Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4128/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:Széchenyi Gyógyfürdő (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11. hrsz. 29732/11);Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. hrsz. 61826/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petris Júlia
Telefon: +36 203815921
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000254982019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000254982019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "BGYH KEHOP-5.2.8 energetikai fejlesztési projekt"
Hivatkozási szám: EKR000254982019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"
1. részfeladat: Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése
2. részfeladat: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 345336200 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Széchenyi Gyógyfürdő (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11. hrsz. 29732/11)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"
1. részfeladat: Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése (műemléki nyilvántartási/törzsszám: 15983):
Az összesen 10.000 m2 hasznos alapterületű épület épületenergetikai korszerűsítése,nyílászárók részleges cseréjével. valamint a földgáz bázisú hőtermelő hatásfokjavító korszerűsítése korszerűbb, kisebb teljesítményű kazánnal. A nyílászáró cserékkel 87 db nyílászáró érintett, a feladat a meglévő faszerkezetű, üvegezett nyílászárók bontása, helyükre a tételes konszignáció szerinti, egyedileg legyártandó, faszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű (Ug=1,1 W/m2K) nyílászárók kerülnek. Az érintett összes nyílászáró felület 496,07 m2.. A faszerkezeteket fehérre kell mázolni, a munkák tartalmazzák a szükséges vakolat javításokat, helyreállításokat. A kazánházi korszerűsítés a következő főbb tevékenységeket tartalmazza: gőzfejlesztő beépítése a meglévő, elbontandó kazán helyére, füstgáz hőhasznosítóval, kapcsolódó berendezések cseréjével a kiviteli tervek szerint.
A kivitelezési munkákat a fürdő háborítatlan üzeme mellett, a dolgozók és vendégek zavarása nélkül, rendszerint munkaidőn kívül, gyakran éjszakánként kell elvégezni!
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz.telj. részt vevő, az alk. keretében bemutatott MV-É, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerz.szüks. végzettséggel, és gyak. idővel rendelk. szakemb. alk. köv. felüli gyakorlata 10
2 Szakmai ajánlat minősége/megajánlott üvegszerkezet hőátbocsátása 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 82806200 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00003
II.2.14) További információ:
Valamennyi részfeladat esetén a felhívás II.2.5) pontja az értékelési szempontokat rövidítetten tartalmazza a felhívás szűk karakterkorlátai miatt. Az értékelési szempontok teljesen a közbeszerzési dokumentumokból ismerhetőek meg.

II.2.1)
Elnevezés: Csillaghegyi Árpád fürdő energetikai fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. hrsz. 61826/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"
2. részfeladat: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése:
Az elvégzendő feladatok a kiviteli tervek szerint, a következő főbb jellemzőkkel: Napelemek telepítése 1.200 m2 tetőfelületen, összesen 297,82kW teljesítménnyel, polikristályos, 275 W egységteljesítményű napelemekkel, tartószerkezetre. A villamos kialakítás a hálózatra termelést megakadályozó rendszerű, a telepíteni tervezett inverterek teljesítménye: 14 db 20kVA teljesítményű telepítendő. Napkollektorok telepítése használati melegvíz előállításra és fűtés rásegítésre 128 kW hőteljesítménnyel. Összesen 64 db síkkollektor telepítendő, a kapcsolódó gépészeti berendezésekkel együtt, kompletten, 8 db egyenként 1000 literes indirekt fűtésű bivalens tárolóval. Hőszivattyú telepítése használati melegvíz előállításra és fűtés rásegítésre, 302kW hőteljesítménnyel, távhő kiváltására. A tervezett típus víz-víz kivitelű hőszivattyút, a nulladik szinten lévő gépészeti térbe kell telepíteni a meglévő gépészeti rendszerekhez történő csatlakoztatással, felügyeleti kapcsolattal kompletten, a kiviteli terv szerint.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerz.telj. részt vevő, az alk. keretében bemutatott MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerz.szüks. végzettséggel, és gyak. idővel rendelk. szakemb. alk. köv. felüli gyakorlata 10
2 Szakmai ajánlat minősége/fűtési vezetékek csőszigetelésének hővezetési tényezője  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 262530000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.8-17-2017-00005
II.2.14) További információ:
Valamennyi részfeladat esetén a felhívás II.2.5) pontja az értékelési szempontokat rövidítetten tartalmazza a felhívás szűk karakterkorlátai miatt. Az értékelési szempontok teljesen a közbeszerzési dokumentumokból ismerhetőek meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8., 10., 12-16. § szerint.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerint, a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazd. szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Minden olyan gazd. szereplőnek (közös AT-nek, alk. igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben, akik a szerz. teljesítése során építőipari kivitelezői tevékenységet fog végezni.
Nem Mo-on letelepedett gazd. szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie (2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolás).
Igazolási mód: Az ESPD-be foglalt nyilatkozat. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) bek szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincs mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra.
Az alkalmasság körében előírt feltételek , igazolási módok mindkét részfeladat tekintetében irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében előzetes igazolásként az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1:Az ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az eljt megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően lezárt 3 üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (ESPD) utalni kell.
Az együttes megfelelés a P/1 pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, és alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, akkor alkalmatlannak minősül, ha nem rendelkezik közbeszerzés tárgya (valamennyi részfeladat esetén: épület komplex energetikai fejlesztése) szerinti legalább
1. részfeladat: nettó 57 millió Ft árbevétellel;
2. részfeladat: nettó 180 millió Ft árbevétellel;
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (valamennyi részfeladat esetén: épület komplex energetikai fejlesztése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bekezdése szerint legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának (pl.: M/2.1) megjelölése - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata;
- adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása.
A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban, a szakmai gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
1. részfeladat:
M/1.1: legalább 2.400 m2 hasznos alapterületű épületen végzett energetikai felújításra vonatkozó referenciával, amely tartalmazott 55 db homlokzati nyílászáró cserét;
M/1.2: legalább 140m2 alapterületen végzett építészeti felújítás, amely tartalmazott legalább épületgépészeti szerelést és építési javítási munkálatokat.
2. részfeladat:
M/1.1: legalább 900m2 hasznos alapterületű épületen végzett energetikai felújításra vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 180 kW teljesítményű napelem teljesítménnyel;
M/1.2: megújuló energiaforrás hasznosításával végzett épületenergetikai fejlesztésre vonatkozó referenciával, amely tartalmazott 48 db napkollektor telepítését hálózat kiépítését legalább 46kWteljesítménnyel
Folyamatos teljesítés esetén az ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző, a jelzett időszakra eső tényleges igazolt teljesítéseket veszi figyelembe időarányosan.
Ugyanazon referencia több részfeladatban is bemutatható.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
1. részfeladat:
M/2.1. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű építésvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal;
M/2.2.1 fő középfokú ”Épületgépész technikus” képesítéssel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel;
M/2.3. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű építésvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-EN felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal.
2. részfeladat
M/2.1. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű építésvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal;
M/2.2. 1 fő ”Hűtő-, klíma- és hőszivattyú-berendezésszerelő” képesítéssel (OKJ 35 582 03), vagy azzal egyenértékű végzettséggel;
M/2.3. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű építésvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-EN felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal.
Ugyanazon szakember több részfeladatra, és több pozícióra is jelölhető
Ha a bemutatott szakember(ek) szerepel(nek) a követelmény szerinti kamarai nyilvántartásban,nem kell végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elég a névjegyzékbe vételt. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Az ajánlatkérő az előírt jogosultság meglétét magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi.
Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szlák ellenértékét az AK az igazolt teljesítést követően tám-ból finanszírozza, a KEHOP-5.2.8-17-2017-00002-6projektek keretében. Tám. intenzitása: 80,000000 %. A projektek összes elszámolható ktsgnek 80 %-a KEHOP-ból kerül kifizetésre. Ajánlattétel,szerz.,kifiz. pénzneme:HUF;Szlák fizetése: utófin. a Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(9)bek., Ptk.6:130§(1)-¬(2)bek., 272/2014.Kr.,322/2015.Kr.32/A.-32/B.§-ai alapján kézhezvételétől számított 30 napon belül.;1 előleg-, és 2 számla nyújtható be (1.rsz.50%,végsz.100%).;Jótállás 60 hónap műszaki átadás-átvételtől.;Előleg:Kbt.135.§(7)bek.nt. teljes ellenszolg.5%-a;az 1.számlából kerül levonásra.;Tartalékk:322/2015.Kr.20.§teljes nettó váll. díj 5%-a.;A kifizetésre irányadó:Art, Áht, Ávr, Áfa tv.;Kötbér:a) késedelmi:adott részszla nt. ért.1%/nap(max.20%); hibás telj.:kifogásolt tétel nt. ért.1%/nap(max.20%); meghiúsulási(nt.váll.díj30%) b) teljesítési, jótállási bizt. (net.váll.díj5%).A fentebb előírt feltételek mindkét részf. tekintetében irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR felületén
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az AT. a felh.-ban, és a dok.-ban meghat. tart. és formai köv.-nek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával.2. Az ajánlatnak tart. kell az AT nyil. a Kbt. 66. § (2), (5) bek, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bek. szerint. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös AT-k megállapodását a közb.-i dok.-ban meghat. tart.3. Az AT. a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújt.-or már ismert alváll.-kat. 4. A min. AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az AT. pü.i és gazd.-i, valamint műszaki, illetőleg szakmai alk. feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2). 5. Bármely gazd.-i szereplő, aki az adott közb.-i elj. AT. lehet, az elj. megindító felhívásban, valamint a dok.-ban foglaltakkal kapcs.-ban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR használatával.6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek. foglaltakkal élni kíván, és az ott meghat. körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni. 7. Az ajánlatnak tart. kell a felh. külön ki nem emelt egyéb nyilat., igazolásokat és más dok., amelyeket a dok és a Kbt. előír.8. Az AT az ajánlatukban szakmai ajánlatot kötelesek becsatolni. Az AK szakmai ajánlatként a telj. bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát értékeli (2. ért. szempont).9. Nem lehetséges gazd. szervezet (projekttársaság) létrehozása.10. Ajánlati kötöttség: 2 hónap = 60 nap.11. Kbt. 75. § (2) bek. e) pont: alkalmazza.12. A nyertes AT a szerződés hatálybalépésének időpontjától közbes. tárgyára kiterjedő, 3. személyek dologi és személyi sérüléses káraira fedezetet nyújtó építés-szerelési FB-al (1.rf.: min 150M Ft/év és 30M Ft/kár; 2.rf.: min. 250M Ft/év és 50M Ft/kár; kell rendelkeznie.13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek ismertetése a dok.-ban.14. Biztosítékok Kbt. 134.§(4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.15. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban a becsült értékek meghat.támogatással együtt értendők.16. Az ajánlatnak tart. kell nyilatkozatot a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról.17. A nyertes AT-nek a szerződéskötésig be kell nyújtania az MSZ EN ISO 14001:2015(v egyénértékű) környvéd. vezetési rsz-nek megfelelő tanúsítványt, és az MSZ EN ISO 50001:2012(v. egyenértékű en. ir. rsz. irányítására von. intézkedések leírásával) energiairányítási rsz. tanúsítványt.18. Közös ajánlattétel, illetve alk. igazolásában részt vevő szerv. igénybe vétele esetén, EKR által nem generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok a közb. dok.-ban.19. Konzultációnak nem min. helyszíni bejárás: 1.rf. 2019.03.18. 11:00 - Széchenyi Gyógyfür. a Cirkusz felőli bejárat; 2.rf. 2019.03.20. 11:00 -kor)
20. FAKSZ: dr.Balatoni Zoltán, lstr: 00433;21. Az ajánlattétel feltételeit teljes körűen a közbesz dok-k tart.
22. AK él a Kbt. 81.§ (5) bek. foglalt lehetőséggel.23.Az 1. rf és 2.rf esetében a 3. ért. szempontot a gyárt. származó„ Teljesítmény nyilatkozattal” az AK Kbt. 69.§ (1)-(2) bek szerinti felhívására kéri igazolni.24. Ért. módszertan mindkét ajánlati rész vonatkozásában: :1. résszempont esetén (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. ba) pontja, fordított arányosítás módszere alapján,2 értékelési szempont esetében KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. bb) pontja alapján egyenes arányosítás módszerével,3. résszempont esetén arányosítás a ME Kbt. 77.§ (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint,ill. a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához. A minimális értéknél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák