Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0056/2019
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Óbudai Egyetem
Teljesítés helye:1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.);1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss Judit Eszter
Telefon: +36 16665673
E-mail: kiss.juditeszter@ka.uni-obuda.hu.hu
Fax: +36 16665631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.uni-obuda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001140792018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001140792018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobíliák és beépített bútorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001140792018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobíliák és beépített bútorok beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobíliák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39150000-8
44411000-4
45232460-4
51120000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobíliák beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben – 1. rész
Az Óbudai Egyetem átfogó fejlesztése keretében rekonstrukcióra kerül a Kandó Kálmán Kollégium. A kollégium üzembe állításához mobíliák beszerzése szükséges.
A jelen közbeszerzés tárgya:
Bp. III. Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.) szám alatti területen, a Kandó Kálmán Kollégium épület mobíliáinak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.
A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.
A mobíliák többsége székek, asztalok, szekrények, ágyak, kanapék, fotelek, mosdó felszerelések és gépi berendezések. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A főbb beszerzési tételek darabszáma:
524db szék
64 db asztal
4 db szekrény
26 db ágy, kanapé, fotel
236 db gépi berendezés
585 db mosdó felszerelés
8 db fogasfal
össz: 1447 db

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Ajánlattevő eszközökre vállalt előírt 24 hónapos jótállása feletti megajánlása hónapokban (Minimum 0, max 36. A 36 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja)  1
2 2 Teljesítési határidő csökkentésének mértéke napokban (Minimum 0, max 10. A 10 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzési dokumentumokban ismertetettek szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Beépített bútorok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak:39150000-8
39515000-5
39515100-6
39515440-1
44411000-4
45232460-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beépített bútorok beszerzése az Óbudai Egyetem részére adásvételi szerződés keretében két részben – 2. rész
Az Óbudai Egyetem átfogó fejlesztése keretében kialakításra rekonstrukcióra kerül a Kandó Kálmán Kollégium. A kollégium üzembe állításához beépített bútorok beszerzése szükséges.
A jelen közbeszerzés tárgya:
Bp. III. Bécsi út 104-108. (hrsz. 16198 / 4.) szám alatti területen, a Kandó Kálmán Kollégium épületek beépített bútorainak szállítása, összeszerelése és elhelyezése.
A szerződés időtartama a szerződéskötéstől, a leszállított, összeszerelt és elhelyezett áru műszaki átadás-átvételéig tart.
A bútorok többsége ágy, mosdó felszerelés, teakonyha, szekrény, polc, asztal és függöny. A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A főbb beszerzési tételek darabszáma:
402 db kollégiumi ágy
1392 db mosdó felszerelés
173 db teakonyha, pult
160 db beépített szekrény
1012 db fogasfal, tanulóasztal, polc, szekrény
222 db függöny, roletta
össz: 3361 db

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) K.r.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1 Ajánlattevő eszközökre vállalt előírt 24 hónapos jótállása feletti megajánlása hónapokban (Minimum 0, max 36. A 36 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja)  1
2 2 Teljesítési határidő csökkentésének mértéke napokban (Minimum 0, max 10. A 10 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzési dokumentumokban ismertetettek szerint.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:”Kr.”) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A „Kr” 8. § ib) pontja vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.
A „Kr” 10. § gb) pontja vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában szereplő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó.
A ”Kr.” 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§(7)]. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
(Ajánlatkérő javasolja, hogy a kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése ne legyen korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.)
Öntisztázás: Kbt.64.§
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható valamennyi rész tekintetében:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, ami az EEKD IV. rész: Kiválasztási szempontok α szakasz igen/nem rovatának a kitöltésével teljesíthető.
Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített szállításait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerint. Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés is.
A 321/2015. (X.30.) K.r. 22. § (2) bekezdés alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, valamint mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Irányadó a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 21/A. §-a.
Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 140. § (9) bek. alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmassági követelmények igazolására értelemszerűen irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fej-nek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr.1.§(7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. rész (Mobília) vonatkozásában:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, a 2011. évi CCIV törvény szerinti felsőoktatási intézmény és/vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény és/vagy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint szakképzést folytató intézmény számára legalább 250 db szék szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciaigazolás igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel.
A referencia maximum 3 szerződésből teljesíthető.
A 2. rész (Beépített bútor) vonatkozásában:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelően, szerződésszerűen teljesített, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. § és 3. melléklet szerinti kollégium és/vagy diákotthon és/vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti kollégium számára legalább 250 db heverő valamint 250 db íróasztal (tanulóasztal) szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciaigazolás igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel
Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Jótállás megajánlás szerint minimum 24 hónap, maximum 60 hónap (szerződésszerű teljesítéstől számítva)
Kötbérek
Késed.: a késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 1%/naptári nap, késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 15%-a
Hibásteljesítési kötbér: szerződésszegő magatartással érintett nettó szerz. ellenérték 3%-a
Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 20%-a
Biztosíték vetítési alapja nettó szerz. ellenérték
Teljesítési bizt: 5%
Hibástelj. bizt: 5%
Biztosítékok: Kbt.134. § (6) a)
Előleg: 10%, biztosíték nyújtása mellett.
Nyertes ajánlattevő egy végszámla (100%) benyújtására jogosult.
Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Kifizetés során Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.
Főbb jogszabályok:
Kbt., Ptk.,
2017.évi CLI.tv.
Fizetés: 30 nap
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Indokolás: 2019. tavaszi félévéig a Kollégiumot szükséges berendezni és beköltözhetővé tenni, mivel az Óbudai Egyetem másik tagkollégiumát (Kiss Árpád Kollégium, 1034, BUDAPEST, DOBERDÓ ÚT 6/A.) a 2019. fűtési szezon végén ki kell üríteni KEHOP-5.2.2 energetika projekt végrehajtása miatt, így 156 hallgatót át kell költöztetni a Kandó Kálmán Kollégiumba, legkésőbb április folyamán, ehhez pedig a bútorozásnak legkésőbb márciusig le kell zárulnia. A működés megkezdéséhez szükségesek a jelen eljárás keretein belül beszerzendő mobiliák és beépített bútorok. Tekintettel a szállítási határidőre és az eljárás lefolytatásához szükséges időre, a fenti időpont nem lenne tartható gyorsított eljárás nélkül.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15.§ szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001140792018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.. Ajánlattevő alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
3. Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám: 0-100 pont
Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb.
Módszerek: 1-2. részszempont KH 2016/147 (21.12.2016-i) útmutatója („Útm”) 1. sz. melléklet A.1. bb) pont szerinti egyenes arányosítás, a 3. részszempont „Útm” 1. sz. melléklet A.1. ba) pont szerinti fordított arányosítás
4. III.1.3) valamennyi rész tekintetében M.1. pontban előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről).
6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat
- a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólap- a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján a felolvasólap
8. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre.
10. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
11. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. előírásai, valamint annak végrehajtási rendeleteinek jelen eljárásban irányadó és hatályos szabályai, továbbá a beszerzés tárgya szerinti rendelkezések szerint kell eljárni.
12. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
13. Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást, a 71. § (6) bekezdése szerinti esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
14. Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.
15. IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (2 hónap) 60 napot jelent. A II.2.7) pontokban szereplő 2 hónap 60 naptári napot jelent.
A karakterkorlátra való tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása:
16. A II.2.7) pontokban meghatározott teljesítési határidőkben nyertes ajánlattevő kész kell, hogy legyen leszállítani a szerződés(ek) tárgyát képező bútorokat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szállítást csak a teljesítési határidőt követő legkésőbb 60. napon belül kérje. Ajánlatkérő a szállítás kért idejéről a teljesítési határidőt megelőző legkésőbb 3. munkanapig tájékoztatja nyertes ajánlattevőt. A tárolás és őrzés költsége nyertes ajánlattevőt terheli.
17. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
18. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter – Lajstromszám: 00875.
19. Vevő fenntartja a jogot, hogy a szállítást csak - a nyertes ajánlattevő tett megajánlása alapján meghatározott, de legfeljebb 60 napos – a teljesítési határidőt követő legkésőbb 60. napon belül kérje. Vevő a szállítás kért idejéről a teljesítési határidőt megelőző legkésőbb 3. munkanapig tájékoztatja Eladót. A tárolás és őrzés költsége az Eladót terheli.
20. Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott ajánlati ártáblázatot az ajánlatuk részeként árazva is be kell adniuk excel dokumentumként és aláírva pdf. formátumban.
21. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmazzák.
22. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
23. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
24. Az előteljesítésre vonatkozó megajánlás az opciós tételek lehívása esetére is vonatkozik. Az opciós tételek megrendelése esetén az irányadó teljesítési határidő az opciós tételek megrendeléstől számított 60 nap, amelynél az előteljesítésre vonatkozó megajánlást is figyelembe kell venni.
25. Az ellenértékhez képest százalékosan meghatározott értékek (pl.: előleg, kötbérek, biztosítékok) esetén az opciós részek nélküli ellenérték a vetítési alap. Az opciós tételek megrendelése esetén az opciós tételek ellenértéke a vetítési alap.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák