Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7906/2019
CPV Kód:45421100-5
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:BKV Zrt. Száva Járműfenntartó Üzem 1091 IX. ker. Üllői út 197-199.;BKV Zrt. Szépilona villamos kocsiszín, 1021 Budapest, Budakeszi út 9-11.;BKV Zrt. Zách utcai Autóbusz-Trolibusz járműtelep, 1101 Bp. Zách utca 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;Csízió-Stúdió Építési Kft;Csízió-Stúdió Építési Kft
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna
Telefon: +36 14616500
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyílászárók cseréje a BKV Zrt. egyes telephelyein (TB-162/18)
Hivatkozási szám: EKR000393052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45421100-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyílászárók cseréje a Száva, Szépilona és Zách utcai telephelyeken az alábbi részajánlat-tételi lehetőségekkel:
1. rész: Nyílászárók cseréje a Száva irodaépületben és kocsiszínben
2. rész: Nyílászárók cseréje a Szépilona kocsiszínben
3. rész: Nyílászárók cseréje a Zách utcai telephelyen
Teljes mennyiség: a II.2.4. pontban foglaltak szerint.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 46. § (3) bekezdés alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
Az I.4. pontja azért került kitöltésre, mert enélkül a rendszer nem engedte a felhívást megküldeni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 320118277 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyílászárók cseréje a Száva kocsiszínben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: BKV Zrt. Száva Járműfenntartó Üzem 1091 IX. ker. Üllői út 197-199.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: Fa-, műanyag és fém nyílászárók cseréje a Száva Járműfenntartó Üzemben (irodákban és a kocsiszínben)
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes mennyiségeket és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza
Ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki alkalmasság M2. pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakterületen jogosultsággal szerepeljenek a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget az a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell
• az értékelési szempont alapján, a nyílászárók U értékek mértékéről,
• az általa vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb, mint 24 hónap,
• hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését,
• hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 5 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a hibát a hibaszemlét követően megállapított és Ajánlatkérő által elfogadott határidőn belül kijavítja,
• hogy kötelezettséget vállal arra, hogy - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - legalább 20 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény összeghatárokat elérő értékű felelősségbiztosítást köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti,
• hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű a felhívás jelen pontjában meghatározott jogosultsággal szerepel, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fog a kamarai névjegyzékben,
• hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény szerint, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel vagy nyertessége esetén vállalja, hogy a szerződés megkötésének időpontjára a névjegyzékben szerepelni fog,
• hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• hogy Ajánlatkérő honlapján (www.bkv/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
A nyilatkozat az útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás (legalább 24, legfeljebb 48 hónap) 16
2 U értéke a műanyag és fa ablakoknak (legfeljebb 1,15W/m2K) 8
3 U értéke a fém ablakoknak (legfeljebb 1,4 W/m2K) 2
4 U értéke az ajtóknak (legfeljebb 1,45 W/m2K) 2
5 U értéke a kapuknak (legfeljebb 2 W/m2K) 2
  Költség szempont –
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felsőhatára: 1-10.
Módszer: 1. szempont: pontozás, 2., 3., 4., 5., 6. szempont: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az útmutatóban történik.

II.2.1)
Elnevezés: Nyílászárók cseréje a Szépilona kocsiszínben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: BKV Zrt. Szépilona villamos kocsiszín, 1021 Budapest, Budakeszi út 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: Fém nyílászárok cseréje a Szépilona villamos kocsiszínben és a szociális épületben
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes mennyiségeket és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza
Ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki alkalmasság M2. pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakterületen jogosultsággal szerepeljenek a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget az a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell
• az értékelési szempont alapján, a nyílászárók U értékek mértékéről,
• az általa vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb, mint 24hónap,
• hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését,
• hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 5 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a hibát a hibaszemlét követően megállapított és Ajánlatkérő által elfogadott határidőn belül kijavítja,
• hogy kötelezettséget vállal arra, hogy - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - legalább 20 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény összeghatárokat elérő értékű felelősségbiztosítást köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti,
• hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű a felhívás jelen pontjában meghatározott jogosultsággal szerepel, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fog a kamarai névjegyzékben,
• hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény szerint, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel vagy nyertessége esetén vállalja, hogy a szerződés megkötésének időpontjára a névjegyzékben szerepelni fog,
• hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• hogy Ajánlatkérő honlapján (www.bkv/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
A nyilatkozat az útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás (legalább 24 hónap, legfeljebb 48 hónap) 16
2 U értéke a fém ablakoknak (legfeljebb 1,4 W/m2K 14
  Költség szempont –
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felsőhatára: 1-10.
Módszer: 1. szempont: pontozás, 2., 3. szempont: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetése az útmutatóban történik.

II.2.1)
Elnevezés: Nyílászárók cseréje a Zách utcai telephelyen
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: BKV Zrt. Zách utcai Autóbusz-Trolibusz járműtelep, 1101 Bp. Zách utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség: Fém- és műanyag nyílászárók cseréje a Zách utcai Autóbusz-Trolibusz járműtelepen (irodaépület, öltöző, fürdő és hőközpont, műhelycsarnok, szerelőcsarnok, 100-as raktár)
A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes mennyiségeket és műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek és az árazatlan költségvetés tartalmazza
Ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki alkalmasság M2. pontjában meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű MV-É felelős műszaki vezető magasépítési szakterületen jogosultsággal szerepeljenek a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget az a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell
• az értékelési szempont alapján, a nyílászárók U értékek mértékéről,
• az általa vállalt jótállási határidőről, amely nem lehet kevesebb, mint 24hónap,
• hogy a jótállási határidő alatt történő meghibásodás esetén vállalja a meghibásodásból eredő károk megtérítését,
• hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 5 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a hibát a hibaszemlét követően megállapított és Ajánlatkérő által elfogadott határidőn belül kijavítja,
• hogy kötelezettséget vállal arra, hogy - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - legalább 20 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény összeghatárokat elérő értékű felelősségbiztosítást köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti,
• hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű a felhívás jelen pontjában meghatározott jogosultsággal szerepel, vagy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fog a kamarai névjegyzékben,
• hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény szerint, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel vagy nyertessége esetén vállalja, hogy a szerződés megkötésének időpontjára a névjegyzékben szerepelni fog,
• hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• hogy Ajánlatkérő honlapján (www.bkv/hu/adatvedelmi tajekoztatas beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.
A nyilatkozat az útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás (legalább 24 hónap, legfeljebb 48 hónap) 16
2 U értéke a műanyag ablakoknak (legfeljebb 1,15 W/m2K) 8
3 U értéke a fém ablakoknak (legfeljebb 1,4 W/m2K) 2
4 U értéke az ajtóknak (legfeljebb 1,45 W/m2K) 2
5 U értéke a kapuknak (legfeljebb 2 W/m2K) 2
  Költség szempont –
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felsőhatára: 1-10.
Módszer: 1. szempont: pontozás, 2., 3., 4., 5., 6. szempont: fordított arányosítás
A módszerek részletes ismertetés az útmutatóban történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TB-162/18/1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyílászárók cseréje a Száva kocsiszínben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14481835
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: tinvest@invitel.hu
Telefon: +36 62468945
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62468945
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92771929
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyílászáró beépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14481835
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234206

Hivatalos név: LEINER BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25702631
Postai cím: Füstifecske Utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10936791242

Hivatalos név: Led Reform Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87911194
Postai cím: Vámház Utca 24.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25180350220

Hivatalos név: Artemisz & Sofia Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23659182
Postai cím: Szépvölgyi Út 41
Város: Budapest, III.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24868167241

Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

Hivatalos név: Megépít-Felújít Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73026161
Postai cím: Béke Tér 7. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24264020241

Hivatalos név: Centurio Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85160556
Postai cím: Kisviola Utca 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10444346243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TB-162/18/2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyílászárók cseréje a Szépilona kocsiszínben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csízió-Stúdió Építési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33082260
Postai cím: Kisfaludy Utca 15
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: csiziokft@gmail.com
Telefon: +36 204664008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13218290213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 149000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 107690580
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyílászáró beépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14481835
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234206

Hivatalos név: Magyar-Ép Holding Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98460656
Postai cím: Bocskay u 85
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24784676213

Hivatalos név: Csízió-Stúdió Építési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33082260
Postai cím: Kisfaludy Utca 15
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13218290213

Hivatalos név: Led Reform Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87911194
Postai cím: Vámház Utca 24.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25180350220

Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

Hivatalos név: Megépít-Felújít Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73026161
Postai cím: Béke Tér 7. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24264020241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: TB-162/18/3 Rész száma: 3 Elnevezés: Nyílászárók cseréje a Zách utcai telephelyen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csízió-Stúdió Építési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33082260
Postai cím: Kisfaludy Utca 15
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: csiziokft@gmail.com
Telefon: +36 204664008
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13218290213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 149000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 119655768
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyílászáró beépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14481835
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234206

Hivatalos név: Magyar-Ép Holding Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98460656
Postai cím: Bocskay u 85
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24784676213

Hivatalos név: Led Reform Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87911194
Postai cím: Vámház Utca 24.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25180350220

Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

Hivatalos név: Megépít-Felújít Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73026161
Postai cím: Béke Tér 7. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24264020241

Hivatalos név: Csízió-Stúdió Építési Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33082260
Postai cím: Kisfaludy Utca 15
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13218290213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges