Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4251/2019
CPV Kód:45110000-1
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15., hrsz.:36623
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PEST-BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK06144
Postai cím: Szentkirályi utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Balázs
Telefon: +36 17871046
E-mail: kulcsar.balazs@ppke.hu
Fax: +36 14297293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatti ingatlan udvari „B” és „C” jelű épületszárnyak, a telken álló kiszolgáló épületek, valamit az érintett közművek bontása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatti ingatlan udvari „B” és „C” jelű épületszárnyak, a telken álló kiszolgáló épületek, valamit az érintett közművek bontása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45111000-8
45330000-9
45262350-9
45320000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15., hrsz.:36623
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatti ingatlan udvari „B” és „C” jelű épületszárnyak, a telken álló kiszolgáló épületek, valamit az érintett közművek bontása”
Ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően teljes körű állapotfelmérést köteles végezni, amely kiterjed különösen az építész műszaki leírásban leírtakra, így a szomszédos Bródy Sándor utca 17., a Szentkirályi utca 26. és a Horánszky u. 11. épületek állapotfelmérését rögzíteni szükséges, a bontandó épületeinkkel közvetlenül érintkező épületeken/épületrészeken.
Ajánlattevő köteles továbbá a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően egyeztetni a FŐKÉTÜSZ Fő-városi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal annak igazolásának érdekében, hogy a bontandó kéményekbe nincs bekötve tüzelőberendezés sem a saját, sem a szomszédos ingatlanról. A bontás csak ezek birtokában kezdhető meg a kémények alsó szakaszán is.
Fő CPV-kód:
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka
Kiegészítő CPV-kód:
45111100-9 Bontási munka
45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45262350-9 Betonozás nem vasbetonnal
45320000-6 Szigetelési munka
Az Örökségvédelmi bontási engedélyezési terv a 36623 hrsz.-ú ingatlanon található ’B’ és ’C’ jelű épületek, valamint az ingatlanon álló összes kiszolgáló épület bontására vonatkozik, amely munkát az alábbiak szerint, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban - különösen a műszaki leírásban, a szerződésterve-zetben, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala BP-05/107/01710-8/2017 számú (ÉTDR azonosító: 201700053448, ÉTDR iratazonosító: IR-000451106/2017) Bontási engedélyről szóló határozatában - foglalt előírások betartásával kell elvégeznie a nyertes Ajánlattevőnek.
Feladat az udvari ’B’ és ’C’ épületek, továbbá a telken álló összes kiszolgáló épület bontása.
Alapadatok:
• ’B’ jelű épület - Bontandó kb. 1500 lm3
• ’C’ jelű épület - Bontandó kb. 2000 lm3
• Melléképületek: Bontandó kb. 800 lm3
A mélyen benyúló telken több kiszolgáló melléképület is áll, amelyek értéket nem képviselnek. Közü-lük 3 épület falazott szerkezetű, a többi vegyes szerkezetű, ideiglenes jellegű építmény.
- tároló
- G-1 gépkocsitároló
- G-2 gépkocsitároló
- B-1 gépkocsitároló
- B-2 gépkocsitároló
- B-3 gépkocsitároló
- B-4 gépkocsitároló
- B-5 gépkocsitároló
A bontási munkák sorrendje:
A bontási munkákat az építéssel ellentétes sorrendben kell végezni felülről lefelé.
1. Közművezetékekről való leválasztás
2. Kéményekbe bekötött berendezések bontása, előzetes kéményvizsgálat annak igazolására, hogy a ké-ményekbe nincs bekötve tüzelőberendezés
3. Cserépfedés bontása
4. Állványozás a még meglévő padlásfödémről, kémények megmaradó felső szakaszának konzolokkal történő aláfogása, légmentes befenekelése
5. Fedélszerkezet bontása
6. Szintenkénti bontás lefelé haladva az Építéstörténeti dokumentációban és az építész terveken megjelölt és a műleírásban felsorolt eredeti szerkezetek (ablakok, ajtók, kőelemek, burkolatok) óvatos bontásával és biztonságos helyen történő deponálásával A közművezetékek leválasztásának helyét és módját az Épület-gépész és Villamos munkarészek tartalmazzák. Bármilyen bontási munka csak a leválasztások után kezdhető meg.
Hulladékkezelés:
A bontás során keletkező azbesztcement hullámlemez - veszélyes hulladék megfelelő elszállításáról és kezeléséről gondoskodni kell.
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a faszerkezetek elbontásakor az esetleges gomba-fertőzések kiszűrésére faanyagvédelmi szakértői szemlét kell tartani, ennek eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a „B” jelű épületszárny bontását úgy kell elvégezni, hogy a műemlék épület melléklépcsőházából a „B” jelű épületszárnyba nyíló ajtók helyét ideiglenesen be kell falazni, továbbá a B.F.4. számú lakáshoz tartozó, de a műemlék épület területén lévő közlekedő-, fürdő- és WC-helyiségeket meg kell tartani, azok nem bonthatók.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentu-mokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlatkérő részére egyér-telműen megállapítható legyen.
A közbeszerzés tárgyával és mennyiségével kapcsolatos további részleteket, előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. E körben Ajánlatkérő külön felhívja az Ajánlattevők szí-ves figyelmét a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 1. sz. mellékletét képező, BP-05/107/01710-8/2017 számú (ÉTDR azonosító: 201700053448, ÉTDR irat-azonosító: IR-000451106/2017) Bontási engedélyben foglalt feltételekre.
Opció:
Ajánlatkérő egységáras, valamint az árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint (Opció1 és Opció 2 fül) a teljes opcionálisan megtisztítandó mennyiségre (225 m3) vonatkoztatott opcionális ajánlatot kér az alábbi tételek tekintetében.
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a teljes opcionális mennyiségre (225 m3) vonatkozó ajánlatokat értékeli az alábbiak szerint:
Opció 1: Elbontandó, nem tisztítandó, elszállítandó bontott tégla nettó anyag és munkadíj összesített értéke 225 m3-rel számolva
Opció 2: Elbontandó, tisztítandó, deponálandó bontott tégla nettó anyag és munkadíj összesített értéke 225 m3-rel számolva
Maximális mennyiség mind az Opció 1 mind az Opció 2 tekintetében: 225 m3.
Megrendelő döntése alapján a teljesített (elszámolandó) Opció1 és Opció2 mennyiség összesen: 225 m3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 65
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16321 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEST-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipoly utca 22. B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 65050005
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45111000-8
45330000-9
45262350-9
45320000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15., hrsz.:36623
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatti ingatlan udvari „B” és „C” jelű épületszárnyak, a telken álló kiszolgáló épületek, valamit az érintett közművek bontása”
Ajánlattevő a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően teljes körű állapotfelmérést köteles végezni, amely kiterjed különösen az építész műszaki leírásban leírtakra, így a szomszédos Bródy Sándor utca 17., a Szentkirályi utca 26. és a Horánszky u. 11. épületek állapotfelmérését rögzíteni szükséges, a bontandó épületeinkkel közvetlenül érintkező épületeken/épületrészeken.
Ajánlattevő köteles továbbá a kivitelezési munkák megkezdését megelőzően egyeztetni a FŐKÉTÜSZ Fő-városi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal annak igazolásának érdekében, hogy a bontandó kéményekbe nincs bekötve tüzelőberendezés sem a saját, sem a szomszédos ingatlanról. A bontás csak ezek birtokában kezdhető meg a kémények alsó szakaszán is.
Fő CPV-kód:
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka
Kiegészítő CPV-kód:
45111100-9 Bontási munka
45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45262350-9 Betonozás nem vasbetonnal
45320000-6 Szigetelési munka
Az Örökségvédelmi bontási engedélyezési terv a 36623 hrsz.-ú ingatlanon található ’B’ és ’C’ jelű épületek, valamint az ingatlanon álló összes kiszolgáló épület bontására vonatkozik, amely munkát az alábbiak szerint, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban - különösen a műszaki leírásban, a szerződésterve-zetben, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala BP-05/107/01710-8/2017 számú (ÉTDR azonosító: 201700053448, ÉTDR iratazonosító: IR-000451106/2017) Bontási engedélyről szóló határozatában - foglalt előírások betartásával kell elvégeznie a nyertes Ajánlattevőnek.
Feladat az udvari ’B’ és ’C’ épületek, továbbá a telken álló összes kiszolgáló épület bontása.
Alapadatok:
• ’B’ jelű épület - Bontandó kb. 1500 lm3
• ’C’ jelű épület - Bontandó kb. 2000 lm3
• Melléképületek: Bontandó kb. 800 lm3
A mélyen benyúló telken több kiszolgáló melléképület is áll, amelyek értéket nem képviselnek. Közü-lük 3 épület falazott szerkezetű, a többi vegyes szerkezetű, ideiglenes jellegű építmény.
- tároló
- G-1 gépkocsitároló
- G-2 gépkocsitároló
- B-1 gépkocsitároló
- B-2 gépkocsitároló
- B-3 gépkocsitároló
- B-4 gépkocsitároló
- B-5 gépkocsitároló
A bontási munkák sorrendje:
A bontási munkákat az építéssel ellentétes sorrendben kell végezni felülről lefelé.
1. Közművezetékekről való leválasztás
2. Kéményekbe bekötött berendezések bontása, előzetes kéményvizsgálat annak igazolására, hogy a ké-ményekbe nincs bekötve tüzelőberendezés
3. Cserépfedés bontása
4. Állványozás a még meglévő padlásfödémről, kémények megmaradó felső szakaszának konzolokkal történő aláfogása, légmentes befenekelése
5. Fedélszerkezet bontása
6. Szintenkénti bontás lefelé haladva az Építéstörténeti dokumentációban és az építész terveken megjelölt és a műleírásban felsorolt eredeti szerkezetek (ablakok, ajtók, kőelemek, burkolatok) óvatos bontásával és biztonságos helyen történő deponálásával A közművezetékek leválasztásának helyét és módját az Épület-gépész és Villamos munkarészek tartalmazzák. Bármilyen bontási munka csak a leválasztások után kezdhető meg.
Hulladékkezelés:
A bontás során keletkező azbesztcement hullámlemez - veszélyes hulladék megfelelő elszállításáról és kezeléséről gondoskodni kell.
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a faszerkezetek elbontásakor az esetleges gomba-fertőzések kiszűrésére faanyagvédelmi szakértői szemlét kell tartani, ennek eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során a „B” jelű épületszárny bontását úgy kell elvégezni, hogy a műemlék épület melléklépcsőházából a „B” jelű épületszárnyba nyíló ajtók helyét ideiglenesen be kell falazni, továbbá a B.F.4. számú lakáshoz tartozó, de a műemlék épület területén lévő közlekedő-, fürdő- és WC-helyiségeket meg kell tartani, azok nem bonthatók.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentu-mokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az azzal egyenértékű ajánlatot elfogadja. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia oly módon, hogy abból az egyenértékűség Ajánlatkérő részére egyér-telműen megállapítható legyen.
A közbeszerzés tárgyával és mennyiségével kapcsolatos további részleteket, előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. E körben Ajánlatkérő külön felhívja az Ajánlattevők szí-ves figyelmét a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 1. sz. mellékletét képező, BP-05/107/01710-8/2017 számú (ÉTDR azonosító: 201700053448, ÉTDR irat-azonosító: IR-000451106/2017) Bontási engedélyben foglalt feltételekre.
Opció:
Ajánlatkérő egységáras, valamint az árazatlan költségvetésben meghatározottak szerint (Opció1 és Opció 2 fül) a teljes opcionálisan megtisztítandó mennyiségre (225 m3) vonatkoztatott opcionális ajánlatot kér az alábbi tételek tekintetében.
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a teljes opcionális mennyiségre (225 m3) vonatkozó ajánlatokat értékeli az alábbiak szerint:
Opció 1: Elbontandó, nem tisztítandó, elszállítandó bontott tégla nettó anyag és munkadíj összesített értéke 225 m3-rel számolva
Opció 2: Elbontandó, tisztítandó, deponálandó bontott tégla nettó anyag és munkadíj összesített értéke 225 m3-rel számolva
Maximális mennyiség mind az Opció 1 mind az Opció 2 tekintetében: 225 m3.
Megrendelő döntése alapján a teljesített (elszámolandó) Opció1 és Opció2 mennyiség összesen: 225 m3.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 87
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 63299917
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PEST-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipoly utca 22. B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az 1. számú Módosítás a Szerződés alábbi pontjait érinti:
„1.1. Jelen Szerződés tárgyát képezi a „1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatti ingatlan (a továbbiakban: Objektum) udvari „B” és „C” jelű épületszárnyak, a telken álló kiszolgáló épületek, valamit az érintett közművek bontása” elnevezésű projekt teljes körű megvalósítása és egyéb kivitelezési munkálatok, valamint az ajánlattételi felhívásban Opció 2-ként megjelölt tevékenység elvégzése (a továbbiakban: kivitelezés), a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a jelen Szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott, és a közbeszerzési eljárás tárgyát képező összes dokumentum alapján összeállított vállalkozói ajánlatban meghatározott tartalom szerint, 1. osztályú minőségben."
„3.2. A Szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének véghatárideje a jelen Szerződés 2.23. pontja szerinti munkaterület átadást követő naptól számított 65 (hatvanöt) naptári nap."
„8.3 A Felek megállapodnak abban, hogy a részszámla kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén nyújtható be: a bontási engedély szerinti I. ütemben megjelölt épületek, építmények a munkaterület átadásától számított 35 (harmincöt) napon belül elbontásra kerültek, melybe beleértendőek az érintett épületekhez/építményekhez kapcsolódó helyreállítási, javítási, állékonyságot biztosító részmunkák elvégzése is, ide értve a szomszédos gazdasági épület bádogozásának javítását, és a műemléki épület szükség szerinti valamennyi javítási munkáit is."
„7.1 Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen 65.050.005,- Ft + az általános forgalmi adókról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján számított 27% ÁFA, (azaz bruttó 82.613.506,- Ft) összegű vállalkozási díj, valamint az ajánlattételi felhívásban Opció 1-ként és Opció 2-ként megjelölt tevékenységek esetén a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő tételes költségvetésében köbméterenként meghatározott egységár alapján elszámolt, de legfeljebb 9.812.700,- Ft + az általános forgalmi adókról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján számított 27% ÁFA, (azaz bruttó 12.462.129,- Ft) opcionális díj - az Opció 2-ként megjelölt tevékenység esetében a maximális 225 m3 mennyiségre vonatkoztatva - illeti meg.
A tartalékkeret összege a nettó vállalkozási díj 10%-a, vagyis nettó 6.505.000,5,- Ft (azaz nettó hatmillió-ötszázötezer egész öt tized forint) + 27% ÁFA (azaz bruttó 8.261.350,6,- Ft)
A vállalkozási díj a Szerződés teljesítésének határidejére (3.2. pont) prognosztizált egyösszegű átalányár (a továbbiakban: átalányár)."
A Szerződés 1. számú Módosítással érintett pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„1.1 Jelen Szerződés tárgyát képezi a „1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. sz. alatti ingatlan (a továbbiakban: Objektum) udvari „B” és „C” jelű épületszárnyak, a telken álló kiszolgáló épületek, valamit az érintett közművek bontása” elnevezésű projekt teljes körű megvalósítása és egyéb kivitelezési munkálatok, valamint az ajánlattételi felhívásban Opció 2-ként megjelölt tevékenység elvégzése (a továbbiakban: kivitelezés), a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a jelen Szerződésben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott, és a közbeszerzési eljárás tárgyát képező összes dokumentum alapján összeállított vállalkozói ajánlatban meghatározott tartalom szerint, 1. osztályú minőségben. A Felek rögzítik továbbá, hogy az Elmaradó Tételek megvalósítása nem szükséges a kivitelezés megvalósításához, ezen munkák a továbbiakban nem képezik részét a Szerződés tárgyának.”
„3.2. A Szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének véghatárideje a jelen Szerződés 2.23. pontja szerinti átadását követő naptól számított 87 (nyolcvanhét) naptári nap.”
„8.3 A Felek megállapodnak abban, hogy a részszámla kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén nyújtható be: a bontási engedély szerinti I. ütemben megjelölt épületek, építmények a munkaterület átadásától számított 57 (ötvenhét) napon belül elbontásra kerültek, melybe beleértendőek az érintett épületekhez/építményekhez kapcsolódó helyreállítási, javítási, állékonyságot biztosító részmunkák elvégzése is, ide értve a szomszédos gazdasági épület bádogozásának javítását, és a műemléki épület szükség szerinti valamennyi javítási munkáit is.”
„7.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen 63.299.917,- Ft + az általános forgalmi adókról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján számított 27 % ÁFA, (azaz bruttó 80.390.895,- Ft) - az Elmaradó Tételekkel korrigált - összegű vállalkozási díj, valamint az ajánlattételi felhívásban Opció 1-ként és Opció 2-ként megjelölt tevékenységek esetén a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő tételes költségvetésében köbméterenként meghatározott egységár alapján elszámolt, de legfeljebb 9.812.700,- Ft + az általános forgalmi adókról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján számított 27 % ÁFA, (azaz bruttó 12.462.129,- Ft) opcionális díj - az Opció 2-ként megjelölt tevékenység esetében a maximális 225 m3 mennyiségre vonatkoztatva - illeti meg.
A tartalékkeret összege a nettó vállalkozási díj 10 %-a, vagyis nettó 6.329.991,7 Ft (azaz nettó hatmillió-háromszázhuszonkilencezer-kilencszázkilencvenegy egész hét tized forint) + 27 % ÁFA (azaz bruttó 8.039.089Ft,- Ft).
A vállalkozási díj a Szerződés teljesítésének határidejére (3.2. pont) prognosztizált egyösszegű átalányár (a továbbiakban: átalányár).”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek a Szerződést egyrészt a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján módosítják, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pontban foglalt követelményeknek a Szerződés jelen 1. számú módosítása (a továbbiakban: 1. számú Módosítás) megfelel, miszerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét. Felek rögzítik, hogy az 1. számú Módosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozással módosított része a Szerződésben rögzített vállalkozói díjat nem érinti, a módosítás következtében esetlegesen felmerülő pótmunkák elszámolására a Szerződés 7.2. pontjának megfelelően a tartalékkeretben kerül sor.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során olyan műszaki körülmények merültek fel és jutottak a Felek tudomására, amelyek kellő gondosság mellett sem voltak előre láthatóak, és amelyek szükségessé tették a Szerződés módosítását.
A bontási munkák megkezdését követően Vállalkozó 2019. január 25. napján arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a bontás során olyan körülmények merültek fel, amelyek elhárítása tartószerkezeti tervező és a Megrendelő közreműködését igénylik. Megrendelő a tartószerkezeti tervező bevonásával a bontási munkák eredményeként feltárt műszaki állapot felmérése érdekében 2019. január 30. napján az érintett területeket bejárta, az érintett tűzfalakat és kéményeket megtekintette. A tartószerkezeti tervező a helyszíni bejárást követően, 2019. február 1. napjára összeállította a kivitelezési munkák folytatásához szükséges szakértői anyagot, mely tartalmazta a javítási munkák részletes leírását, miszerint a szomszédos, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 17. szám alatti ingatlanon található épület tűzfala, illetve a tűzfallal összeépült kémények műszaki állapota az érintett kémények lebontása után a szomszédos tűzfal megerősítést, valamint az eredeti terveken el nem bontandó kéményrész elbontását teszi szükségessé. A tartószerkezeti tervező által összeállított javítási munkák megkezdéséhez a 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 17. szám alatti társasház hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges, melynek beszerzéséig a Vállalkozó a C épület bontási munkáival érdemben nem tudott haladni. A kivitelezéssel szomszédos társasház a 2019. február 13. napján aláírt nyilatkozatával hozzájárult a javítási munkák elvégzéséhez, melyet Vállalkozó 2019. február 15-én vett kézhez.
Megrendelő, a Vállalkozó 1.3. pontban részletezett akadályközlését, egyben a részhatáridő és a véghatáridő módosítására vonatkozó kérelmét megvizsgálta, mérlegelte, hogy a kivitelezési munkák során olyan körülmények merültek fel, amelyek folytán bekövetkezett késedelem nem a Vállalkozó terhére felróható késedelemnek minősül.
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az 1. számú Módosítás 1.3. és 1.4 pontjaiban foglalt indokok alapján a teljesítési rész és véghatáridő meghosszabbításának mértékét 22 (huszonkettő) naptári nap erejéig tartotta elfogadhatónak.
A Felek a Szerződést másrészt a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak alapján is módosítják. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés teljesítése során az eredeti műszaki tartalomban, valamint a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetésben szereplő feladatok elvégzése vált szükségtelenné (a továbbiakban: Elmaradó Tételek). Elmaradó Tételekként a Vállalkozó tételes költségvetésében 23-000-2 tételszám alatt megjelölt beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása, továbbá a 12-040-1.1-1000001 tételszám alatt megjelölt Egyéb a kivitelezéshez kapcsolódó költségek: lőszermentesítés, régészeti felügyelet (BTM-el kötendő szerződés alapján) nem kerül elvégzésre.
A Felek a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés, valamint a Megrendelő és a műszaki ellenőr által jóváhagyott számítások alapján az Elmaradó Tételek összesített ellenértékét 1.750.088,- Ft + ÁFA összegben állapítják meg. Felek rögzítik, hogy az Elmaradó Tételekre jutó ellenszolgáltatás megfizetése Megrendelőnek lényeges jogos érdekét sértené.
A Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésére hivatkozással - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Szerződést, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el a Szerződés szerinti vállalkozási díj 15%-át (tizenöt százalékát), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Felek rögzítik, hogy az Elmaradó Tételek a Szerződés szempontjából nem minősülnek lényeges módosításnak, így azok összhangban vannak a Kbt. 141. § (6) bekezdésével.
A Felek a fent részletezettekre tekintettel a Szerződés módosításáról döntöttek a Szerződés szerinti vállalkozói díjnak az Elmaradó Tétetekre jutó ellenértékkel való csökkentése, a vállalkozói díj csökkenése következtében a tartalékkeret arányos módosítása, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása céljából.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 65050005 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 63299917 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben