Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3983/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Teljesítés helye:HU331;HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26803227
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Krisztián
Telefon: +36 76519801
E-mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76519801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kmk.hu/kmkweb/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pólus II. programhoz kapcsolódó építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000973142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés a Pólus II. programhoz tartozó trafóház és külső közműhálózat, valamint reumatológia, összekötő folyosó, imaház, porta és raktárépület kivitelezésére”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Trafóház és külső közműhálózat kiépítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45231300-8
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., hrsz.: 2385/19
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Pólus II. programhoz tartozó trafóház és külső közműhálózat, valamint reumatológia, összekötő folyosó, imaház, porta és raktárépület kivitelezésére – I. rész
Építési beruházás ismertetése
1. rész: Trafóház és külső közműhálózat kiépítése
- Nettó 183,38m2 alapterületű új Trafóház létesítése 2db 2000 kVA-es transzformátor készülék, 2 db 600kVA-es aggregátor elhelyezésével, kompletten;
- Külső közműhálózat létesítése (1.ütem):
• közműcsatorna (szennyvíz és csapadékvíz) létesítése 771m hosszon, kompletten;
• víznyomócső szerelés 444m hosszon, kompletten;
• elektromos közműhálózat létesítése 1995m védőcsővel, kompletten;
• költségvetés szerinti járulékos munkák.
- Részleges útépítés (1.ütem): 732m2 út- és járdabontás, ill. 3640m3 töltésépítés.
A kivitelezés során megépítésre kerül (kiegészítő információk az M/1 alkalmassági követelményekhez):
- Geafol 22/2000 kVA-es 22/0,4 kV transzformátor készülék, védelemmel, S= 2000kVA Dyn5, Védettség IP00 áthelyezése, daruzással szállítással, védelmi relével (2 db)
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x6000 mm SN4, KGEM200/6M-EN (141 m)
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x7,7x6000 mm SN4, KGEM315/6MA (442 m)
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 400 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 400x9,8x6000 mm SN4, KGEM400/6M (108 m)
- PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 160 mm x 9,5 mm kék csík 12 m/szál, P16017VS (444 m)
- F1 jelű elosztó VH-1 jelű terv szerint (0,4 KV, 2500 A), Prisma Plus G 1 klt
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Az I. rész vonatkozásában Ajánlatkérő 4 részszámla, valamint a végszámla benyújtását teszi lehetővé a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 32. § (2) bekezdés alapján. Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részsz.: az ajánlati felhívás III.1.3. M/2. a) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 15
2 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő – max. 10 fő) 5
3 4. részszempont: 60 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
Értékelés pontszáma 0-10, módszere:
1. részszempont: fordított arányosítás,
2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Reumatológia,összekötő folyosó,imaház,porta,raktár
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45231300-8
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., hrsz.: 2385/19
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Pólus II. programhoz tartozó trafóház és külső közműhálózat, valamint reumatológia, összekötő folyosó, imaház, porta és raktárépület kivitelezésére – II. rész
Építési beruházás ismertetése
2. 2. rész: Reumatológia, Összekötő folyosó, Imaház, Porta, Raktárépület
- Reumatológia: kétszintes épület, 49 ágyas fekvőrészleggel, fizikoterápiás részleggel, szakrendelésekkel, valamint oktató- és konferenciateremmel, 2db lift (1275 és 2000kg-os) beépítésével, összesen kb. nettó 2680m2 alapterülettel;
- Összekötő folyosó: kétszintes, zárt folyosó, kb. nettó 745m2 alapterülettel;
- Imaház: kétszintes épület, földszinten informatikai részleggel, emeleten imateremmel, valamint csatlakozó kétszintes folyosóval, összesen kb. nettó 318 m2 alapterülettel;
- Porta: földszintes épület, kb. nettó 13m2 alapterülettel;
- Raktárépület: egyik részén kétszintes polcrendszerű irattár, másik részén magasraktár, összesen kb. nettó 1488m2 alapterülettel;
- Üzemi gyűjtőhely: kb. 400m2-es betonozott terület, hulladéktároló építményekkel, környezetrendezéssel;
- Út, járda, parkolóépítés (2.ütem): 2058m2 út- és járdabontás, kb. 5504m2 alapterületű út, járda, parkolóépítés, továbbá földmunka, környezetrendezés, forgalomtechnika, járulékos munkák;
- Külső közműhálózat létesítése (2.ütem):
• közműcsatorna (szennyvíz és csapadékvíz csatorna) létesítése 740m hosszon, aknákkal, idomokkal, csapadékvíztározóval, kompletten;
• víznyomócső szerelés 329m hosszon, idomokkal, szerelvényekkel, kompletten;
• elektromos közműhálózat létesítése: összesen kb. 3580m vezetékkel, aknákkal, kompletten;
• orvosi gázkiépítés a meglévő központtól (Diagnosztika épület);
• földmunka, költségvetés szerinti járulékos munkák;
- 10,0+10,8 cm KINGSPAN X-Dek 100TM nagy fesztávolságú szendvicspanel 942 m2
- 2. 12 cm. Kingspan KS 1150TF fekvő helyzetű szendvicspanel 1098 m2
- Homlokzati hőszigetelés:1322 m2
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint mindkét rész vonatkozásában.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybe vételét mindkét rész vonatkozásában. Az előleg kifizetésére előlegbekérő dokumentum alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása minden esetben a végszámlából történik.
A II. rész vonatkozásában Ajánlatkérő 9 részszámla, valamint a végszámla benyújtását teszi lehetővé a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 32. § (2) bekezdés alapján. Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult.
A szerződések ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. Az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, és a 32/B. § rendelkezései alkalmazandók. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza mindkét rész vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: a felhívás III.1.3) pontjának M/2. a) alpontjában szereplő szakembernek a minimum 2.000 m2 alapterületű új épület építésben szerzett szakmai gyakorlata (min. 0 db - max. 10. db) 15
2 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő - max. 10 fő) 5
3 4. részszempont: 60 hónapon felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap – max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
Értékelés pontszáma 0-10, módszere:
1. részszempont: fordított arányosítás,
2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 024 - 051857
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Trafóház és külső közműhálózat kiépítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001225 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Reumatológia,összekötő folyosó,imaház,porta,raktár
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001225 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő visszavonta az eljárást figyelemmel arra, hogy 2019. január 1-től az Ajánlatkérőnél a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatása a Beruházási Ügynökség hatásköre alá tartozik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

Kiegészítés a felhívás III.1.3) pontjához:
a II. rész vonatkozásában:
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen jogosultsággal illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlat; vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlat), illetve azzal egyenértékűnek tekintett a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő vagy villamosmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), illetve azzal egyenértékűnek tekintett a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.
c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen jogosultsággal illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő; vagy gépészmérnök épületgépész szakirány képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), illetve azzal egyenértékűnek tekintett a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény esetében a tört hónapot a gyakorlat számítása során nem veszi figyelembe.
d) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő építőmérnök vagy építészmérnök vagy okleveles építész vagy okleveles építőmérnök végzettségű projektvezető szakemberrel, akinek legalább 60 hónap épületek építésében szerzett projektvezetői gyakorlata van.
Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)