Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8060/2019
CPV Kód:51540000-9
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes ajánlattevő műhelye a beavatkozás jellegétől függően.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506032019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506032019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Aszfaltmaró és aszfaltterítő gépek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000506032019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51540000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés ajánlatkérő jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 8 db saját tulajdonú Wirtgen típusú aszfaltmaró gép és 5 db saját tulajdonú Vögele típusú aszfaltterítő gép karbantartására, javítására, valamint a javítástól független alkatrészellátás biztosítására a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig. A karbantartási és javítási szolgáltatásokat, továbbá ajánlatkérő által a javítástól függetlenül igényelt alkatrészek beszerelését a beavatkozás jellegétől függően ajánlatkérő mérnökségi telephelyén vagy a nyertes ajánlattevő által biztosítandó műhelyben kell elvégezni, eseti megrendelés alapján. A járművek szállítása minden esetben ajánlatkérő feladata és költsége. A részletes feladatleírást a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 119600000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Aszfaltmaró és aszfaltterítő gépek karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
További tárgyak:34913000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mérnökségeinek telephelyei vagy nyertes ajánlattevő műhelye a beavatkozás jellegétől függően.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés ajánlatkérő jogszabályokban meghatározott országos közútfenntartási feladatainak ellátásához szükséges 8 db saját tulajdonú Wirtgen típusú aszfaltmaró gép és 5 db saját tulajdonú Vögele típusú aszfaltterítő gép karbantartására, javítására, valamint a javítástól független alkatrészellátás biztosítására a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig tartó határozott időtartam lejártáig. A karbantartási és javítási szolgáltatásokat, továbbá ajánlatkérő által a javítástól függetlenül igényelt alkatrészek beszerelését a beavatkozás jellegétől függően ajánlatkérő mérnökségi telephelyén vagy a nyertes ajánlattevő által biztosítandó műhelyben kell elvégezni, eseti megrendelés alapján. A járművek szállítása minden esetben ajánlatkérő feladata és költsége. A részletes feladatleírást, a gépek pontos típusát, a műszaki követelményeket, a nyertes ajánlattevő által biztosítandó műhellyel és műszaki felszereltséggel kapcsolatos elvárásokat, továbbá ajánlatkérő mérnökségi telephelyeinek címét a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2 követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata útjavítás gépeinek javítása területén (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 119600000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben AK a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.6) pontban írt keretösszeget nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról AK a nyertes AT-t haladéktalanul írásban értesíti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontosítása: a képzett nettó ajánlati árat (HUF) a kiadott Ártáblázat és az Alkatrészlista beárazásával kell megadni. A két táblázatban az Összesített kedvezményes alkatrészár (nettó HUF) meg kell, hogy egyezzen. A felolvasólapon az Ártáblázatban szereplő Képzett nettó ajánlati árat kell szerepeltetni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben írt kizáró okok (KO) bármelyike fennáll, ajánlatkérő (AK) kizárja azt az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki az előírt KO-k hatálya alá tartozik, vagy a KO az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a GSZ köteles a KO-k fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT-nek, valamint - az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ igénybe vétele esetén - valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön EEKD-ba foglalt nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a GSZ egyrészt nyilatkozik arról, hogy a KO-k nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti KO-k hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges csatolnia, ha a szerződés teljesítéséhez nem kíván AV-t igénybe venni.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a KO-k, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A GSZ által ajánlatában - az AK erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat AK figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-ben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására.
AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott KO-k hatálya alá. A Kr. 2-11.§-a megfelelően irányadó.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a KO-kra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 12-16. §-aiban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (gépjavításból és/vagy gépkarbantartásból és/vagy alkatrészellátásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
AK a Kbt. 67. § (2) bek. és a Kr. 2. § (5) bek. alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az EEKD IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, a részletes információk megadását nem kéri. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (8), (11) bek-ei és a Kr. 19. § (3), (7) és (10) bek-ei is értelemszerűen irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (gépjavításból és/vagy gépkarbantartásból és/vagy alkatrészellátásból) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 85 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1 A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásait a Kr. 22.§ (1) bek. a) vagy b) pontjában írt módon. A Kr. 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye (címe),
- a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az előírt minimumkövetelményeknek való megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen, kérjük megadni az aszfaltmaró és/vagy aszfaltterítő gép gyártmányát, típusát is,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem).
AK felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 21/A. §-a alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A részteljesítés igazolására a Kr. 22.§ (4) bekezdése irányadó. A referencia igazolás vagy nyilatkozat elfogadása tekintetében a Kr. 22.§ (5) bekezdése is irányadó.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT csatolja nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél benyújtásával, a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
AK a Kbt. 67. § (2) bek. és a Kr. 2. § (5) bek. alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az EEKD IV. részében a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, a részletes információk megadását nem kéri. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása kizárólag az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek-ei és a Kr. 24. § (1) bek-e is értelemszerűen irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan az AT, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 5 db aszfaltmaró és/vagy aszfaltterítő gép javítására és/vagy karbantartására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
M.2 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább középfokú műszaki végzettséggel és útjavítás gépeinek javítása területén legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Ajánlatkérő legalább középfokú műszaki végzettség alatt a következőt érti és fogadja el: gépészeti szakirányú szakmunkás bizonyítvány plusz érettségi vagy gépészeti szakirányú szakközépiskolai végzettség vagy gépészeti szakirányú technikusi végzettség vagy felsőoktatásban szerzett gépészeti szakirányú végzettség (főiskola, egyetem). A párhuzamosan végzett munkák csak egyszer számítanak bele a szakmai tapasztalat idejébe!
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A vállalkozási keretszerződés pénzügyi fedezetét AK 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Nyertes AT eseti megrendelésenként 1 db számla benyújtására jogosult, melynek kötelező melléklete az AK vállalatirányítási rendszerében (SAP) kiállított pénzügyi teljesítés igazolás (PTI). Az ellenszolgáltatás kifizetése során a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. irányadó. AK a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében AK előírt e-mail címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén nyertes AT-t a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
Nyertes AT kötbér fizetésére köteles az eseti megrendelés késedelmes teljesítése és a szerződés meghiúsulása esetén, továbbá jótállási kötelezettség és kellékszavatosság terheli. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az AK és a GSZ-ek között az eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban, elektronikus úton történik. Az AT-nek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban és a beárazott Ártáblázatot és Alkatrészlistát excel formátumban is.
2. AK a IV.2.6) pont előírását pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bek.-ére.
3. AK az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és III.1.3) M1-M.2 pontjában meghatározott követelményt a Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
4. AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli. Ponthatár: 0-10-ig. A Képzett nettó ajánlati ár (HUF) alátámasztására AT nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott Ártáblázatot, beárazva. A Képzett nettó ajánlati ár (HUF) részét képező Összesített kedvezményes alkatrészár (nettó HUF) alátámasztására AT nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott Alkatrészlistát, beárazva. Mindkettőt az előírt tartalommal szükséges kitölteni, csatolni a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen/meghatalmazott által aláírva és excel formátumban is be kell nyújtani.
5. AT-nek az Ártáblázat és az Alkatrészlista valamennyi tételére ajánlatot kell tennie, az ajánlati érték egyik tétel esetében sem lehet „0” HUF, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. „0” % kedvezmény megajánlása az egységárból megengedett.
6. Az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltak szerint.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bek.-ei szerint, nemleges esetben is.
8. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
9. A Kbt. 71.§ (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles minimum 50 000 000 HUF/év és minimum 5 000 000 HUF/káresemény mértékű olyan felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a meghatározott mértékre kiterjeszteni, amelynek alapján a biztosító megtéríti AK mindazon kárait, amelyért nyertes AK a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
11. AK szerződéses feltételként írja elő, hogy nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen Magyarország területén a műszaki leírásban előírtaknak megfelelő javítóműhellyel, valamint a műszaki leírásban előírt műszaki felszereltséggel. A feltételek nem teljesítése a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján.
12. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.-ében foglaltakat.
14. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
15. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gépek tervezett karbantartását és nem tervezhető javítását, alkatrészellátását összehangoltan, ajánlatkérő alapfeladatainak ellátását nem veszélyeztető módon és határidőkkel, egységes technológia alapján kell végezni, mely több vállalkozó útján nem lenne biztosítható.
16. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
Részletek a dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák