Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4271/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.;1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. és 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egyéb költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István
Telefon: +36 14651800
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217312019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217312019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyéb költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök és berendezések szállítása
Hivatkozási szám: EKR000217312019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
További orvostechnikai eszközök és berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök és berendezések szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33165000-4
További tárgyak:33168000-5
33195100-4
33944000-9
38510000-3
42931000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbi eszközök és berendezések II.2.3. pontban meghatározott helyszínekre történő szállítása, szerelése, csatlakoztatása-telepítése, beüzemelése-beszabályozása, technikai-orvosszakmai próbaüzem elvégzése a kapcsolódó próbaüzemi jegyzőkönyv készítésével, Ajánlatkérő képviselőinek (kezelőszemélyzet) betanítása a beüzemelés helyén, osztályonként minimum 3-maximum 10 fő, a beüzemelést követő 30 napon belül, munkaidőben, minimum 2, maximum 7 munkanap alatt (a nyertes ajánlattevő által szállított termék adottságaitól, sajátosságaitól függően, a biztonságos üzemeltetés elsajátításához szükséges időben), a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv készítése, magyar nyelvű használati utasítások, felhasználói kézikönyvek átadása, az érvényes forgalomba hozatali engedélyek bemutatása.
Cito centrifuga 1 db
Halott fagyasztó 1x4 fő mobil 1 db
Halott hűtő 6x4 fő mobil 3 db
Hűtőlap 1 db
Immunfestő automata 1 db
Kiágyazó asztal 1 db
Kriosztát 1 db
Mettszetmerítő vízfürdő 6 db
Mikroszkóp 3 db
Mikroszkóp nagy 2 db
Mikrotom 2 db
Tárgylemez nyomtató 1 db
Zárt rendszerű víztelenítő automata 2 db
Vérgázanalizátor 1 db
Fedőautomata + átadóállomás 1 db
Fél-automata mikrotom 1 db
Kazettanyomtató 1 db
Szövettani festőautomata 1 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg!
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott berendezések, áruk az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felelnek meg a dokumentációban a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a megajánlott paraméterek azokat nem elégítik ki.
A próbaüzem lefolytatásához szükséges induló készlet és fogyóanyagok biztosítása a nyertes ajánlattevő kötelezettsége.
Részletes információk a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. Egykezes tető nyitás-zárási mechanizmus (Igen/Nem, továbbiakban I/N)  10
2 1.2. Legalább 12 minta egyidejű centrifugálása (I/N)  5
3 1.3. Biztonsági riasztás (hangjelzés) figyelmezteti a felhasználót, ha a rotor nincs egyensúlyban, nem a megfelelő sebességi tartományban van, vagy ha a tető nem záródott be teljesen (I/N)  10
4 1.4. Korábbi Shandon Cytospin 1, 2, 3 citocentrifugák protokolljait fogadja el (I/N)  10
5 1.5. A minta-riasztási tulajdonságával megelőzhető a minta kiszáradása (emlékezteti a felhasználót, hogy a centrifugában maradtak a minták) (I/N)  5
6 2.1. Hűtőfelület legalább 72 db normál blokk számára (I/N)  20
7 2.2. A hidegasztal hőmérséklete állítható legalább -12°C és -3 °C között (I/N)  20
8 3.1. Az automata reagenseinek minimális felhasználása érdekében (lehetőség 100 µl használattal) és a szövetek védelmében fedőlemez technológia alkalmazása (I/N)  40
9 4.1. Munkaasztalba beépített fűthető parafin eltávolító (nincs szükség külön eszközre a parafin eltávolításához, így kisebb a helyigény, ill. tisztább, gyorsabb a beágyazás folyamata) (I/N)  30
10 4.2. Hűtőlap hőmérséklete legalább -12°C-ig hűthető legyen a minél gyorsabb blokkfeldolgozás érdekében (I/N) 5
11 4.3. Minimum 5 literes parafin tartály a hatékonyabb munka érdekében (I/N)  5
12 5.1. Felhasználóbarát színes érintőképernyő (I/N)  20
13 5.2. Legalább 27 minta fagyasztóhellyel rendelkezzen, ebből minimum 4 gyorsfagyasztó legyen-(-55°C-ig Peltier elemmel) (I/N) 10
14 5.3. A vertikális minta mozgatás legalább 64 mm, horizontális mozgás legalább 28 mm (I/N) 5
15 5.4. Rendelkezzen nagy teljesítményű legalább 36 W-os UV lámpa fertőtlenítéssel (I/N)  5
16 6.1. Antimikrobiális (ezüst ion) bevonat (I/N) 40
17 7.1. A trinokuláris tubus szemmagassága emelhető legyen, ezáltal ergonómikus felhasználóbarát felhasználás lehetséges (I/N)  10
18 7.2. A tárgyasztal mechanizmusa tegye lehetővé, hogy a mintacsere után ne legyen szükséges az újra fókuszálásra (I/N)  10
19 7.3. Objektívek parfokalitással (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában) (I/N)  10
20 8.1. 3 pozíciós fókuszálás: durva-/finom-/ nagyon finom fókuszálási lehetőség (I/N) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 960
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök és berendezések szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33152000-0
További tárgyak:33157000-5
33192230-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. és 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az alábbi eszközök és berendezések II.2.3. pontban meghatározott helyre történő szállítása, szerelése, csatlakoztatása-telepítése, beüzemelése-beszabályozása, technikai-orvosszakmai próbaüzem elvégzése a kapcsolódó próbaüzemi jegyzőkönyv készítésével, Ajánlatkérő képviselőinek (kezelőszemélyzet) betanítása a beüzemelés helyén, osztályonként mininmum 3-maximum 10 fő, a beüzemelést követő 30 napon belül, munkaidőben, minimum 2, maximum 7 munkanap alatt (a nyertes ajánlattevő által szállított termék adottságaitól, sajátosságaitól függően, a biztonságos üzemeltetés elsajátításához szükséges időben), a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv készítése, magyar nyelvű használati utasítások, felhasználói kézikönyvek átadása, az érvényes forgalomba hozatali engedélyek bemutatása:
Műtőasztal 360 kg teherbírású 1 db
V-HIT készülék 2 db
Endoszkóp mosó-fertőtlenítő 2 db
Lélegeztetőgép közepes tudású 8 db
Csecsemő lélegeztető 3 db
Inkubátor (hibrid) 3 db
Transcután monitor 1 db
Inkubátor 4 db
Lélegeztetőgép (mobil) 2 db
Laporoszkópos torony 3 D 1 db
Constellation vitetron 1 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg!
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott berendezések, áruk az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felelnek meg a dokumentációban a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek, azaz a megajánlott paraméterek azokat nem elégítik ki.
A próbaüzem lefolytatásához szükséges induló készlet és fogyóanyagok biztosítása a nyertes ajánlattevő kötelezettsége.
Részletes információk a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. Színkódolt csatorna csatlakozók (I/N) 10
2 1.2.Legalább a disztáliscső (betegbe vezetett rész) tekeredésésátfedés ment. behelyezését, és a mosó felületével v. az end. más részével való érintkezéstől ment. mosását bizt. kamrakialakitas (I/N) 20
3 1.3. Thermikus önfertőtlenítő program ISO 15883-4 szerint a teljes csőhálózat fertőtlenítésére (I/N) 20
4 2.1. Non-invazív lélegeztetési lehetőség, minden lélegeztetési módban (I/N) 10
5 2.2. A belégzett gáz hőmérsékletének mérése (I/N)  10
6 3.1. Prediktív intelligens oxienizáció vezérlés: zárthurkú FiO₂-SpO₂ vezérlés, SpO₂-érzékelőkkel (I/N) 10
7 4.1. Burafedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor) automatikusan bekapcsol és melegít (I/N)  10
8 4.2. Kaszkád rendszerű hőmérséklet szab.:a célh-t elérése előtt a gép lépcs. emeli a h-t, így biztosítja a célérték pontos elérését, és elkerüli a ciklikusan hullámzó hőteljesítmény leadását (I/N) 10
9 4.3. "Komfort zóna" v. ezzel egyen. funkció(Olyan autom. szoft. döntéstámogatás a felhasználónak, am. az újszülött kor- és súly adatai alapján ajánlást készít a hőmérsékleti beáll.vonatkozóan) (I/N) 10
10 4.4. Kézi beavatkozás nélküli riasztás némítás (I/N)  10
11 4.5. 360°-ban körbe forgatható matractálca és matrac (I/N)  10
12 5.1. Kaszkád rendszerű hőmérséklet szab.:a célh-t elérése előtt a gép lépcs. emeli a h-t, így biztosítja a célérték pontos elérését, és elkerüli a ciklikusan hullámzó hőteljesítmény leadását (I/N)  10
13 5.2. "Komfort zóna" v. ezzel egyen. funkció (Olyan autom. szoft. döntéstámogatás a felhasználónak, am. az újszülött kor- és súly adatai alapján ajánlást készít a hőmérsékleti beáll. vonatkozóan) (I/N) 10
14 5.3. Kézi beavatkozás nélküli riasztás némítás (I/N)  10
15 5.4. 360°-ban körbe forgatható matractálca és matrac (I/N)  10
16 6.1. Helikopterben történő lélegeztetésre alkalmas (I/N) 10
17 6.2. Aktuális Oxigén fogyasztás kijelzés (I/N)  10
18 6.3. Belégzés tartás (I/N)  10
19 7.1. Egybeépített kompakt kivitel all-in-one (I/N) 5
20 7.2. Érintőképernyős kivitel (I/N)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 472.5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (1) bek. (továbbiakban: „Kr.”) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott, egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be („Kr.” 3.§ (3) bek.).
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A „Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban.
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a formanyomtatvány benyújtásával a „Kr.” 4. §-ban előírt módon kell igazolnia előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a „Kr.” 6-7. §-aiban foglaltakra is.
A Kbt. 67. § (3) bek. és a „Kr.” 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a „Kr.” 3. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a „Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az igazolás módja vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumban írtak irányadóak.
A Kbt. 69. § (7) bek., a Kbt. 74. § (1) bek. és a Kbt. 64. § (öntisztázás) is megfelelően irányadó.
A „Kr.” 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében AK nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott az elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR: rendelet) 12. § (2) bekezdésében részletezetteknek megfelelően.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi eljárás egyik része vonatkozásában sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
AZ EKR TECHNIKAI KORLÁTAIRA TEKINTETTEL AZ II.2.5) ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK A 2. RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN ITT KERÜLNEK FOLYTATÁSRA:
7.3. Magyar nyelvű beállító menürendszer (I/N) S=10
7.4. Autoklávozható "(I/N) S=10
7.5. A Monitor 2D-ben a HD képet felskálázza 4K-ra (I/N) S=5
8. Constellation vitetron
8.1. Áramlás-szabályozott szemnyomás biztosítása (I/N) S=20
9. Műtőasztal
9.1. A tönk mozgatásához nem szükséges a szállítókocsi (I/N) S=10
9.2. A kézi vezérlő használható vezetékes és vezeték nélküli módban is (I/N) S=10
9.3. A tönk talapzatának vastagsága max. 40 mm (Előny a kisebb! = 40 mm 0 pont, ≤ 28 mm 10 pont) S=10
9.4. Felső és alsó háttámla is motorosan állítható (I/N) S=10
9.5. Magasság állítás felső értéke (felsőrész a tönkön, párnázat vastagság nélkül) min. 1000 mm (Előny a magasabb! = 1000 mm 0 pont, ≥ 1100 mm 10 pont) S=10
9.6. Fejtartó, felső hátlap, lábtartó könnyen és gyorsan rögzíthető, levehető, csavarok és szerszám használata nélkül (I/N) S=10
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a tárgyi eljárás egyik része vonatkozásában sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015 (X.30.) Korm. rend. („Kr”) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a „Kr.” 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek valamennyi rész tekintetében:
A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében AK nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott az elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR: rendelet) 12. § (2) bekezdésében részletezetteknek megfelelően.
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (1) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb befejezett, orvosi eszközök szállításainak ismertetését referenciaigazolás/referencianyilatkozat formájában a „Kr.” 22.§ (2) bek. alapján min. az alábbi tartalommal:
— az elvégzett szállítás tárgyának és mennyiségének rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
— a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— a szerződést kötő másik fél neve és címe,
— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége (min. telefonszáma).
A „Kr.” 22.§ (1) bek. alapján a 21.§ (1) bek. a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
— ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
KARAKTERKORLÁTRA TEKINTETTEL Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): pontban kerül folytatásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, részenként max. 2 db szerződésből
- az 1.rész tekintetében: min. összesen 85 millió HUF összegű;
- az 2.rész tekintetében: min. összesen 120 millió HUF összegű;
orvostechnikai eszközök szállítása tárgyú referenciával.
Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy a referencia értékének az adott részek közül a legnagyobb értékben előírt referencia értéket kell elérnie max. az előírtaknak megfelelő számú szerződésből.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely megajánlott termék nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (DC) és – az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet vagy a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet alapján – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség-értékelési tanúsítvánnyal.
A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Közös ajánlattevők az M.1., M.2. követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-ei. is.
KARAKTERKORLÁTRA TEKINTETTEL A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: FOLYTATÁSA:
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során a „Kr.” 21.§ (1a) bek. alapján.
A „Kr.” 21/A. § rendelkezései irányadóak.
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a „Kr.” 21.§ (1) bek. i) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja valamennyi megajánlott tekintetében a gyártói megfelelőségi nyilatkozat(ok)at és – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet és a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség-értékelési tanúsítvány(oka)t.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
Részteljesítésre, részszámlázásra, előleg igénylésére nincs lehetőség.
A szerződésszerű teljesítést követően egy számla nyújtható be. Kifizetés átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint 30 napon belül. Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 6:155 §-a.
Irányadó az Áfatv., az Áht.
Fizetési feltételeket érintő főbb jogszabályok:
-2015. évi CXLIII. törvény (tv.)
-1997. évi LXXXIII. tv.
-2007. évi CXXVII. tv.
-2011. évi CXCV. tv.
-2013. évi V. tv.
-2017. évi CL. tv.
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat felbont. EKR-ben kerül sor az ajánlattételi hat.(ATH) lejártát követő 2 órával később [EKR rend.15.§(2)]. Az ajánlatnak az ATH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérk. időpontjáról az EKR visszaigazolást küld [15.§(3)]A Kbt.68.§(4)-(5)bek. adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan-az ajánlatban szereplő tartalommal-AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.
2. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
3. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot egyik rész esetében sem ír elő.
4. A szerződést megerősítő kötelezettségek, melyek szabályait részletesen a szerződéstervezet tartalmazza:
Kötbér: a szerződés olyan okból történő késedelmes, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes felelős.
Jótállás: 12 hónap valamennyi rész esetében valamennyi berendezésre nézve.
5. Az ajánlatban csatolni kell:
— Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,
— Kbt.66.§ (2) szerinti kifejezett, eredeti nyilatkozatot,
— Kbt.66.§ (4) szerinti nyilatkozatot,
— Kbt.66.§ (5) alapján a felolvasólapot.
6. Az M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
7. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.
A módszerek ismertetése, mellyel Ajánlatkérő megadja a pontszámokat:
- mindkét rész esetében az 1. szempont (Ajánlati ár (nettó HUF)) esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás,
- az 1. rész esetében a 2. szempont alszempontjai esetében Útm. VI. 2. m. pontkiosztás módszere.
- a 2. rész 2. értékelési szempont 9.3. alszempontja esetén Útm. VI.1.m.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, az 9.5. alszempontja esetén Útm. VI.1. m. A. 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás, a további alszempontok esetén Útm. VI. 2. m. pontkiosztás módszere.
8. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek valamennyi rész esetében legkésőbb a szerződéskötés időpontjára érvényes, orvostechnikai eszközök szállítására kiterjedő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírásával kell rendelkeznie és a szerződést ennek figyelembevétele mellett kell teljesítenie.
9. Valamennyi rész esetében a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára NCAGE kóddal kell rendelkeznie.
10. Az eljárás valamennyi rész esetében feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási megállapodás megkötése és hatályba lépése a feltétel.
11. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele valamennyi rész esetében a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási megállapodás megkötése és hatályba lépése, valamint a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tekintetében a Miniszterelnökség közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzése során támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítvány kiadása.
12. A II.2.7) pontban előírt 3 hónapos időtartam alatt a szerződés hatálybalépéstől számított 90 nap értendő azzal, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az eszközök szállítására 60 nap, a beüzemelési és betanítási feladatokra a határidőben történő szállítást követően 30 nap áll rendelkezésére.
Folytatás a Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
13. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésre valamennyi rész esetében vonatkozik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet és a 93/42/EGK irányelv.
14. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
15. AK a jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
16. Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!
17. FAKSZ: dr. Oláh Dóra lajstromszáma:00022
18. Ajánlatkérő az üzleti titok kapcsán felhívja a figyelmet az EKR rendelet 11.§ (4) bekezdésében írtakra, a közös ajánlattétel kapcsán a 13.§ (3) bekezdésben, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat kapcsán az EKR rendelet 13. § (4) bekezdésében írtakra!
19. Az ajánlatban csatolni kell a szakmai ajánlat részeként a megajánlott termék magyar nyelvű vagy magyar nyelvű fordítást is tartalmazó leírását, amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható (termékleírás).
20. AZ EKR TECHNIKAI KORLÁTAIRA TEKINTETTEL AZ II.2.5) ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONTOK AZ 1. RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN ITT KERÜLNEK FOLYTATÁSRA:
8.2.A fókuszt vezérlő gombok magasságának állítási lehetősége; fókusz STOP, és nyomaték állítási lehetőség. (I/N) S=10
8.3.Gyors, motorizált objektív váltás, szabadon kiválasztott két objektív között egy gombnyomásra (pl.: 5x-40x) (I/N) S=10
8.4.Programozható funkciógombok (I/N) S=10
9.Mikrotom - szánkás
9.1.Durva metszés 100 µm-enként állítható legyen legalább 800 µm-ig (I/N) S=20
9.2.Legalább 190 mm legyen a penge horizontális mozgása-a felhasználó széles tartományban képes legyen minta metszésre (I/N) S=20
10.Mikrotom - rotációs
10.1. Opcionálisan legyen összekapcsolható lamináris áramlású vízfürdővel (metszet továbbító rendszer), melynek segítségével jobb minőségű metszetek készíthetőek hatékonyabban, kevesebb idő alatt (I/N) S=20
10.2.A szemetes tálca vegye teljesen körbe a pengetartót, pengetartó alatt és körül is, így gyorsan, egyszerűen és biztonságosan eltávolítható a hulladék parafin (felhasználó keze biztosan nem érintkezhet a pengével)"(I/N) S=10
10.3.XY finom oriántáló beállító gombok a mintabefogó egy azonos oldalán helyezkedjen el-egykezes mintabeállítás legyen lehetséges (I/N) S=10
11.Tárgylemez nyomtató
11.1.Min. 60.000 db tárgylemez nyomtatására elegendő tintapatron (I/N) S=40
12.Zárt rendszerű viztelenitő automata
12.1.Körkörös kialakítású reakciókamra, melyben a kazetta tartó kosarakat mozgassa a víztelenítés közben, az egyenletes hőmérséklet eloszlás és a kazetták körüli jobb folyadékáramlás érdekében (I/N) S=20
12.2. Automatikusan működő beépített elszívó rendszer, kálium permanganát és aktív szénszűrővel (I/N) S=15
12.3. 5 literes reagens kanna használata, melyből az automata a reagenseket közvetlenül felszívja a beépített reagens tartályaiba (I/N) S=15
13.Fedőautomata
13.1.22 mm széles fedőlemezek használatának lehetősége (I/N) S=20
13.2.Átadó állomás megléte, mely festőautomatával kapcsolódva automata munkaállomássá alakítható (I/N) S=20
14.Fél-automata mikrotom
14.1.Opcionálisan legyen összekapcsolható lamináris áramlású vízfürdővel (metszet továbbító rendszer), melynek segítségével jobb minőségű metszetek készíthetőek hatékonyabban, kevesebb idő alatt (I/N) S=20
14.2.A szemetes tálca vegye teljesen körbe a pengetartót, pengetartó alatt és körül is, így gyorsan, egyszerűen és biztonságosan eltávolítható a hulladék parafin (felhasználó keze biztosan nem érintkezhet a pengével) (I/N) S=10
14.3.Minta vertikális mozgása legalább 72 mm, így a legjobb minőségben lehetséges a nagyblokkok metszése (I/N) S=10
15.Kazettanyomtató
15.1.35°-os és 45°-os kazettákhoz is alkalmazhatóak (I/N) S=40
16.Szövettani festőautomata
16.1.Különböző színű CodeRack technológia megléte, a tárgylemeztartó keretek programozott automatikus indításához "(I/N) S=40
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák