Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4538/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Magyar Természetjáró Szövetség VASAS Horgász Egyesület
Teljesítés helye:2500 Esztergom, Búbánatvölgy, 11167 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: VASAS Horgász Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30247620
Postai cím: Helischer József Utca 5
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentkirályi Ádám
Telefon: +36 209920497
E-mail: info@vasashe.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://vasashe.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Természetjáró Szövetség (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000156332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000156332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerektavi Természetház kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000156332019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében a Kerektavi Természetház kivitelezése a GINOP 7.1.2-15-2017-00019 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési munka a működés és a használatbavétel szempontjából egységes, nincs ilyen szempontból elkülöníthető része. A kivitelezési részfeladatok időben és térben nem különülnek el, egymásra épülnek, a működés szempontjából is összefüggenek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kerektavi Természetház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Búbánatvölgy, 11167 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Kerektavi Természetház kivitelezése a GINOP 7.1.2-15-2017-00019 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdékeben az alábbiak szerint:
A telek (2500 Esztergom, Búbánatvölgy, hrsz.: 11167) Esztergom Búbánatvölgy, ú.n. Északi városrészén található. A területen jelenleg nincs érvényes helyi építési szabályzat és szabályozási terv, ezért az Étv. 18 § (2) bekezdése értelmében építési munkát és egyéb építési tevékenységet végezni csak e törvény, valamint az építésügyi követelményekre vonatkozó egyéb jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke – beépítettség és építménymagasság – valamint módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő környezethez. Az ingatlan a Fárikúti útról közvetlenül megközelíthető, a gépjárművek parkolása jelenleg az épület mögötti zúzottkő felületű parkolóban történik, de az jogilag nem a tervezett telek területe. A tervezett létesítményhez szükséges parkolás jogilag rendezetten a távolabb lévő (de 400 m-en belüli) - önkormányzati tulajdonú - meglévő parkoló területeken lehetséges. Így az épület közvetlen közelében csak mozgássérült parkoló és egy rakodásra alkalmas parkoló kialakítása szükséges.
A telek területe 54706 m2, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Park része és NATURA 2000 védettség alatt áll (bioszféra magrezervátum). A terület régészetileg védett, ezért az alapozási munkák során régészeti felügyeletet kell igénybe venni. A tervezett beépített terület 444 m2, az összes burkolt felület 245,5 m2, az építmény hasznos alapterülete 638,16 m2 (földszint: 367,46 m2 / emelet: 270,7 m2), az építménymagasság 5,65 m.
Főbb munkarészek: területelőkészítés (irtás, föld- és sziklamunka); zsaluzás és állványozás; síkalapozás; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése; falazás és egyéb kőművesmunkák; ácsmunkák; égéstermék-elvezető rendszer kiépítése; szárazépítés; hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés; bádogozás; fa- és műanyag szerkezet elhelyezése; fém nyílászárók és épületlakatos-szerkezetek elhelyezése; felületképzés; szigetelés; tűzcsap kialakítása; kőburkolat készítése; gépészeti munkák (víz és csatorna szerelés, fűtés szerelés, szellőzés szerelési munkák, hűtés szerelés); villamos munkák és villámvédelem.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza. A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása ( igen / nem) 5
4 4. Napvédõ (reflexiós) fokozott hõszigetelõ (Low-E) üveg alkalmazása a Közösségi tér (Földszint 1.2 helyiség) esetében (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.2-15-2017-00019
II.2.13) További információ
A projekt utófinanszírozású, a támogatás intenzitása 99,93 %. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolása pénzneme magyar forint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő:
a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
b. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja és 114. § (2) bekezdése, illetve a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását igazolnia kell. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állása tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles ajánlatban nyilatkozni arról, hogy az által bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő, közös ajánlattevők bármelyike, alvállalkozó, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, e körülményről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE
Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén
ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az
előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Az SZ/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – a 21. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakat figyelembe véve – a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti (magasépítési kivitelezés) építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (22. § (3) bekezdése) szerint igazolva. Az igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (az építési beruházás jellegét, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a szerződés mennyiségét (az építési beruházással érintett létesítmény hasznos alapterülete), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés [év, hó, nap]) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, képzettségét vagy végzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatát, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket/képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Nem szükséges benyújtani ezen személy(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát/önéletrajzait, mely(ek) ezen személy(ek) képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, illetve a képzettségét/képzettségüket igazoló dokumentum(ok)at, amennyiben ezen személy(ek) szerepel(nek) a vonatkozó felelős műszaki vezetői névjegyzékben és e tevékenység végzésére az engedélye legalább az ajánlattételi határidőben érvényes; azonban ezen személy(ek)nek is be kell nyújtania/nyújtaniuk rendelkezésre állási nyilatkozatát/nyilatkozatukat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt.
67. § (3) bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő
hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell
lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett,
de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyában (magasépítési kivitelezés) egy vagy több teljesített építési beruházással, amely legalább 300 m2 hasznos alapterületű létesítmény kivitelezésére (új építés és/vagy felújítás és/vagy bővítés) vonatkozik. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, úgy Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint jár el. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, egyetemi vagy főiskolai építészmérnöki, építőmérnöki végzettségű, okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök esetén legalább 36 hónap, építőmérnök, építészmérnök esetén legalább 48 hónap, építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Ajánlattevő a végzettség, illetve a szakmai gyakorlat tekintetében elfogadja az MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, korábban hatályos jogszabályok szerinti egyenértékű végzettséget, szakmai gyakorlatot is, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember ezen korábbi jogszabály(ok) szerint került MV-É felelős műszaki vezetőként nyilvántartásba vételre, és ezen jogosultsága folyamatosan (legalább az ajánlattételi határidőig) fennáll.
Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó – joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Kivitelező olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését a szerződésben vállalt (rész)határidőkön belül, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Mértéke az adott részteljesítés nettó szerződéses értékének 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses érték 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a teljes nettó vállalkozási díj szerződéses érték 25%-a.
Jótállás: A műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően kötelezően legalább 36 hónap (legfeljebb 60 hónap, az ajánlattevő ajánlata szerint).
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Kivitelező a Szerződés műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának a jótállás időtartamát követő 45. napig kell rendelkezésre állnia. A hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján Kivitelező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja az 15M Ft/káresemény, 185M Ft/év mértéket.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, magyar forintban történik a Kbt. 135. § 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdésében, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ban, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, 30 napon belül. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Kivitelező számlavezető pénzügyi intézménye a vételárat a Kivitelező bankszámláján jóváírja. Megrendelő az ajánlattevőként szerződő fél pénzügyi ütemterve szerint 4 db részszámlázási lehetőség biztosít a következők szerint: a Kivitelező által elkészített, a Szerződés mellékletét képező teljesítés-pénzügyi ütemterv alapján az első részszámlát 20-25%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (az első részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra a Kivitelezői Díjhoz képest), a második részszámlát 45-50%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (a második részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra a Kivitelezői Díjhoz képest), a harmadik részszámlát 70-75%-os Megrendelő általi igazolt készültséget (a harmadik részszámla összege a tényleges részteljesítés mértékének megfelelő arányban kerülhet megállapításra a Kivitelezői Díjhoz képest), a negyedik részszámlát pedig (végszámlát) a fennmaradó munkálatok Megrendelő által igazolt elvégzését követően állíthatja ki a fennmaradó Kivitelezői Díj összegéről (azaz 3 db részszámla és 1 db végszámla). Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a Szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeget előlegként biztosítja. Az előleg összege a (vég)számlában kerül elszámolásra, azaz végszámla esetében a végszámlának az előleg összegével csökkentett összege kerül ténylegesen kifizetésre a Kivitelező részére. Az előleg kifizetésére az előlegszámla kiállítását követően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül sor. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a(z) (közös)
ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet alapítsanak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez az alábbiakban
felsorolt, minimális létszámú és a megjelölt kamarai névjegyzékben és kamarai jogosultsággal rendelkező szakember
közreműködését köteles biztosítani a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt, azok közül a szakemberek közül,
amelyeket jelen felhívás III.1.3) pont M/2. alpontja alapján megjelölt az ajánlatában: legalább 1 fő felelős műszaki vezetői
névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben a megajánlott és megjelölt szakember nem szerepel a nyilvántartásban, úgy a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, amelyet legkésőbb a szerződés megkötésekor igazolnia kell. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2019/03/22 (éééé/hh/nn) és helye: 2500 Esztergom, Búbánatvölgy, 11167 hrsz.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont fordított arányosítás, 1. minőségi szempont arányosítás (legkedvezőbb, legkedvezőtlenebb szint), 2. minőségi szempont egyenes arányosítás, 3. és 4. minőségi szempont pontkiosztás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A kommunikáció 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzéssel érintett.
3. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája.
5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
8. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és közbeszerzési tárgyú rendeletek irányadók.
9. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
10. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
11. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
12. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott költségvetést beárazva.
13. A VI.3.3) pont szerinti konzultáció alatt a helyszín megtekintését érti Ajánlatkérő. Kezdés időpontja: 10:00 óra.
14. Eljáró FAKSZ: dr. Előházi Zsófia (OO604).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges