Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8282/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU22;HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási és hóeltakarítási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000094182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Takarítási és hóeltakarítási szolgáltatások
"Takarítási és hóeltakarítási munkálatok a GYSEV Zrt. részére" az alábbi részek tekintetében:
1. rész: Vasúti személyszállító járművek különféle tisztítása, a GYSEV Zrt. kezelésében álló épületek takarítása, valamint a GYSEV Zrt. vasúti hálózatán található peronok és hozzájuk vezető járdák hóeltakarítása és csúszásmentesítése.
2.rész: Gépi és kézi hóeltakarítás és csúszásmentesítés a GYSEV Zrt. kezelésében lévő utakon és járdákon.
Részletes leírás: az egyes részeknél
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 1708581035 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jármű- és épülettakarítás, peronok hóeltakarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90620000-9
További tárgyak:90630000-2
90690000-0
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. működési területén található vasúthálózat állomásai és megállóhelyei, valamint a GYSEV Zrt. kezelésében álló épületek a műszaki leírás szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vasúti személyszállító járművek takarítása tekintetében: a műszaki dokumentációban felsorolt állomásokon meghatározott munkák, így különösen: alapmegrendelésben várható éves mennyiségek: szemétszedés 13.700 egység, fordulótisztítás 54.800 egység; napi tisztítás 18.500 egység, főtisztítás 1000 egység, teljes nedves kárpittisztítás 500 egység, szippantás 10.500 db+ 1492 db vízöblítés, eseti, rendkívüli takarítás 800 óra; külső gépi vagy kézi mosás elvégzése 300 egység.Mindezeken túl ajánlatkérő további mennyiségeket és tételeket határozott meg opcióként. Az egység megjelölés a járműegységet jelöli, a takarítandó jármű ülőhelyeinek száma alapján: fél egység: (0,5) = 57 ülőhely alatt; 1 egység=57-85 ülőhely között. A helyszínekhez kapcsolódó éves járműmennyiség várhatóan:100.729. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírás szerint.
A szippantás tekintetében (Szombathely: 2 db szippantó, az egyik vízöblítéssel, Csorna és opció megrendelése esetén Sopron, Győr, Hegyeshalom, Zalaszentiván, Zalaegerszeg, Rajka, Sopron,Szentgotthárd állomásokon) nyertes ajánlattevő biztosítja a szippantót. A GYSEV Zrt. kezelésében álló épületek takarítása tekintetében a Közbeszerzési Dokumentáció határozza meg az épületek pontos helyét, a takarítandó helyiségeket, a takarítás gyakoriságát. Alapmegrendelésben ajánlatkérő mindösszesen 35.687m2 alapterületű épület takarítását rendeli meg. Az éves várható mennyiség: 8.352.991 m2.Opciós megrendeléssel érintett épületek alapterülete: 12.576,8m2 +5%. (Várható éves mennyiség opcióban: 2.217.888+5%). Nyertes ajánlattevőnek ezen túlmenően 38 helyszínen 43 db 3-hátfalas és 7 db 13-hátfalas (összesen: 2211,5m2 üvegfelület) esőbeálló tisztítását is el kell végeznie évi 2 alkalommal, továbbá el kell látnia a peronok és ahhoz vezető járdák (várható mennyiség: 76.998,5 m2 +10% m2 alapterületen) hóeltakarítását és csúszásmentesítését.
A teljes körű feladatleírást (műszaki leírás), pontos helyszíneket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A szerződéshez kapcsolódó elszámolások a valós teljesítéseket követve, a nyertes ajánlattevő által megajánlott egységárak alapján történnek.
Ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező Excel táblázatot (Ártáblázat) beárazni, és az ajánlathoz csatolni Excel, valamint aláírt pdf.formátumban. Eltérés esetén: pdf.irányadó. Részletesen:KD.
Bírálati szempontok tekintetében adható pontszámok: 0-100
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkák tekintetében az értesítéstől számított helyszínre érkezés ideje az állomások esetében /Sopron, Szombathely kivételével/ (minimum 30 perc maximum 90 perc)  2
2 Az M2.b) alkalmassági előírásnak megfelelő, M2.b) alkalmasságon felül megjelölt, további telj.be bevonandó szakemberek száma (min.0- max.40 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 88
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő vasúti járműtisztítás tekintetében: szemétszedés (4110 egység várható mennyiség); Fordulótisztítás (16.440 egység várható mennyiség); Napi tisztítás (5500 egység várható mennyiség); Eseti rendkívüli takarítás (240 óra várható mennyiség); Szippantás (3150 db várható mennyiség), Graffiti eltávolítás (500m2 várható mennyiség) tevékenységekre Fertőszentmiklós, Sopron,Rajka, Szombathely,Szentgotthárd, Csorna, Hegyeshalom, Győr, Zalaegerszeg és Zalaszentiván esetében opció lehívására lehetőséget biztosít. Az opciós tevékenységekhez kapcsolódó éves járműmennyiség: 29.250. Mindezeken túl ajánlatkérő épületek takarításánál (mindösszesen: 12.576,8 m2 +5%) opció lehívására lehetőséget biztosít. Az opciós munkákat vállalkozó – lehívás esetén – az alap megrendeléssel azonos feltételek mellett köteles végezni. Az opciós munkákat a munka megkezdése előtt 10 munkanappal köteles megrendelő megrendelni. Részletesen: szerződéstervezet.Vállalkozó az ajánlati ár megadásánál köteles az opciós tevékenységeket a vasúti járműtakarítási tevékenységeknél külön beárazni. Az épülettakarítás tekintetében megadott ajánlati ár az opciós mennyiség lehívása esetén is irányadó.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.ponthoz:1.bírálati szempont (érkezés ideje):fordított arányosítás;2.bírálati szempont (szakemberek):egyenes arányosítás; Ár: fordított arányosítás. Az ár értékelése alábbi megbontásban: 1.Személyszállító járművek mindösszesen takarítási ára (súly:45);2.Peronok és járdák hóeltak. díja (súly:8);3.Épülettakarítás óradíja (súly:32);4.Esőbeállók tisztításának óradíja (súly:3).Részletesen:KD

II.2.1)
Elnevezés: Gépi és kézi hóeltakarítás és csúszásmentesítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90620000-9
További tárgyak:90630000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. kezelésében lévő utak, járdák tekintetében, Sopron területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépi és kézi hóeltakarítás és csúszásmentesítés a GYSEV Zrt. kezelésében lévő utak, járdák tekintetében, Sopron területén. Nagygépes hóeltakarítás várhatóan 100.810 m2 felületen, kisgépes vagy kézi hóeltakarítás várhatóan 5215 m2 felületen, évi 4,5 hónap időtartamra. Részletesen: a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Értesítés esetén az értesítéstől számított helyszínre érkezés ideje (min.30 perc-max.50 perc) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. ponthoz: bírálati módszerek: mindkét bírálati szempont tekintetében: fordított arányosítás. Adható pontszámok:0-100. Részletesen: KD.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 033 - 075514
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Jármű- és épülettakarítás, peronok hóeltakarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1636725734
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1691154365
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 20 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítási munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Gépi és kézi hóeltakarítás és csúszásmentesítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14594837
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17426670
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 50 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: hóeltakarítási munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A hirdetmény V.2.4) pontjához: Az eljárás 1.részére vonatkozó becsült érték és ellenszolgáltatás meghatározása: a becsült érték és az ellenszolgáltatás a közbeszerzési eljárásban megadott várható mennyiségek alapján került meghatározásra, magában foglalva az opciós mennyiséget, és a szerződés meghosszabbításának lehetőségét figyelembe véve: 3 éves időszakra került kiszámolásra. A szerződés a nyertes ajánlattevő által megajánlott egységárak, és a ténylegesen megrendelt és teljesített mennyiség alapján kerül majd elszámolásra.
A hirdetmény V.2.4) pontjához: Az eljárás 2.részére vonatkozó becsült érték és ellenszolgáltatás meghatározása:a szerződés meghosszabbításának lehetőségét figyelembe véve: 3 éves időszakra került kiszámolásra.
44/2015.MvM rendelet 18. §-ában meghatározott információk:
- nyertes ajánlattevő adószáma:23480874-2-05;
- ajánlattevők neve, címe, adószáma: mindkét rész tekintetében: B+N Referencia Zrt., 3937 Komlóska, Szkalka Köz 1.,23480874205,
- ajánlatkérő az eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)