Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:7423/2019
CPV Kód:38341000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321;HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Canberra-Packard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Datalist Mérőrendszerek Kft.;Datalist Mérőrendszerek Kft.;Datalist Mérőrendszerek Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64944126
Postai cím: Bem Tér 18/C.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dombrádi Zsolt
Telefon: +36 52509200
E-mail: dombradi.zsolt@atomki.mta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egzotikus atommagfolyamatok kutatási eszközei
Hivatkozási szám: EKR000777632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38341000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Egzotikus magfolyamatok kutatásához használt LaBr3(Ce) és szilícium detektorok, valamint
hozzájuk kapcsolódó berendezések beszerzése” tárgyában indult eszközök és egy rendszer
beszerzése adásvételi szerződés keretében kerül sor azzal, hogy részenként külön-külön is, de egy pályázó több részre is nyújthat be pályázatot: 1.rész: „LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása” 2.rész: „Feszültségosztó gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-sokszorozóihoz” 3.rész: „Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása a LaBr3(Ce) detektorhoz” 4.rész: „DSSSD félvezető, helyzetérzékeny szilícium detektorok gyártása és szállítása” 5.rész: „A DSSSD detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika gyártása és szállítása” 6.rész: „A DSSSD detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő gyártása és szállítása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 178525000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38341000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15 db 3”x3” méretű LaBr3(Ce) detektor. A közbeszerzési eljárás folyamán megvásárolt berendezésekkel nagyon kis hatáskeresztmetszetű magfizikai folyamatot fogunk tanulmányozni. A vizsgált folyamat kis hatáskeresztmetszete miatt a gamma
detektorok optimális geometriáját Monte Carlo szimulációval határoztuk meg. Ezek szerint 15 darab 3”x3” méretű, henger alakú
szcintillátor detektor szükséges a tervezett kísérletek elvégzéséhez, melyek szükséges energiafeloldása: ≤3% @ 662 keV. A detektor anyaga LaBr3 egykristály 5% Ceriummal dopolva 16 ns lecsengési idővel, kiváló linearitással. A gamma sugárzások közötti koincidencia pontos ismerete szükségessé teszi az igen jó időfeloldást. Ezért a detektorok koincidencia feloldási idejére vonatkozó előírásunk: TCRT ≤ 0.5 ns @ 511 keV. Fénykibocsátása ~63 foton/keV, a sűrűsége 5.08 g/cm3. A kibocsátott fény hullámhossza a maximumnál 380 nm. A LaBr3(Ce) kristály közvetlenül csatlakozzon a 3.5”-os PMT-hez. A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A dokumentációban lévő műszaki leírás 1. része tartalmazza az áruval szemben támasztott részletes követelményeket. A jótállás kötelezően vállalandó időtartama a szállítástól számított 24 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát benyújtani: ajánlatkérő a nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-át előlegként biztosítja, a fennmaradó 70 %-ot az áru szállítására figyelemmel fizeti meg végszámla ellenében. Az Ajánlatkérő a kifizetett előleggel a végszámlában számol el. Az Ajánlatkérő előleg biztosítékot kér az előleg kifizetését megelőzően az előleggel egyező összegben Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az árú konkrét típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016- 00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek alapján.

II.2.1)
Elnevezés: Feszültségosztó gyártása és szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
15 db feszültségosztó a LaBr3(Ce) detektorok fotoelektron-sokszorozóihoz. A fenti áruk kifejezetten a LaBr3(Ce) detektorok
működését biztosító elektronikai egységek. A feszültségosztók a fotoelektron-sokszorozó működéséhez szükséges feszültségeket állítják elő. A sorba kapcsolt ellenállásokkal kialakított feszültségosztó henger alakú fém házban legyen. A ház átmérője: 64±0.3 mm, hossza: 38±0.5 mm. A feszültségosztó teljes ellenállása: 4 MΩ. A feszültségosztóban a katódhoz közeli két ellenállás értéke 2.061- szerese a többi ellenállásénak. Feszültségszűrő kapacitás: 4.7 nF. A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is.Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A műszaki specifikációt a dokumentációban lévő műszaki leírás 2. része tartalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A jótállás kötelezően vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 12 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja , hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az árú konkrét típus megjelölését és a származási helyét. A dokumentációban lévő műszaki leírás
tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 24 csatornás nagyfeszültségű tápegység. A fenti áruk kifejezetten a LaBr3(Ce) detektorok számára szükséges 24 csatornás
nagyfeszültségű táplálást biztosítja a következő specifikációval: csatornánkénti feszültségállítás, SHV koaxiális kimeneti csatlakozó, negatív polaritás, 0-(-3) kV kimeneti feszültség, 500-600 μA kimeneti áram, max. output áram 1mA, feszültség és áram monitor csatornánként, zaj a 10-1000 Hz között <20 mV, 1000 Hz felett <10 mV . A beszerzés magában foglalja az eszköz helyszínre szállítását . A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra , tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A műszaki specifikációt a dokumentációban lévő műszaki leírás 3. része tartalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A jótállás kötelezően vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 24 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja , hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az áru konkrét típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 Pótalkatrész biztosítására szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: DSSSD félvezető helyzetérzékeny szilícium detektor
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38341000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 7 db 49.5x49.5 mm2 aktív felületű helyzetérzékeny, teljesen kiürített rétegű, kétoldalasan (mindkét oldalon 32-szeresen) csíkozott Si (DSSSD) detektor, - 7 db 24.5x24.5 mm2 aktív felületű helyzetérzékeny, teljesen kiürített rétegű, kétoldalasan (mindkét oldalon 24- szeresen) csíkozott Si (DSSSD) detektor. A fenti áruk a vizsgálni tervezett magreakcióból kilépő elektronok, illetve pozitronok repülési irányának meghatározására szolgálnak. A kutatásaink során a lehető legnagyobb szögfeloldás szükséges, ezért a helyzetérzékeny DSSSD detektoroknak a lehető legjobb pozíciófeloldásúnak kell lennie. Két, különböző specifikációjú DSSSD detektort tartalmazó detektor „réteget” tervezünk használni. A két típusú detektornál a csíkok szélessége 1.5 mm ill. 1 mm, a tokozás mérete 60x70 mm ill. 40x90 mm, a csatlakozó mérete 2x34 pin (IDC, 90o) ill. 2x26 pin (IDC), a Si vastagság 500 mm ill. 300 mm. A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/ azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A dokumentációban lévő műszaki leírás 4. része tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. A jótállás kötelezően vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 12 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az áru konkrét típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 24 db, egyenként 32 csatornás jelformáló és -feldolgozó elektronika (multiplexer). A fenti áruk kifejezetten a DSSSD helyzetérzékeny szilícium detektorok jeleinek formálására és feldolgozására szolgáló előerősítő berendezések gyors jelformáló diszkriminátorral egybeépítve: 5.5 keV zajszint a Si detektorokhoz (+0.064 keV/pF), időzítő erősítő: 22 ns integrálási időállandó, 100 ns differenciálási időállandó, a DSSSD csatolófelületének megfelelő bemenet maximum kapacitása: 100 pF, multiplexelt kimenet, 750-800kHz / adatbusz terhelhetőség, kimeneti feszültség: 0-8V . A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A dokumentációban lévő műszaki leírás 5. része tartalmazza az árukkal szemben támasztott részletes követelményeket. A jótállás kötelezően vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 36 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az árú konkrét típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 Pótalkatrész biztosítására szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38340000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: MTA Atommagkutató Intézet (4026 Debrecen, Bem tér 18/c)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 1db VME keret 19"x 4U keret 8 darab aljzattal 160mm VME kártya számára, - 1 db 1-egység széles VME 6U VME Master VME
vezérlő, - 2 db 32 csatornás 1-egység széles VME 6U TDC egység, - 2 db 32 csatornás 1-egység széles VME 6U ADC egység, - 3 db 16 csatornás 1-egység széles VME 6U CFD egység, - 1 db 24 csatornás 1-egység széles VME 6U gyors jelerősítő, - 4 db LEMO input kábel adapter az ADC-khez az ADC egységeket gyártó specifikációi szerint, - 4 db LEMO input kábel adapter a TDCk-hez a TDC egységeket gyártó specifikációi szerint. A fenti áruk a sok-komponensű DSSSD detektorrendszerből származó igen nagyszámú elektronikus jelek digitalizálására, koincidencia feltételeinek meghatározására és az adatok rögzítésére szolgáló, sok egységből álló berendezés részei,. A beszerzés magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy származásra, vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. A megfelelést, illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A
műszaki specifikációt a dokumentációban lévő műszaki leírás 6. része tartalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű eszköz/gép/berendezés ajánlható meg. A jótállás kötelezően vállalandó időtartama az üzembe helyezéstől számított 24 hónap. A nyertes ajánlattevő jogosult az alábbiak szerint számlát benyújtani: az Ajánlatkérő az áru szállítására figyelemmel a teljes ellenérték 100 %-t kifizeti a végszámla ellenében. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban fel kell tüntetni az áru konkrét típus megjelölését és a származási helyét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljes körű jótállás időtartama (hónap) 10
2 Pótalkatrész biztosítására a szállítás napjától kezdődően vállalt határidő (év) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00034
II.2.14) További információ:
Az ajánlatokat HUF-ban kell megadni. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a dokumentációban részletezettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 196 - 442820
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: LaBr3(Ce) detektorok gyártása és szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Canberra-Packard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76656086
Postai cím: Pannonhalmi Út 35/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: t.owczarek@cpce.net
Telefon: +36 205559273
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 151476000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 160644000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Feszültségosztó gyártása és szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Datalist Mérőrendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70088166
Postai cím: Konkoly-Thege Út 29-33. 6. épület, 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: info@datalist.hu
Telefon: +36 703289532
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 926000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 944000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Nagyfeszültségű tápegység gyártása és szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Datalist Mérőrendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70088166
Postai cím: Konkoly-Thege Út 29-33. 6. épület, 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: info@datalist.hu
Telefon: +36 703289532
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1986000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2277000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: DSSSD félvezető helyzetérzékeny szilícium detektor
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 018512 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Detektorokhoz csatlakozó jelformáló elektronika
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 018512 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Detektorhoz csatlakozó elektronikai adatgyűjtő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Datalist Mérőrendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70088166
Postai cím: Konkoly-Thege Út 29-33. 6. épület, 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: info@datalist.hu
Telefon: +36 703289532
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14660000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás során az alábbi ajánlattevők ajánlatai érkeztek még be:
Közbeszerzés 1. része: Gamma Műszaki Zártkörű Részvénytársaság, (1097 Budapest, Illatos út 9. ) adószám: 10923160243
Közbeszerzés 4. és 5. része: Datalist Mérőrendszerek Kft. (Budapest, Konkoly-Thege Út 29-33. 6. épület, 140.) adószám: 262420192431121
Közbeszerzés 4. és 5. része tekintetében az eredménytelenség oka: Az eredménytelenség oka a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja, mert a benyújtott egyetlen ajánlat meghaladja a – a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)