Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4542/2019
CPV Kód:79311000-7
Ajánlatkérő:KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Teljesítés helye:Országos
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:demográfiai kutatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45067020
Postai cím: Buday László Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hortobágyi Anna
Telefon: +36 13456605
E-mail: hortobagyi@demografia.hu
Fax: +36 13451115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246172019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246172019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: demográfiai kutatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kohorsz adatgyűjtés EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001
Hivatkozási szám: EKR000246172019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételének komplex adatgyűjtési feladatainak ellátása az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Kohorsz adatfelvétel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételének komplex adatgyűjtési feladatainak ellátására az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Keretösszeg: 237.642.648.- Ft + ÁFA.
Jelen közbeszerzés keretében a Magyar Születési Kohorszvizsgálat négy, több szempontból is egymásra épülő adatfelvételének komplex adatgyűjtési folyamatát szerezzük be a 2019-2022-es évekre vonatkozóan: másfél éves adatfelvétel személyes lekérdezéssel – kb. 8000 fő (1.); apa adatfelvétel telefonos lekérdezéssel – kb. 6500 fő (2.); intézménybe kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvétel telefonos lekérdezéssel – kb. 7000 fő (3., opciós tétel). hároméves adatfelvétel személyes lekérdezéssel – kb. 7200 fő (4.)
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a 3. tételként szerepeltetett, intézménybe kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvételt ne rendelje meg a nyertes ajánlattevőtől.
Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint jogosult meghatározott arányokat meghaladó teljesítés esetén plusz díjazásra.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott induló címlistát átadja a nyertes ajánlattevőnek. A címlista folyamatos karbantartása és frissítése az egyes szakaszokban ezt követően a nyertes ajánlattevő feladata.
Sikeresnek tekinti ajánlatkérő az adatgyűjtést, amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljeskörűen lekérdezett és kitöltött kérdőíveket – új válaszadó esetén beleegyező nyilatkozattal együtt - rögzíti és adatbázisban átadja az ajánlatkérő részére. Az ajánlatkérő az így kitöltött és átadott kérdőívek után az adott egységár alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevő teljesítését. A teljesítés viszonyítási alapját a címlista képezi. Sikertelenül lekérdezettnek minősül minden olyan címlistán szereplő cím/személy, ahonnan rögzített válaszadat nem áll rendelkezésre az ajánlatkérő számára. Ennek megfelelően sikertelen lekérdezésnek számít a címlistához viszonyított minden meghiúsult válaszadás: a válaszmegtagadás, avagy a válaszadó sikertelen elérése, felkeresése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az alkalmassági követelményben előírt, M.2.a) pont szerinti szakember releváns többlet tapasztalata (naptári hónapban, min. 0 hó, max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 237642648 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt legalább három hónappal meghosszabbításra kerül, abban az esetben jelen szerződés is változatlan műszaki és pénzügyi feltételek alkalmazásával meghosszabbítható ajánlatkérő erre vonatkozó közlésével legfeljebb 2022 június 30-ig, a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a 3. tételként szerepeltetett, intézménybe kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvételt megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Amennyiben ezen szolgáltatási elemet ajánlatkérő igénybe kívánja venni, arról a nyertes ajánlattevőt a teljesítés megkezdése előtt 120 nappal írásban tájékoztatja, egyidejűleg átadja a Műszaki leírásban előrejelzett adatokat.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „EFOP-1.9.4-VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont szerinti kezdési időpont tervezett dátum.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 8.§, 10. §, 12-16. §-aiban meghatározott módon kell igazolni. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Korm. rendelet 1-4. §, 6-8.§, 10.§, és 12. § - 16. §-aiban foglaltak az irányadóak. A Korm. rendelet 8. § ib) és 10. § (1) bek. bg) pontjában hivatkozott jogszabály helyett a 2017. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről köteles nyilatkozni (adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 19: § (3) bekezdése szerint jár el az ott meghatározott esetben.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (piac- és/vagy közvéleménykutatási szolgáltatások) szerint tevékenységből származó árbevétele nem éri el a nettó 120.000.000 Ft összeget.
Ig. folyt.:
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.2 pontjaiban foglaltak szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását vagy erről szóló nyilatkozatot.
(A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozat(ok)ból, illetve referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2. A Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének ismertetését a képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a betöltött munkakör ismertetését, az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlat benyújtásának időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek az ajánlatukba csatolni arról, hogy a megjelölt szakembereket mely pozícióra kívánják bevonni.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt köteles benyújtani a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó útmutatót ajánlatkérő által biztosított közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. és M.2. alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben nem rendelkezik összességében legalább 4.000 fő részvételével zajló, eredményes, személyes lekérdezéssel megvalósult, szerződésszerűen teljesített országos kérdőíves kutatási adatgyűjtésekre vonatkozó referenciával.
A fenti referencia maximum 10 (tíz) szerződéssel igazolható.
M.2.a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő, felsőfokú végzettségű, legalább 3 (három) éves kutatásvezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.2.b) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő, legalább középfokú végzettségű, legalább 1 (egy) éves kutatásszervezői gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ig. folyt.:
Ajánlattevő az M.1. és M.2. alkalmassági követelménynek való megfelelésről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elegendő, ha csak a IV. rész: Kiválasztási szempontok α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzés részt tölti ki, a IV. rész bármely más további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti esetben a Korm. rendelet 21§ (3) a) és b) pontjában és a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott módon kell igazolni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú európai uniós projekt keretében történik. A támogatás intenzitása: 100 %. A projekt utófinanszírozású.
AK a keretösszeg 20%-ának megfelelő előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére.
Az elszámolás és az ajánlat, valamint a szerződés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) – (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, átutalással történik.
Nyertes AT a szerződéstervezetben foglaltak szerint jogosult számla kibocsátására (Az ’A’ fix költségelem elszámolására utólagosan, egy összegben az adatgyűjtés befejeződését követően a záró kifizetésben kerül sor. „B” és „C” költségelem: négy naptári havonta, tényleges elemszámok alapján).
Szerződést biztosító mellékköt-k:
Alulteljesítési kötbér, a közbeszerzési dok-ban foglaltak szt. Lásd dokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi felületen: https://ekr.gov.hu/
Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az ajánlati felhívás III.1.3. pontjaiban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő közös ajánlattevők ajánlatát is elfogadja (ld dok-ban).
Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott gazdasági szereplők részére.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet, projekttársaság alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg, valamint nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §, valamint a 81. § (4) és (5) bekezdés figyelembevételével végzi.
Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
FAKSZ: dr. Zsinka-Tóth Beáta (lajstromszám: 00091).
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt nem biztosítja: Részekre bontásuk esetén nem csak a logisztikai költségek és az adatvédelmi kockázatok növekednének, de nagyban csökkentené a válaszadási hajlandóságot is, amennyiben az egyes adatgyűjtési hullámokat más vállalkozók (más-más kérdezőbiztosokkal) bonyolítanák.
AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
Az ajánlatkérő által a jelen felhívás VI.3.) pontjában előírt további információk részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok 7. - Ajánlati felhíváshoz kapcsolódó egyéb információk – pontja tartalmazza a karakterkorlát miatt.
Ajánlatkérő az 1. értékelési árszempont (Az adatgyűjtési rendszer felállításának és üzemeltetésének a költsége a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt) vonatkozásában, a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján 47.528.530,- Ft + ÁFA összegben határozza meg azon árszintet, amelyet meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, ha az ajánlat ezen összeget meghaladja.
Jelen közbeszerzés a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
Értékelési szempontok: Ár szempontok: 1. Az adatgyűjtési rendszer felállításának és üzemeltetésének a költsége a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (egyösszegű nettó HUF), Súlyszám: 22; 2. Egy személyes megkeresésen alapuló, a gyermek elsődleges gondozójával felvett 60 perces interjú készítésének a költsége (nettó HUF/fő/alkalom) - Súlyszám: 52; 3. Egy 20 perces, apával vagy anyával készített telefonos interjú készítésének a költsége (nettó HUF/fő/alkalom) Súlyszám: 16; Minőségi kritérium: 4. Az alkalmassági követelményben előírt, M.2.a) pont szerinti szakember releváns többlet tapasztalata (naptári hónapban, min. 0 hó, max. 36 hó) - Súlyszám: 10. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. Értékelési módszer: 1-3. szempont vonatkozásában fordított arányosítás, 4. szempont esetében egyenes arányosítás.
Kizáró okok ig. folyt.: A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ebben a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a Korm. rendelet 2–4. §, 6-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetek az egységes európai közbeszerzési formanyomtatványt külön kötelesek benyújtani. A Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
Műszaki alk. ig folyt:
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1. és M.2. alkalmassági feltétel vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák