Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:5866/2019
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:46299; 46292/1; 46295; 46286; 46298/3; 46286; 46292/7; 46291; 46292/2; 46292/10; 46292/11; 46292/11; 46292/11; 46292/7; 46292/7; 46633; 46634; 46635; 46636; 46637; 46643;;46289/1; 46289/2; 46290; 46292/1; 46292/2; 46292/4; 46292/9; 46298/3; 46292/7; 46292/4; 46286
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.;Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Boskó Réka
Telefon: +36 46512700
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Miskolctapolcai fejlesztések tervezése
Hivatkozási szám: EKR000347402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a lentebb konkrétan meghatározott területek és létesítmények vonatkozásában tervezési tevékenységek ellátása: 136.003 m2 tervezési területen.
- Döntéselőkészítő (koncepció) vázlatterv - (előirányzati költségkalkulációval) készítése,
-a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
-kiviteli tervek elkészítése
-árazott és árazatlan költségvetés, valamint a kivitelezéshez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.
A tervezés az alábbi területeket foglalja magába:
1. rész: TOP-6.3.2.-16-MI1-2017-00002 azonosítószámú, „Zöld Város kialakítása Miskolc-Tapolca akcióterületen” projekthez kapcsolódó tervezési tevékenység ellátása
Tervezési program:
1. BARABITS SÉTÁNY, INFO- ÉS SZOLGÁLTATÓ PAVILON JELLEGŰ ÉPÜLET
Érintett helyrajzi számok: HRSZ 46299; 46292/1; 46295; 46286
2. JÁTSZÓTÉR
Érintett helyrajzi szám: HRSZ 46298/3
Az új játszótéri zóna a Barabits és Pazár sétányok közötti területen alakítandó ki a mai kor igényeinek és elvárásainak megfelelő elemekkel.
3. CSÓNAKÁZÓ TÓ REHABILITÁCIÓJA
Érintett helyrajzi szám: HRSZ: 46286; 46292/7; 46291; 46292/2; 46292/10; 46292/11;
4. CSÓNAKHÁZ ÉS VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG A SZIGETEN
Érintett helyrajzi szám: HRSZ: 46292/11
5. HÍD
Érintett helyrajzi szám: HRSZ: 46292/11; 46292/7
6. DÉLI SÉTÁNY (Dehmel Nándor sétány)
Érintett helyrajzi szám: HRSZ: 46292/7
7. HEJŐ LIGET (Enyedi és Tímár utca közötti szakasz)
Érintett helyrajzi szám: HRSZ: 46633; 46634; 46635; 46636; 46637; 46643;
2. rész: TOP-6.1.4.-16-MI1-2017-00002 azonosítószámú, „Miskolctapolca turisztikai fejlesztése” projekthez kapcsolódó tervezési tevékenység ellátása
Tervezési feladat:
1. ŐSPARK REKONSTRUKCIÓJA mint gyűjteményes növénykert kialakítása
A tervezési terület elhelyezkedése: Pazár István sétány - Csónakázó tó – Garas Sámuel utca – Hejő patak – Miskolctapolcai út – Iglói út által határolt terület.
A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.
I; ZÖLD – Az Őspark teljes növényállományának rekonstrukciója, gyepesítés, faültetés, cserjeültetés, virágfelületek létesítése, egyszeri beavatkozásként gyomirtás, beteg fák eltávolítása, gallyazás és egyéb szakmailag indokolt ápolási munkák.
II; VÍZ (csapadékvíz, Hejő-patak, Csónakázó-tó, Békás-tó, kutak)
III; UTAK - Az „arborétum” közlekedési rendszere újra fogalmazandó a Zöld város projekt egységével.
IV; INFRASTRUKTÚRA - A meglévő mélyépítési vezetékhálózat és műtárgyak állapotának felmérése alapján a - szakmailag indokolt esetekben szükséges – csere tervezendő (javasolt új védőcsövek elhelyezése – az üzemeltetővel történő perspektivikus fejlesztési elképzelések ismeretében).
V; EGYÉB ELEMEK
Feladat a terület rendeltetésszerű használatához szükséges (vandálbiztos) eszközök beszerzése, az egységes arculatnak megfelelő egyedi, minőségi épített és mobil utcabútorok, ivókutak, lugasok, kerékpártámaszok, információs táblák, szoborhelyek, hidak, zászlók, hulladékgyűjtők… etc. beszerzése és elhelyezése a projekt által érintett helyszíneken.
VI. ZENÉLŐ SZÖKŐKÚT
Érintett helyrajzi számok: HRSZ 46292/7; 46292/4; 46286
A Csónakázó tóra telepített - jelenleg meglévő, de korához képest is avult - vízgépészeti látvány-elem komplex rekonstrukciója.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a megvalósításához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése kapcsán az alábbi tevékenységeket nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének) kötelezően saját teljesítésben kell végeznie:
- szökőkút tervezése.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Zöld Város Miskolc-Tapolca tervezés"
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 46299; 46292/1; 46295; 46286; 46298/3; 46286; 46292/7; 46291; 46292/2; 46292/10; 46292/11; 46292/11; 46292/11; 46292/7; 46292/7; 46633; 46634; 46635; 46636; 46637; 46643;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési program:
1. BARABITS SÉTÁNY, INFO- ÉS SZOLGÁLTATÓ PAVILON JELLEGŰ ÉPÜLET: A sétány az Őspark egyik kiemelt közterületi zónája, mely - a parkot „kettévágó”, Barlangfürdőbe vezető - gyalogos forgalommal terhelt útvonal, a park főbejárata, többek között kapu és forgalomelosztó szereppel.
2. JÁTSZÓTÉR
Érintett helyrajzi szám: HRSZ 46298/3
Az új játszótéri zóna a Barabits és Pazár sétányok közötti területen alakítandó ki a mai kor igényeinek és elvárásainak megfelelő elemekkel.
Az új szabadtéri „gyermek-paradicsom” telepítésénél javasolt a lehető legkisebb zöldfelület bevonásával számolni, ezért célszerű a meglévő burkolt felületekre adaptálni az új akciófelületet, három zónában.
3. CSÓNAKÁZÓ TÓ REHABILITÁCIÓJA
Cél, hogy a Csónakázó tó rehabilitációjával attraktív vízparti szabadidős-rekreációs „zöld” területeként kerüljön felújításra, mellyel a városklíma hősziget hatás csökken. A fejlesztés eredményeként a korábban változatos élővilággal rendelkező tó rehabilitációjával az előhelyek megújulnak, a tó biodiverzitása növekszik.
4. CSÓNAKHÁZ ÉS VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG A SZIGETEN
A sziget a tó „ékköve”, Miskolctapolca kiemelt turisztikai látványosságainak egyik meghatározó eleme. Javasolt a valamikori „Sziget Presszó” helyén új vendéglátó egység kialakítása, a tóra néző – téliesíthető – fogyasztótérrel, pergolás nyári (többszintes) teraszfelülettel, közvetlen vízkapcsolattal. A csónakház telepítését a sziget Barlangfürdő felőli oldalán „takarásban” célszerű kialakítani. Fontos, hogy a szigeten átmenő gyalogos sétaforgalom és a jelzett két funkció egymás zavarása nélkül üzemelhessen. Az objektum teljeskörű infrastrukturális ellátottsága biztosítandó.
5. HÍDA tervezési feladat során új helyen, a sziget programjához illesztve kérjük meghatározni a szerkezet rekonstrukcióját. Vizsgálandó a szabadtéri „közlekedő-folyosó” kiegészítéséhez rendelhető egyéb új élményt adó funkciók elhelyezésének lehetősége is: zöldfelület, esővédelem, pihenőpad
6. DÉLI SÉTÁNY (Dehmel Nándor sétány)A rekonstrukció a Csónakázó-tó déli oldalán lévő ~ 150 fm-es út-és partszakaszt érinti. A meglévő (áthelyezendő) játszótér és bob-pálya közötti „keskeny” közlekedő sáv – térbeli nyomvonal-korrekcióval – attraktív elemmé fejlesztendő. A sétány az átalakítás során a vízfelület érintőleges bevonásával (pld. konzolos és/vagy stég-szerűen kialakított „kilátópontok” sorával, a járófelület emelésével…) új élményelemmé fejlesztendő. A beavatkozás szoros összefüggésben kezelendő a Csónakázó-tó rekonstrukciójával, az ott tárgyalt partfal rekonstrukciójára épül
7. HEJŐ LIGET (Enyedi és Tímár utca közötti szakasz)A liget közvetlenül kapcsolódik Miskolctapolca legnagyobb gépjármű parkolójához, ugyanakkor a völgyben végig futó Hejő part délnyugati „kvázi” bejárata is. Elsődleges tervezési feladat a meglévő növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák.
Részletek a közbeszerzési dokumentumban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 10
2 3.Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 20
3 4.Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00002
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban írt 180 napos teljesítési határidőn belül az alábbi részhatáridők kerülnek előírásra:
- koncepció terv: hatályba lépéést követőe 60 nap
- engedélyes terv: koncepciótervek elfogadásától 30 nap
-engedélyes terv elfogadásától 5 napon belül ÉTDR feltöltés
- kiviteli terv: engedély kiadását követő 30 nap.

II.2.1)
Elnevezés: Turisztikai Fejlesztés Miskolc-Tapolca tervezés"
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 46289/1; 46289/2; 46290; 46292/1; 46292/2; 46292/4; 46292/9; 46298/3; 46292/7; 46292/4; 46286
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési feladat:
A (tervezendő és elfogadott) vázlattervi alapkoncepcióban bemutatott teljes műszaki tartalom komplett tervezési feladatainak ellátása az „m.)” pontban felsorolt érintett szakági és generál tervdokumentációk elkészítése, az építési tevékenység jogszerű megkezdéséhez és folytatásához, (végzéséhez) szükséges engedélyezési, bejelentési dokumentum, valamennyi kapcsolódó szakhatósági hozzájárulás, építési, létesítési engedély beszerzése. A teljes területre vonatkozó fotorealisztikus látványkép elkészítése.
1. ŐSPARK REKONSTRUKCIÓJA mint gyűjteményes növénykert kialakítása
A tervezési terület elhelyezkedése: Pazár István sétány - Csónakázó tó – Garas Sámuel utca – Hejő patak – Miskolctapolcai út – Iglói út által határolt terület.
I; ZÖLD – Az Őspark teljes növényállományának rekonstrukciója, gyepesítés, faültetés, cserjeültetés, virágfelületek létesítése, egyszeri beavatkozásként gyomirtás, beteg fák eltávolítása, gallyazás és egyéb szakmailag indokolt ápolási munkák. Cél a meglévő flóra és tájépítészeti elemek felmérése alapján - mint helyi védettséggel rendelkező - gyűjteményes kert, ill. arborétum fejlesztése, a pályázati felhívásban szereplő szempontok proritásával, továbbá a releváns Zöld város projektben szereplő elemek integritásával (pld.: a Pazár sétány „rekultivációja”, mely során lugas és/vagy zöldfal kialakításával meghatározandó a szezonális és kereskedelmi „pavilon jellegű épület” egységek lehetséges helyei, zöldtető/fogyasztó-terasz…). A zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása, a degradált felületek rekultivációja. A terület minimum 75 %-át zöldfelülettel (jellemzően fákkal, cserjékkel…), illetve vízfelülettel fedetten kell kialakítani!
II; VÍZ (csapadékvíz, Hejő-patak, Csónakázó-tó, Békás-tó, kutak) – Megvizsgálandó a területre hulló csapadékvíz helyben történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése, a csapadékvíz közvetlen hasznosítása és a fejlesztésre kerülő zöldterület önfenntartó-képességének fokozása érdekében. (Javasolt a területen található álló-és folyóvíz attraktív elemként történő bevonása a tervezendő tematikus sétányon.)
III; UTAK - Az „arborétum” közlekedési rendszere újra fogalmazandó a Zöld város projekt egységével. Célszerű meghatározni – és vizuálisan is megjeleníteni - az őspark gyalogos és (üzemeltetéshez szükséges) gépjárművel terhelhető közlekedési fő-és mellék útvonalait, az ezekhez rendelhető főbb bejárati pontokat. (Ezen „kapuzati” belépési pontokat táj-és/vagy kertépítészeti elemekkel javasolt kiemelni.) Amennyiben szakmailag indokolt a sétautak burkolt felületének mennyisége /hossza, szélessége!/ - a zöldterület növelése érdekében – racionálisan csökkentendő. A funkcióját veszített utak nyomvonal korrekciója, rekonstrukciója és felújítása során, – az Őspark üzemeléstechnikai szempontjai mellett - javasolt figyelembe venni a későbbiekben kialakítandó, a Barlangfürdő megközelíthetőségét biztosító jövőbeni szervízút kialakításának szükségességét is. (pld.: javasolt a déli u.n. Dehmel Nándor sétány tóparti attraktív adaptációja…).
Amennyiben a térburkolatok javítása során az útburkolat cseréje vagy kiváltása válik szükségessé, célszerű a meglévő burkolathoz szervesen illeszkedő új elemeket alkalmazni. A sétányok, ösvények, lépcsők, szegélyek, támfalak felújítása, ill. az akadálymentesítéshez szükséges rámpák és lejtők kialakítása során – a költséghatékonyság érdekben -, javasolt a meglévő építőanyagok – öko-szemléletű - újra hasznosításával számolni.
IV; INFRASTRUKTÚRA - A meglévő mélyépítési vezetékhálózat és műtárgyak állapotának felmérése alapján a - szakmailag indokolt esetekben szükséges – csere tervezendő (javasolt új védőcsövek elhelyezése – az üzemeltetővel történő perspektivikus fejlesztési elképzelések ismeretében). A Zöld város program releváns infrastrukturális rendszerével szinergikus hálózat tervezendő.
V.Egyéb elemek
VI. Zenélő szőkőkút : Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján saját teljesítésben végzendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (36 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 24 hónap) 10
2 3.Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 20
3 4.Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-MI1-2017-00002.
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban írt 180 napos teljesítési határidőn belül az alábbi részhatáridők kerülnek előírásra:
- koncepció terv: hatályba lépéést követőe 60 nap
- engedélyes terv: koncepciótervek elfogadásától 30 nap
-engedélyes terv elfogadásától 5 napon belül ÉTDR feltöltés

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Zöld Város Miskolc-Tapolca tervezés"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95883081
Postai cím: Raoul Wallenberg Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@leptek.hu
Telefon: +36 202872717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24366555241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38259843
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Geodézia, közműtervezés, közlekedéstervezés, táj- és kertépítészeti szakértés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712205

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95883081
Postai cím: Raoul Wallenberg Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24366555241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Turisztikai Fejlesztés Miskolc-Tapolca tervezés"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95883081
Postai cím: Raoul Wallenberg Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@leptek.hu
Telefon: +36 202872717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24366555241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11740000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Geodézia, közműtervezés, közlekedéstervezés, táj- és kertépítészeti szakértés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi Utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712205

Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Kassák Lajos Utca 69-71.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14541744241

Hivatalos név: Lépték-Terv Tájépítész Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95883081
Postai cím: Raoul Wallenberg Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24366555241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges