Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6434/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Csizmadiáné Majsai Szilvia e.v.
Teljesítés helye:5900 Orosháza, külterület 0691/23. Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Holland Hungarian Greenhouses Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéni vállalkozó, mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csizmadiáné Majsai Szilvia e.v.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60323312
Postai cím: Lehel Utca 1
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadiáné Majsai Szilvia
Telefon: +36 305054944
E-mail: majsaikert@freemail.hu
Fax: +36 68415822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.majsaikert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.majsaikert.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéni vállalkozó, mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üvegház építés - VP-2-4.1.3.1.-16
Hivatkozási szám: EKR000123242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés „Kertészet korszerűsítése – üveg – és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú projekt keretében 25 000 m2 üvegház és 1040 m2 kiszolgáló épületrész építésére”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 961500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Üvegház építés - VP-2-4.1.3.1.-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44211500-7
További tárgyak:45223000-6
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5900 Orosháza, külterület 0691/23. Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatok:
Csizmadiáné Majsai Szilvia egyéni vállalkozó a VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívás alapján támogatásban részesült. A támogatói okiratban foglaltak alapján Ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés „Kertészet korszerűsítése – üveg – és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével” című, VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú projekt keretében 25 000 m2 üvegház és 1040 m2 kiszolgáló épületrész építésére” tárgyú közbeszerzési eljárás kertében az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg nyertes Ajánlattevőtől:
Az üvegházat beton pontlapokkal, vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre szerelt üvegburkolattal szükséges megvalósítani. Az üvegház összeszerelése gyári útmutató alapján történik.
Az üvegház 155,59x168,38 m befoglaló méretű, 26.040 m2 befoglaló raszter méret szerinti alapterületű és 7,75 m gerincmagasságú zöldséghajtató.
Az új üvegház 25.000 m2 és ezen túl a kiszolgáló rész 1040 nm.
Az üvegház építésénél a szerelési utasításokat szigorúan be kell tartani.
Az üvegház rasztermérete: 8,00 m x 5,00 m, 16,00 m x 5,00 m
Az üvegház oszlopmagassága:
talpgerandánál: 6,50 m
zeusz oszlopnál: 6,35 m
A felhasznált rendszerelemek jellemzően sátortető alakzat, nyitható üvegezett szellőzőkkel.
Az üvegház fémszerkezetei horganyzott, nagyszilárdságú acélból készülnek csavarozott és hegesztett kötéssel. Az oldalfalak kézzel mozgatható, hőszigetelő üvegezéssel ellátott panelekből állíthatóak össze, szükség szerinti hézagtömítésekkel. Az üvegház kiviteli tervének készítése során a hóterhet az üvegház használati módja szerint, a gépészeti kiviteli tervekkel összhangban kell készíteni. Az üvegház fedésén hózug, így többlet hóteher tud kialakulni. A hóteher értékét a szerkezetnek kell felvenni, vagy a hóteher leolvasztásával kell a hóteher hatását kiküszöbölni
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás M.2. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 2.1. A felhívás M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (üvegház db száma) – max. 5 db)  10
3 2.2. A felhívás M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (üvegház db száma) – max.5 db)  10
4 2.3. A felhívás M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata (üvegház db száma) – max.5 db)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú projekt
II.2.9) További információ:
Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
Irányadó jog: 2015, évi CXLIII tv.; 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései.
FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
Levelezési cím: 1118 Budapest, Muskotály u. 11.
e-mail cím: info@ceutender.eu

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02962 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Üvegház építés - VP-2-4.1.3.1.-16
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Holland Hungarian Greenhouses Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90076255
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 24. 1/16.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: witkampivan@gmail.com
Telefon: +36 306562605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24971348206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 961500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fűtésszerelés részfeladatok ellátása, villanyszerelés részfeladatok ellátása, öntöző rendszer szerelés részfeladatok ellátása,
tereprendezés részfeladatok ellátása, felelős műszaki vezető építési, épületgépészeti és építményvillamossági szakterüeten
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Holland Hungarian Greenhouses Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90076255
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 24. 1/16.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24971348206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges