Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4365/2019
CPV Kód:48218000-9
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 52512700 72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150282019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000150282019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DEK-757/2019.: CATO orvosi licenc
Hivatkozási szám: EKR000150282019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48218000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: DEK-757/2019.: Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére a már meglévő 12 db CATO orvosi licenc további bővítése 10 darabbal.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK_757/2019.: CATO orvosi licenc
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48180000-3
További tárgyak:48218000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő részéről 2015-ben beszerzésre került egy CATO keverékinfúzió gravimetrikus készítéshez szükséges hardverelemekkel integráltan működő szoftverrendszer, melynek része volt 12 db CATO orvosi licenc is.
Ajánlatkérő a már meglévő 12 db CATO orvosi licenc további bővítését tervezi, további 10 darab orvosi licenc beszerzésével.
A beszerzés mennyisége: 10 db CATO orvosi jogosultágú felhasználói hozzáférés.
Az új orvosi licenc telepítéshez fejlesztés, átalakítás nem szükséges.
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani – ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel a nyilatkozatot az alvállalkozók tekintetében akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
VI.3.4.) További információk pont folytatása:
20. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. II. Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el a nyílt eljárás szabályait alkalmazva, a Kbt. Második Részében foglaltaktól való alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt a Kbt. 81. § (7) bekezdése szerinti 30 nap helyett az e hirdetmény feladásának napjától számított min. 10 naptári napban határozza meg.
b) AK az eljárást megindító felhívást (AF) az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
c) AK nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azaz AF-en kívüli közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték. AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni.
d) Kieg. táj.: a kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kieg. tájékoztatás-kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 4 munkanappal lehet benyújtani, és AK a kieg. tájékoztatását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal adja meg. Ha a kieg.táj iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, AK-nak a válaszát nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges.
e) A Kbt. 55. § (1), (3)-(4) és (7) értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az AF-et módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. AK módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat, akik az AK-nál jelezték az érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem lehet.
f) AK a Kbt. 62. § (6) bekezdésétől eltérően a jelen felhívás III.1.1.) pontjában szereplő kizáró okokat írja elő. A kizáró okok igazolási módját szintén az AF III.1.1) pontja tartalmazza.
g) AK a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjaiban foglaltak az irányadóak.
h) AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az AT-nek az ajánlatában kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott M1.) alkalmassági követelménynek. Az M1.) alkalmassági feltétel igazolási módjára a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a vonatkozik.
i) AK nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
j) A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontját, a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás megküldésétől (lásd VI.4. pont) visszafelé számított 6 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (orvosi felhasználású szoftver és/vagy szoftvercsomag) értékesítésének ismertetésével igazolja ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított hat év alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolásban meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja – év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
- szállítás tárgya, mennyisége (azokkal az adatokkal, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható);
- referenciáról információt nyújtó szermély nevét, elérhetőségét;
- teljesítés aránya (közös ajánlattétel esetén);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitásbiztosító szervezetek:
A Kbt. 65. § (7) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bek, a Kbt. 67. § (3) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) alapján kell eljárnia. Az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésesben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartam alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő:
M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző hat évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 5 db orvosi felhasználású szoftver és/vagy szoftvercsomag értékesítésére vonatkozó szerinti referenciával.
A referencia származhat egy vagy több szerződésből is.
Amennyiben a bemutatni kívánt referencia a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szállításokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített szállításokat veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban/ nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját teljesítés arányát veszi figyelembe.
A fenti M1) pontban rögzített feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály alapján Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és –szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen teljesített áru nettó értékének 1 %-a/naptári nap, max. 25 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet AK súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali hatályú felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 25 %-a.
További részleteket a szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. AK előleget nem biztosít, részszámlázásra nincs lehetőség, AT 1 db számla benyújtására jogosult. AT a teljesítésigazolás alapján utólag jogosult számlát kiállítani a teljesített szállításról, melynek kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (6) és a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetben foglaltak alapján kerül sor, 60 napos fiz. határidővel (1997 évi LXXXIII. tv. 9/A. §).
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek szerinti késedelmi kamatot fizet AK.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 13. § (3) szerint.
VI.3.4.) További információk pont folytatása:
18. Jelen eljárásban az értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) a) szerinti legalacsonyabb ajánlati ár.
AK indokolatlannak tartja, hogy az ajánlati áron kívül más értékelési szempontot is alkalmazzon, mivel az ajánlati áron kívüli más értékelési részszempont alkalmazása nem jelentene további lényeges minőségi előnyt az AK részére. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya homogén és AK által konkrétan meghatározott termék (licenc), továbbá AK a már meglévő rendszeréhez kíván további licenceket vásárolni, ezért nincs más olyan objektíven mérhető paraméter, amelyre vonatkozóan érdemes és célszerű lenne minőségi értékelési részszempontot alapítani.
19. Részajánlattétel kizárásának indoklása: AK megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, és megállapította, hogy a gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve az ésszerűtlen lenne. A beszerzés tárgya homogén, AK egyféle terméket kíván beszerezni. A mennyiségi megbontás nem szolgálja a gazdaságos beszerzést, mivel a kisebb mennyiség magasabb ajánlati árat eredményezne. Az AK számára az AT által nyújtható kedvezmény egyösszegű megrendelés esetén érhető el.
Karekterkorlát miatt folytatás a III.1.2. pontban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.4) További információk:
Rövidítések: Ajánlattevő: AT, Ajánlatkérő: AK, hiánypótlás: HP.
1. Az ajánlat elkészítésére a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége. Idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén a felelős fordítás tekintetében AT-nek nyilatkoznia kell.
3. AT-nek, és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, meghatalmazott aláíró esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
4. AJ-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), a Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjai tekintetében (nemleges tartalom esetén is), továbbá a Kbt. 65.§ (7) szerint arról, hogy alk. igazoló szervezetet von-e be az eljárásba (nemleges tartalom esetén is). Amennyiben AT kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 67. § (3) alapján kell eljárnia.
5. AK a Kbt. 71. § szerinti HP-re biztosít lehetőséget. AK a Kbt.71. § (6) alapján nem rendel el újabb HP-t arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az eljárásba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
6. A Kbt. 47. § (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1) alapján, ahol a Kbt. vagy külön jogszab. alapján az AK a közbesz. eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dok. benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
7. A Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) szerinti összes adatot. Az ajánlati árat egy összegben kell megadni a felolvasólapon.
8. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
9. Ha az AK az Összegzésben a 2. legkedvezőbb AT-t is meghatározza, akkor a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
10. A tárgyi eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rend. hatálya alá tartozik.
11. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (8) teljesülése esetén AK köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
12. Amennyiben AT, alvállalkozó, vagy az alk. igazolására igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
13. FAKSZ: Dóka Edit, lajstromszám: OO707.
14. AK figyelemmel a Kbt.81.§ (5) bek-re az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
16. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az AT-ket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
17. Irányadó jog: a felhívás megküldésének napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok.
Karakterkorlát miatt további folytatás a III.1.8) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges