Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8367/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye:HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48725240
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berta Kata
Telefon: +36 18962431
E-mail: berta.kata@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12885223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Vác, Csányi László krt III.
Hivatkozási szám: EKR000986212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében tető kiegészítő hő-, és vízszigetelése, homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása a Vác, Dr. Csányi László krt.16. szám alatti épületben.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A tárgyban meghatározott építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 110602308 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Vác, Csányi László krt. III
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:42500000-1
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331230-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt.16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen korszerűsítés során az épület homlokzati falainak utólagos hőszigetelése, valamint a korábbi napelem telepítéssel nem érintett lapostetők utólagos hő- és bitumenlemezes csapadékvíz elleni szigetelése kerül megvalósításra, kapcsolódó járulékos munkafolyamatok megvalósításával.
Építészet:
- Homlokzati hőszigetelés: 3638 m2
- Tetőszigetelés: 525 m2
Járulékos munkák:
- A belső udvari homlokzat felületen, illetve a tetőn lévő split klímákat el kell bontani. A hőszigetelést követően a kültéri klímák távtartóra történő elhelyezése, klímák nyomáspróbája, beüzemelése szükséges. A korrodált gépészeti cső, és elektromos vezetékeket ki kell cserélni. A vezetékek tetőn történő átvezetése a gyártói utasításoknak, alkalmazástechnikának megfelelően történhet.
- Ablakpárkány fedése 0,65 mm vastag PREFA alumínium szalagból készül. A mechanikai rögzítést, vízorrképzést, falcsatlakozást, gyártói utasításoknak megfelelően kell elkészíteni.
- A Főbejárati előtető alsó felületén lévő burkolat bontása, és új, táblás szálcement ETERNIT EQUITONE TECTIVA TE80 függesztett álmennyezet építése, süllyesztett kültéri IP44, 2x18W, kompaktfénycsöves mélysugárzó világítás kiépítésével együtt.
Részletesen lásd a Közbeszerzési dokumentációban (Műszaki leírás).

A VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK pont FOLYTATÁSA:
d) Nyertes AT köteles a Szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben rögzítettnek megfelelően legalább 80 millió HUF/káresemény és legalább 130 millió HUF/év mértékű, ALL-Risk típusú, teljes körű építési-szerelési tárgyú szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen tárgyú szerződésre kiterjeszteni.
e) Ajánlatkérő
• nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság)létrehozását sem közös AT-k,sem önálló AT-k vonatkozásában
• a hiánypótlást korlátozás nélkül biztosítja
• konzultációt nem tart
• az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
• jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
• jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.tv., „Kr” alatt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti.
f) AT-nek ajánlatában csatolnia kell az „Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)” szempont tekintetében cégszerű aláírással ellátott árazott költségvetést a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
g) Helyszíni bejárással kapcsolatos információk
AK tájékoztatja AT-ket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban helyszíni bejárást tart, az alábbiak szerint.
A bejárás időpontja: 2018. december 13. napján 10.00 óra időpontban
Találkozó helye: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt.16. szám alatt
h) II.1.6.indokolás:A munkafoly-ok egymásra épülése sem műszaki sem gazdasági szempontból nem teszi lehetővé részajánlattétel lehetőségének bizt-t, mely eset többlet költség- és humánerőfor. igénybevételét tenné szükségessé, a munkaterület sajátosságai több fővállalkozó egyidejű jelenlétét nem bizt.a helyszínen ellehetetlenítené a kivit, melyek okán a hatékony és felelős közpénz felhaszn.elve sérülne. Ezen túlmenően a garanciális javítások elvégzésénél jogi nehézségek merülhetnek fel.
i) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Földesiné Töpper Ilona (00221)
j) Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek alkalmassági min. követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  30
2 1.1. A felhívás III.1.3.M/2.1pontjában meghat szakember alkalmassági min. követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  10
3 1.2. A felhívás III.1.3.M/2.2 pontjában meghat. szakember alkalmassági min. követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva)  10
4 1.3. A felhívás III.1.3.M/2.3 pontjában meghat. szakember alkalmassági min. követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 234 - 533863
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Vác, Csányi László krt. III
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110602308
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti munkák, épületvillamossági és épületgépészeti, továbbá egyéb szakipari munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft. (1047 Budapest, Attila utca 34.) adószám: 11066901-2-41
Ellenszolgáltatás összege: nettó 110 602 308
Az eljárás ajánlattevői:
Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1163 Budapest Cziráki Utca 26-32.) adószám: 25121254-2-42
GATISA és Társai Korlátolt Felelősségű Társaság (2315 Szigethalom Erdő Utca 38.) adószám: 26232797-2-13
Hufer-Bau Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1193 Budapest Könyvkötő Utca 22.) adószám: 12626704243
TÁRS-95 PANNON Kft.(1094 Budapest, Liliom utca 7-9. fsz.3.) adószám: 22778321-2-43
Weiser Károly egyéni vállalkozó (1225 Budapest Tündérrózsa Utca 3.) adószám: 41045417-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint .
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)