Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8393/2019
CPV Kód:45260000-7
Ajánlatkérő:Magyar Képzőművészeti Egyetem
Teljesítés helye:1062 Budapest Andrássy út 69. hrsz 29499
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAKI Épületszobrász Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Képzőművészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43724613
Postai cím: Andrássy Út 69-71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orbán Krisztina
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tetőzet felújítás - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000859042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MKE, 1062 Budapest, Andrássy út 69. szám alatti épület tetőzetének felújítási munkáihoz kapcsolódó kivitelezés - kivitelezési szerződés keretében, meglévő kiviteli tervek alapján
Az egyetem zavartalan működését biztosítva, és a Bábszínház nyári leállására (felhívás VI.3.12. 27. pont) figyelemmel kell a kivitelezést elvégezni.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány alapján értékeli az ajánlatokat. 1.részszempont: A jelen felhívás III.1.3. pont M2)a) alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-ÉM felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és azon felül további műemléki szakterületen szerzett 36 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet MV-ÉM felelős műszaki vezetői feladatokkal egyenértékű tevékenység )(0 - 36 hónap). E tekintetben hónap átfedés esetén minden hónap egyszer vehető figyelembe, minden megkezdett hónap egynek számít.
A Miniszterelnökség útmutatója szerint a ponttkiosztás módszere:
P=((Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb))*(Pmax-Pmin))+Pmin, ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont).
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont).
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bek. lapján meghatározott legkedvezőbb érték (maximum 36 hónap), amire a maximális pontszámot adja”
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77.§ (1) bek. alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, az érvényességi küszöbnek megfelelő érték (miminum 0 hónap), amire a minimális pontszámot adja.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A Kbt. 77.§ (1) bek. alapján ajánlatkérő jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, ezen részszempont esetében ez az érték 36 hónap és a képletben ajánlatkérő ezzel a 36 hónappal számol.
Kizárólag a felhívás III.1.3) pont M2)a) alpontjában alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember vehető figyelembe az értékelés szempontjából, továbbá amennyiben ajánlattevő értékelés alá eső többlettapasztalatot kíván igazolni, úgy a szakember önéletrajza (többlettapasztalat bemutatása) már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére, amennyiben a teljes szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése teljes egészében hiányzik az ajánlatból, úgy az nem hiánypótolható! Részletek KD rövidítések nélküli AF-ban,
2. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF)/súlyszám 70
A 2. Értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. számában megjelent útmutatója szerint a fordított arányosítás módszerével a következő képlet szerint:
P= Alegjobb /Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: P= pontszám
Pmax:
Pontskála felső határa
Pmin: Pontskála alsó határa
Alegjobb:A legelőnyösebb megajánlható tartalmi elem
Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme
AK a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb összegű ár) a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat azonos tartalmi elemére (ár) pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan, a fenti képlet szerint számolja ki a pontszámokat.
Ezt követően AK beszorozza az adott részszemponthoz/alszemponthoz tartozó súlyszámmal a kapott pontszámokkal, és ezeket összeadva kapja meg az adott ajánlat összpontszámát.
Az ajánlatok értékelése két tizedes jegy pontossággal történik minden számítási képlet esetén.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 363024427 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tetőzet felújítás - kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45261910-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1062 Budapest Andrássy út 69. hrsz 29499
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tetőfelújítást az a tény tette elodázhatatlanná, hogy az egyetem 69 szám alatti épületében fellelhető Lotz falfestmények a nem megfelelő tető vízszigetelések miatt nedvességet kapnak és emiatt károsodnak. 680 m2 fémlemez fedés, ~230m2-es 2 mm vastag BAUDER THERMOPLANT-T 20 FPO-lemez (poliolefin), szigetelés, és ~64 m2-es Schüco kupola- az érintett tetőszakasz összesen hozzávetőlegesen 970m2
Az épület műemléki nyilvántartási száma 15559(713)
Az egyetem fenntartójától kapott pénzügyi támogatás alapvetően a Lotz falképek megmentésére, restaurálására irányul. Így azok a tetőfelületek felújítására kerül sor melyek alatt, illetve a környezetében felképek találhatóak. Ezek alapján a tetőfelújítás a 69 számú́ épület alábbi tetőszakaszaira terjed ki:
- 1. Az Andrássy úti épületszárny nyeregtető a volt Mintarajziskolától a volt Zeneakadémiáig.
- 2. Az udvar felőli beforduló́ épületszárny nyeregtető̋ a Barcsay terem tetőszerkezetéig.
- 3. Az 1990-ben kialakított, üvegtetővel is lefedett belső̋ udvar.
A tetőfelújításhoz két munkarész szervesen kapcsolódik:
- 4. Az Andrássy úti épületszárny utcai homlokzatának záró́ párkánya felett – a szárny teljes hosszában- életveszélyes műszaki állapotban lévő̋ kő̋ illetve műkő̋ bábos korlát - A felújítást illetve cserét a dokumentációban szerepeltetett kőrestaurátori szakvélemény alapján kell elvégezni.
- 5. Az udvar lefedéséből adódóan, megváltozott az épület csapadékvíz elvezetésének a rendszere. Többek között ennek is tudható be, hogy az egyetem „küzd” a csapadékvízzel, és a falképek nedvesedésének ez is oka. E probléma megoldása szintén a tennivalók között van. (lásd a dokumentációban: Fotófelmérés tervlapokat)
Feladatok:
1) Előkészítés a műszaki leírás szerint
2) Bontások a műszaki leírás szerint
3) Építés a műszaki leírás szerint
4) Gépészet a műszaki leírás szerint
5) Elektromosság a műszaki leírás szerint
A közbeszerzési műszaki leírásában, mellékleteiben és a költségvetési kiírásban feltüntetett anyagok a közbeszerzés tárgyának AK által megkövetelt jellemzőinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerültek megjelölésre, a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést a megnevezések mellé kell érteni, AK az egyenértékű teljesítést elfogadja. AK a fentieknek megfelelően jogosult a megjelölt anyagokkal egyenértékű anyagok, berendezések beépítésére ajánlatot tenni, azzal, hogy ebben az esetben az ajánlat részeként be kell nyújtania a beépíteni tervezett, egyenértékű anyagok, berendezések felsorolását, bemutatását is tartalmazó műszaki specifikációt és az egyenértékűség igazolására az anyag, berendezés minőségi, illetve műszaki paramétereit legalább összefoglalóan tartalmazó gyártói adatlapot, illetve minőségi bizonylatot. Amennyiben AT az ajánlatában a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott anyaggal egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie.
Ajánlatkérő 10%-os tartalékkeretet biztosít a szerződéstervezet szerint.
A részleteket a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és mellékletei tartalmazzák.
További vonatkozó jogszabály: 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
(Étv.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez építőipari kivitelezési tevekénységről;
4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
Karakter korlát miatt az 1. részszempont rövidítések nélkül: A jelen felhívás III.1.3. pont M2)a) alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-ÉM felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat) felett bemutatott szakmai többlettapasztalata (alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet MV-ÉM felelős műszaki vezetői feladatokkal egyenértékű tevékenység )(0 - 36 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.A jelen felhívás III.1.3. pont M2)a) alpontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember III.1.3.M2.)a pontban előírt szakmai tapasztalat feletti többlettapasztalat 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24370 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tetőzet felújítás - kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 363024427
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Név: RENOME-R Bt. Felhívás adott pontjának megjelölése: III.1.3) M2)b) pontja
Székhely/cím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 17
Adószám: 28892720-2-42
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KEK Card Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27301603
Postai cím: Ananász Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@p-holding.hu
Telefon: +36 309504869
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13840820242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 354290788 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Prím Építő Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37748986
Postai cím: Illés Utca 17. fszt.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11906508242

Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073242

Hivatalos név: KEK Card Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27301603
Postai cím: Ananász Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1172
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13840820242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Vállalkozói szerződés 3.1. pontának megfelelően: A Kivitelezőt a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák, a Projekt teljes, szerződésszerű megvalósításáért a következők szerinti vállalkozói díj illeti meg:
Nettó: 330.022.207,- Ft
Nettó tartalékkeret (10 %): 33.002.220,- Ft
Nettó összesen: 363 024 427,- Ft
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges