Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8228/2019
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU3;HU3;HU3;HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fauna Invest Kft;AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság;Fauna Invest Kft;AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Fauna Invest Kft;AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ferencz Róbert
Telefon: +36 304581425
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöld- és védterület karbantartása ÉRV Zrt részére
Hivatkozási szám: EKR001107212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ÉRV Zrt. szolgáltatási területén található védterületek, a közműrendszer objektumai és a működtető létesítmények zöldfelületeinek karbantartási munkálatainak elvégzése vállalkozási keretszerződés keretében.
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 58971974 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Védterületek karbantartása - Nyugati Üzemmérnökség
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az ÉRV Zrt. Nyugati Üzemmérnökség szolgáltatási területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ÉRV Zrt. Nyugati Üzemmérnökség szolgáltatási területein található védterületek karbantartása (fűnyírás, kaszálás) mintegy 498 210 m² területen, vállalkozási keretszerződés keretében.
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott négyzetméter négyszerese.
Teljesítési időszak: tárgyév 04.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Mulcsozásos technológiával elvégzett védterület karbantartás nettó ajánlati ára egy évre vetítve (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2)  10
2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2)  10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Védterületek karbantartása - Keleti Üzemmérnökség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az ÉRV Zrt. Keleti Üzemmérnökség szolgáltatási területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ÉRV Zrt. Keleti Üzemmérnökség szolgáltatási területein található védterületek karbantartása (fűnyírás, kaszálás) mintegy 1 157 142 m² területen, vállalkozási keretszerződés keretében.
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott négyzetméter négyszerese.
Teljesítési időszak: tárgyév 04.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Mulcsozásos technológiával elvégzett védterület karbantartás nettó ajánlati ára egy évre vetítve (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2)  10
2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kaszálási, bálázási és szállítási feladatatok ellá
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: ÉRV ZRt. kijelölt szolgáltatási területei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ÉRV Zrt. kijelölt szolgáltatási területein található védterületeken kaszálási, bálázási és szállítási feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében, mintegy 192 556 m² területen (telephelyek száma: 2 db).
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott négyzetméter négyszerese.
Időbeli ütemezés:
Gát + y-on; 3642 Bánhorváti-Lázbérc területen évi 3 alkalommal történő vágással.
Borsodszirák I. vízműtelep védterületen évi 2 alkalommal történő vágással.
Teljesítési időszak: tárgyév 04.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Műszaki tartalomban előírt technológiával elvégzett védterület karbantartásának éves nettó ajánlati ára (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Park karbantartási feladatok ellátása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés fő helyszíne: Kazincbarcika, Múcsonyi út 2., II. telep Kazincbarcika, Ózdi út 3., Eger, Vécsei völgy 72., Központ, Kazincbarcika Tardonai út 1., Lázbérci Vízmű és I. számú Gátőrház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Park karbantartási feladatok ellátása az ÉRV Zrt. kiszolgáló és egyéb létesítményei esetében vállalkozási keretszerződés keretében a következő helyszíneken:
ÉRV ZRt. Kazincbarcika, Múcsonyi út 2. – 1625 m2
ÉRV ZRt. II. telep Kazincbarcika, Ózdi út 3. – 5681 m2
ÉRV ZRt. Eger, Vécsei völgy 72. – 28550 m2
ÉRV ZRt. Központ, Kazincbarcika Tardonai út 1. – 2800 m2
ÉRV ZRt. Lázbérci Vízmű és I. számú Gátőrház – 125 m2
Terület nagysága összesen 38 781 m2.
Fenti mennyiségek a terület nagyságára vonatkoznak, amelyen évente több alkalommal szükséges a feladatokat elvégezni, időjárás függvényében. Az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében ajánlatkérő közli, hogy az éves tevékenység teljes mennyisége a megadott négyzetméter négyszerese.
Teljesítési időszak: tárgyév 02.01 – 11.31. között.
Megrendelő jogosult évente egyszer a műszaki tartalomban rögzített méretektől függetlenül adott területen a feladatok elvégzésének teljesítését kérni.
Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell jogtiszta és felhasználói jogosultsággal bíró, egy központi és egy mobil eszközön is futtatható részből összetevődő, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szoftverrel és informatikai rendszerrel, amelyet Ajánlatkérő a feladatok elvégzésének ellenőrzésére, és a teljesítés igazolásához használ.
Az informatikai rendszerrel való rendelkezés biztosításának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Megrendelő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - köti meg a szerződést (Kbt. 131.§ (4) bekezdés).
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről, valamint arról, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési dokumentumokban előírt informatikai rendszerrel a szerződéskötés időpontjától a szerződés időtartama alatt rendelkezni fog.
A részletes szakmai követelményeket, a telephelyek számát a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.
Értékelési szempontok között az ár szempont alatt az alábbiakat értékeli ajánlatkérő: Műszaki tartalomban rögzített park karbantartási feladatok elvégzésének éves nettó ajánlati ára (nettó HUF/év)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 MK1 - A késedelmi kötbér mértéke (késedelemmel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
2 MK2 - A hibás teljesítési kötbér mértéke (a hibás teljesítéssel érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
3 MK3 - A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke (a teljesítés elmaradásával érintett területek nagysága alapján min. 2,- Ft/m2 maximum 5,- Ft/m2) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 001320
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Védterületek karbantartása - Nyugati Üzemmérnökség
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Fauna Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29710724
Postai cím: Szabadság Utca 20
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8353
Ország: Magyarország
E-mail: faunainvest@gmail.com
Telefon: +36 305148439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80092184
Postai cím: 093/4.
Város: Felsőnyárád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3721
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@arosakft.hu
Telefon: +36 301805267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14332000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zöld- és védterület karbantartási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Védterületek karbantartása - Keleti Üzemmérnökség
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35639974
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fűnyírás és kaszálási feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kaszálási, bálázási és szállítási feladatatok ellá
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Fauna Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29710724
Postai cím: Szabadság Utca 20
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8353
Ország: Magyarország
E-mail: faunainvest@gmail.com
Telefon: +36 305148439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80092184
Postai cím: 093/4.
Város: Felsőnyárád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3721
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@arosakft.hu
Telefon: +36 301805267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zöld- és védterület karbantartási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Park karbantartási feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Fauna Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29710724
Postai cím: Szabadság Utca 20
Város: Zalaszántó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8353
Ország: Magyarország
E-mail: faunainvest@gmail.com
Telefon: +36 305148439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80092184
Postai cím: 093/4.
Város: Felsőnyárád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3721
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@arosakft.hu
Telefon: +36 301805267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: zöld- és védterület karbantartási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők részenként:
1. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34
Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220
5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út 6
Adószáma: 24309217202
2. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34
Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220
5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út 6
Adószáma: 24309217202
5. Ajánlattevő neve, székhelye:
Adószáma:
3. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34
Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220
5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út 6
Adószáma: 24309217202
4. rész
1. Ajánlattevő neve, székhelye: Adept Enviro Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki Út 70
Adószáma: 25749977243
2. Ajánlattevő neve, székhelye: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest, Attila Utca 34
Adószáma: 11066901241
3. Ajánlattevő neve, székhelye: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Thán Károly Utca 3-5.
Adószáma: 14759996243
4. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Fauna Invest Kft, 8353 Zalaszántó, Szabadság Utca 20
Adószáma: 22951076220
5. Érvénytelen ajánlattevő:
Ajánlattevő neve, székhelye: Hydro Property Korlátolt Felelősségű Társaság, 7628 Pécs, Bogádi Út 6
Adószáma: 24309217202
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)