Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7951/2019
CPV Kód:50420000-5
Ajánlatkérő:Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Teljesítés helye:1096 Budapest, Haller u. 29.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40904214
Postai cím: Haller Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Tiborné
Telefon: +36 12998155
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Fax: +36 12998155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kardio.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462532019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462532019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyes nagyért.orvostech.berend.üzemben tart.
Hivatkozási szám: EKR000462532019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50420000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Intézet összesen 941 darab nagyértékű orvostechnikai berendezéseinek üzembetartása (kis-és nagyjavítása alkatrészellátással, tervszerű megelőző karbantartása, időszakos felülvizsgálatok, hitelesítések, kalibrálások elvégzése) és a hozzá szükséges fogyóanyagoknak 36 hónapon keresztül történő biztosítása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyes nagyért.orvostech.berend.üzemben tart.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50420000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Intézet összesen 941 darab nagyértékű orvostechnikai berendezéseinek üzembetartása (kis-és nagyjavítása alkatrészellátással, tervszerű megelőző karbantartása, időszakos felülvizsgálatok, hitelesítések, kalibrálások elvégzése) és a hozzá szükséges fogyóanyagoknak 36 hónapon keresztül történő biztosítása.
A részajánlattétel kizárásának indoka: A gazdaságossági - és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzési teljes mennyiség egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és Ajánlatkérő elvárásaival. Ajánlatkérő a karbantartandó berendezéseit a korábbiakban már csoportosította, amelyekre több részes uniós nyílt eljárást folytatott le. A korábbi eljárásban a részekre bontás során Ajánlatkérő a nagyértékű berendezéseket egy külön csoportba látta szakmailag indokoltnak elkülöníteni, amelyre egy külön eljárási részben biztosította a részajánlattételt. Jelen eljárás a korábbi eljárás 3. részének (nagyértékű berendezések) megismételt eljárása, tekintettel arra, hogy a korábbi eljárás 3. részében – nem támogató tartalmú tanúsítvány miatt – a szerződés nem lépett hatályba. Ekképpen azonban a nagyértékű orvostechnikai berendezések további részekre bontása jelen eljárásban már gazdaságilag, szakmailag ésszerűtlen és nem indokolt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt üzembiztonság átlagos mértéke az 1. sz. melléklet 10 évnél idősebb készülékek esetén (min 95 %-max. 99 %) 5
2 Vállalt üzembiztonság átlagos mértéke az 1. sz. melléklet 10 évnél fiatalabb készülékek esetén (min 95 %-max. 99 %) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontok
Ár kritériumához:
A Felolvasólapon az egy havi nettó ajánlati vállalási árát kell feltüntetni, amely az értékelés alapját képezi!
Az ajánlati árat nettó HUF összegben, egész számban (tizedesjegy nélkül) kell megadni, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
1. Előzetesen igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. §(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
2. Utólagos igazolás:
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-ka) és kc)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az Alkr. 8. §, 10.§, 12-16. § szerint kell igazolnia, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan be kell mutatnia - elektronikus űrlap kitöltésével - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosa nevét és lakóhelyét az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Irányadó a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdése, a Kbt. 74.§ (1) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §- a.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a vállalt üzembiztonságot vagy átlagos üzembiztonságot az éves kiértékelés szerint nem teljesíti, akkor minden nem teljesített százalék után az egy évre eső nettó vállalkozói díj 5%-a összegű kötbér illeti meg Ajánlatkérőt.
Ajánlatkérő a hibaelhárítás szerződés tervezetben rögzített késedelmes megkezdése esetén minden késedelmes megkezdett 60 perc után 100.000 Ft összegű kötbért érvényesíthet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti (orvostechnikai eszközök javítására-karbantartására vonatkozó) szolgáltatás nyújtásait.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— a szolgáltatás mennyiségét (darabszám),
— a teljesítés helyét,
— a teljesítés idejét [kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban],
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakember megnevezése, végzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akit ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó:
— A szakember önéletrajza, a végzettség és a szakmai gyakorlat bemutatásával,
— Iskolai végzettség dokumentuma(i),
— A szakember megjelöléséről szóló ajánlattevői nyilatkozat
— A szakember – a szerződés teljes időtartamára vonatkozó – rendelkezésre állásra vonatkozó, saját kezűleg aláírt, eredeti nyilatkozata.
Ajánlatkérő csak a teljes hónapokat veszi figyelembe. Teljes hónap a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig terjedő időtartam. Ajánlatkérő tört hónapot nem vesz figyelembe.
M/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerint nyújtsa be a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását.
Az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (7) (9), és (11)-(12) bekezdéseiben foglaltak, a Kbt. 69. § (4)-(7), (9), (11)-(11a) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2-7.§-ában foglaltak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, tehát Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész alfa pontjának kitöltését.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Folytatás az alkalmasság minimumkövetelményei pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pont folytatása:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A benyújtott dokumentumok alakiságára irányadó a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 47. § (2) és (2a) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 660 darab orvostechnikai eszköz javítására-karbantartására vonatkozó referenciával.
Az előírt referencia követelmények több szerződésből is teljesíthetőek.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 2 fő gyengeáramú (1 felső és 1 fő minimum középfokú) végzettségű, min. 24 hónap orvostechnikai eszközök javítása-karbantartása területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik orvostechnikai eszközök szerviz tevékenységére kiterjedő MSZ ISO 9001, 14001:2015, MSZ EN ISO 13485:2012 minőségirányítási rendszerrel, illetőleg azzal egyenértékű minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatásával.
Ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, elszámolás és kifizetések pénzneme magyar forint. Megrendelő vállalkozói díjat havonta egyenlő részletekben Vállalkozó által hó 5-ig kiállított számla alapján, a Vállalkozó számlájára átutalással fizeti meg a Kbt. 135.§(1) és (5)-(6) bek. szerint, valamint a Ptk. 6:130. § -ban foglaltakat az 1997.évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) bekezdése szerinti eltéréssel alkalmazva a számla kézhezvételtől számított 60 napon belül.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Vállalkozó számláján az összeg megjelenik.
Késedelmi kamat Ptk. szerint. Vállalkozó kötelezettségei biztosítékaként az egy évre eső nettó vállalkozói díja 3 %-a összegű teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) a) szerinti valamelyik formában. A rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 40. § 41. § 41/A. § 41/B. § és 41/C. §-a, valamint az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Ajánlatkérő nem vállal továbbá felelősséget az EKR rendszer esetleges meghibásodásaiból, ideértve azon esetet is, amennyiben az EKR nem küld automatikus üzenetet az ajánlattevő regisztrált e-mail címére az egyes eljárási
cselekményekről.
3. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
4. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az ajánlatot a Kbt. 68. § és az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, valamint az ajánlat nem megfelelő helyre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
5. Hivatkozással a 321/2015.(X.30.) Kormr. 30.§ (4) bek-re, a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra, az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2., M.3. pontja.
6. Az ajánlathoz csatolandó vagy elektronikusan hozzáférhetővé teendő dokumentumokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
7. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.3) További információk pont folytatása:
8. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást rendel el.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, különösen akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható..
10. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja (legjobb ár-érték arány). Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatok értékelésének módszere az ár részszempont esetében a fordított arányosítás, a minőségi részszempontok esetében az arányosítás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek ismertetésre.
11. A IV.2.6) pontban rögzített 2 hónapos időtartam 60 naptári napnak felel meg.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pető Koppány (lajstromszáma: 01005)
13. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
17. Nyilatkozzon ajánlattevő, hogy nyertessége esetén a feladat ellátásához szükséges műhelyt saját költségén kialakítja. Ajánlatkérő a műhelyhez nem biztosít helyiséget. Nyilatkozzon továbbá ajánlattevő, hogy nyertessége esetén az alkalmasság körében bemutatott szakemberekből szervíz csoportot hoz létre, akik ellátják a szerződésben vállalt feladatokat.
18. Nyilatkozzon ajánlattevő, hogy nyertessége esetén olyan elektronikus bejelentés rögzítő, feladat nyilvántartórendszert működtet, amelyhez Ajánlatkérőnek 365x24 órában hozzáférést biztosít, amely Ajánlatkérő kórházi mellékeiről 24 órán keresztül ingyenesen hívható.
19. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a szerződés tárgyát képező orvosi berendezések, műszerek javítására, szervízelésére is kiterjedő, a szerződés teljes időtartamát lefedő olyan összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek minimális kártérítési összege 50.000.000,- Ft/év és legalább 25.000.000,- Ft/káresemény és köteles azt a szerződés időtartama alatt fenntartani. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
20. Az üzembiztonság számításához kapcsolódó módszertant a szerződés tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák