Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4605/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Városrehabilitáció18 Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye:1184 Budapest, Fáy utca 2. sz.;1181 Budapest, Üllői út 317.;1184 Budapest, Lenkei utca 7.;1184 Budapest, Üllői út 286.;1181 Budapest, Hengersor u. 69-71.;1184 Budapest, Kiss Ernő u. 40-42.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városrehabilitáció18 Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28681326
Postai cím: Üllői Út 423.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 202364592
E-mail: szabo.attila@electool.com
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Városrehabilitáció18 Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090612019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090612019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fáy u. és környéke integrált. szoc. rehabilitáció_
Hivatkozási szám: EKR000090612019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja (VEKOP-6.2.1-15-2016-00002) című projekt keretében építési beruházási munkák kivitelezése az alábbi 6 ajánlati rész szerint:
1. 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található 46 tervezett lakásos lakóépületek (A, B, C lépcsőház) felújítása 2 ütemben, továbbá kert és közterület felújítás
2. 1181 Budapest, Üllői út 317. sz. alatt található 11 lakásos lakóépület, továbbá kert és közterület felújítás
3. 1184 Budapest, Lenkei utca 7. sz. alatt található 7 lakásos lakóépület felújítási munkái, továbbá kert és közterület felújítás
4. 1184 Budapest, Üllői út 286. sz. alatt található 8 lakásos lakóépület felújítási munkái, továbbá közösségi helyiségek létrehozása
5. 1181 Budapest, Hengersor u. 69-71. meglévő fszt-es többlakásos lakóépület bontása
6. 1184 Budapest, Kiss Ernő u. 40-42. 11 lakásos lakóépület bontása.
Az építési beruházások műszaki dokumentációja a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerültek.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 1. Fáy utca 2. sz. alatti társasház felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1184 Budapest, Fáy utca 2. sz. alatt található 46 tervezett lakásos lakóépületek (2 db szociális bérház) (A, B, C lépcsőház) felújítása 2 ütemben, továbbá kert és közterület felújítás, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkák 4372 m2 felületen
- szerkezetek vizesedésének megszüntetése 1119 m2 felületen
- homlokzati nyílászárók csere 172 db
- homlokzati elemek cseréje, javítása
- lakások építészeti és belsőépítészeti átalakítása
- épületgépészeti korszerűsítés
- épületvillamossági korszerűsítés
- tájépítészeti környezetalakítás 2600 m2 felületen
- tartószerkezetek állagjavítása
- tárolók bontása, kialakítása
Telekméret: 3420 m2. Beépített alapterület: 997,62 m2.
Az épületek hasznos alapterülete:
- A jelű épület: 1080 m2,
- B jelű épület: 545 m2,
- C jelű épület: 1076 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama (0 hónap többlet jótállás megajánlása 0 pont, a 12 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása 100 pont) 10
2 Környezetvédelmi vállalások összesített pontszáma (az összes vállalás esetében adott „Nem” válasz 0 pont, az összes vállalásra adott „Igen" válasz 100 pont) 10
3 A műszaki-szakmai alkalmassági előírás M/2 a) alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (0 hónap esetén 0 pont, 36 hónap vagy azt meghaladó megajánlás 100 pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: 2. Üllői út 317. sz. alatti társasház felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1181 Budapest, Üllői út 317.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1181 Budapest, Üllői út 317. sz. alatt található 11 lakásos lakóépület (szociális bérház), továbbá kert és közterület felújítási munkái, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkálatai 115 m2 felületen,
- homlokzati hőszigetelési munkálatai 120 m2 felületen,
- szerkezetek vizesedésének megszüntetése 512 m2 felületen,
- homlokzati nyílászárók csere 32 db
- homlokzati elemek cseréje, javítása,
- épületgépészeti korszerűsítése
- épületvillamossági korszerűsítése,
- tartószerkezetek állagmegóvása, javítása,
- tájépítészeti környezetalakítás 870 m2 felületen
- tárolók bontása.
Telekméret: ~1150 m2.
A főépület hasznos alapterülete (két lakószinten, meglévő oktatóközponttal): ~ 700 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama (0 hónap többlet jótállás megajánlása 0 pont, a 12 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása 100 pont) 10
2 Környezetvédelmi vállalások összesített pontszáma (az összes vállalás esetében adott „Nem” válasz 0 pont, az összes vállalásra adott „Igen" válasz 100 pont) 10
3 A műszaki-szakmai alkalmassági előírás M/2 a) alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (0 hónap esetén 0 pont, 36 hónap vagy azt meghaladó megajánlás 100 pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: 3. Lenkei u. 7. sz. alatti lakóépület felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1184 Budapest, Lenkei utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1184 Budapest, Lenkei utca 7. sz. alatt található 7 lakásos lakóépület (szociális bérház) felújítási munkái, továbbá kert és közterület felújítás, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkálatainak 226,5 m2 felületen
- homlokzati hőszigetelési munkálatainak 342,45 m2 felületen
- szerkezetek vizesedésének megszüntetésének 26 m2 felületen
- homlokzati nyílászárók cseréje 30 db
- homlokzati elemek cseréjének, javításá
- üzlethelyiségek belsőépítészeti átalakítása
- lakások építészeti és belsőépítészeti megtervezése, átalakítása
- épületgépészeti korszerűsítésének
- épületvillamossági korszerűsítésének
- tájépítészeti környezetalakítás 670 m2 felületen
- tartószerkezetek állagjavításának
- tárolók bontásának, kialakításának.
Telekméret: ~960 m2. Az épületek hasznos alapterülete): ~ 300 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama (0 hónap többlet jótállás megajánlása 0 pont, a 12 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása 100 pont) 10
2 Környezetvédelmi vállalások összesített pontszáma (az összes vállalás esetében adott „Nem” válasz 0 pont, az összes vállalásra adott „Igen" válasz 100 pont) 10
3 A műszaki-szakmai alkalmassági előírás M/2 a) alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (0 hónap esetén 0 pont, 36 hónap vagy azt meghaladó megajánlás 100 pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: 4. Üllői út 286. sz. alatti lakóépület felújítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1184 Budapest, Üllői út 286.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1184 Budapest, Üllői út 286. sz. alatt található 8 lakásos lakóépület (szociális bérház) felújítási munkái, továbbá üzlethelyiség átalakítása közösségi helyiséggé, az alábbi feladatok elvégzésével:
- alsó- és felső zárófödémek hőszigetelési munkálatai 483,18 m2 felületen,
- homlokzati hőszigetelési munkálatai284,15 m2 felületen
- szerkezetek vizesedésének megszüntetése 326,52 m2 felületen
- homlokzati nyílászárók cseréje 28 db
- homlokzati elemek cseréje, javítása,
- üzlethelyiségek belsőépítészeti átalakítása,
- lakások építészeti és belsőépítészeti átalakítása,
- épületgépészeti korszerűsítése,
- épületvillamossági korszerűsítése,
- tartószerkezetek állagjavítása,
- tárolók bontása, kialakítása.
Telekméret: ~1193 m2.
A főépület hasznos alapterülete (egy lakószinten, üzlethelyiség):
- meglévő állapot: ~ 377m2
- tervezett állapot: ~ 315 m2
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama (0 hónap többlet jótállás megajánlása 0 pont, a 12 hónap vagy azt meghaladó időtartam megajánlása 100 pont) 10
2 Környezetvédelmi vállalások összesített pontszáma (az összes vállalás esetében adott „Nem” válasz 0 pont, az összes vállalásra adott „Igen" válasz 100 pont) 10
3 A műszaki-szakmai alkalmassági előírás M/2 a) alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (0 hónap esetén 0 pont, 36 hónap vagy azt meghaladó megajánlás 100 pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: 5. Hengersor u. 69-71. sz. lakóépület bontása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1181 Budapest, Hengersor u. 69-71.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1181 Budapest, Hengersor u. 69-71. meglévő fszt-es többlakásos lakóépület (szociális bérház) bontása, romba bontása gépi erővel 3079 légm3 mennyiségben, a keletkezett bontási hulladék konténeres elszállítása.
Beépített épület bruttó alapterülete: 481 m2.
Lakások hasznos alapterülete: 412 m2.
Melléképületek alapterülete: 102 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások összesített pontszáma (az összes vállalás esetében adott „Nem” válasz 0 pont, az összes vállalásra adott „Igen" válasz 100 pont) 15
2 A műszaki-szakmai alkalmassági előírás M/2 a) alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (0 hónap esetén 0 pont, 36 hónap vagy azt meghaladó megajánlás 100 pont) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: 6. Kiss Ernő u. 40-42. sz. lakóépület bontása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1184 Budapest, Kiss Ernő u. 40-42.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1184 Budapest, Kiss Ernő u. 40-42. 11 lakásos lakóépület (szociális bérház) szerkezetenkénti bontása a keletkezett bontási hulladék konténeres elszállítása.
- Földmunka 296 m3,
- Betonalapok gépi bontása 100 m3,
- Beton aljzatok, járdák gépi bontása 920 m2,
- Falazat bontása 356 m3,
- Tetőszerkezet bontása 507 m2,
- Nyílászárók bontása 116,9 m2,
- Bitumenes lemez szigetelés bontása 30 m2.
152209 hrsz. telken meglévő épületek bruttó alapterülete: 280,03 m2.
152208 hrsz. telken meglévő épületek bruttó alapterülete: 277,64 m2.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások összesített pontszáma (az összes vállalás esetében adott „Nem” válasz 0 pont, az összes vállalásra adott „Igen" válasz 100 pont) 15
2 A műszaki-szakmai alkalmassági előírás M/2 a) alpont szerinti építésvezető szakember többlet szakmai gyakorlata (0 hónap esetén 0 pont, 36 hónap vagy azt meghaladó megajánlás 100 pont) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00002
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró ok bármelyike az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá, és hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő (AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 éven (60 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében előírtakra.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozata, továbbá adott esetben a szakember kamarai regisztrációs száma, ill. a kamarai nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ajánlattevői nyilatkozat.
Az M/1 és M/2 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani az előírt igazolásokat.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az Ajánlatkérő elfogadni a M/1-M/2 pontokban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, AK ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 éven (60 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és
- az 1. ajánlati rész esetében összesen legalább nettó 1500 m2 hasznos alapterületű épület építése, és/vagy felújítása,
- a 2. ajánlati rész esetében összesen legalább 500 m2 hasznos alapterületű épület építése, és/vagy felújítása,
- a 3. és 4. ajánlati részek esetében összesen legalább 200 m2 hasznos alapterületű épület építése, és/vagy felújítása,
- az 5. és 6. ajánlati részek esetében összesen legalább 200 m2 bruttó alapterületű épület, és/vagy építmény bontása
tárgyban építési munka sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, szerződésszerűen teljesített referenciával. Az előírt minimumkövetelménynek megfelelés több referencia benyújtásával is igazolható. Ugyanaz a referencia több ajánlati rész esetében is bemutatható.
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
Valamennyi rész esetében:
a) 1 fő építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É jelölésű (építési szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök végzettség esetén 36 hónap, építészmérnök, építőmérnök végzettség esetében 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az 1-4. ajánlati részek esetében:
b) 1 fő szakági építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész 3. pontjában előírt MV-ÉG jelölésű (Építménygépészeti szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és okleveles gépészmérnök, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettség esetén 36 hónap, gépészmérnök épületgépész szakirány végzettség esetében 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
c) 1 fő szakági építésvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész 5. pontjában előírt MV-ÉV jelölésű (Építményvillamossági szakterület) jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és okleveles villamosmérnök végzettség esetén 36 hónap, építészmérnök, villamosmérnök végzettség esetében 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságok megszerzéséhez szükséges végzettségekkel/szakképzettségekkel egyenértékű végzettség/szakképzettség igazolását is elfogadja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított nettó vállalkozói díj 25 %-a. Felelősségbiztosítás: a nettó vállalkozási díj összegének megfelelő értékű C.A.R. építési-szerelési biztosítási szerződés, legalább 500.000.000,- Ft éves és legalább 50.000.000,- Ft/káresemény értékű. Jótállás: a Vállalkozó által ajánlatában vállalt további többlet időtartam szerinti mértékben. Jótállási biztosíték: az ellenszolgáltatás 2%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. Fizetési ütemezés: 1-4. részekben részszámlák 25, 50 és 75 %-os készültségi fokoknál; a végszámla a fennmaradó összegben, az elvégzett kivitelezési munkákról a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételt követően. Az 5. és 6 részekben részszámla 50%-os készültségi foknál, a végszámla a fennmaradó összegben, az elvégzett kivitelezési munkákról a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételt követően. Az ellenszolgáltatás kifizetése a VEKOP-6.2.1-15-2016-00002 számú „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” című projekt terhére, utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra. A támogatás intenzitása 100 %.
AK 20 % előleget biztosít. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)–(3) és (5)-(6), bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a szerint történik. Részletes előírások a további közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, www.ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 12. AK az 1. részszempont értékelése esetében a fordított arányosítás, a 2.és 3. részszempontok esetében az egyenes arányosítás, a 4. részszempont esetében abszolút pontkiosztás értékelési módszerét alkalmazza.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: AK a karakterkorlátozásra tekintettel a további információk teljes tartalmát részletesen a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette.
1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
2. A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb feltételek: M/1, M/2.
3. AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csatolja a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának, ennek hiányában a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, amennyiben meghatalmazott ír alá valamely dokumentumot, abban az esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalta meghatalmazást is be kell nyújtani.
4. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, az erre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani az ajánlatban.
5. AT-nek az ajánlatában céginformációs adatlapot kell csatolnia a dokumentációban meghatározott adattartalommal.
6. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös AT-k kötelesek becsatolni megállapodásukat.
7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is be kell nyújtani.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
10. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a megajánlott rész tekintetében az „Koltsegvetes_XVIII_Fay_rehab….xlsx” megnevezésű excel fájl(ok) kitöltött és aláírt példányát „.pdf” formátumban, továbbá kitöltött szerkeszthető „.xls”, vagy „.xlsx” példányát. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés soraiban módosítást nem eszközölhet, a költségvetést nem egészítheti ki, azt az Ajánlatkérő részéről rendelkezésére bocsátott változatlan tartalommal kell beárazni és az ajánlatban csatolni. Az árazott költségvetést Ajánlatkérő szakmai ajánlatként értékeli.
11. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
12. Az eljárásban Faksz: Szabó Attila István (00951)
13. Az eljárást megindító felhívás valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő középeurópai helyi idő szerint értendő (CET)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges