Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4373/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzata Sárospatak Város Önkormányzata;Olaszliszka Község Önkormányzata;Vámosújfalu Község Önkormányzata;Tarcal Község Önkormányzata;Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata;Erdőbénye Község Önkormányzata;Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Sárospatak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73945761
Postai cím: Rákóczi Út 32
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Olaszliszka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28535270
Postai cím: Szent István Út 5.
Város: Olaszliszka
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3933
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vámosújfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97776455
Postai cím: Csécsi Nagy Pál Út 8
Város: Vámosújfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tarcal Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20596583
Postai cím: Fő Út 61
Város: Tarcal
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84210245
Postai cím: Kossuth Utca 85
Város: Bodrogkeresztúr
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3916
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erdőbénye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38213427
Postai cím: Kossuth Út 31
Város: Erdőbénye
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3932
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45849424
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások 5 részben
Hivatkozási szám: EKR000154752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Képzési szolgáltatások EFOP-1.5.3-16-2017-00038 azonosítószámú projekt keretében 5 részben - megbízási keret jellegű szerződés”
1.rész: Mezőgazdasági tárgyú OKJ képzések beszerzése : összesen 25 fő
2. rész: Humán közszolgáltatás tárgyban OKJ képzések beszerzése: összesen 16 fő
3. rész: Kultúra tárgykörbe tartozó OKJ képzés beszerzés: összesen: 12 fő
4. rész: Fktv hatálya alá tartozó engedélyezett képzések és kapcsolódó szolgáltatások, valamint egyéni kompetenciák felmérése: Összesen: képzés 698 fő, coaching 14 fő, felmérés 300 fő
5. rész: Összesen: 30 fő

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 8
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
AK sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. karakterkorlát miatt a További inf. VI.3.4. pont:
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
9. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra):
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza,
10. Többlet tapasztalat megajánlása esetén a bevonni kívánt szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható. Csatolandó az ajánlathoz az 1-5 részek tekintetében szakmai, kereskedelmi ajánat műszaki leírás szerint (szakmai ajánlat és/vagy szakmai kereskedelmi ajánlat, részenként a kitöltött ártáblázattal). A szakmai és vagy kereskedelmi ajánlat teljes hiánya nem minősül nem jelentős egyedi részletkérdésre vonatkozó hiánynak a Kbt. 71. § alapján.
Továbbá Ajánlattevő az EKR rendszerben űrlapként nyilatkozzon valamint meghatározott pdf-eket csatoljon a KD iratjegyzéke szerint.
11. Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti tartalommal.
12. Benyújtandó az AT, az ajánlatban nyilatkozatot tevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). - Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. Egyéni vállalkozó és magánszemély AT/alkalmasságot igazoló szervezet esetén AK elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát.
Nem Magyarországon letelepedett AT esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
Egyebekben a közbeszerzési dokumentumok Útmutatója, iratjegyzéke az irányadó.
13. AK az AT cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az AT-nek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint. (folyt röv. nélküli AF)
14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza az AT-k között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (folyt röv nélküli AF).
Folyt III.1.7. pontban
Helyesen:
AK sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. karakterkorlát miatt a További inf. VI.3.4. pont:
8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
9. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra):
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza,
10. Többlet tapasztalat megajánlása esetén a bevonni kívánt szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható. Csatolandó az ajánlathoz az 1-5 részek tekintetében szakmai, kereskedelmi ajánat műszaki leírás szerint (szakmai ajánlat és/vagy szakmai kereskedelmi ajánlat, részenként a kitöltött ártáblázattal). A szakmai és/vagy szakmai kereskedelmi ajánlat teljes hiánya nem minősül nem jelentős egyedi részletkérdésre vonatkozó hiánynak a Kbt. 71. § alapján.
Továbbá Ajánlattevő az EKR rendszerben űrlapként nyilatkozzon valamint meghatározott pdf-eket csatoljon a KD iratjegyzéke szerint.
11. Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti tartalommal.
12. Benyújtandó az AT, az ajánlatban nyilatkozatot tevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). - Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. Egyéni vállalkozó és magánszemély AT/alkalmasságot igazoló szervezet esetén AK elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát.
Nem Magyarországon letelepedett AT esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.
Egyebekben a közbeszerzési dokumentumok Útmutatója, iratjegyzéke az irányadó.
13. AK az AT cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az AT-nek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor a hatályos cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint. (folyt röv. nélküli AF)
14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza az AT-k között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (folyt röv nélküli AF).
Folyt III.1.7. pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/04/11
Helyesen:
2019/04/12
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A karakterkorlát miatt a III.1.8. pontba került, de valójában a VI.3.4. pont 10. pontját javította ajánlatkérő.
Módosította a közbeszerzési dokumentumokat az alábbiak szerint:Ajánlatkérő pirossal jelezte a módosított részeket. Minden más dokumentum az itt felsoroltakon és jelen dokumentumon kívül változatlanul érvényben van:
- Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válaszával összhangban pontosítja a 4. rész műszaki leírásában a szakmai ajánlatra vonatkozó előírást.
- Ajánlatkérő az ártáblákban a teljes létszámra vetített oszlopban a nettó Ft/fő egységet törölte, helyette nettó Ft az előírás minden részben,
- Az ártáblák neve módosult, ezért az iratjegyzék is javításra került
- A módosított rövidítések nélküli AF a feladott korrigendummal összhangban tartalmazza az új ajánlattételi határidőt és a bontás időpontját.
- Az űrlapokban a felolvasólap pontosításra került
Az EKR rendszerben Ajánlatkérő a módosítás keretében a IV.1.1. pontot nem tudja kitölteni, ezért itt kívánja rögzíteni: 3381/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben