Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:5266/2019
CPV Kód:45300000-0;45310000-3;45350000-5
Ajánlatkérő:Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., Breuer Marcel sétány 4., 7621 Pécs, Hunyadi János u. 2/a., 7624 Pécs, Szent István tér, 7621 Pécs, Széchenyi tér, 7621 Pécs, Apáca u., 7634 Pécs, Kovács Béla u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Webs Ipari Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65494884
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komor István
Telefon: +36 302356211
E-mail: komor.istvan@zsn.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsokkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ZSKN karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000799612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pécs Zsolnay Negyedben, a Kodály Központban és a ZSÖK külső épületeinél a meghatározott épületekben, létesítményekben, épületeken kívüli külső területeken, a középfeszültségű, erősáramú, gépészeti, légtechnikai rendszerek és Trafók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett, és nem a kivitelező garanciális kötelezettségvállalási körébe tartozó hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával.
A műszaki karbantartás szakszerű elvégzése magába foglalja tehát az épületek és az épületeken kívüli területek folyamatos karbantartását, üzemfenntartását és a felmerülő hibák azonnali elhárítását, illetve azok fenti definíció szerinti körének kijavítását. A vállalkozó eszerint a rendelkezésre állási díjban biztosítja a karbantartáshoz, üzemfenntartáshoz és a hibaelhárításhoz szükséges munkavégzést és a szükséges anyagokat. A rendeltetésszerű használat mellett is cserére szoruló anyagok, alkatrészek költségeit a Megrendelő viseli.
Elvégzendő karbantartási feladatok:
- Gépészeti – Erősáramú - Légtechnikai karbantartás
A Vállalkozó által napi, heti, havi stb. rendszerességgel elvégzett időszakos karbantartási feladatok meghatározását a 2. sz. műszaki mell. tartalmazza. Az egyes feladatok részletes műszaki követelményeit a Kivitelezők által átadott gépkönyvek és karbantartási utasítások határozzák meg.
- 4 db középfeszültségű transzformátoregység karbantartása
Transzformátoregységek felépítése:
-ABB gyártmányú 11kV-os kapcsoló berendezés
-DTE 11/0,42kVA tip. 1600kVA-es transzformátor
-0,4kV-os elosztó
-1,6 MW-os Seapower száraz trafó
A Vállalkozó feladata a létesítmények teljes karbantartási, hibaelhárítási és javítási munkáinak elvégzése az üzemvitel folyamatosságának biztosításával a garanciális időszak alatt. A tevékenységgel kapcsolatos kiemelt követelmény – tekintettel a berendezések üzemeltetési funkcióira – a minimális reakcióidő, a hibaelhárítások azonnali elvégzése.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
•A fent leírt transzformátor állomás előírt kis- és közepes karbantartási ciklusoknál szükséges karbantartási feladatok elvégzése.
•Karbantartás, javítás során kapcsolattartás a helyi Áramszolgáltatóval, ki és bekapcsolások, feszültségmentesítések koordinálása.
•A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentációk elkészítése.
•Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után.
•Állandó, 24 órás rendelkezésre állás.
•A munkavégzés veszélyességére való tekintettel, szavatolja, hogy a feladatvégzésre kijelölt munkavégzők rendelkeznek a megfelelő szakképesítésekkel és ezeket igazolja Megrendelő felé.
- Általános épület karbantartás
Vállalkozó feladata a Zsolnay Kulturális Negyed területén lévő épületek vonatkozásában az ereszcsatornák havi rendszerességgel történő tisztítása, a lombkosarak meglétének ellenőrzése, tisztítása, ha szükséges, akkor pótlása. Továbbá feladata az épületek cserépfedéseinek havi rendszerességgel történő átvizsgálása, szükség esetén a hibás cserepek cseréje, kiemelt fontossággal a régi, vagy bontott, vagy műemléki, cserepekkel fedett épületekre. Továbbá a Vállalkozó feladata a Negyed területén található vészkijárati ajtók, pánikzárak alkatrészekre kiterjedő ellenőrzése, szükség szerinti után állítása.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
•A rendszeres karbantartás előírt munkafeladatainak elvégzése.
•A rendszer esetleges meghibásodásainak elhárítása, javítása.
•A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentációk elkészítése.
•Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után, a veszélyes hulladékok megsemmisítése.
•Állandó, 24 órás rendelkezésre állás.
•A meghibásodott anyagok, alkatrészek, berendezések beszerzése és biztosítása.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés.
A feladatok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 140453892 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zsolnay Kulturális Negyed karbantartási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak:45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., Breuer Marcel sétány 4., 7621 Pécs, Hunyadi János u. 2/a., 7624 Pécs, Szent István tér, 7621 Pécs, Széchenyi tér, 7621 Pécs, Apáca u., 7634 Pécs, Kovács Béla u.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécs Zsolnay Negyedben, a Kodály Központban és a ZSÖK külső épületeinél a meghatározott épületekben, létesítményekben, épületeken kívüli külső területeken, a középfeszültségű, erősáramú, gépészeti, légtechnikai rendszerek és Trafók karbantartási, hibaelhárítási, a rendeltetésszerű használat során keletkezett, és nem a kivitelező garanciális kötelezettségvállalási körébe tartozó hibák javítási munkáinak végzése, az üzemvitel folyamatosságának biztosításával.
A műszaki karbantartás szakszerű elvégzése magába foglalja tehát az épületek és az épületeken kívüli területek folyamatos karbantartását, üzemfenntartását és a felmerülő hibák azonnali elhárítását, illetve azok fenti definíció szerinti körének kijavítását. A vállalkozó eszerint a rendelkezésre állási díjban biztosítja a karbantartáshoz, üzemfenntartáshoz és a hibaelhárításhoz szükséges munkavégzést és a szükséges anyagokat. A rendeltetésszerű használat mellett is cserére szoruló anyagok, alkatrészek költségeit a Megrendelő viseli.
Elvégzendő karbantartási feladatok:
- Gépészeti – Erősáramú - Légtechnikai karbantartás
A Vállalkozó által napi, heti, havi stb. rendszerességgel elvégzett időszakos karbantartási feladatok meghatározását a 2. sz. műszaki mell. tartalmazza. Az egyes feladatok részletes műszaki követelményeit a Kivitelezők által átadott gépkönyvek és karbantartási utasítások határozzák meg.
- 4 db középfeszültségű transzformátoregység karbantartása
Transzformátoregységek felépítése:
-ABB gyártmányú 11kV-os kapcsoló berendezés
-DTE 11/0,42kVA tip. 1600kVA-es transzformátor
-0,4kV-os elosztó
-1,6 MW-os Seapower száraz trafó
A Vállalkozó feladata a létesítmények teljes karbantartási, hibaelhárítási és javítási munkáinak elvégzése az üzemvitel folyamatosságának biztosításával a garanciális időszak alatt. A tevékenységgel kapcsolatos kiemelt követelmény – tekintettel a berendezések üzemeltetési funkcióira – a minimális reakcióidő, a hibaelhárítások azonnali elvégzése.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
•A fent leírt transzformátor állomás előírt kis- és közepes karbantartási ciklusoknál szükséges karbantartási feladatok elvégzése.
•Karbantartás, javítás során kapcsolattartás a helyi Áramszolgáltatóval, ki és bekapcsolások, feszültségmentesítések koordinálása.
•A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentációk elkészítése.
•Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után.
•Állandó, 24 órás rendelkezésre állás.
•A munkavégzés veszélyességére való tekintettel, szavatolja, hogy a feladatvégzésre kijelölt munkavégzők rendelkeznek a megfelelő szakképesítésekkel és ezeket igazolja Megrendelő felé.
- Általános épület karbantartás
Vállalkozó feladata a Zsolnay Kulturális Negyed területén lévő épületek vonatkozásában az ereszcsatornák havi rendszerességgel történő tisztítása, a lombkosarak meglétének ellenőrzése, tisztítása, ha szükséges, akkor pótlása. Továbbá feladata az épületek cserépfedéseinek havi rendszerességgel történő átvizsgálása, szükség esetén a hibás cserepek cseréje, kiemelt fontossággal a régi, vagy bontott, vagy műemléki, cserepekkel fedett épületekre. Továbbá a Vállalkozó feladata a Negyed területén található vészkijárati ajtók, pánikzárak alkatrészekre kiterjedő ellenőrzése, szükség szerinti után állítása.
A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei közé tartozik:
•A rendszeres karbantartás előírt munkafeladatainak elvégzése.
•A rendszer esetleges meghibásodásainak elhárítása, javítása.
•A karbantartási és javítási munkákról az előírt dokumentációk elkészítése.
•Takarítás és hulladék elszállítása a karbantartási, illetve a javítási tevékenység elvégzése után, a veszélyes hulladékok megsemmisítése.
•Állandó, 24 órás rendelkezésre állás.
•A meghibásodott anyagok, alkatrészek, berendezések beszerzése és biztosítása.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés
A feladatok részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hibajavítás megkezdése a jótállási időszakban a megrendeléstől számítottan (óra) (minimum 0,5 óra, maximum 1,5 óra) 9
2 Jótállás vállalt időtartama hónapban megadva (min. 12 hónap, max. 24 hónap) 9
3 AF M.2./ pontban meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó- felső határa: 0-10 pont
Ár és részszempontjai esetén fordított arányosítás
Minőségi krit. 1. (min. 0,5 óra, max 1,5 óra) fordított arányosítás, 2. (min. 12 hónap, max. 24 hónap) és 3. (min. 0 hónap, 60 hónap) részszempontjai esetén egyenes arányosítás.
Minőségi krit. 2 részszempont és alszempontjai (min. 0 hónap, max. 60 hónap)esetén egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zsolnay Kulturális Negyed karbantartási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: geplakkft@gmail.com
Telefon: +36 209821220
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Webs Ipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69105254
Postai cím: Rákóczi Út 61
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: info@webs-kft.hu
Telefon: +36 306007266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10470095202
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140453892
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202

Hivatalos név: Gerle Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16793262
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 3
Város: Komló
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118036202

Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges