Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6445/2019
CPV Kód:43210000-8
Ajánlatkérő:MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228567
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Veszprémi Brigitta
Telefon: +36 302837714
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Fax: +36 46532233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mentokft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mentokft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MENTO Kft. gépbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000358752019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43210000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság részére gépek beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MENTO Kft. gépbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43210000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében a MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság részére gépek beszerzése az alábbi mennyiségben:
tétel (fajta) sorszáma tétel (fajta) megnevezése mennyiség (db)
1. gumikerekes kotrógép 1 db
2. önjáró gréder 2D szintvezérléssel, forgó lézerrel 1 db
3. gumikerekes dömper 2 db
4. teleszkópgémes rakodógép keverőkanállal 1 db
5. lánctalpas dózer 3D szintvezérlő rendszerrel 1 db
6. gumihevederes kompakt rakodógép gréder adapterrel, aszfaltmaró adapterrel 1 db
7. lánctalpas midi kotrógép 1 db
8. rover egység 1 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, ezen túlmenően az 1., 2., 3., és a 4. tételek esetében műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére Ajánlatkérő köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: valamennyi tétel, nevesített áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni), azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével értelmezendő.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38 hrsz.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele). Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen meghatározott gyártmányú, típusú, vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja, a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. is figyelemmel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb műszaki jellemzői (minimum elvárástól való eltérés mértéke) az alábbi alszempontok szerint  40
2 2.1.1. Önjáró gréder motor teljesítmény min. 140 kW (kW) 10
3 2.1.2. Önjáró gréder kés tolóerő min. 100 kN (kN)  10
4 2.2.1. Lánctalpas dózer motor teljesítmény min. 120 kW (kW)  10
5 2.2.2. Lánctalpas dózer tolólap szélesség min. 3000 mm (mm)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Folytatás: AF.VI.3)17. pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek. alapján ATnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetére, valamint ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, AK kiemelten is felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (5) bek., a Kr. 3. §-a, a Kr. 15. § (1) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bek. továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére. Irányadó a Kbt. 69. § (11a) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlattevőnek (AT), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD IV. részében. AK felhívja a figyelmet a Kr. 3.§-ának rendelkezéseire.
A Kbt.69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hó-napban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (AK a sorban állás vagy ezzel igazoltan azonos tartalommal bíró szóhasználatot is elfogadja).
AK felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a Kr. 19. § (5) bek. alapján AT csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (földmunkagépek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az AT a P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcs.ban előírt alkalm.i követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek., továbbá a Kr. 19. § (3) és (7) bek. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (földmunkagépek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 250.000.000,- HUF összeget.
A P.1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg. A P.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlattevőnek (AT), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (AK) a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalm.i követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD IV. részében. AK felhívja a figyelmet a Kr. 3.§-ának rendelkezéseire.
A Kbt.69.§ (4)-(7) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bek. és Kr.21.§ (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr.22.§ (1)–(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat tartalmazza legalább:
• a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét,
• a szállítás tárgyát
• a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)
• a teljesítés kezdő és befejező idejét (év/hónap/nap pontossággal),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az AT a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának az AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalm.i követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.
Amennyiben AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelmények.
AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. továbbá a Kr. 24. § (1) bek. is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, legalább 5 db földmunkagép szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal (több szerződéssel is teljesíthető) amely(ek) magában foglalt(ak) legalább 1 db gréder vagy dózer szállítást.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett tétel(ek) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten.
- Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes tételek szerinti nettó vételár 20%-a.
- Jótállás: A leszállított eszközökre 12 hónap az adott tétel sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától
AK nem biztosítja előleg igénybevételének a lehetőségét.
Részszámlázás: tételenként max. 1 db részszámla.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.
Finanszírozás: ÉPÍTŐ-2.2018.2-2018-00004, Utófin., támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti.
Szerződést biztosító mellékköt-ek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az alkalm.i feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2) Értékelés módsz. - legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális pontszámot adja, a többi ajánlatra a pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki (KH útm. (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. ba)). AK a 2. r.sz. (jobb műszaki jellemző, minimum elvárástól való eltérés mértéke) 2.1.1-2.2.2 alsz. esetében a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális pontszámot adja, a többi ajánlatra a pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki (KH útm. (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. bb)). 2.1.1. önjáró gréder motor telj. az ISO 14396 vagy azzal egyenért., 2.2.1. lánctalpas dózer motor telj. az ISO 9249 vagy azzal egyenért. szabvány szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0,00 leg-rosszabb 100,00 legjobb érték. Részl: ADI.
3) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dok.szerint, mely tart.a megajánlott tételek leírását olyan részletességgel, hogy abból megáll. legyen az AK által előírt min.paramétereknek való megfelelés, továbbá a minőségi kritérium 2.1.1-2.2.2. alszempontjai tekintetében a gépek értékelésre kerülő műszaki paraméterei (AD. II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). Amennyiben az ajánlatban csatolt táblázat alapján a minőségi kritérium kapcsán értékelésre kerülő műszaki paraméter nem vagy nem egyértelműen állapítható meg, AK az értékelés során a minimális, 0,00 pontot adja. Kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint. Amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel AK-nek, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti AT részéről (gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást).
4) AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
5) Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft, teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén AK UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000004-09050039 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt AK rendelkezésére kell állnia. Részl.:AD I., I/9.
6) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont tekintetében (nemleges tartalommal is).
7) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bek.ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.:AD I., I/10.
8) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni!
9) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
11) Kbt.35.§ (8) bek. alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
Folytatás: a lenti VI.4.3.) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
További információk folytatása:
12) Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem a dok-ban meghat. műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza. Kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen.
13) AK a közbesz. elj.t elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ára, az EKRr. 11. § (9) bek.-re. A fájl formátum, melyet használva kell az ajánlatot benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf.
14) Az alkalm.i köv.eknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján is történhet.
15) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok elérését követően AK kéri, hogy az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa ajánlatkérőt az EKR rendszerben. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során – az adott esetben - nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud.
16) FAKSZ: dr. Geéb Klaudia, lajstromszám: 00414.
17) II.2.14) pont folyt.: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. AK a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. AK szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
18) A Kbt. 53. § (6) bek. és Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja a figyelmet, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. -módosítást, változásbejelentést) nyújtott be, fog benyújtani. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód vagy vált. bej. el nem fogadását, azt, ha a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá, olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra, a fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ugyanez irányadó amennyiben az eljárás eredménye kedvezőtlenebb támogatási intenzitást eredményez és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák