Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8067/2019
CPV Kód:45213312-3
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győr PAMOK parkolólemez
Hivatkozási szám: EKR000424172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213312-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés PAMOK – Győr közcélú parkolási infrastruktúrájának fejlesztése keretében parkolólemez, ideiglenes parkoló és belső parkoló kivitelezésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2295100731 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés PAMOK
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213312-3
További tárgyak:45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 9024 Győr, Vasvári P. u, 4125/2 hrsz; Győr, 4127/5 hrsz és 4121/14, 4121/10, 4121/13 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Parkolólemez: engedélyköteles, engedély rendelkezésre áll
Az építés helye: 9024 Győr, Vasvári P. u, 4125/2 hrsz
A telek területe: 22.482 m2
Tervezett nettó alapterület: 11414,72 m2 (fszt: 3818,76m2, em.: 3768,91 m2, tetősz.: 3827,05 m2)
A tervezett építménymagasság: 6,92 m
Monolit vasbeton szerkezetépítés: több mint 3000 m3 beton bedolgozásával.
Tervezett parkolószám a parkolólemezben: 359 db
Tervezett parkolószám a telken: 560 db – melyből 12 db mozgáskorlátozott parkolóhelyA telek Győrben, a Vasvári Pál utca mentén található, a Szent Imre úttól egészen a Tihanyi Árpád útig elnyúlik, szinte körbe öleli a Rendelőintézet épületét és benyúlik az Erzsébet ligetbe is. A telek közepén található a tervezési terület, a Vasvári Pál utcával párhuzamos két parkolóutca területe, mely kiegészül a Vasvári Pál utcáról nyíló kórházi behajtóig eső terület minimálisan szükséges átalakításával. Az épület közepén, a kórház felőli oldalon kerülnek kialakításra a kiszolgáló és üzemi helyiségek, WC és a lépcsőházak, így ezek a Kórház és a Rendelőintézet felől a teljes forgalom keresztezése nélkül elérhetőek. Az épület alsó két szintjén parkolóhelyenkénti foglaltság-érzékelés és ledes egyedi kijelzés létesül, mely megkülönbözteti a speciális parkolóhelyeket.
Kórház, belső parkoló: nem engedélyköteles (nem közforgalom számára megnyitott, sorompóval elzárt)
Tervezett parkolószám: 132 db, ebből többletparkolóhelyek száma 41 db
A Győr, 4127/5 hrsz alatti területen a kórház területén belül, zöldterület igénybevételével történik az új parkolótér építés/bővítés. A területen belül meglévő parkolótérrel azonos paraméterekkel, a meglévő területtől északi irányban kerül elhelyezésre az új parkolási felület. Az új és a meglévő parkoló tér összekötésre kerül, két irányú gépjármű átjárás biztosításával. Az új parkoló tér külső közlekedési feltárása a Szent Imre út irányából a meglévő és külön felújításra tervezett burkolatokon keresztül történik. A telken belüli tervezési terület határán a külső közterület irányába ma is található egy kapu, ami általában zárva van. A fejlesztést követően ez a terület tolókapuval és sorompóval kerül ellenőrzött kinyitásra.
Ideiglenes parkoló: nem engedélyköteles (sorompóval elzárt).A parkoló kialakítása a 4121/14 hrsz-ú ingatlanon történik. A telek megközelítése gépjárművel a 4121/10 hrsz-ú útról történik. Az út csatlakozása a Szent Imre útra jelenleg elzárt a Szent Imre út 45-53. számú társasház által. A parkoló kialakítás idejére ez a lezárás megnyitásra kerül és a Szent Imre út felől jobbra kisívben történő behajtással megoldható lesz a 4121/10 hrsz-útra való ráhajtás, illetve ugyanitt a kihajtás is csak jobbra. A gyalogos forgalom a parkolóból a 4123/37 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik a telken álló mosoda előtt a kórház irányába. Az ideiglenes parkolón kb. 250 férőhely alakítható ki.
A munkaterület átadása két ütemben történik:
Első ütemben az ideiglenes parkoló munkaterület-átadására kerül sor a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. A második ütemben az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás- átvételének napján (a vállalkozási szerződés 4.4. pontja szerint) a parkolólemez és a kórház belső parkolóját érintő munkaterület átadása is megtörténik
Kötbérterhes részhatáridők: - Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 20 naptári nap, mely az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás-átvételének legkésőbbi napja. - Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 70 naptári nap, azzal, hogy a Belső Parkoló műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 60. nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. szerz. telj-ben részt vevő M2.2) pontban előírt szakember szakmai többlet tapasztalata 5
2 2. Projektterv minősége 20
3 2.1. Ütemterv minősége 10
4 2.2. Organizációs terv minősége 10
5 3.részszempont MSZ 28001 (OHSAS18001) megléte 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Becsült értéknél – II.1.5, II.2.6 pontokban – technikai érték került megadásra.
II.2.5 pont esetében:
- Pontszám 0-10-ig;
- Módszer:
o 4.é.sz.: fordított arányosítás;
o 3.é.sz.: pontozás igen 10 pont, nem 0 pont;
o 2.1 arányosítás, 2.2 pont-hozzárendelés KD szerint
o 1.é.sz: egyenes arányosítás;
Valamennyi é.sz-ra vonatkozó előírás az ajánlati dokumentációban találhatók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 163 - 371779
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 28047/2019. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés PAMOK
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1540000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2295100731
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. Adószám: 11469830244
Ajánlattevők:
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., 9400 Sopron, Ipar Körút 13. adószám: 11121426208
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1. Adószám: 11469830244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a VI.3) ponthoz:
16. A megvalósítandó építési beruházás műszaki és térbeli-időbeli organizációs szempontból egy egységet képez, így nem biztosított a részajánlattétel lehetősége, illetve a gazdasági, műszaki és minőségi szempontokat figyelembe véve sem ésszerű azok megbontása. A parkolólemez és a kórház területén belüli belső parkoló építés során az építési területeken meglévő, ugyanazon közmű vezeték kiváltásának összehangolása (hőtáv) műszakilag összeköti a beruházási elemeket. Mivel a parkolólemez építése során jelentős számú felszíni parkoló használata megszűnik (több, mint 180 db), ezért a kórház zavartalan működése és a betegek parkolásának biztosítása érdekében az ideiglenes parkoló kialakításának közvetlenül meg kell előznie a parkolólemez beruházás munkaterület átadását.
Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő. 16. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a szakmai ajánlatot (árazott költségvetés, értékelési szempont alá eső iratok (projektterv /organizációs és ütemterv/, szakember bemutatása és többlettapasztalatot igazoló önéletrajza saját kezűleg aláírva, MSZ 28001 (OHSAS18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer szerinti tanúsítvány vagy a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 24.§ (3) bek. szerinti egyenértékű dokumentum benyújtása ) kér be ajánlatkérő.
17. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy a felhívás az irányadó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)