Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8768/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Kisszállás Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6421 Kisszállás, Belterület, 509/5 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisszállás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95155157
Postai cím: Fő Utca 28.
Város: Kisszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6421
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szerencsés András
Telefon: +36 304181483
E-mail: igazgatas@kisszallas.hu
Fax: +36 77457001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisszallas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inkubátorház kialakítása Kisszálláson 2
Hivatkozási szám: EKR000607812019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db Brikettáló sor komplett beszerzése
- Előaprítógép 1. – rönkök és gallyak aprítására alkalmas gép
- Előaprítógép 2. – nem fa anyagú biomassza, szalma, széna, nád aprítására alkalmas gép
- Ciklonos finomító
- Szárító
- Brikettáló
Egyebekben a dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Inkubátorház kialakítása Kisszálláson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331
A teljesítés helye: 6421 Kisszállás, Belterület, 509/5 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A megkötendő szerződés: adásvételi szerződés
Inkubátorház kialakítása érdekében 1 db Brikettáló sor komplett beszerzése
- 1 db Előaprítógép 1. – rönkök és gallyak aprítására alkalmas gép
- 1 db Előaprítógép 2. – nem fa anyagú biomassza, szalma, széna, nád aprítására alkalmas gép
- 1 db Ciklonos finomító
- 1 db Szárító
- 1 db Brikettáló

A gépekhez a teljesítés keretében magyar nyelvű kezelési-karbantartási útmutatót kell átadni, legkésőbb az adott eszközre vonatkozó átadás-átvételi eljárás keretében.
Ajánlatkérő a szállítandó brikettáló gépsor esetében a sikeres átadás-átvételhez maximum 5 fő részére maximum 8 óra időtartamú oktatást ír elő.
További specifikációk a Műszaki-szakmai leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előaprító gép 1. darabolási teljesítménye (kg/óra) (min. 3400 kg/óra, max. 5000 kg/óra ) 5
2 Előaprító gép 2. termelékenysége (kg/óra) (min. 600 kg/óra, max. 1000 kg) 5
3 Brikettáló teljesítménye (kg/óra) (min. 100 kg/óra, max. 160 kg/óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007
II.2.13) További információ Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőt terhelik.
A beszerzési tárgyak egymással való szoros összefüggése miatt a részajánlat-tételt a beszerzési tárgyak jellege nem teszi lehetővé.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k),m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alátartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő tekintetében külön-külön nyilatkozat benyújtása szükséges. Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban:
- egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Továbbá az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.(321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bek.). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30). Korm. rend. 17. § (1)-(2) bek.) vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30). Korm. rend. 14. §-ában foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az érintett ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §). Erre is tekintettel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön) ajánlatához nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési
eljárás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és 65. § (4) bekezdése, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolja valamennyi pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre (24 hónapra) vonatkozó megfelelő nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő a fentiekben meghatározott időszak kezdeténél később jött létre, vagy kezdte meg a működését, akkor a P/1 alkalmassági követelmények körében meghatározottak erre az időszakra korlátozódnak, Ilyen esetben erre a körülményre külön nyilatkozatban kell utalnia az ajánlattevőnek.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) sorba állítás volt. Sorba állítás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására Ajánlattevőnekbe kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított előző három év legjelentősebb, közbeszerzés részenként meghatározott tárgya szerintiszállításainakismertetését aKorm. rendelet 23. § szerinti formában igazolva.
A benyújtott referencia nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági előírásnak való megfelelés megállapítható), valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozat/igazolás egyéb előírásait és a nyilatkozatmintákat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
a vizsgált időszakban eredményesen, szerződésszerűen teljesített és a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt legalább 1 db, minimum nettó 15 MFt értékű, komplett brikettáló sor szállítására vonatkozó referenciával.
Eredményesen teljesített a szállítási feladat, ha az átadás-átvétel vevő/megrendelő részére sikeresen, szerződésnek megfelelően megtörtént.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes Ajánlattevő bármelyik kötbérterhes (rész)teljesítésként meghatározott részteljesítés, vagy végteljesítés kapcsán – olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, úgy minden késedelemmel érintett naptári nap után késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett eszköz, gép – ill. eszközök, vagy gépek - nettó ellenértéke, mértéke pedig 1% (egy százalék)/nap. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napját követő napon válik esedékessé. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó ajánlati ár (ellenérték), mint vetítési alap 20 %-a. Ha a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket, Ajánlatkérő azt olyan jelentős érdekmúlásnak tekinti, amely feljogosítja az Ajánlatkérőt arra, hogy a szerződéstől minden további figyelmeztetés és felszólítás nélkül elálljon, illetve felmondja azt.
Jótállás: a nyertes Ajánlattevő a szállított eszközökre a hatályos jogszabályok által előírt mértékű, de minimum 12 hónaposjótállásra köteles, a sikeres átadás-átvétel dátumától számítva.
Jótállási biztosítékot Ajánlatkérő nem ír elő.
A szerződést biztosító kötelezettségek részletes ismertetését, a vonatkozó előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, a kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. Nyertes
A komplett brikettáló gépsor átadásáról, ill. a szerződéses feladatok maradéktalan teljesítéséről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely – sikeres átadás-átvételi eljárás esetén - egyben számla kiállítást megalapozó teljesítés igazolási jegyzőkönyvnek is minősül. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.Vevő az ellenértéket teljesítésigazolás alapján, az előbbieknek megfelelően kiállított eladói számla kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes Ajánlattevő megjelölt bankszámlaszámára.A számlán a szállított eszközöket, tételenként elkülönítve fel kell tüntetni, amennyiben ez releváns. Vevő a szerződések teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdését.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a Településfejlesztési Operatív Program (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00007) forrásait - utófinanszírozással - be kívánja vonni a megkötésre kerülő szerződés finanszírozásába. A támogatás intenzitása: 100,000000%.
Irányadó lényegi jogszabályok:
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014 (X.5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 35.§ (8) - (9)).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi rész tekintetében arányosítás.Részletes leírás és képletek a KD-ben.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, az ajánlatokat (továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani.
2. AK a Kbt. III. rész 112. § (1) bek. a.) és 117. § alapján folytatja le az eljárást a következők szerint. AK úgy jár el, mintha a Kbt. 112. § (1) bek. b.) pontja szerinti eljárás folytatna le, de az összefoglaló tájékoztatás intézményét nem alkalmazza, 3 gazdasági szereplőt nem kér fel ajánlattételre, hanem az eljárás Eljárást megindító felhívás (3. mell. a 44/2015. (XI. 2.) MvMrend.hez) közzétételével indul és az érdeklődő gazdasági szereplők ezen KÉ-ben közzétett felhívás alapján jogosultak ajánlattételre, a nyílt eljárás szabályai szerint. Külön részvételi szakasz nincs . AK az elektronikus licit intézményét nem alkalmazza. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik munkanapig megérkeznek AK-höz. Ezek eltérések kivételével a Kbt.113-114.§-a alkalmazandó.
3. Közbeszerzési dokumentáció elérése: EKR-ben.
4. AJ-hoz – elektronikus űrlap formájában - felolvasólapot kell csatolni, és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2), valamint a Kbt.66.§ (6) bekezdése szerint (nemleges esetben is).
5. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§ (7) bek. szerint.
6. Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (P/1., M/1.)
7. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e)-t.
8.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatot tevő nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.
9.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4).
10.Faksz: dr. Novák Andrea (lajstr.szám:00769).
11. Amennyiben az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
12. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza.
13. AK a kieg. tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében és jelen információk 2. pontjában foglalt eltéréssel.
14. Közös ajánlattételre vonatkozó előírások a KD-ban.
15. Az AJ-ban a szállítandó termékek vonatkozásában fel kell tüntetni a konkrét típus megjelölést és a származási helyet. Továbbá csatoltandó AT nyilatkozata a szállítandó termékek megfelelőségéről, valamint a szállítandó termékek bemutatása, leírása olyan részletességgel, melyből megállapítható a Műszaki-szakmai leírás szerinti követelményeknek való megfelelőség; részletesen lásd a dok-ban.
16. Az AT-nek az AJ-ban nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség fenn nem állásáról.
17. Irányadó idő: közép-európai helyi idő (CET).
18. A dok.ban megadott esetleges márkanév nem értelmezhető úgy, hogy az AK konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges megnevezése csak a beszerzendő termék (áru) pontosabb meghatározását szolgálja. AK bármely a dok.ban meghatározott termékkel egyenértékű termék szállítását is elfogadja akkor is, ha a KR 46. § (3) bek. sz. előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezést az adott helyen nem tüntette fel.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges