Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8352/2019
CPV Kód:72314000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Népegészségügyi Központ
Teljesítés helye:Magyarország egész területén méhnyakrákszűrés végzésére engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvosok rendelőiben a mintavétel levételével megbízott szolgáltató végzi a mintavételt, nyertes ajánlattevő feladata a minták elszállítása a vizsgálatot végző laboratóriumba. Dokumentumok leadásának helye: Országos Közegészségügyi Intézet székhelye, 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Synlab Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK05964
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hovánszki Tímea
Telefon: +36 303592447
E-mail: hovanszki.timea@oki.antsz.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kozbeszerzes.antsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kozbeszerzes.antsz.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72314000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72314000-9
További tárgyak:72313000-2
85145000-7
72316000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország egész területén méhnyakrákszűrés végzésére engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvosok rendelőiben a mintavétel levételével megbízott szolgáltató végzi a mintavételt, nyertes ajánlattevő feladata a minták elszállítása a vizsgálatot végző laboratóriumba. Dokumentumok leadásának helye: Országos Közegészségügyi Intézet székhelye, 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4000 db molekuláris diagnosztikai vizsgálati módszerrel végzett minta feldolgozása
1. részfeladat - Monitoring és kutatási terv készítése
Monitoring és kutatási terv készítése, amely tartalmazza:
• a kutatásba bevont egészségügyi szolgáltatókat, a vizsgálatba bevonni kívánt személyek
kiválasztási módszertanát,
• a kutatási célokhoz rendelt módszerek meghatározását és az ütemezést, különös tekintettel a
minták levételének, beküldésének és kiértékelésének ütemezésére és logisztikai tervének
bemutatására,
• vizsgálat tervezésében be kell mutatni a diagnosztikai érzékenységet és a negatív prediktivitás
értékét, mely megfelel a szakmai szervezetek ajánlásának,
• az Ajánlattevőnek be kell mutatni az egészségügyi szolgáltatók által levett minták beszállítását
biztosító logisztikai kapacitást,
• továbbá részét képezi a végső tanulmány tartalmának, fejezeteinek meghatározása,
mintavételi helyek listáját.
Produktum:
- Monitoring és kutatási terv (minimum 1 ív)
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
2. részfeladat - A vizsgálat lefolytatása
2.1 Mintaválasztás módszere
• A random mintavétel alapján a településtípus szerinti reprezentativitást Budapest,
megyeszékhely, városok és községek szerinti felosztásban kell megvalósítani.
• A mintaválasztás módszerét az ETT TUKEB által is engedélyeztetésre került:
A felmérés forráspopulációját a magyarországi 25 és 65 éves női lakosság adja. N= 2 855 992 fő
(Forrás: KSH 2016. január 01.)
A mintaválasztás többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárással történik, a műszaki leírásban
meghatározottak szerint.
2.2 Mintavétel feltételei
• A mintavételi helyek (területi védőnői körzet, nőgyógyászati szakrendelő) reprezentatív és random
módon történő beválasztását Ajánlatkérő szakembereinek közreműködésével kell megvalósítani.
Mintavételi terv, mely tartalmazza a vizsgálatban való részvételt vállaló egészségügyi szolgáltatók
megnevezését, az egyes szolgáltatók által leveendő minták számát, a mintavétel és a
mintabeszállítás ütemezését.
• A minták levételének helyszínei random módon, a forráspopuláció létszámának megfelelő
arányban kerülnek kiválasztásra Ajánlatkérő által régiónként, megyénként és településtípusonként.
Ezt követően Ajánlattevő feladata a mintavételbe kerülő szolgáltatóval (méhnyakszűrés végzésére
engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvos) az egyeztetés. Amennyiben a
random módon kiválasztott szolgáltató nem vállalja a minták levételét, abban az esetben
Ajánlatkérő újabb véletlenszerűen kiválasztott mintavételi helyszínt nevez meg Ajánlattevő
számára.
2.3 A mintába kerülő személyek random beválogatása a műszaki leírás szerint.
• A mintavétel során a mintavételi eszközök, a PCR sejtminta-tápközeg, speciális folyadék
biztosítása az Ajánlattevő feladata.
• Ajánlattevő biztosítja a mintavételi szolgáltatók számára a mintavételi eszközöket.
• Ajánlattevő feladata a levett minták logisztikájának biztosítása.
• A levett minták transzportja meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó országos
szabályozásának, melyről Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tenni.
• A HPV vizsgálat eredményét Ajánlattevő köteles megküldeni a mintavételt végző egészségügyi
szolgáltatónak, azzal, hogy a szakmai előírások alapján a paciensek tájékoztatása és szükség esetén
további teendők elvégzése megtörténjen.Produktum:
- Mintavételi terv
- Nyilatkozat a vizsgálatban való részvételi szándékról az egészségügyi szolgáltató részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban
- Beleegyező nyilatkozat HPV prevalencia vizsgálatban való részvételhez a páciens részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban - 4000 db
- Vizsgálati adatlapok Ajánlatkérő által adott sablonban -4000 db
- Laboratóriumi vizsgálatkérő lap - 4000 db
- Jegyzőkönyv a vizsgálatban való részvétel meghiúsulás okáról Ajánlatkérő által adott sablonban
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
3. részfeladat - A szűrési adatbázis felvétele, amely tartalmazza:
• A Vizsgálati adatlapon, valamint a Laboratóriumi vizsgálat lapon rögzített összes adatot,
• a laboratórium által elvégzett HPV vizsgálat (genetikai laboratóriumi vizsgálat) eredményét,
• az adatbázis fent rögzített adatait személyenként szükséges rögzíteni, az adatbázis végső
struktúráját az Ajánlatkérőnek jóvá kell hagyni az adattartalom feltöltését megelőzően.
Produktum:
- az Ajánlatkérő által jóváhagyott struktúrájú adatbázis,
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
4. részfeladat - A tanulmány elkészítése a magyarországi HPV prevalencia tekintetében
A tanulmánynak minimálisan tartalmaznia kell:
• a HPV szerepének bemutatását a méhnyakrák kialakulásában a nemzetközi szakirodalomban
közölt nagyobb tanulmányok bemutatásával,
• a hazai HPV prevalencia vizsgálat szükségességének leírását,
• a mintavétel módszertanát,
• a megvalósult mintavétel elvárt reprezentativitását,
• a különböző genotípusok korcsoportos prevalencia értékeit településtípusonként és területi eloszlását (megye) elemezve,
• összefoglaló javaslatot arra vonatkozóan, hogy az eredmények alapján megalapozottan
beilleszthető-e a HPV vizsgálat a méhnyakrák prevenciós stratégiájába.
A tanulmány átadása Ajánlatkérőnek elektronikusan és egy darab keménykötésű könyv formájában.
A tanulmánynak minimum 70 oldal terjedelműnek kell lennie, melynek fejezeteit az Ajánlatkérővel
történt egyeztetés és jóváhagyás alapján kell elkészíteni.
A tanulmány tartalmáról, főbb megállapításairól prezentáció készítése és átadása Ajánlatkérőnek
ppt formátumban, mely minimum 25 diát tartalmaz.
CPV kódok:
72314000-9 Adatgyűjtési és -egybevetési szolgáltatások
72313000-2 Adatrögzítési szolgáltatások
85145000-7 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
72316000-3 Adatelemzési szolgáltatások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14976 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: HPV prevalencia elemzésére lehetőséget adó reprezentatív szűrővizsgálat megvalósítása és specifikus adatbázis létrehozása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Synlab Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
E-mail: hungary@synlab.com
Telefon: +36 15888500
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15888500
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72314000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72313000-2
További tárgyak:85145000-7
72316000-3
72314000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország egész területén méhnyakrákszűrés végzésére engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvosok rendelőiben a mintavétel levételével megbízott szolgáltató végzi a mintavételt, nyertes ajánlattevő feladata a minták elszállítása a vizsgálatot végző laboratóriumba. Dokumentumok leadásának helye: Országos Közegészségügyi Intézet székhelye, 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2-6.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
4000 db molekuláris diagnosztikai vizsgálati módszerrel végzett minta feldolgozása
1. részfeladat - Monitoring és kutatási terv készítése
Monitoring és kutatási terv készítése, amely tartalmazza:
• a kutatásba bevont egészségügyi szolgáltatókat, a vizsgálatba bevonni kívánt személyek
kiválasztási módszertanát,
• a kutatási célokhoz rendelt módszerek meghatározását és az ütemezést, különös tekintettel a
minták levételének, beküldésének és kiértékelésének ütemezésére és logisztikai tervének
bemutatására,
• vizsgálat tervezésében be kell mutatni a diagnosztikai érzékenységet és a negatív prediktivitás
értékét, mely megfelel a szakmai szervezetek ajánlásának,
• az Ajánlattevőnek be kell mutatni az egészségügyi szolgáltatók által levett minták beszállítását
biztosító logisztikai kapacitást,
• továbbá részét képezi a végső tanulmány tartalmának, fejezeteinek meghatározása,
mintavételi helyek listáját.
Produktum:
- Monitoring és kutatási terv (minimum 1 ív)
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
2. részfeladat - A vizsgálat lefolytatása
2.1 Mintaválasztás módszere
• A random mintavétel alapján a településtípus szerinti reprezentativitást Budapest,
megyeszékhely, városok és községek szerinti felosztásban kell megvalósítani.
• A mintaválasztás módszerét az ETT TUKEB által is engedélyeztetésre került:
A felmérés forráspopulációját a magyarországi 25 és 65 éves női lakosság adja. N= 2 855 992 fő
(Forrás: KSH 2016. január 01.)
A mintaválasztás többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárással történik, a műszaki leírásban
meghatározottak szerint.
2.2 Mintavétel feltételei
• A mintavételi helyek (területi védőnői körzet, nőgyógyászati szakrendelő) reprezentatív és random
módon történő beválasztását Ajánlatkérő szakembereinek közreműködésével kell megvalósítani.
Mintavételi terv, mely tartalmazza a vizsgálatban való részvételt vállaló egészségügyi szolgáltatók
megnevezését, az egyes szolgáltatók által leveendő minták számát, a mintavétel és a
mintabeszállítás ütemezését.
• A minták levételének helyszínei random módon, a forráspopuláció létszámának megfelelő
arányban kerülnek kiválasztásra Ajánlatkérő által régiónként, megyénként és településtípusonként.
Ezt követően Ajánlattevő feladata a mintavételbe kerülő szolgáltatóval (méhnyakszűrés végzésére
engedéllyel rendelkező védőnő/szülész-nőgyógyász szakorvos) az egyeztetés. Amennyiben a
random módon kiválasztott szolgáltató nem vállalja a minták levételét, abban az esetben
Ajánlatkérő újabb véletlenszerűen kiválasztott mintavételi helyszínt nevez meg Ajánlattevő
számára.
2.3 A mintába kerülő személyek random beválogatása a műszaki leírás szerint.
• A mintavétel során a mintavételi eszközök, a PCR sejtminta-tápközeg, speciális folyadék
biztosítása az Ajánlattevő feladata.
• Ajánlattevő biztosítja a mintavételi szolgáltatók számára a mintavételi eszközöket.
• Ajánlattevő feladata a levett minták logisztikájának biztosítása.
• A levett minták transzportja meg kell feleljen a kóroki ágensek transzportjára vonatkozó országos
szabályozásának, melyről Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell tenni.
• A HPV vizsgálat eredményét Ajánlattevő köteles megküldeni a mintavételt végző egészségügyi
szolgáltatónak, azzal, hogy a szakmai előírások alapján a paciensek tájékoztatása és szükség esetén
további teendők elvégzése megtörténjen.Produktum:
- Mintavételi terv
- Nyilatkozat a vizsgálatban való részvételi szándékról az egészségügyi szolgáltató részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban
- Beleegyező nyilatkozat HPV prevalencia vizsgálatban való részvételhez a páciens részéről
Ajánlatkérő által adott sablonban - 4000 db
- Vizsgálati adatlapok Ajánlatkérő által adott sablonban -4000 db
- Laboratóriumi vizsgálatkérő lap - 4000 db
- Jegyzőkönyv a vizsgálatban való részvétel meghiúsulás okáról Ajánlatkérő által adott sablonban
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
3. részfeladat - A szűrési adatbázis felvétele, amely tartalmazza:
• A Vizsgálati adatlapon, valamint a Laboratóriumi vizsgálat lapon rögzített összes adatot,
• a laboratórium által elvégzett HPV vizsgálat (genetikai laboratóriumi vizsgálat) eredményét,
• az adatbázis fent rögzített adatait személyenként szükséges rögzíteni, az adatbázis végső
struktúráját az Ajánlatkérőnek jóvá kell hagyni az adattartalom feltöltését megelőzően.
Produktum:
- az Ajánlatkérő által jóváhagyott struktúrájú adatbázis,
- Az Ajánlatkérő által megadott sablon alapján a kapcsolattartóként kijelölt kutatási vezető írásos
beszámolója, amely tartalmazza a megvalósult feladatok teljesítésének leírását
4. részfeladat - A tanulmány elkészítése a magyarországi HPV prevalencia tekintetében
A tanulmánynak minimálisan tartalmaznia kell:
• a HPV szerepének bemutatását a méhnyakrák kialakulásában a nemzetközi szakirodalomban
közölt nagyobb tanulmányok bemutatásával,
• a hazai HPV prevalencia vizsgálat szükségességének leírását,
• a mintavétel módszertanát,
• a megvalósult mintavétel elvárt reprezentativitását,
• a különböző genotípusok korcsoportos prevalencia értékeit településtípusonként és területi eloszlását (megye) elemezve,
• összefoglaló javaslatot arra vonatkozóan, hogy az eredmények alapján megalapozottan
beilleszthető-e a HPV vizsgálat a méhnyakrák prevenciós stratégiájába.
A tanulmány átadása Ajánlatkérőnek elektronikusan és egy darab keménykötésű könyv formájában.
A tanulmánynak minimum 70 oldal terjedelműnek kell lennie, melynek fejezeteit az Ajánlatkérővel
történt egyeztetés és jóváhagyás alapján kell elkészíteni.
A tanulmány tartalmáról, főbb megállapításairól prezentáció készítése és átadása Ajánlatkérőnek
ppt formátumban, mely minimum 25 diát tartalmaz.
CPV kódok:
72314000-9 Adatgyűjtési és -egybevetési szolgáltatások
72313000-2 Adatrögzítési szolgáltatások
85145000-7 Egészségügyi laboratórium által nyújtott szolgáltatások
72316000-3 Adatelemzési szolgáltatások
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Synlab Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail: hungary@synlab.com
Telefon: +36 15888500
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 15888500
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Felek az Alapszerződés alábbi rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:191. §-a és a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján egyező akarattal módosítják.
2. A Felek az Alapszerződés szerződő felek részéből elhagyják az Országos Közegészségügyi Intézetet, mint Megrendelőt (az Alapszerződés elmaradó szövegrésze) és helyébe a Nemzeti Népegészségügyi Központ, mint Megrendelő lép (az Alapszerződés új szövegrésze). Az Országos Közegészségügyi Intézet 2018. október 1-i névváltozás után Nemzeti Népegészségügyi Központ néven működik tovább, amelynek feladat és hatásköreit a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet rögzíti.
3. A Felek a Szerződés 5. cím (Elszámolás) 5.1 pontjában szereplő teljesítési határidőre vonatkozó alábbi rendelkezést (táblázatot) hatályon kívül helyezik (az Alapszerződés elmaradó rendelkezése).
Feladatok / Teljesítési határidő / Mértéke / Összeg (forintban)
1-2. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 240. nap / Az ellenszolg. 60 %-a / nettó 29.100.000,- Ft
3-4. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 360. nap / Az ellenszolg. 40 %-a / nettó 19.400.000,- Ft
4. A Felek a Szerződés 5. cím (Elszámolás) 5.1 pontjában szereplő teljesítési határidőre vonatkozóan alábbi rendelkezést (táblázatot) fogadják el (az Alapszerződés új rendelkezése).
Feladatok / Teljesítési határidő / Mértéke / Összeg (forintban)
1. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 240. nap / Az ellenszolg. 60 %-a / nettó 29.100.000,- Ft
2. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 270. nap
3. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 300. nap / Az ellenszolg. 40 %-a / nettó 19.400.000,- Ft
4. részfeladat / A szerződéskötéstől számított 360. nap
5. A Felek az Alapszerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal tartják érvényben és hatályban, így különösen az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó ellenszolgáltatás mértéke és kifizetése vonatkozásában (a teljesítési igazolás a 1. és 2. részteljesítésekre kizárólag a 2. részfeladat igazolt [produktumokkal alátámasztott] teljesítése esetén történhet meg, illetve a teljesítési igazolás a 3. és 4. részteljesítésekre kizárólag a 4. részfeladat igazolt [produktumokkal alátámasztott] teljesítése esetén történhet meg).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdéssel összefüggésben rögzítik, hogy az Alapszerződés módosítása nem lényeges.
2. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
2.1 Az Alapszerződés módosítása kizárólag a Megrendelő névváltozására és az Alapszerződés teljesítési határidejére tartalmaz rendelkezést, amely nem érinti a közbeszerzési eljárás alapján kötött Alapszerződés tárgyát, a közbeszerzési eljárásban meghatározott, az Alapszerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket, a közbeszerzési ajánlatok értékelési feltételeit, illetve az értékelési részszempontok alapján a Szerződésbe foglalt teljesítési feltételeket (így különösen az ellenértéket).
2.2 Az Alapszerződésben rögzített részteljesítési határidők módosítása nem érinti a végteljesítési határidőt. A részteljesítési határidők módosítására azok lejárta előtt kerül sor. Az Alapszerződés módosításának nem célja, hogy a Vállalkozót a késedelem szerződésszegésre vonatkozó következményei alól mentesítse, mert a módosítás aláírásakor késedelem nem következett be.
3. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás az Alapszerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) javára nem változtatja meg, mert a módosítás az ellenértéket nem érinti.
4. A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás a Alapszerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert az Alapszerződés tárgya nem módosult.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben