Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4267/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mátészalkai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalkai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11359061
Postai cím: Kölcsey Utca 10
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pesti Béla László
Telefon: +36 44795218
E-mail: mateszalka@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mateszalka
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/mateszalka
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyírbogáti Vántus István Ált. Isk. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000880792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Nyírbogáti Vántus István Ált. Iskola infrastrukturális felújítása (felújítás+bővítés) EFOP-4.1.2-17-2017-00028 számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A tárgyi beruházás egy helyrajzi szám alatt lévő egyetlen épületet érint (egy épületen végzett bővítési, felújítási munkálatok összessége, és a hozzá közvetlenül kapcsolódó külső tér fejlesztés a beszerzés tárgya), a beruházásra egy építési engedély vonatkozik. A tervezett kivitelezés jellegéből adódóan nem osztható. A felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03305 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/03/21
Helyesen:
2019/03/22
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Ajánlatkérő módosítja az alábbi közbeszerzési dokumentumot: Vállalkozási szerződés
Ajánlatkérő, módosított közbeszerzési dokumentumot, az eszközölt módosítással egységes szerkezetben korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen az EKR felületen teszi hozzáférhetővé (190305 MÓD Vállalkozási szerz._Mszalka Tanker_EFOP 4.1.2.-2. kiadás).
2. Ajánlatkérő tájékoztatni kívánja az Ajánlattevőket, hogy a tárgyi Helyesbítés feladása során történt adminisztrációs hiba (az EKR rendszerben hirdetmény közzététele nélkül történt felhívás módosítás, amelyet a rendszerből törölni nem lehet, viszont a módosítások rögzítésre kerültek a felhívásban) miatt, a tárgyi Helyesbítés IV.2.2., IV.2.5. és IV.2.6. pontjai esetében, "A következő helyett" rovatokban téves határidő szerepel. A tárgyi pontok esetében a helyes dátumok a következők (az Eljárást megindító hirdetmény (KÉ 3305/2019) vonatkozó pontjaival összhangban):
- szakasz száma: IV.2.2. Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum:2019/03/11 Helyi idő: 11:00 (óó:pp);
- szakasz száma: IV.2.5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama, a következő dátumtól számítva: 2019/03/11;
- szakasz száma: IV.2.6. Bontás dátuma: 2019/03/11 Helyi idő: 13:00 (óó:pp).

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben