,
d)az üzemmenet folytonosságát az adatátviteli rendszer leállása esetén alternatív megoldással biztosítja,
e)a kártya-látványterv kivitelezését mind a 4 típusú chip nélküli mintakártya előállításával, majd a típusjóváhagyáshoz szükséges chippel ellátott mintakártyák legyártását és a típusjóváhagyás lebonyolítását,
f)a típusjóváhagyásnak megfelelő kártya-alapanyag biztosítását, készletezését,
g)a tachográf kártyák optikai megszemélyesítését (adatok felvitele a kártyára lézergravírozással és elektronikus megszemélyesítését (adatok, kulcsok, tanúsítványok felvitele az integrált mikrochipbe) saját tulajdonú megszemélyesítő gép segítségével,
h)a tanúsítvány kiadó feladatainak teljes körű ellátását, mely elsődleges feladatként a megszemélyesítés során a kártyákra kerülő kulcsok, tanúsítványok biztosítását, kezelését jelenti,
i)a tagállami hitelesítési szabályzat (Hungarian CA Policy) tervezetének előkészítésében való részvételt,
j)PIN kód generálását a műhelykártyákhoz és ennek a kártyára történő felvitelét követően a kód borítékba (vagy ezzel biztonsági szempontból egyenértékű értékhordozóra) illesztését a kártyalogisztika keretében,
k)a kártyalogisztika megvalósítását, mely a sikeresen megszemélyesített kártyáknak és PIN borítékoknak az adatcsomag egyes rekordjaiban megjelölt közlekedési hatósági feladatokat ellátó szervezet címére, vagy közvetlenül az igénylő által megadott kézbesítési címre való eljuttatását jelenti, a határidő betartásával a szolgáltatást nyújtó költségére,
l)A megszemélyesített kártyák minőségének, továbbá a gyártási folyamatnak a rendszeres ellenőrzését, a készült jegyzőkönyv és beszámoló elküldését az ITM részére
m)Digitálisan aláírt minőségellenőrzési bizonyítvány készítését és megküldését az ITM részére,
n)a közlekedési hatósághoz beérkezett, meghibásodott kártyáknak a vizsgálatát.
További részletek a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás legfeljebb további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható a szerződéses keretösszeg 10%-nak megemelésével, AK egyoldalú jognyilatkozata alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény a Kiadóhivatal felé továbbítható legyen.
II.2.7.) pont kiegészítése: jelen keretmegállapodás a keret kimerüléséig, de legfeljebb keretmegállapodás hatályba lépésének napját követő 36 hónap határozott időtartamig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában egyik rész tekintetében sem az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kiz. okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az AT, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kiz. okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alk. ig.ban részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett GSZ az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Az alk. ig.ban részt vevő szervezet a Kr. 3. § (2) szerint, a közös AT-k a Korm. rendelet 3. § (3) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-knek az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolni, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett AT-ktől a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kiz. okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ a minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közb.i elj.an előírt követelményeknek.
Nem Mo.on letelepedett GSZ-k esetén AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A Kr. 1. § (7) bekezdés szerint a kizáró okokra és alk.i köv.re vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek.ben foglaltak szerint amennyiben a GSZ korábbi közb.i elj.ban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást kéri AK részéről figyelembe venni, úgy köteles nyilatkozni az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy pontosan mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Az ATnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) bek-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATnek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Az AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazd. szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazd. szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazd. szereplő minősített ATi jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.
Nem Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az AT alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti ((a) digitális tachográf rendszerben használt első generációs tachográf kártyák gyártására vagy megszemélyesítésére, vagy (b) olyan egyéb chipkártya gyártására és megszemélyesítésére, amelynek használata során az alkalmazott rendszer a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 799/2016 végrehajtási rendelet 1C. melléklet 11. függelék B. rész 8. fejezetében felsorolt a tachográf kártyákra vonatkozó valamennyi titkosítási rendszert és titkosítási algoritmust alkalmazza valamint a tanúsítvány kiadó feladatainak ellátására irányuló) referencia/referenciák ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kbt. 65.§ (1)b) Kr. 21.§ (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5.§ (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem mo-i szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AKnek minősül - az AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr.22.§ (1)-(2)]
A 424/2017. (XII.19.) Kr.12. § (2) bek.ben foglaltak szerint amennyiben a gazd.szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolást kéri AK részéről figyelembe venni, úgy köteles nyilatkozni az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy pontosan mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból:
M1) ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik legalább 40.000 db a közbeszerzés tárgya szerinti – [(a) digitális tachográf rendszerben használt első generációs tachográf kártyák gyártására vagy megszemélyesítésére, vagy (b) olyan egyéb chipkártya gyártására és megszemélyesítésére, amelynek használata során az alkalmazott rendszer a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 799/2016 végrehajtási rendelet 1C. melléklet 11. függelék B. rész 8. fejezetében felsorolt valamennyi a tachográf kártyákra vonatkozó titkosítási rendszert és titkosítási algoritmust alkalmazza valamint a tanúsítvány kiadó feladatainak ellátására irányuló) referenciával (referenciákkal).
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (sikeres műszaki átadás-átvétel) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Részletes információk a VI.4.3) pontban.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§(1)
AK részszámlázási lehetőséget havonta biztosít, előleget nem biztosít
A kifizetés az AK által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen, havonta - egyes hónapokban szerződésszerűen legyártott és kézbesített okmányok, valamint okmányvédelmi tervek számának megfelelő összegben - kiállított, az AK által leigazolt számla ellenében történik
Számlák kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130.§(1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§(6)
Késedelmi kamat Ptk.6:155.§ (1) és a behajtási költségátalányról 2016.évi IX. tv. szerint
Késed.i kötbér: kötbéralap késedelemmel érintett megrendelésre eső nettó vállalkozói díj, mértéke napi 1 %, max. 14 %.
Meghiúsulási kötbér: alapja a nettó teljes vállalkozói díj, mértéke 16 %
Részletes feltételek közb.i dok.ban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra (Kbt. 40. § (1)- (2) bek.)
Az EKR-re vonatkozó részletes szabályokat a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet tartalmazza [Kbt. 40. § (1)-(2)]. Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges
Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcs. útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken
A közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő ezen a felületen tart kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel/eljárás résztvevőivel
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint történik, az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az EKR használatával
3) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint, azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alkalmazására
4) Ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani, elektronikus formában, az ismertetésre kerülő adatok Kbt. 68. § (5) szerint történnek
5) Ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§(5), 66.§(2), 66.§(6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat (utóbbira nemleges nyilatkozat is), közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást; ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját/ amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból Ajánlatkérő számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)
A nyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani
Ajánlatkérő eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
6) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, kivéve a Kbt. 66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat [Kbt. 47.§(2)], nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó
7) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletre
8) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
10) Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76.§(5)]
11) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§(3) minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a felhívás III.1.3) pont M1) alpontjában foglaltak szerint
12) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
13) Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
Fentiekre vonatkozó részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban és a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
2. IV.2.6) ponthoz: AK a feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot ért.
3. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az Aj.tevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. [424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13.§(4) bekezdése]
4. II.1.6) ponthoz: AK kizárja a részajánlattételi lehetőséget. Indokolás: A szolgáltatás egységes nyújtása fogalmilag az egyetlen szolgáltatóval való szerződéskötést igényli, a megbontás életszerűtlen és szakmailag elképzelhetetlen, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel [Kbt. 61. § (4)]
5. Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) irányadó
6. Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre (tachográf-kártyák gyártása, megszemélyesítése és a digitális tachográf kártyákhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása vagy ezekkel egyenértékű tevékenység) kiterjedő, 1 millió Ft/káresemény és 5 millió Ft/év értékhatárra kötött felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (vagy a meglévő biztosítását kell kiterjeszteni), mely bizt. kötvény másolatát és a bizt. fennállásának igazolását a szerződéshez csatolni kell. Az ajánlatban nyilatkozni kell a kötvény szerződéskötés időpontjára történő rendelkezésre bocsátásáról.
A kötvény előbbiek szerinti rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, mely esetben AK a II. legkedvezőbb ajánlatot tett AT-vel köt szerződést, ha azt az összegezésben megjelölte.
7. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen a beszerzés tárgyára vonatkozó az ISO 9001 és ISO 27001 szabványnak megfelelő, érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, amely tanúsítványok másolatát a kötendő szerződéshez csatolja.
8. A keretmegállapodás egy ajánlattevővel való szerződéskötésre irányul. A keretmegállapodás második részeként a közvetlen megrendelésre a Kbt. 105. § (1) a) pontjában foglalt módon kerülhet sor. A nyertes ajánlattevővel kizárólag az ajánlatkérő köt szerződést. [Kbt. 104. (3)-(4)]
Kiegészítés a III.2.1) ponthoz:
561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 1988. évi I. törvény, 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, 75/2016. (XII.29.) NFM rendelet, 165/2014/EU rendelet, EU. Bizottság 2016/68 végrehajtási rendelete, EU Bizottság 2016/799 végrehajtási rendelete, az Európai csúcs-hitelesítő hatóság hitelesítési szabályzata (Smart Tachograph European Root Certificate Policy and Symmetric Key Infrastructure Policy v1.0 JRC110814)
A beszerezni kívánt szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályok részletes listáját a Műszaki leírás (közbeszerzési dokumentumok) tartalmazza. A szerződés megkötésének feltétele, hogy az Ajánlattevő részéről az ISO 9001 és ISO 27001 szabvány rendelkezésre áll.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák