Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8776/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:7623 Pécs, József Attila u. 10., Az épületegyüttes Keleti szárnya, hrsz. 4116/1/A/2.;7623 Pécs, József Attila u. 10., Az épületegyüttes Főépülete előtti tér hrsz. 4116/1/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71261867
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pécs,József A. u. 10.-részl. felújítás, átalakítás
Hivatkozási szám: EKR001147182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttese "keleti szárnyának" részleges felújítása, átalakítása; a "Főépület" főbejárata előtti tér rendezése és az előlépcső javítása” 2 részben, vállalkozási szerződés keretében:
1. rész tekintetében: Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes "keleti szárnyának" részleges felújítása, átalakítása. Megvalósítandó fejlesztések: irodai funkcióra való átalakítás, homlokzat felújítás.
2. rész tekintetében: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes "Főépület" főbejárata előtti tér rendezése és előlépcső javítása. Megvalósítandó fejlesztések: tér rendezése, előlépcső felújítása.
Az egyes részekben a kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az ajánlati felhívásban használt rövidítések:
Gazdasági szereplő: GSZ
Ajánlattevő: AT
Ajánlatkérő: AK
2015. évi CXLIII törvény: Kbt.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.
Ajánlattételi felhívás: AF
Közbeszerzési dokumentumok: KD
Vállalkozási szerződés: VSZ
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 157327510 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Épületegyüttes "keleti szárnyának" részl. felúj.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7623 Pécs, József Attila u. 10., Az épületegyüttes Keleti szárnya, hrsz. 4116/1/A/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Baranya Megyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes "keleti szárnyának" részleges felújítása, átalakítása. Megvalósítandó fejlesztések: irodai funkcióra való átalakítás, homlokzat felújítás.
Az érintett épület az 1950-es években épült szocreál stílusban, tégla falazatokkal, fa fedélszerkezettel. Az épület alagsort, földszintet, két emeleti szintet és egy padlásteret foglal magába.
Jelen projekt keretében az épületegyüttes Keleti szárnyának felújítására, irodai funkcióra való átalakítására kerül sor.
Építész:
Az átalakítás 912,64 m2-en történik, földszinten ügyfél fogadó tér elhelyezésével, a többi helyiségben az irodai funkcióhoz szükséges helyiségekkel. A homlokzat felújítására 190,2 m2-en kerül sor vakolatjavítással és festéssel.
Épületgépész:
• 3 db meglévő vizesblokkok felújítása,
• új akadálymentes Wc kialakítása,
• 3 db teakonyha kialakítása,
• fűtési rendszer felújítása 912,64 m2 alapterületen történik.
Gyengeáram:
• struktúrált kábelezési rendszer építése (10.260 m fali kábel, 148 db connection mudul)
• vagyonvédelmi rendszer kialakítása (33 db mozgásérzékelő, 29 db üvegtörés érzékelő, 94 db reed érzékelő elhelyezésével),
• térfigyelő rendszer kialakítása (19 db kamera beépítésével)
• vizuáltechnikai és beléptető rendszer telepítése (3 db beléptetésvezérlő, 8 db kártyaolvasó, 190 m vagyonvédelmi kábelezés)
• tűzjelző (54 db füstérzékelő, 58 db érzékelő aljzat,16 db beltéri hangjelző)
Erősáram:
• 527 db szerelvénydoboz elhelyezése,
• szigetelt illetve kábelszerű vezeték elhelyezése: 11035 m

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az AF-ben, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az AF, valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a R. 46. § (3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell.
A Nyertes AT a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Nyertes AT-nek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes AT a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
Nómenklatúra
CPV: fő tárgy: 45000000-7
Kiegészítő tárgyak: 45453100-8
45310000-3
45321000-3
45111100-9
45432100-5
45410000-4
45442100-8
A funkcionális (irodai) átalakítás munkálatainak vonatkozásában AK felhívja a figyelmet, hogy az épületrészt jelenleg az AK-val kötött megállapodás alapján a Pécsi Tudományegyetem használja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min. 0 - max. 24 hónap) (egész hónapban) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5) és II.2.7): 1. rész szerinti teljesítési határidő (a munkaterület átadásától számított 270 nap) került rögzítésre. AK előteljesítést elfogad. Munkaterület átadás: VSZ hatályba lépésétől számított 10 naptári nap. A VSZ hatályba lépésére a 320/2015. (X.30.) Kr. 13/A. § (2)-ben foglaltak irányadók.

II.2.1)
Elnevezés: "Főépület" főbej. előtti tér rend.,előlépcső felúj
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7623 Pécs, József Attila u. 10., Az épületegyüttes Főépülete előtti tér hrsz. 4116/1/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész tekintetében: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti épületegyüttes "Főépület" főbejárata előtti tér rendezése és előlépcső javítása. Megvalósítandó fejlesztések: tér rendezése, előlépcső felújítása.
Főbejárat előtti tér felújítása:
• Meglévő aszfalt burkolat bontása 11m3
• Térburkolat készítése 217,5m2-en a szükséges kiegészítő szerkezeteivel
• Szegélyelemek építése 36m
Főbejárat előtti előlépcső felújítása:
• Meglévő burkolat bontása 211,59m2 (vízszintes függőleges és lépcső felületen).
• Új burkolat készítése a 211,59m2 (vízszintes függőleges és lépcső felületen).
• 1 db új rozsdamentes acél korlát elhelyezése lépcsőfeljáróhoz

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az AF, valamint a KD-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az AF, valamint KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a R. 46. § (3) bekezdése alapján AK azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek igazolni kell.
A Nyertes AT a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Nyertes AT-nek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes AT a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.

Nómenklatúra
CPV: fő tárgy: 45000000-7
Kiegészítő tárgyak: 45111100-9
45453100-8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min. 0 - max. 24 hónap) (egész hónapban) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) pontban a 2. rész teljesítési határideje került rögzítésre: A munkaterület átadásától számított 100 nap. AK előteljesítést elfogad. Munkaterület átadás: VSZ hatályba lépésétől számított 10 naptári nap. A VSZ hatályba lépésére a 320/2015. (X.30.) Kr. 13/A. § (2)-ben foglaltak irányadók.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Épületegyüttes "keleti szárnyának" részl. felúj.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu
Telefon: +36 72227311
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72215291
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 127092392
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 157327510
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelési munka, gépészeti munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202

Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202

Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: "Főépület" főbej. előtti tér rend.,előlépcső felúj
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2. részben benyújtott valamennyi ajánlatban szereplő ajánlati ár meghaladja az eljárás megindításakor az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét.
A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében: „Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a — 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt — rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.”
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése értelmében: „Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. ”
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202

Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202

Hivatalos név: KŐHÁZ Építőipari és Beruházási zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85492217
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11562380202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges