Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8407/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Budapest, megyeszékhelyek, „Balaton”, illetve „Észak-Alföld,” turisztikai régiókban;Budapest, megyeszékhelyek, „Balaton”, illetve „Észak-Alföld,” turisztikai régiókban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66929080
Postai cím: Megyeház Tér 1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Szabolcs Kormánymegbízott
Telefon: +36 88620510
E-mail: vemkh.kozbeszerzes@veszprem.gov.hu
Fax: +36 88550832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000385002019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000385002019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Képzés (1.) és kapcsolódó szolgáltatás (2.)
Hivatkozási szám: EKR000385002019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című projekt megvalósítása keretében képzési szolgáltatások megrendelése (1. számú rész), valamint szálláshely szolgáltatás és előadó- és oktatóterem bérletének, valamint étkeztetés (catering) feladatok ellátása tárgyú szolgáltatás megrendelése (2. számú rész).
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
nem
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások megrendelése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, megyeszékhelyek, „Balaton”, illetve „Észak-Alföld,” turisztikai régiókban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladatát képezi a szakmai előkészítés (a célcsoport környezeti kontextusának elemzése), és az alábbiakban röviden bemutatott, a „Közös érték, kultúra, szemléletváltás” Képzési Programcsomag képzéseinek kidolgozása, fejlesztése és lebonyolítása. Szakmai előkészítés keretében vállalkozó feladata a szervezetikultúra-felmérése és elemzése (a felmérés módszertanának kidolgozása; hazai és nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése és elemzése; a szervezeti kultúra, környezeti kontextus felmérése és elemzése). Mennyisége: 83 tanácsadói nap. Szervezetikultúra-felmérés és elemzés esetében előírt teljesítési határidő: 2019. december 31.
Képzési programok:
1. Folyamatoptimalizálás műhelymunka (létszám: 30 fő/kormányhivatal, összesen: 600 fő; csoportszám:3 /kormányhivatal; képzések száma: 60 db
2. Interaktív beszédtechnika műhelymunka (célcsoport: vezetők - kormánymegbízott, főigazgató, igazgató -; létszám: 3 fő /kormányhivatal, összesen: 60 fő; csoportszám:1/kormányhivatal; képzések száma: 20 db;
3. Országos rendezvények (célcsoport: kormánytisztviselők; létszám: 70 fő /kormányhivatal, összesen: 1400 fő; csoportszám:1/kormányhivatal; képzések száma: 20 db;
4. Személyügyi workshop (célcsoport: kormánytisztviselők, szakmai terület vezetői létszám:7-8 fő/kormányhivatal, összesen: 150 fő; csoportszám:1 /kormányhivatal; képzések száma: 20 db
5. Munkaerőpiaci-szolgáltatási workshop (célcsoport: kormánytisztviselők, szakmai terület vezetői; létszám: 7-8 fő/kormányhivatal, összesen: 150 fő; csoportszám:1 /kormányhivatal; képzések száma: 20 db;
6. Csapatépítő tréning (célcsoport: kormánytisztviselők; létszám: 100 fő/kormányhivatal, összesen: 2000 fő; csoportszám: 3/kormányhivatal; képzések száma: 60 db;
7. Kulturális, értékteremtő műhelymunka (célcsoport: kormánytisztviselők; létszám: 38 fő/kormányhivatal, összesen: 750 fő; csoportszám:2/kormányhivatal; képzések száma: 40 db;
8. Egyéni vezetői coaching (célcsoport: vezetők - kormánymegbízott, főigazgató, igazgató -; létszám: 3 fő/kormányhivatal, összesen: 60 db; csoportszám: 3 /kormányhivatal; képzések száma: 640 nap;
9. Csoportos vezetői coaching (célcsoport: vezetők; létszám: 77 fő/kormányhivatal, összesen: 1540 fő; csoportszám:1 db/kormányhivatal; képzések száma: 320 nap.
A képzések megtartásának jelenleg meghatározható helyszíne: 1., 2., 7.: Budapest; 3., 4., 5., 8., 9.: megyeszékhelyek, 6.: „Balaton”, illetve „Észak-Alföld,” turisztikai régiókban.
Ajánlatkérő a teljesítésbe bevonandó, a felhívás III.1.3) M.2. b) pontja szerinti szakmai vezető szakember által ellátandó, alapvető fontosságú feladatok nyertes ajánlattevő általi elvégzését írja elő. Nem képezi vállalkozó feladatának részét a képzések megtartásához szükséges helyiségek, termek és a szükséges technikai felszerelés biztosítása, a képzésben résztvevők utaztatása, szálláshelyének és étkeztetésének biztosítása.
A közbeszerzés 1. és 2. számú része esetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a II.2.13) pontban megjelölt projekt megvalósítási időszakának 2020. december 31-ig tartó meghosszabbítására és a megadott műszaki tartalom jóváhagyására (támogatási szerződés módosítására) nem kerül sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzíti, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a fenti meghosszabbítást lehetővé tevő támogatási szerződés rendelkezésre nem áll (a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja) és erről ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt nem értesíti. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 1 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M.2.b) pontja szerinti szakmai vezető szakember közszolgálati továbbképzési program tervezése/működtetése/irányítása területén szerzett szakmai tapasztalatának időtartama. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II. 2.7) pontban megadott kezdő időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le.

II.2.1)
Elnevezés: Szálláshely, terembérlet, étkeztetési feladatok
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, megyeszékhelyek, „Balaton”, illetve „Észak-Alföld,” turisztikai régiókban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című projekt megvalósítása keretében képzési szolgáltatások megvalósításához kapcsolódóan a képzésben résztvevők számára szálláshely biztosítása teljeskörű ellátással, a képzések megtartására alkalmas helyiségek, termek biztosítása, továbbá a képzések során étkeztetési (catering) feladatok ellátása.
1. Folyamatoptimalizálás műhelymunka (létszám: 30 fő/kormányhivatal, összesen: 600 fő; képzés időtartama: 3 x 2 nap; szakértők száma: 2 fő szakértő/csoport) esetében: tervezett időszak:2020. január-június, munkanapokon;szállás: képzési alkalmanként 1 éjszaka reggelivel kétágyas szobákban;étkeztetés: 1. nap:2 kávészünet (bekészítéssel),2 meleg étkezés (ebéd, vacsora) 2.nap:2 kávészünet (bekészítéssel), 1 meleg ebéd;terembiztosítás: a szállás helyétől gyalogosan legfeljebb 500 méterre elhelyezkedő terem.
2. Interaktív beszédtechnika műhelymunka (létszám:3 fő/kormányhivatal, összesen: 60 fő; képzések száma:20 db;képzés időtartama:5 x 2 nap; szakértők száma:2 fő szakértő/csoport; helyszíne: Budapest) esetében:
tervezett időszak:2020.január-február, április-május, szeptember, munkanapokon;szállás: képzési alkalmanként 1 éjszaka reggelivel egyágyas szobákban;étkeztetés: 1.nap:2 kávészünet (bekészítéssel), 2 meleg étkezés (ebéd, vacsora) 2.nap: 2 kávészünet (bekészítéssel), 1 meleg ebéd;terembiztosítás: a csoport létszámának befogadására és a képzés megtartására alkalmas, a szállás helyétől gyalogosan legfeljebb 500 méterre elhelyezkedő terem.
3. Országos rendezvények(létszám: 70 fő/kormányhivatal, összesen:1400 fő; képzések száma: 20 db; képzés időtartama: 1 nap; szakértők száma: 7fő előadó/nap; helyszíne: megyeszékhelyek) esetében: tervezett időszak: 2019. november-december, munkanapokon;étkeztetés:egész napos bekészítés.
4. Személyügyi workshop(létszám: 7-8fő/kormányhivatal, összesen:150 fő; képzések száma: 20 db; képzés időtartama: 5 x 2 nap; szakértők száma: 2fő szakértő/csoport; helyszíne: megyeszékhelyek) esetében:tervezett időszak: 2020. január- május,munkanapokon;étkeztetés: egész napos bekészítés.
5. Munkaerőpiaci-szolgáltatási workshop (célcsoport: kormánytisztviselők, szakmai terület vezetői; létszám:7-8 fő/kormányhivatal, összesen:150 fő; csoportszám:1 /kormányhivatal; képzések száma:20 db;képzés típusa:jelenléti workshop; képzés időtartama: 5 x 2 nap; szakértők száma:2 fő szakértő / csoport; helyszíne: megyeszékhelyek) esetében:tervezett időszak: 2020. január- május,munkanapokon;étkeztetés:egész napos bekészítés.
6. Csapatépítő tréning (célcsoport: kormánytisztviselők; létszám: 100 fő/kormányhivatal, összesen: 2000 fő; csoportszám: 3/kormányhivatal; képzések száma: 60 db; képzés típusa: jelenléti tréning; képzés időtartama: 2 nap; szakértők száma: 3 fő szakértő/csoport; helyszíne: „Balaton”, illetve „Észak-Alföld,” turisztikai régiókban) esetében: tervezett időszak: 2020. február-november, munkanapokon; szállás: képzési alkalmanként 1 éjszaka reggelivel kétágyas szobákban; étkeztetés: 1. nap: 2 kávészünet (bekészítéssel), 2 meleg étkezés (ebéd, vacsora) 2. nap: 2 kávészünet (bekészítéssel), 1 meleg ebéd; terembiztosítás: a szállás helyétől gyalogosan legfeljebb 500 méterre elhelyezkedő terem.
7. Kulturális, értékteremtő műhelymunka (célcsoport: kormánytisztviselők; létszám: 38 fő/kormányhivatal, összesen: 750 fő; csoportszám:2/kormányhivatal; képzések száma: 40 db; képzés típusa: jelenléti műhelymunka; képzés időtartama: 3 x 2 nap; szakértők száma: 2 fő szakértő/csoport; helyszíne: Budapest) esetében: tervezett időszak: 2020. szeptember-november, munkanapokon;szállás: képzési alkalmanként 1 éjszaka reggelivel kétágyas szobákban; étkeztetés: 1. nap: 2 kávészünet (bekészítéssel), 2 meleg étkezés (ebéd, vacsora) 2. nap: 2 kávészünet (bekészítéssel);terembiztosítás: a szállás helyétől gyalogosan legfeljebb 500 méterre elhelyezkedő terem.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II. 2.7) pontban megadott kezdő időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzés mindkét részében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt az 1. számú rész esetében nem ír elő (Kbt. 65.§ (2) bekezdés).
A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a Kr. 19. § (3) bek. és a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bek., 69. § (11) bek. is.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján: az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A Kr. 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A II.2.5) pont folytatása a 2. rész esetében:
Az ár kritérium keretében figyelembe veendő áremelek és szorzószámai:
1. Egy férőhelyre (főre) számított egy éjszakai szállás (reggelivel) nettó díja, egy- és kétágyas szobai elhelyezéssel egységesen(a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára, a Projekt Pályázati Felhívás alapján előírt ár:bruttó 15 000 forint/fő/éj, idegenforgalmi adó nélkül) (Ft/éjszaka)/szorszószám:28
2. Egy főre számított étkeztetés (bekészítés) nettó díja (a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára, a Projekt Pályázati Felhívás alapján előírt ár: nettó 9000 forint/fő/nap) (Ft/fő/nap)/ szorszószám:30
3. Egy főre számított étkeztetés (bekészítés, ebéd) nettó díja (a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára, a Projekt Pályázati Felhívás alapján előírt ár: nettó 9000 forint/fő/nap) (Ft/fő/nap)/ szorszószám:10
4. Egy főre számított étkeztetés (bekészítés, ebéd, vacsora) nettó díja (a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára, a Projekt Pályázati Felhívás alapján előírt ár: nettó 9000 forint/fő/nap) (Ft/fő/nap)/ szorszószám:10
5. Egy terem (oktató- és előadóterem egységesen) bérletének nettó díja (Ft/alkalom)/ szorszószám:22
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a 2. számú részre történő ajánlattétel a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri a nettó 150 M HUF összeget.
III.1.1) pont folytatása:
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Továbbá az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése is irányadó.
Az 1. számú rész esetében a II.2.5) (Értékelési szempontok) pont minőségi kritériumra vonatkozó részének folytatása:
Legfeljebb 24 hónapot értékelve (egész hónapban kifejezve). A közszolgálati továbbképzési program kifejezés alatt a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti továbbképzés értendő. Az ár kritérium keretében értékelt ajánlati elem megnevezése: Napi tanácsadói díjak (Ft/nap) (a szervezetikultúra-felmérés és elemzés, valamint az egyes képzésekre vonatkozó tanácsadói díjak alszempontként kerülnek meghatározásra; figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára, a Projekt Pályázati Felhívás alapján előírt ár: bruttó 152 400 forint/nap) (Ft).
A 2. számú rész esetében a II.2.4) (Közbeszerzés ismertetése) pont folytatása:
8. Egyéni vezetői coaching (célcsoport: vezetők - kormánymegbízott, főigazgató, igazgató -; létszám: 3 fő/kormányhivatal, összesen: 60 fő; csoportszám: 3 /kormányhivatal; képzések száma: 640 nap; képzés típusa: jelenléti képzés időtartama: 1 alkalom/hó, 2 óra/alkalom, a jelenléten képzésen kívül 1 alkalom/hó, 2 óra/alkalom online coaching; szakértők száma: 20 fő coach; helyszíne: megyeszékhelyek) esetében: tervezett időszak: 2019. szeptember-2020. december, munkanapokon; étkeztetés: egész napos bekészítés.
9. Csoportos vezetői coaching (célcsoport: vezetők; létszám: 77 fő/kormányhivatal, összesen: 1540 fő; csoportszám:1 /kormányhivatal; képzések száma: 320 nap; képzés típusa: havi 1 alkalom jelenléti, a képzés ideje alatt online; 1 képzés időtartama: 1 nap/hó; szakértők száma: 20 fő coach; helyszíne: megyeszékhelyek) esetében: tervezett időszak: 2019. szeptember-2020. december, munkanapokon;étkeztetés: egész napos bekészítés.
A közbeszerzés mennyiségének és egyéb feltételeinek részletes leírását a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Megrendelő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Megfelelően irányadó a 321/2015. Kr. 21/A. §, és a Kbt. 65.§ (5)-(7), (9), (10), (11) bek., 69. § (11) bek. is. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M.1. A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja és az (3a) bek. b) alpontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, legjelentősebb, az alkalmassági követelmény körében előírt referenciáinak csatolása egyszerű másolatban, a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdésével összhangban. A referenciáknak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell: a szerződést teljesítő szervezet (ajánlattevő/a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezet) neve, címe (székhelye), a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szerződés tárgya, mennyisége, a referenciát igazoló személy neve és közvetlen elérhetősége, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e, adott esetben információ a saját teljesítés arányáról. Az alkalmassággal kapcsolatban ismertetendő adatokat olyan pontossággal kérjük megadni, hogy abból a jelen felhívásban meghatározott alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen, így az 1. számú rész esetében meg kell adni az egyes képzések pontos megnevezését, jogszabályi hátterét, valamint a képzettek számát.
M.2. A Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján: azon szakemberek megnevezése, képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, a szakember végzettségét igazoló okiratokat, továbbá csatolni kell a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M.2. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, a munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap) , az ajánlattétel időpontjában kivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges a szakemberek ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. számú részre történő ajánlattétel esetében nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé hat évben teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett,
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzést folytató intézményként (Magyarországon kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti ország joga szerint ezzel egyenértékű szervezetként) nyújtott képzés tárgyú referenciával, amelynek keretében a képzésben résztvevők száma összesen elérte vagy meghaladta az 1300 főt;
b) legalább 1 db, felnőttképzési vagy felnőttoktatási tevékenységre irányuló projekt szakmai vezetésére vonatkozó referenciával.
Az a) alpont szerinti referenciakövetelményben előírt mennyiség több szerződés értékének összevonásával is igazolható.
A 2. számú részre történő ajánlattétel esetében nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé hat évben teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett olyan, étkezést is biztosító szálláshely nyújtására vagy biztosítása vonatkozó referenciával, amelynek keretében a vizsgált időszak alatt összesen legalább 2000 fő elszállásolására és étkeztetésére került sor.

M.2.
Az 1. számú részre történő ajánlattétel esetében a nem rendelkezik:
a) legalább 1 fő, magyarul anyanyelvi- vagy felsőfokú szinten beszélő, felsőfokú (pedagógiai vagy andragógiai, vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett bölcsészettudományi, illetőleg társadalomtudományi területen szerzett bármely más) végzettségű, a végzettség megszerzését követően, legalább 2 év időtartamú, felnőttképzési vagy felnőttoktatási területen képző (oktató és/vagy tréner és/vagy előadó) szakemberként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
b) legalább 1 db, felnőttképzési vagy felnőttoktatási tevékenységre irányuló projektben szakmai vezetői feladatkörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás szakmai vezetésért felelős szakemberrel (szakmai vezető);
c) legalább 1 fő, magyarul anyanyelvi- vagy felsőfokú szinten beszélő, felsőfokú végzettségű, a végzettség megszerzését követően, legalább egy projekt esetében projektvezetői feladatkörben szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
d) legalább 1 fő közigazgatási képzésben és/vagy képzésfejlesztésben vagy legalább 1 fő nagyvállalati és/vagy állami tulajdonú vállalati képzésekben szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az egyes szakemberek között átfedés lehetséges.
A szakmai vezetői feladatkör és (az M.1. b) pont szerinti követelmény esetében) tevékenység alatt a szervezeti kultúra felméréséért és/vagy a diagnosztizálás szakmai tartalmának megfelelőségéért, továbbá az egyes képzési programok és/vagy műhelymunkák és/vagy tréningek tematikájának, programjának szakmai minőségéért, a képzési tevékenységek megvalósításáért, valamint a képző szakemberek munkavégzéséért és a megrendelővel való kapcsolattartásért való felelősség együttese mellett végzett feladat értendő.
A projektvezető feladatkör alatt az ellátandó feladatok szerződéses feltételeknek megfelelő, határidőben, elvárt színvonalon történő ellátása érdekében végzett feladatok összessége értendő, ezen belül különösen: a projekt teljesítési mérföldkövek figyelemmel kísérése, az eredménytermékek előírt formában, határidőben történő átadása megrendelő részére, a projekt megvalósításában résztvevő személyek munkavégzésének koordinációja, valamint a teljesítés során a felmerülő kérdések, kérések egyeztetése, kezelése, megrendelővel való közvetlen kapcsolattartás.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével, a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című projekt alapján megítélésre kerülő, utófinanszírozású támogatás biztosítja. A támogatási intenzitás mértéke: 100%. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját megterheli. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§-a irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Az 1. számú rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli: Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Az 1.számú értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere, a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A 2. részszemponton belüli alszempontok (és súlyszámaik): napi tanácsadói díj a szervezetikultúra-felmérés és elemzés feladat esetében (5); napi tanácsadói díj a Folyamatoptimalizálás műhelymunka esetében (14); napi tanácsadói díj az Interaktív beszédtechnika műhelymunka esetében (9); napi tanácsadói díj az Országos rendezvények esetében (2); napi tanácsadói díj a Személyügyi workshop esetében (4), napi tanácsadói díj a Munkaerőpiaci-szolgáltatási workshop esetében (2); napi tanácsadói díj a Csapatépítő tréning esetében (6); napi tanácsadói díj a Kulturális, értékteremtő műhelymunka esetében (11); napi tanácsadói díj az Egyéni vezetői coaching esetében (22); napi tanácsadói díj a Csoportos vezetői coaching esetében (15). A 2. számú rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
6. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
7. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKReben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel az EKR-en, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. Az EKR használatához regisztráció szükséges, melynek során a gazd. szereplőnek meg kell adnia az EKR. Kr.6. § (7)-(8) bekezdés szerinti adatokat is. Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazd.szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazd.szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
8. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§ alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
9. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni (EKR Kr. 10.§ (2) bekezdés), melyek vonatkozásában EKR Kr. 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6) bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
11. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) (További információk) pont folytatása:
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§. (1) bekezdésében foglaltakra.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
16. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke részenként 2 000 000 HUF (kettőmillió forint). Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírt módon. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Államkincstár, 10048005-00299516-00000000.
17. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az 1. rész esetében: Késedelmi kötbér: a nettó tanácsadói napi díj 0,5%/késedelmes nap; a képzés nettó ellenértéke (nettó vállalkozói díj) 1%-a/késedelmes nap; hibás teljesítés miatti kötbér: a késedelmi kötbérrel azonos mértékű; meghiúsulási kötbér: a teljes vállalkozói díj nettó ellenértékének 15 %-a.
A 2. rész esetében: Késedelmi kötbér: megrendelés alapján számított teljes vállalkozói díj 2%-a/óra, illetőleg 5%/óra, illetőleg a megrendelés alapján számított teljes vállalkozói díj 2%-a/késedelmes nap; meghiúsulási kötbér: a meghiúsulás időpontjában fennmaradó keretösszeg 20 %-a.
18. Az 1. számú rész esetében ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételeként írja elő legalább 20 fő, felsőfokú végzettségű, a végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 1 év coaching tapasztalattal és akkreditált coach képzésben szerzett tanúsítvánnyal/oklevéllel rendelkező coach szakember; továbbá legalább 10 fő, felsőfokú végzettségű, a végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 20 nap (1 napot 8 képzési órának elfogadva) tréning tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezésre állásnak igazolását, és a szerződés teljesítésébe történő bevonását.
19. A coach kifejezés alatt olyan személy értendő, aki a személyes segítő, fejlesztő tevékenység (coaching) során az érintett személy személyes képességeit, meglévő erősségeit azonosítja és fejleszti, valamint hozzásegíti őt a munkavégzése, feladatellátása során felmerülő problémák, kihívások megoldásában. A tréner kifejezés alatt olyan személy értendő, aki – az adott tréning speciális tematikájához igazodva - megalakítja, összetartja és végigköveti a tréning csoport működését, közreműködik a csoportdinamika létrehozásában.
20. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar. A közbeszerzés 1. számú részének tárgya a magyar nyelv használatát feltételezi. Nyertes ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei esetében elvárt alapkövetelmény a magyar nyelv anyanyelvi-, ennek hiányában felsőfokú szintű ismerete.
21. Ajánlattevőnek az 1. és a 2. számú rész esetében szakmai ajánlatot kell benyújtania a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározottak szerint.21. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
22. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot értendő.
23. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354)

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák