Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4549/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Zip Technologies Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.);3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.);3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.);3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.);3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zip Technologies Fejlesztő és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28123224
Postai cím: Fonoda Utca 34-36
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Furin István
Telefon: +36 46411870
E-mail: furini@zipbier.com
Fax: +36 46411647
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zipbier.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000242772019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000242772019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari gépek beszerzése GINOP-1.2.1.-16-2017-00826
Hivatkozási szám: EKR000242772019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ipari gépek beszerzése GINOP-1.2.1.-16-2017-00826 számú projekt keretében adás-vételi szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Élhajlító
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak:42633000-2
50530000-9
51530000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a GINOP-1.2.1.-16-2017-00826 azonosítószámú projekt keretében 1 db élhajlító szállítása, mely az Ajánlatkérő speciális alkalmazásaihoz megfelelő technológiával és gépképességekkel bír.
Főbb műszaki paraméterek:
Minimálisan elvárt paraméterek: Ajánlatkérői műszaki elvárásai
Hajlítóerő 135 tonna
Gyorsjárati sebesség 250 mm/s
Maximális lökethossz: 350mm
Nyitás magasság: 600mm
Legnagyobb hajlítási hossz: 3060mm
Gépváz-vállszélesség: 2630mm
Garatmélység: 435mm
Hajlítási sebesség: 1 - 10mm/s
Hajlítási sebesség: 1 - 15mm/s
Főmotor max. teljesítménye: 13kW
WILA típusú hidraulikus alsó szerszámbefogó rendszer van
WILA típusú hidraulikus felső szerszámbefogó rendszer van
S-crowning Adaptív bombírozás
7-tengelyes hátsó üzköző rendszer 0
Direct Drive hajtás Közvetlen szervo hajtása az Y tengelyeknek
KERS Energia visszanyerő rendszer
MAC2.0 Real-time adaptív hajlítási technológia, szögkorrekcióval
CNC vezérlés van
Diagnosztikai szoftver van
Irodai programcsomag + CAD/CAM szoftver van
Lézeres biztonsági rendszer veszélyes zóna megközelítése 2mm-re
AMS lézeres szögkorrekciós rendszer
Kizárólag új, előzőleg nem használt termék ajánlható meg. E tekintetben új eszköznek minősül az az eszköz, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató eszközként nem használták.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termék teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, teljeskörű letelepítését, szerelését, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez és a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő 2 fő kezelőszemélyzetének legalább 5 munkaóra terjedelemben történő betanítását a szállított gép üzemszerű megfelelő használata, működése tekintetében, magyar vagy angol nyelvű kezelési és karbantartási utasításokat, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány biztosítását (nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre szükséges benyújtania), a szállított termék ajánlattevő által vállalt jótállási időn (értékelési részszempont) belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is, valamint az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetéseket azzal, hogy a szállítási díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
Nyertes ajánlattevő köteles a vállalt jótállási időtartam alatt a keletkezett hiba elhárítását annak jelzésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap). 5
2 Vevőszolgálat és technikai segítségnyújtás (8:00-16:00 óráig vevőszolgálat kötelező vállalás) 16:00 órai nyitva tartáson felüli többlet órák száma (minimum 0, maximum 16 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (Euro) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1.-16-2017-00826
II.2.13) További információ A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 nap. A II.2.7 pontban megadott teljesítési határidő tehát naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Orbitális automata hegesztőgép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak:42662000-4
50530000-9
51530000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a GINOP-1.2.1.-16-2017-00826 azonosítószámú projekt keretében 1 db orbitális automata hegesztőgép szállítása, mely az Ajánlatkérő speciális alkalmazásaihoz megfelelő technológiával és gépképességekkel bír.
Főbb műszaki paraméterek:
Minimálisan elvárt paraméterek: Ajánlatkérői műszaki elvárásai

Teljesítmény:
Számítógéppel vezérelt áramforrás 5 - 180 A,100%
Hálózati csatlakozás 110 - 230 V, 50-60 Hz, 1 fázis
Automata programozási lehetőség alapanyag, csőátmárő, falvastagság, hegesztőgáz
Érintő képernyő 12,4" színes monitor
Programozhatóság szektor bontással 99 szektorral
Összsúly max. vízhűtéssel együtt 27kg
Zárt hegesztőfej szorítópofákkal 5 szett
Csőátmérő tartomány 5 - 76 mm
USB csatlakozó 4 db
Heg.anyag nélküli feladatokhoz, markolatba épített vezérlőgombok, gyorsan cserélhető szorítópofák, intenzív vízhűtés. Igen
Az elektróda a rotortól adapterrel kitolható és szögben dönthető. Igen
Kizárólag új, előzőleg nem használt termék ajánlható meg. E tekintetben új eszköznek minősül az az eszköz, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató eszközként nem használták.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termék teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, teljeskörű letelepítését, szerelését, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez és a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő 2 fő kezelőszemélyzetének legalább 5 munkaóra terjedelemben történő betanítását a szállított gép üzemszerű megfelelő használata, működése tekintetében, magyar vagy angol nyelvű kezelési és karbantartási utasításokat, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány biztosítását (nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre szükséges benyújtania), a szállított termék ajánlattevő által vállalt jótállási időn (értékelési részszempont) belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is, valamint az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetéseket azzal, hogy a szállítási díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
Nyertes ajánlattevő köteles a vállalt jótállási időtartam alatt a keletkezett hiba elhárítását annak jelzésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap). 5
2 Vevőszolgálat és technikai segítségnyújtás (8:00-16:00 óráig vevőszolgálat kötelező vállalás) 16:00 órai nyitva tartáson felüli többlet órák száma (minimum 0, maximum 16 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (Euro) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1.-16-2017-00826
II.2.13) További információ A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 nap. A II.2.7 pontban megadott teljesítési határidő tehát naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Lemezhajlító
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak:42633000-2
50530000-9
51530000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a GINOP-1.2.1.-16-2017-00826 azonosítószámú projekt keretében 1 db Lemez megmunkáló központ szállítása, mely az Ajánlatkérő speciális alkalmazásaihoz megfelelő technológiával és gépképességekkel bír.
Főbb műszaki paraméterek:
Minimálisan elvárt paraméterek: Ajánlatkérői műszaki elvárásai
Gőrgők átmérője 270 mm
Összes teljesítmény 11kW
Forgatási sebesség 1,5 m /perc
Maximális hajlítási teljesítmény:
Hasznos hossz 2000 mm Vastagság 3mm Belső átmárő 1500 mm
Hasznos hossz 2000 mm Vastagság 6mm Belső átmárő 2000 mm
Hasznos hossz 1500 mm Vastagság 8mm Belső átmérő 2500 mm
Függőleges egyengetés és hajlítás 7 tekercsre
Kizárólag új, előzőleg nem használt termék ajánlható meg. E tekintetben új eszköznek minősül az az eszköz, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató eszközként nem használták.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termék teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, teljeskörű letelepítését, szerelését, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez és a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő 2 fő kezelőszemélyzetének legalább 5 munkaóra terjedelemben történő betanítását a szállított gép üzemszerű megfelelő használata, működése tekintetében, magyar vagy angol nyelvű kezelési és karbantartási utasításokat, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány biztosítását (nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre szükséges benyújtania), a szállított termék ajánlattevő által vállalt jótállási időn (értékelési részszempont) belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is, valamint az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetéseket azzal, hogy a szállítási díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
Nyertes ajánlattevő köteles a vállalt jótállási időtartam alatt a keletkezett hiba elhárítását annak jelzésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap). 5
2 Vevőszolgálat és technikai segítségnyújtás (8:00-16:00 óráig vevőszolgálat kötelező vállalás) 16:00 órai nyitva tartáson felüli többlet órák száma (minimum 0, maximum 16 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (Euro) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1.-16-2017-00826
II.2.13) További információ A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 nap. A II.2.7 pontban megadott teljesítési határidő tehát naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Fíber lézeres lemezhegesztő munkaállomás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak:42612000-9
50530000-9
51530000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a GINOP-1.2.1.-16-2017-00826 azonosítószámú projekt keretében 1 db Fíber lézeres lemezhegesztő munkaállomás szállítása, mely az Ajánlatkérő speciális alkalmazásaihoz megfelelő technológiával és gépképességekkel bír.
Főbb műszaki paraméterek:
Minimálisan elvárt paraméterek:
Folyamatos üzemű, max. 1.5kW lézer teljesítmény
1080 ±2nm lézer hullámhossz
Modulált lézer üzemmód (max. 50 kHz moduláció)
Max. 20m optikai kábel

Galvo motoros hegesztő optika
F=340mm fókusztávolság
170 x 170 munkaterület
0,01mm pozícionáló pontosság
Kamera csatlakoztatási lehetőség

1-s lézervédelmi osztályú lemezburkolat
9000 x 2000mm méretű munkaasztal
150 x 2000mm lézermegmunkálási munkaterület
Megmunkálható lemez hossz: 9m
Pneumatikus ajtó nyitás/zárás
Belső világítással
Lézervédelmi betekintő ablakkal ellátva
Munkavádelemileg védett munkaterület

Kizárólag új, előzőleg nem használt termék ajánlható meg. E tekintetben új eszköznek minősül az az eszköz, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató eszközként nem használták.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termék teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, teljeskörű letelepítését, szerelését, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez és a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő 2 fő kezelőszemélyzetének legalább 5 munkaóra terjedelemben történő betanítását a szállított gép üzemszerű megfelelő használata, működése tekintetében, magyar vagy angol nyelvű kezelési és karbantartási utasításokat, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány biztosítását (nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre szükséges benyújtania), a szállított termék ajánlattevő által vállalt jótállási időn (értékelési részszempont) belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is, valamint az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetéseket azzal, hogy a szállítási díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
Nyertes ajánlattevő köteles a vállalt jótállási időtartam alatt a keletkezett hiba elhárítását annak jelzésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap). 5
2 Vevőszolgálat és technikai segítségnyújtás (8:00-16:00 óráig vevőszolgálat kötelező vállalás) 16:00 órai nyitva tartáson felüli többlet órák száma (minimum 0, maximum 16 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (Euro) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 140
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1.-16-2017-00826
II.2.13) További információ A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított legfeljebb 140 nap. A II.2.7 pontban megadott teljesítési határidő tehát naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: CNC Lemezköszörű rendszer
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
További tárgyak:42612000-9
50530000-9
51530000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311
A teljesítés helye: 3527. Miskolc, Fonoda u. 34-36. (11055/1 Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a GINOP-1.2.1.-16-2017-00826 azonosítószámú projekt keretében 1 db CNC Lemezköszörű rendszer szállítása, mely az Ajánlatkérő speciális alkalmazásaihoz megfelelő technológiával és gépképességekkel bír.
Főbb műszaki paraméterek:
Minimálisan elvárt paraméterek: Ajánlatkérői műszaki elvárásai
Teljesítmény 30kW
Forgó asztal 1 db
Mozgatható alap a függőleges forgató pozicionáláshoz 1 db
Függőleges forgató pozicionáló 1 db
Forgató görgők 1 garnitúra
Fotocellás biztonsági korlát 1 db
Szívóventillátor szűrővel Hiperjet DF4 1 db
Köszörű gép és pozicionáló berendezések:
Vízszintes fogasléces erőátvitel, max.lökethossz 5.000 mm
Függőleges csavarorsós erőátvitel, max.lökethossz 2.500 mm
CNC vezérlés, a motor kettős forgásiránnyal, üzemi nyomás beállítása pneumatikus csúszkával 3 kW-os motor
Kizárólag új, előzőleg nem használt termék ajánlható meg. E tekintetben új eszköznek minősül az az eszköz, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató eszközként nem használták.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: a termék teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, teljeskörű letelepítését, szerelését, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez és a műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot, Ajánlatkérő 2 fő kezelőszemélyzetének legalább 5 munkaóra terjedelemben történő betanítását a szállított gép üzemszerű megfelelő használata, működése tekintetében, magyar vagy angol nyelvű kezelési és karbantartási utasításokat, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány biztosítását (nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre szükséges benyújtania), a szállított termék ajánlattevő által vállalt jótállási időn (értékelési részszempont) belüli szervizelését, javítását, karbantartását, és az alkatrészek cseréjének költségeit is, valamint az esetlegesen szükséges szakhatósági egyeztetéseket azzal, hogy a szállítási díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
Nyertes ajánlattevő köteles a vállalt jótállási időtartam alatt a keletkezett hiba elhárítását annak jelzésétől számított 3 munkanapon belül megkezdeni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap). 5
2 Vevőszolgálat és technikai segítségnyújtás (8:00-16:00 óráig vevőszolgálat kötelező vállalás) 16:00 órai nyitva tartáson felüli többlet órák száma (minimum 0, maximum 16 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (Euro) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 190
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1.-16-2017-00826
II.2.13) További információ A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított legfeljebb 190 nap. A II.2.7 pontban megadott teljesítési határidő tehát naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (Ipari megmunkáló gép szállítása) szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés (szállítás) tárgya;
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a teljesített mennyiségi adatok;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben az ismertetett szállítás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő rendelkezzen
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon belül,
- legalább egy db,
- sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
- szerződésszerűen teljesített,
- 1. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 db élhajlító
- 2. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 db hegesztőgép
- 3. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 db lemez megmunkáló központ
- 4. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 db lemezhegesztő munkaállomás
- 5. részre történő ajánlattétel esetén minimum 1 db CNC Lemezköszörű rendszer
szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: Szállító az átadás-átvételétől számított minimum 12 hónap jótállás vállalására köteles. A vállalt jótállás időtartama értékelési szempont. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A Szállító a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére. Mértéke a teljes nettó ajánlati ár 0,5%/ naptári nap, max. 20 nap.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Szállító a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Szállító szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Szállító 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Mértéke a teljes nettó ajánlati ár 25%-a.
A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az esetlegesen igényelt előleg kifizetésének a feltétele, hogy a Szállító az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére (azaz az előleggel való elszámolásig) szóló hatállyal, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot kell adnia a Kbt. 134. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formában az igényelt előleg 90%-os mértékében.
A meghatározott előírások valamennyi részre irányadóak.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme euró (EUR).
A szerződés finanszírozása a GINOP-1.2.1.-16-2017-00826 azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 50%. A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban Ajánlatkérő finanszírozza.
Ajánlatkérő 70% előleget biztosít.
A teljesítés során összesen 1 számla (1 végszámla) nyújtható be.
A számla a termék hibamentes üzembe-helyezését követő átadás-átvételi eljárást követően, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be. Az előleg elszámolása a végszámlával szemben történik.
Az Ajánlattevő –amennyiben előleg kifizetésre- tart igényt úgy köteles a Megrendelő részére előleg-visszafizetési biztosítékot adni. A Szállító tudomásul veszi, hogy az előleg visszafizetési biztosíték az előleg kifizetésének feltételét képezi.
Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától a gép üzembehelyezéséig rendelkezésre kell állnia.
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1), (6) és (10)-(11) bekezdés; a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet utófinanszírozási szabályai alkalmazandók.
A meghatározott előírások valamennyi részre irányadóak.
A további előírások a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/03/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár: fordított arányosítás. Jótállás, Vevőszolgálat és technikai segítségnyújtás: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1: 1500, 2: 300, 3: 2000, 4: 3000, 5: 4500 EUR
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12046102-00107273-00200000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén fel kell tüntetni: „… rész (rész száma, amire az ajánlat vonatkozik), Ajánlati biztosíték GINOP-1.2.1.-16-2017-00826".
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. AK a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseit nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
2) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.
3) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
4) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
5) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 10-13. §-ai tartalmaznak.
6) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
11) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott termék(ek) közösségi származású árunak minősül(nek)-e.
12) Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlatot (a továbbiakban: szakmai ajánlatot) kell csatolnia, melynek tartalmaznia kell a megajánlott termékek és tartozékaik nevét, gyártóját, pontos típusát, származási országát, darabszámát, egységárát és összárát.
13) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a KD tartalmazza.
14) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M1) pont.
15) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül.
16) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra!
17) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
18) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
19) 19) FAKSZ: Dr. Kerekes Ferenc (Lajstromszám: 00140).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges