Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8743/2019
CPV Kód:31120000-3
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gredics Éva
Telefon: +36 12109610
E-mail: gredics.eva@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
Hivatkozási szám: EKR000168302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
1db háromfázisú, 500kVA teljesítményű zajszigetelt, kültéri aggregátor beszerzése összes tartozékával együtt (vezérlő elektronika, HDK kapcsoló). A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika (1083 Budapest, Balassa J. u. 6.) előtti területen történő szabvány szerinti telepítése és üzembe helyezése.
Vasalt aljzatbeton készítése, villámvédelem és földelés kiépítése. A gép alkalmassá tétele 0,4kV-os főelosztóba történő bekötéshez. Működési próbához (3 darab automatikus indításhoz) szükséges üzemanyag biztosítása.

Nyertes ajánlattevő részéről biztosítandó dokumentumok:
 érintésvédelmi jegyzőkönyv,
 teljesítménylap,
 egyutas áramvonali kapcsolási rajz,
 aggregátor kezelési útmutató,
 működési próba jegyzőkönyv.
Nyertes ajánlattevő a teljesítés időpontjától kezdődően 24 hónap jótállásra köteles az aggregátor és tartozékai tekintetében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
1db háromfázisú, 500kVA teljesítményű zajszigetelt, kültéri aggregátor beszerzése összes tartozékával együtt (vezérlő elektronika, HDK kapcsoló). A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika (1083 Budapest, Balassa J. u. 6.) előtti területen történő szabvány szerinti telepítése és üzembe helyezése.
Vasalt aljzatbeton készítése, villámvédelem és földelés kiépítése. A gép alkalmassá tétele 0,4kV-os főelosztóba történő bekötéshez. Működési próbához (3 darab automatikus indításhoz) szükséges üzemanyag biztosítása.

Nyertes ajánlattevő részéről biztosítandó dokumentumok:
 érintésvédelmi jegyzőkönyv,
 teljesítménylap,
 egyutas áramvonali kapcsolási rajz,
 aggregátor kezelési útmutató,
 működési próba jegyzőkönyv.
Nyertes ajánlattevő a teljesítés időpontjától kezdődően 24 hónap jótállásra köteles az aggregátor és tartozékai tekintetében.
Ajánlatkérő - nem konzultációs jelleggel - lehetővé teszi a helyszín megtekintését. A helyszíni bejárás időpontja és helyszíne:
időpont: 2019. március 11. 9.00 órakor
helyszín: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
Találkozó helye: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika főbejárata
A II.2.5 pont kiegészítése:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következő:
Minőségi kritérium: 0 vagy 10 pontszám a pontkiosztás módszerével,
Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
Minőségi kritériumhoz magyarázat: Ajánlattevőnek a hiba bejelentését követő minimum 4 napon belüli elhárítást kell vállalnia a IV. Szerződéstervezet fejezet 10.4 pontjának megfelelően, ez az érvényességi küszöb. Amennyiben a minimumot kívánja ajánlattevő megajánlani, úgy a Felolvasólapon a NEM-et kell bejelölnie. Amennyiben ajánlattevő megajánlja a 3 napon belüli elhárítást, úgy az IGEN-t kell bejelölnie.
A II.2.7) pontban megadott szerződés kezdetének időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényétől függően változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő vállalja, hogy a hibát a hibajelentés visszaigazolásától számított maximum 3 (három) napon belül elhárítja (igen/nem, előny az igen) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) (előny a kisebb) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: SE Tömő utcai Tömb aggregátor beszerzés, telepítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő 2019. április 11-én kiküldte az összegezést tárgyi eljárásban.
A Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, amelynek határideje tárgyi eljárásban 2019. május 2.
A módosítást megalapozó körülmények:
Az eljárásban az értékelés alapján negyedik helyezett FORMULA Mérnökiroda Kft. (1201 Budapest Madách utca 10.) 2019. április 17-én iratbetekintésen vett részt, amely alapján 2019. április 23-án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdésére tekintettel a 2. számú felvilágosítás kérést küldte ki a kérelem alapján 2019. április 25-én.
A 2019. április 30-ig benyújtott felvilágosítás nyújtások alapján két ajánlattevő érvénytelenségét állapította meg ajánlatkérő 2019. május 2-án az alábbiak szerint:
- Complex Diesel Kft. (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) ajánlattevő a 2019. április 30-án benyújtott felvilágosítás nyújtás alapján módosította az ajánlatát, tekintettel arra, hogy a felvilágosítás nyújtás alapján ajánlattevő nem az ajánlatában megajánlott 6 M26G500/5e2 modellszámú aggregátort kívánja szállítani.
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő 2019. március 20. 10.00 óra volt, amely határidőig benyújtott ajánlatára beállt ajánlattevő kötöttsége, így azzal, hogy a megajánlott 6 M26G500/5e2 modellszámú aggregátor helyett más aggregátort kíván beépíteni ajánlattevő, megsértette az ajánlati kötöttséget, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
- FORMULA Mérnökiroda Kft. (1201 Budapest Madách utca 10.) ajánlattevő a 2019. április 30-án benyújtott felvilágosítás nyújtása alapján ajánlattevő érvelése alapján bármely, a 97/68 EC Direktívának megfelelő besorolással meg lehetett felelni az ajánlatkérő által előírt szabványnak. Ajánlatkérő azonban a 3. számú kiegészítő tájékoztatásban Stage 3A értékű besorolás szerinti szabványnak való megfelelést írt elő, így ajánlattevő felvilágosítás nyújtása alapján nem felel meg ennek, mivel az általa megajánlott aggregátor besorolása Stage 2 értékű.
A megajánlott aggregátor így nem felel meg az ajánlatkérő által előírt paramétereknek, ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A 2019. április 11-én kiküldött összegezésben mindkét fent nevesített ajánlattevő érvényes volt, továbbá a Complex Diesel Kft-t (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) hirdette ki nyertesnek ajánlatkérő, így az összegezés módosítása vált szükségessé.
Tekintettel arra, hogy az eljárás bírálata során pedig kizárólag a Complex Diesel Kft-t (1116 Budapest, Építész utca 8-12.) kérte fel ajánlatkérő az igazolások benyújtására, és az összegezés kiküldését követően igazolások bekérésére nem kerülhet sor, így nincs olyan érvényes ajánlattevő tárgyi eljárásban, amely kihirdethető nyertesnek.
Továbbá az előzetes vitarendezések időigénye miatt, ha lenne is a Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel érvényes ajánlat, a szerződés teljesítési határidejének megadott 2019. június 30. teljesíthetetlenné vált.
A fenti körülményekre tekintettel ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánította 2019. május 2-án, és az összegezést módosította.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FORMULA Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80944621
Postai cím: Madách Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24836924243

Hivatalos név: Framtid Group Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61776410
Postai cím: Gellérthegy Utca 23. 4/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278985241

Hivatalos név: Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27793736
Postai cím: Hunyadi János Út 162
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12742365243

Hivatalos név: Complex Diesel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51956712
Postai cím: Építész Utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13504528243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges