Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6462/2019
CPV Kód:39162000-5
Ajánlatkérő:Sárvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó intézmények KD szerint;Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó intézmények KD szerint;Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó intézmények KD szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28058854
Postai cím: Dózsa György Utca 14.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Viola István
Telefon: +36 95420218
E-mail: viola@cellkabel.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/sarvar
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000371832019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000371832019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanulói infrastruktúra beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000371832019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az eszközök 3 közbeszerzési részben kerülnek beszerzésre:
1. rész: Mobíliák: összesen 455 db bútor szállítása (asztalok, székek, laboratóriumi asztalok, szekrények, iskolai fehér táblák)
2. rész: Informatikai infrastruktúra: Összesen 188 db eszköz szállítása
3. rész: Oktatási eszközök: összesen 1138 db eszkök / anyag szállítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobíliák beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39160000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó intézmények KD szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: összesen 445 db bútor szállítása Ajánlatkérő által meghatározott telephelyekre.
tanári asztalok
tanári székek
szekrények
kerti pad
étkezőasztalok
A tényleges termékeket és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00095, EFOP-4.1.2-17-2017-00094
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Informatikai infrastruktúra beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30231310-3
39162000-5
48190000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó intézmények KD szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Összesen 188 db eszköz szállítása.
telepített nyelvi labor 18 fő részére
hangfalrendszer
digitális fényképező
notebook
dokumentum kamera
projektor
vezeték nélküli palatábla
interaktív tábla
interaktív feleltető rendszer
tabletek
nyomtató
A tényleges termékeket és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati rá / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00095, EFOP-4.1.2-17-2017-00094
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Oktatási eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162000-5
További tárgyak:39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó intézmények KD szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: összesen 1138 db eszkök / anyag szállítása
A beszerzés különösképpen, de nem kizárólagosan:
kalapács
kombinált fogó
demonstrációs készletek
derékszög
olló
mérőpaletták
gázfejlesztő készülék
labormérleg
molekulamodell készlet
védőkesztű
kémiai anyagok
ampermérő
A tényleges termékeket és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00095, EFOP-4.1.2-17-2017-00094
II.2.13) További információ Ajánlatkérő azért alkalmazza a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempontot mivel az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A tárgyi közbeszerzési részb

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi közbeszerzési részre vonatkozóan:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az EEKD nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó.[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés irányadó. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban ill. közbeszerzési részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) ill. (1a) a) pontja és 23. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlattevőnek a szerződést kötő másik fél által adott igazolással ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb befejezett referenciáit legalább az alábbi tartalommal:
Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap)
• ellenszolgáltatás összege, vagy a teljesítés mennyisége (közbeszerzési résznek megfelelően)
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladatását megelőző legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített referenciával, amely:
az 1. közbeszerzési részben összesen legalább 260 db oktatási célú bútor szállítását
a 2. közbeszerzési részben összesen legalább 1 db 12 fő részére telepített nyelvi labor rendszer szállítását
a 3. közbeszerzési részben összesen legalább 2.000.000,- Forint összegű oktatási segédanyagok szállítását
tartalmazza.
Ajánlatkérő a bemutatott, az ajánlattételi határidő lejártakor folyamatban lévő szerződés(ek)re vonatkozó referencia/referenciák vonatkozásában kizárólag a teljesítésigazolással elismert részteljesítéseket veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelmény több referenciával is teljesíthető
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
• késedelmi: késedelemmel érintett eszközök nettó ellenértékének 1%-a/nap, de max. 20%;
• meghiúsulási (a teljes szerződés esetén): a szerződés teljes nettó összértékének 20%-a.
A jótállás időtartama minimum 24 hónap, de ajánlattevő vállalása szerint több. (a jótállás, mint szerződés biztosító mellékkötelezettség a 3. közbeszerzési részre nem értelmezhető, az abban szereplő termékek esetén (ahol értelmezhető) a gyártó által biztosított jótállás irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő 30 % előleget biztosít.
Számla benyújtására teljesítési helyenként van lehetőség a szerződéstervezet szerint.
A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az eljárás utófinanszírozású. A támogatási intenzitás: 100,00%
A számla kifizetése magyar forintban történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő, és nem is teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlati biztosítékra vonatkozó információk megadása jelen mezőben karakterkorlát miatt:
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10047004-00336918-30005101 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati igazolást az EKR rendszerbe feltölti.
A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
Az ajánlati biztosíték közbeszerzési részenként azonos, tehát ha az Ajánlattevő több közbeszerzési részben tesz ajánlatot, abban az esetben valamennyi részhez szükséges az ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsátani. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges szerepeltetni az „ajánlati biztosíték” kifejezést és a közbeszerzési részt, amelyre vonatkozóan a gazdasági szereplő ajánlatot tesz.
Ajánlatkérő fokozottan felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésére, miszerint az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. [A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés]
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlati ár fordított arányosítás, többlet jótállás: egyenes arányosítás. Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) Részletek a dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 100000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10047004-00336918-30005101
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlát miatt lsd. a IV.1.4) Információ a tárgyalásról pontban.
VI.3.4 )
További információk: 1.FAKSZ: Krizmanich Gergely 00086
2.A Kbt. 75. § (2) e) nem alkalmazandó.
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli.
4. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza
5. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza
6. Projekttársaság létrehozása kizárt. (Kbt. 35. § (8) bekezdés)
7. AK hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. AK rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást rendel el, amennyiben AT az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása.
8. Kieg.táj. kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.
9. Felhívásban és a KD-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
10. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
11. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti adatok megadását.
12. Benyújtandó az AT, vagy az ajánlatban nyilatkozatot tevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) - 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti - aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya
13. A minősített szempontokhoz képest szigorúbb alk. feltételek. (M.1.)
Eljárási szabályok:
Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti szabályok alkalmazásával folytatja le. AK az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: -AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. –AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését. Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz AK valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. -AK a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegtáj iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás az ajánlattételhez szükséges. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a felhívásban szereplő határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az EKR-ben jelezte.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges