Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8107/2019
CPV Kód:77110000-4
Ajánlatkérő:Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Czirják Csaba;Czirják Csaba;Zanócz Antal;Kovács és Társa Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Tárnok László;Czirják Csaba;Czirják Csaba;Zanócz Antal
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Nemzeti park
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35778211
Postai cím: Anna-liget 1.
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weisz Zoltán
Telefon: +36 66313855
E-mail: zolta.weisz@kmnp.hu
Fax: +36 66311658
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmnp.nemzetipark.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kmnp.nemzetipark.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nemzeti park
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzeti park

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szálastakarmány készítés
Hivatkozási szám: EKR001010222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szálastakarmány készítés kaszálással rendképzéssel, bálázással és szalma körbála készítése a Körös-Maros Nemzeti Park területén, valamint a körbálák telepekre szállítása és kazlazása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 170155249 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dévaványai-Ecsegi puszták - betakarítás és bálázás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység – lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítása és szalma bálázása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységben mintegy 25 500 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála előállítását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 17.991 db (26.447 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az Igazgatóság a saját gépi kapacitását jelen beszerzés útján vállalkozási szerződés keretében kívánja kiegészíteni. Az elvégzendő munka a tervezett bálamennyiség előállítása során elvégzendő részmunka, mely magában foglal kaszálási, rendsodrási, bálázási, illetve eseti jelleggel rendterítési, rendképzési munkát. A munka elvégzése az Igazgatósági gépi kapacitásának kihasználásával párhuzamosan történik.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 15 006 721,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 30 013 441,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható arányát és nagyságrendjét hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Körös-ártér - betakarítás és bálázás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Körös-ártér területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Körös-ártér területi egység – lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítása és szalma bálázása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Körös-ártér területi egységben mintegy 4200 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála előállítását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 3.177 db (4.670 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az Igazgatóság a saját gépi kapacitását jelen beszerzés útján vállalkozási szerződés keretében kívánja kiegészíteni. Az elvégzendő munka a tervezett bálamennyiség előállítása során elvégzendő részmunka, mely magában foglal kaszálási, rendsodrási, bálázási, illetve eseti jelleggel rendterítési, rendképzési munkát. A munka elvégzése az Igazgatósági gépi kapacitásának kihasználásával párhuzamosan történik.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 3 999 587,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 7 999 174,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható arányát és nagyságrendjét hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képezőműszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kardoskúti Fehértó - betakarítás és bálázás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Kardoskúti Fehértó területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Kardoskúti Fehértó területi egység – lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítása és szalma bálázása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Kardoskúti Fehértó területi egységben mintegy 16000 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála előállítását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. Az Igazgatóság a saját gépi kapacitását jelen beszerzés útján vállalkozási szerződés keretében kívánja kiegészíteni. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 12.392 db (18.217 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az elvégzendő munka a tervezett bálamennyiség előállítása során elvégzendő részmunka, mely magában foglal kaszálási, rendsodrási, bálázási, illetve eseti jelleggel rendterítési, rendképzési munkát. A munka elvégzése az Igazgatósági gépi kapacitásának kihasználásával párhuzamosan történik.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 12 999 833,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 25 999 665,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható arányát és nagyságrendjét hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra.A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csanádi-puszták - betakarítás és bálázás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Csanádi-puszták, Maros-ártér területi egység – lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítása és szalma bálázása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Csanádi-puszták területi egységben mintegy 16000 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála előállítását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. Az Igazgatóság a saját gépi kapacitását jelen beszerzés útján vállalkozási szerződés keretében kívánja kiegészíteni. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 7.500 db (11.026 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az elvégzendő munka a tervezett bálamennyiség előállítása során elvégzendő részmunka, mely magában foglal kaszálási, rendsodrási, bálázási, illetve eseti jelleggel rendterítési, rendképzési munkát. A munka elvégzése az Igazgatósági gépi kapacitásának kihasználásával párhuzamosan történik.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 8 250 340,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 16 500 680,- Ft összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható arányát és nagyságrendjét hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kis-Sárrét - betakarítás és bálázás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Kis-Sárrét, Mágor puszta területi egység – lucerna, gyep, egyéb növénykultúra betakarítása és szalma bálázása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Kis-Sárrét területi egységben mintegy 6000 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála (azaz mintegy 3 208 m3 körbála) előállítását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 2.182 db (3.208 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az Igazgatóság a saját gépi kapacitását jelen beszerzés útján vállalkozási szerződés keretében kívánja kiegészíteni. Az elvégzendő munka a tervezett bálamennyiség előállítása során elvégzendő részmunka, mely magában foglal kaszálási, rendsodrási, bálázási, illetve eseti jelleggel rendterítési, rendképzési munkát. A munka elvégzése az Igazgatósági gépi kapacitásának kihasználásával párhuzamosan történik.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 4 270 470,- Ft + ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 8 540 940,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható arányát és nagyságrendjét hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között elteltmaximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Dévaványai-Ecsegi puszták - szállítás és kazlazás
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység – bálák szállítása és kazlazása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységen lévő telephelyein (Réhely-Szalai tanya, Csikószín) mintegy 27.000 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála betárolását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 26.961 db (39.633 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az elvégzendő munka a ténylegesen előállított bálák területről történő beszállítása az Igazgatóság telephelyére, majd a telephelyen történő kazlazása.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 20 487 500,- Ft+ ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 40 975 000,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható gyakoriságát hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képezőműszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Körös-ártér - szállítás és kazlazás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Körös-ártér területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Körös-ártér területi egység – bálák szállítása és kazlazása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Körös-ártér területi egységen mintegy 4 500 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála betárolását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 4.402 db (6.472 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az elvégzendő munka a ténylegesen előállított bálák területről történő elszállítása az Igazgatóság dévaványai, kardoskúti esetleg makói telephelyére, majd a telephelyen történő kazlazása.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 5 500 000,- Ft+ ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 11 000 000,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható gyakoriságát hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között elteltmaximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kardoskúti Fehértó - szállítás és kazlazás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Kardoskúti Fehértó területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Kardoskúti Fehértó területi egység – bálák szállítása és kazlazása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Kardoskúti Fehértó területi egységen lévő telephelyén (Sóstói-telep) mintegy 24 400 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála betárolását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 24.399 db (35.867 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt. Az elvégzendő munka a ténylegesen előállított bálák területről történő beszállítása az Igazgatóság telephelyére, majd a telephelyen történő kazlazása.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 14 563 175,- Ft+ ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 29 126 349,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható gyakoriságát hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra. A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csanádi puszták - szállítás és kazlazás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi puszták területi egység.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés tárgyát Csanádi-puszták, Maros-ártér területi egység – bálák szállítása és kazlazása képezi.
A KMNP Igazgatóság a Csanádi-puszták területi egységen lévő telephelyén (Montág-pusztai telep) mintegy 18 600 db szálastakarmány és alomanyag - kis körbála térfogatának (1,47 m3) megfelelő - bála betárolását irányozta elő. A bálamennyiség a bálák eltérő méretéből adódóan (kis körbála 1,47 m3, nagy körbála 2,11 m3) és az időjárási körülmények miatt nem határozható meg pontosan. A vállalkozó által elvégzendő mennyiség mintegy 18.561 db (27.286 m3) bála elkészítése a költségvetésben megadott munkaműveletekkel együtt.Az elvégzendő munka a ténylegesen előállított bálák területről történő beszállítása az Igazgatóság telephelyére, majd a telephelyen történő kazlazása.
Az elvégzendő feladat pontos meghatározása (elvégzendő munkaműveletek és azok mennyisége) az eseti megrendelésben kerül meghatározásra. Az elvégzett egyes munkaműveletek pontos értékének meghatározása (elszámolása) a Nyertes Ajánlattevő által elvégzett és Ajánlatkérő által igazolt mennyiség és a Nyertes Ajánlattevő ajánlatában vállalt egységár alapján történik.
Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott költségvetési tételekből eseti megrendelések alapján jogosult munkálatok elvégzését megrendelni.
Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés alapján nettó 8 499 945,- Ft+ ÁFA összeghatárra vonatkozólag vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján legfeljebb nettó 16 999 890,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A keretszerződés alapját képező, és ajánlattevők által árazandó költségvetés az ajánlati dokumentáció részeként kerül átadásra. A kiadott költségvetésben szereplő „Szorzó” szám nem a tényleges mennyiséget tükrözi, hanem az elvégzendő feladatok várható gyakoriságát hivatott ismertetni.
Az eseti megrendelések tartalma:
Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg Ajánlatkérő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Nyertes Ajánlattevő köteles elfogadni és betartani, azzal, hogy az eseti megrendelések teljesítési időtartamát az Ajánlatkérő döntése alapján, de a Nyertes Ajánlattevővel a konkrét munkáról való egyeztetés – adott esetben az előzetes felmérés – figyelembevételével kerül megállapításra.A véglegesített igénybejelentés leadása és a munka megkezdése között eltelt időtartamra vonatkozó megajánlása alapján köteles Nyertes ajánlattevő megkezdeni az esetileg megrendelt munka elvégzését.
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott eseti megrendelésekben, igénybejelentésekben foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok részletes leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, különösen az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet, és műszaki leírás. Ajánlatkérő által megkövetelt műszaki követelményeket (gép igény) az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Véglegesített eseti megrendelés leadása és a munka megkezdése között eltelt maximális időtartamra vonatkozó megajánlás (1-5 munkanap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alkalmazott keretszerződéses konstrukció jellegére figyelemmel Ajánlatkérő opciót alkalmaz a II.2.4) pontban foglaltak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 243 - 555441
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Dévaványai-Ecsegi puszták - betakarítás és bálázás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czirják Csaba
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20115203
Postai cím: Bocskai Utca 13
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
E-mail: jeneicsenger@gmail.com
Telefon: +36 303369075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30013441
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Körös-ártér - betakarítás és bálázás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czirják Csaba
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20115203
Postai cím: Bocskai Utca 13
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
E-mail: jeneicsenger@gmail.com
Telefon: +36 303369075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7999174
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kardoskúti Fehértó - betakarítás és bálázás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zanócz Antal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57901752
Postai cím: Honvéd Utca 12.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
E-mail: zanoczantal@gmail.com
Telefon: +36 308454141
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25999665
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Csanádi-puszták - betakarítás és bálázás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kovács és Társa Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53955883
Postai cím: RÉVÉSZ Utca 60
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
E-mail: droppat@t-online.hu
Telefon: +36 305651649
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16500680
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Kis-Sárrét - betakarítás és bálázás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tárnok László
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87520222
Postai cím: Szalontai Utca 7
Város: Mezőgyán
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5732
Ország: Magyarország
E-mail: tarnok.laszlo72@gmail.com
Telefon: +36 302854524
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8540940
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Dévaványai-Ecsegi puszták - szállítás és kazlazás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czirják Csaba
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20115203
Postai cím: Bocskai Utca 13
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
E-mail: jeneicsenger@gmail.com
Telefon: +36 303369075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40975000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: Körös-ártér - szállítás és kazlazás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czirják Csaba
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20115203
Postai cím: Bocskai Utca 13
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
E-mail: jeneicsenger@gmail.com
Telefon: +36 303369075
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: Kardoskúti Fehértó - szállítás és kazlazás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zanócz Antal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57901752
Postai cím: Honvéd Utca 12.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
E-mail: zanoczantal@gmail.com
Telefon: +36 308454141
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29126349
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Csanádi puszták - szállítás és kazlazás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023345 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők által megajánlott kalkulációs összár (nettó Ft):
1. rész: nettó 34 327 470,- Ft
2. rész: nettó 9 426 946,- Ft
3. rész: nettó 25 993 770,- Ft
4. rész: nettó 16 500 680,- Ft
5. rész: nettó 5 348 920,- Ft
6. rész: nettó 48 558 500,- Ft
7. rész: nettó 12 770 500,- Ft
8. rész: nettó 28 981 235,- Ft
Ajánlattevők adatai:
I. és II. rész tekintetében:
CSA-VÁN AGROLOG Kft. (5510 Dévaványa, Bocskai út 13., Adószám: 23749067-2-04)
Czirják Csaba (5510 Dévaványa, Bocskai út 13., Adószám: 63573594224) - nyertes ajánlattevő
Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34., Adószám: 11066901-2-41)
III. rész tekintetében:
Zanócz Antal (5900 Orosháza, Honvéd u. 12., Adószám: 44556222224) - nyertes ajánlattevő
Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34., Adószám: 11066901-2-41)
IV. rész tekintetében:
Kovács és Társa Bt. (6900 Makó, Révész u. 60., Adószám: 21718214-2-06) - nyertes ajánlattevő
Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34., Adószám: 11066901-2-41)
V. rész tekintetében:
Tárnok László (5732 Mezőgyán, Szalontai utca 7., Adószám: 44713643224) - nyertes ajánlattevő
Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34., Adószám: 11066901-2-41)
VI. és VII. rész tekintetében:
Czirják Csaba (5510 Dévaványa, Bocskai út 13., Adószám: 63573594224) - nyertes ajánlattevő
VIII. rész tekintetében:
Zanócz Antal (5900 Orosháza, Honvéd u. 12., Adószám: 44556222224) - nyertes ajánlattevő
IX. rész tekintetében:
Kovács és Társa Bt. (6900 Makó, Révész u. 60., Adószám: 21718214-2-06)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)