Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4210/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bük Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9740 Bük, Termál Krt., HRSZ 1337/63, 1333/8, 1333/24, 1333/39, 1333/44, 1333/46, 1333/47, 1333/48, 1333/49 ÉS 1340;9740 Bük, Termál Krt., HRSZ 1337/63, 1333/8, 1333/24, 1333/39, 1333/44, 1333/46, 1333/47, 1333/48, 1333/49 ÉS 1340;9740 Bük, Termál Krt., HRSZ 1337/63, 1333/8, 1333/24, 1333/39, 1333/44, 1333/46, 1333/47, 1333/48, 1333/49 ÉS 1340
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bük Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70856136
Postai cím: Széchenyi Utca 44.
Város: Bük
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9737
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó András László
Telefon: +36 94358006
E-mail: szabo.andras@buk.hu
Fax: +36 94558312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.buk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.buk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000250582019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000250582019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Térrendezés, látogatóközpont, és kilátóépítés III.
Hivatkozási szám: EKR000250582019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont és kilátóépítéssel kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi közbeszerzési részek tekintetében:
1. közbeszerzési rész: Magasépítési munkák
2. közbeszerzési rész: Mély- és közműépítési munkák, térburkolások
3. közbeszerzési rész: Kertépítés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nem releváns
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magasépítési munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9740 Bük, Termál Krt., HRSZ 1337/63, 1333/8, 1333/24, 1333/39, 1333/44, 1333/46, 1333/47, 1333/48, 1333/49 ÉS 1340
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont és kilátóépítéssel kapcsolatos magasépítési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
- 1500 m2 alapterületű vasbeton csarnokszerkezetből, egyedi igények szerint megvalósított, többfunkciós látogatóközpont építése, szakipari elemekkel, komplett gépészeti, erős és gyengeáramú villanyszereléssel, belsőépítészettel
- 63 m2 alapterületű, új, egyedi acél vázszerkezetű kilátó építmény építése 15,7 m szerkezeti magassággal
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
Jelen közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló projekt célja egy komplett építési beruházás megvalósítása, mely építési beruházás egymástól elkülöníthető munkanemei képeznek külön-külön közbeszerzési részeket a lehetséges ajánlattevői kör bővítése érdekében.
Az egyes közbeszerzési részek szerinti feladatok egymásra épülnek, együttesen alkalmasak a projektcél megvalósítására, különös tekintettel az 1. és a 2. közbeszerzési rész közötti kapcsolatra, mely részek közül kizárólag csak az egyik, vagy a másik önálló teljesítése kivitelezhetetlen. Ajánlatkérő ezen indok alapján jelen közbeszerzési rész tekintetében előírja a Kbt. 75. § (5) bekezdésének alkalmazását, azaz a 2. közbeszerzési rész eredménytelensége esetén Ajánlatkérőnek nem áll érdekében jelen közbeszerzési rész szerinti szerződés megkötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap) 10
2 3. A teljesítésben vezetői feladatokat ellátó szakember szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 4. A teljesítés során a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett kerülnek felhasználásra a fuvarszámok csökkentése érdekében (IGEN/NEM)  2
4 5. A teljesítés során a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (IGEN/NEM) 2
5 6. A teljesítés során az érintett településrészen a felhordott sár, por folyamatos eltávolításának biztosítása (IGEN/NEM) 3
6 7. A teljesítés során a tehergépjárművek legalább 50%-a legalább EURO III-as besorolású (IGEN/NEM)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A támogatással érintett projekt neve: „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” A támogatással érintett projekt azonosító száma: GINOP-7.1.3-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
Munkaterület átadásának határideje:
A szerződés hatályba lépésétől számított 15. naptári nap.
Teljesítési határidő:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 450 naptári nap.
Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélye esetén előteljesítésre jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Mély- és közműépítési munkák, térburkolások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9740 Bük, Termál Krt., HRSZ 1337/63, 1333/8, 1333/24, 1333/39, 1333/44, 1333/46, 1333/47, 1333/48, 1333/49 ÉS 1340
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont és kilátóépítéssel kapcsolatos mély- és közműépítési munkák, térburkolások elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
- 4500 m2 térburkolat építése szabvány rétegrenddel
- 1000 m2 gránit kőlap térburkolat építése, komplett csapadékvíz elvezetéssel, 7 m3 aszfaltburkolatú út megépítése
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
Jelen közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló projekt célja egy komplett építési beruházás megvalósítása, mely építési beruházás egymástól elkülöníthető munkanemei képeznek külön-külön közbeszerzési részeket a lehetséges ajánlattevői kör bővítése érdekében. Az egyes közbeszerzési részek szerinti feladatok egymásra épülnek, együttesen alkalmasak a projektcél megvalósítására, különös tekintettel az 1. és a 2. közbeszerzési rész közötti kapcsolatra, mely részek közül kizárólag csak az egyik, vagy a másik önálló teljesítése kivitelezhetetlen. Ajánlatkérő ezen indok alapján jelen közbeszerzési rész tekintetében előírja a Kbt. 75. § (5) bekezdésének alkalmazását, azaz az 1. közbeszerzési rész eredménytelensége esetén Ajánlatkérőnek nem áll érdekében jelen közbeszerzési rész szerinti szerződés megkötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap) 10
2 3. A teljesítésben vezetői feladatokat ellátó szakember szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 4. A teljesítés során a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett kerülnek felhasználásra a fuvarszámok csökkentése érdekében (IGEN/NEM) 2
4 5. A teljesítés során a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (IGEN/NEM) 2
5 6. A teljesítés során az érintett településrészen a felhordott sár, por folyamatos eltávolításának biztosítása (IGEN/NEM) 3
6 7. A teljesítés során a tehergépjárművek legalább 50%-a legalább EURO III-as besorolású (IGEN/NEM)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A támogatással érintett projekt neve: „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” A támogatással érintett projekt azonosító száma: GINOP-7.1.3-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
Munkaterület átadásának határideje:
A szerződés hatályba lépésétől számított 15. naptári nap.
Teljesítési határidő:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 450 naptári nap.
Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélye esetén előteljesítésre jogosult.

II.2.1)
Elnevezés: Kertépítés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: 9740 Bük, Termál Krt., HRSZ 1337/63, 1333/8, 1333/24, 1333/39, 1333/44, 1333/46, 1333/47, 1333/48, 1333/49 ÉS 1340
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata Bükfürdő Termál körúton térrendezési, látogatóközpont és kilátóépítéssel kapcsolatos kertépítési munkák elvégzése az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumokban foglaltaknak és a rendelkezésre bocsátott terveknek megfelelően, az alábbi főbb mennyiségi adatok szerint:
- 7800 m2 felületen humuszolás, lombos fa telepítés, örökzöld telepítése, cserje, talajtakaró telepítése, 6000 m2 gyepesítéssel, 1600 m2 fenyőkéreg terítéssel, süllyesztett automata öntözőrendszer telepítéssel, 160 db utcabútor és berendezési tárgy kihelyezéssel
- 1 db szökőkút és vízmosás kiépítésével, geológiai bemutató térburkolat készítése 540 m2, egyedi lapokból kialakítva
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen, elektronikusan az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül bocsátja rendelkezésre.
Jelen közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló projekt célja egy komplett építési beruházás megvalósítása, mely építési beruházás egymástól elkülöníthető munkanemei képeznek külön-külön közbeszerzési részeket a lehetséges ajánlattevői kör bővítése érdekében. Az egyes közbeszerzési részek szerinti feladatok egymásra épülnek, együttesen alkalmasak a projektcél megvalósítására, különös tekintettel az 1. és a 2. közbeszerzési rész közötti kapcsolatra, mely részek közül kizárólag csak az egyik, vagy a másik önálló teljesítése kivitelezhetetlen. Ajánlatkérő ezen indok alapján jelen közbeszerzési rész tekintetében előírja a Kbt. 75. § (5) bekezdésének alkalmazását, azaz akár az 1., akár a 2. közbeszerzési rész eredménytelensége esetén Ajánlatkérőnek nem áll érdekében jelen közbeszerzési rész szerinti szerződés megkötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az előírton felüli többletjótállás mértéke (hónap)  10
2 3. A teljesítésben vezetői feladatokat ellátó szakember szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 4. A teljesítés során a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 %-át elérő kihasználtság mellett kerülnek felhasználásra a fuvarszámok csökkentése érdekében (IGEN/NEM) 2
4 5. A teljesítés során a porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (IGEN/NEM) 2
5 6. A teljesítés során az érintett településrészen a felhordott sár, por folyamatos eltávolításának biztosítása (IGEN/NEM)  3
6 7. A teljesítés során a tehergépjárművek legalább 50%-a legalább EURO III-as besorolású (IGEN/NEM)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 450
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A támogatással érintett projekt neve: „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” A támogatással érintett projekt azonosító száma: GINOP-7.1.3-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
Munkaterület átadásának határideje:
A szerződés hatályba lépésétől számított 15. naptári nap.
Teljesítési határidő:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 450 naptári nap.
Nyertes Ajánlattevő Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélye esetén előteljesítésre jogosult.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
Alkalmatlan Ajánlattevő bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén, ha valamely építőipari kivételezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak a közbeszerzési dokumentumok között található Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: ESPD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8. és 10. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a jogszabályi hierarchia alapján a hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írja elő Ajánlatkérő igazolni, figyelemmel a Kr. és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja között fennálló kollízióra.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AJÁNLATKÉRŐ A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEKET A TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA FIGYELEMMEL JELEN PONTBAN ISMERTETI:
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az ESPD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
A nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban Ajánlatkérő ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívás esetén.
AJÁNLATKÉRŐ AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEKET A TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA FIGYELEMMEL JELEN PONTBAN ISMERTETI. A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEK VALAMENNYI KÖZBESZERZÉSI RÉSZ KAPCSÁN IRÁNYADÓK:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton kívüli alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke szempont esetén: 36 hónap
- A teljesítésben vezetői feladatokat ellátó szakember szakmai tapasztalata szempont esetén: 36 hónap
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.
- Az előírton felüli többletjótállás mértéke szempont esetén: 0 hónap
- A kivitelezés során vezetői feladatokat ellátó szakember szakmai tapasztalata szempont esetén: 0 hónap
Az 1. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont ba) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
A 2-3. értékelési szempontok tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont bb) alpontjában rögzített egyenes arányosítás módszerét veszi alapul az értékeléshez.
A 4-7. értékelési szempontok esetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének B.1. pontjában rögzített pontozás módszerével végzi az értékelést, azaz amennyiben Ajánlattevő IGEN vállalást tesz, megkapja a maximális pontszámot, NEMleges vállalás esetén pedig a minimális pontszámban részesül Ajánlattevő.
A 3. értékelési szempont tekintetében Ajánlatkérő vezetői feladatokat ellátó szakember alatt a következőknek való megfelelést érti: 1 fő, a kivitelezési munka irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV., Felelős műszaki vezetés c. fejezetének D oszlopaiban szereplő bármely felsőfokú végzettséggel rendelkező, építési munkák vonatkozásában szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AJÁNLATKÉRŐ A FELHÍVÁS VI.3) PONTJA SZERINTI RENDELKEZÉSEKET A TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA FIGYELEMMEL JELEN PONTBAN FOLYTATJA:
14) Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjától a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, a Szerződéstervezetben rögzített mértékű érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni az adott közbeszerzési rész tekintetében.
15) Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie az Árazatlan költségvetés kitöltésével és azt az ajánlatában csatolnia kell. Ajánlattevőnek a beárazott költségvetés főösszesítőjét cégszerű aláírással kell ellátnia. A költségvetést szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani.
16) A 3. értékelési szempont tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában Ajánlattevő köteles ajánlata részeként nyilatkozatot benyújtani az érintett szakember tapasztalatának alátámasztása céljából. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- Az értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakember neve
- Az értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakember végzettsége
- Azt, hogy az értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakember rendelkezik a Felolvasólapon feltüntetett szakmai tapasztalattal
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 3. értékelési szempont tekintetében részenként legfeljebb 1 szakember mutatható be, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen lesz. Több közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember több részben is bemutatható. Értelemszerűen amennyiben Ajánlattevő valamely közbeszerzési rész szerinti 3. értékelési szempont tekintetében 0 hónapos megajánlást tesz, abban az esetben a 0 hónapos megajánlással érintett szakember szakmai tapasztalatának alátámasztásául szolgáló nyilatkozatot nem kell benyújtania. Amennyiben Ajánlattevő a Felolvasólapon valamely közbeszerzési rész szerinti 3. értékelési szempont tekintetében 0-tól különböző megajánlást tesz, azonban a 0-tól különböző megajánlással érintett szakember szakmai tapasztalatának alátámasztásául szolgáló adatokat az ajánlata egyáltalán nem tartalmazza, abban az esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében hiánypótlásnak helye nincs.
17) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdés).
18) Ajánlatkérő 2019. év március hónap 26. napján 10 óra 00 perces kezdettel helyszíni bejárást tart (helye: Büki Közös Önkormányzati Hivatal, 9737 Bük, Széchenyi u. 44., tárgyaló). A helyszíni bejárás vonatkozásában irányadó a Kbt. 56. § (7) bekezdése.
19) Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében a nyertes Ajánlattevőkkel Ajánlatkérő a Szerződés hatályba lépését követő 15. naptári napig bezárólag egyeztetést folytat a kivitelezés helyszíni szervezését, valamint a konkrét munkaütemezést illetően annak érdekében, hogy a teljes kivitelezési munka megvalósítására sor kerülhessen a felhívás II.2.7) pontja szerinti határidőben. A munkaütemezés alapját a Szerződéstervezet VI.2. pontja szerinti számlázási mérföldkövek adják. Az egyeztetés eredményeként született részletes műszaki ütemterv és részletes organizációs terv valamennyi nyertes Ajánlattevő számára kötelezően alkalmazandó lesz.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy bármelyik és bármennyi közbeszerzési részre történő ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz elégséges az ESPD IV. részének alfa szakaszát kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:
Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a 21. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra is – az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, a felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat alpontjaiban előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott igazolásokkal (referenciaigazolás). A referenciaigazolásoknak tartalmazniuk kell legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- építési beruházás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen
- a teljesítés idejét (azaz a kezdő és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontját év, hónap és nap bontásban) és helyét
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a Kr. 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével. Ebben az esetben a referenciaigazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referenciaigazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített munkák elkülönítésével
továbbá
- annak %-os aránya, amilyen arányban az igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a Kr. 22. § (5) bekezdése értelmében a benyújtott referenciaigazolásban szereplő mennyiségi adatokat olyan arányban veszi a bírálat során figyelembe, amilyen arányban az igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Fokozottan felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy minden esetben a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásból kell kiderülnie valamennyi alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az alábbi követelményeknek megfelelő referenciákat:
a) Az 1. közbeszerzési rész tekintetében 1 darab olyan referencia, mely acél vázszerkezetű építmény építésére és/vagy felújítására vonatkozott
b) A 2. közbeszerzési rész tekintetében összesen legalább 3000 m2 területen végzett térburkolat építésére vonatkozó referencia
c) A 3. közbeszerzési rész tekintetében összesen legalább 3000 m2 területen végzett kert- és/vagy parképítési munkára vonatkozó referencia
Értelemszerűen a fenti alpontokban szereplő előírások adott esetben alpontonként külön-külön, de természetesen több részre történő ajánlattétel esetén a releváns közbeszerzési részek tekintetében együttesen is igazolhatóak egyetlen referencia által.
A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2b) bekezdését.
AJÁNLATKÉRŐ A FELHÍVÁS III.2.2) PONTJA SZERINTI RENDELKEZÉSEKET A TERJEDELMI KORLÁTOZÁSRA FIGYELEMMEL JELEN PONTBAN FOLYTATJA:
Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet köt ki. A tartalékkeret felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF).
Részszámlázásra a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki.
Amennyiben a szerződés teljesítésébe alvállalkozó kerül bevonásra, a kifizetések a Kbt. 135.§ (3) bekezdésének megfelelően történnek és Ajánlatkérő a kifizetéseket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § figyelembevételével teljesíti. Az alvállalkozói teljesítés ellenértékének kiegyenlítése kapcsán irányadó továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-a is.
Figyelemmel arra, hogy jelen építési beruházás hatósági engedély köteles, ezért a vállalkozói díj után járó áfa fizetési kötelezettség bevallása és megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § alapján Ajánlatkérő kötelezettsége.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás finanszírozási forrása európai uniós támogatásból, valamint Ajánlatkérő saját forrásából tevődik össze. A támogatásból származó összeg finanszírozási módja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás, a támogatás intenzitása 96,29%.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbeszerzési rész kapcsán irányadó:
Szerződést megerősítő biztosítékok:
Ajánlatkérő jelen eljárás kapcsán szerződést megerősítő biztosítékokat (késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbért), jótállást, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként pedig jótállási biztosítékot ír elő. Nyertes Ajánlattevő a szerződés alapján elvégzett munkákra a Teljesítésigazolás kiállításától számított legalább 36 hónap jótállást köteles vállalni.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására az EKR-ben került sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
2) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett időtartam alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért.
3) Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozatot – melyet az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő hoz létre – Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
4) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá.
5) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
6) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint arról, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem tesz közösen ajánlatot más Ajánlattevővel, továbbá más Ajánlattevő alvállalkozójaként sem vesz részt az eljárásban.
7) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdéseiben, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.
8) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján Ajánlattevő köteles arra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani, hogy vonatkozásában van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.
9) Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltara tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és ennek igazolását a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10) Amennyiben az Ajánlattevő az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodik, abban az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
11) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, Ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
12) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
13) Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4), és a 12. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák